שאל את הרב
print
אא
ראיתי בספר ברכת ה' (חלק ד' עמוד שלו), שהביא ראיה מדרשת מהרי"ל שאין צריך יחוד מיד לאחר החופה, שכתב שם שהמנהג ליחדם אחר שבע ברכות הוא כדי שיהיה לבו גס בה.עד כאן. וא"כ רואים שאין צריך יחוד מצד הדין. ולכאורה מה הראיה, דלמא מהרי"ל סובר שהחופה היא הכלונסאות (וכמו שכתב הרמ"א שכן המנהג עתה), אך למאן דאמר שחופה היא יחוד (רמב"ם ומרן) אין הכי נמי שנצטרך לייחדם מיד אחר ז' ברכות?
2. כמו כן הביא את הראיה מדברי המשאת בנימין ועוד, שבנישואי אלמנה בערב שבת - יש ליחדם קודם הלילה וכו', ומשמע שבשאר חופות לא מיחדים אותם מיד וכו'. ולכאורה יש לדחות, שמא המנהג היה שהחופות שנעשו בערב שבת - היו נעשות סמוך לערב (בגלל העניות, כדי שיחסכו את סעודת ליל שבת), והיחוד היה סמוך לחופה - אך אחר השקיעה, ולכן הוצרכו להזהיר באלמנה שלא יעשו כן, אלא היחוד יהיה קודם הלילה?

הרב אליהו מאדאר

1. רוב מנהגי האשכנזים מיוסדים על פי מהרי"ל כנודע, ומסתמא גם זה עמהם. ומזה למד שמור"ם והב"ח ודעימייהו שכתבו שמנהגם לייחדם מיד, מטעם זה הוא. ועוד שעיקר מטרת מורנו הרב שהביא דברי מהרי"ל היא ליישב ולא להוכיח, כלומר אחר שהוכיח שמהראשונים והקדמונים לא היו מייחדים מיד, הוקשה לו דלכאורה מדברי הרמ"א ומנהגם משמע שאינם מבינים כן. על זה הביא דברי מהרי"ל שהיחוד מטעם אחר כדי שיהא לבו גס בה, וממילא אין קושיא. וזהו שסיים ואתי שפיר וכו'. ודוק.
2. אע"פ שעשו נישואין ביום ששי כדי לעשות סעודת שבת וסעודת נישואין יחד, מ"מ מוכח שפיר. חדא, דדוחק לומר שתמיד עשו הנישואין סמוך מאד לשבת, ומה יעשו עם תפלות מנחה וערבית, ובודאי שהיתה שהות הן מעט הן הרבה, ופעמים כך ופעמים כך. ותו דמדברי הפוסקים שהזהירו שצריך לייחדם מערב שבת, ולא הזהירו שיעשו הנישואין מוקדם, משמע שהנישואין היו מוקדם ונשאר זמן עד שבת, ועל זה אמרו שיזהרו לייחדם אז באותו זמן הפנוי, אלמא דאי לא הא [משום שבת], לא איכפת לן שלא נתייחדו מיד. ודוק.
ובאמת שאין צריך שום הוכחה למנהגנו, שהרי כן נהגו אבותינו ורבותינו דור אחר דור, בכל תפוצות הגולה לדורותיהם, ולא נשמע מעולם שייחדו מיד לעין כל. ולא הזהיר זה שום פוסק קדמון. ומה צריך לזה עוד הוכחות וראיות. וברור. ואין כאן מקומו להאריך.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0