Menu
שאל את הרב
print
אא

לכבוד רבני בית ההוראה שלום וברכה וכט"ס. הנה זה עתה נסתפקתי בדין הפרדת הציציות ביום השבת לאותם הנוהגים להתעטף בפתיל תכלת, ונסתבכו חוטי ציציותיהם ביום השבת, אם מותר להפרידם. כי הנה נודע בשערים המצויינים בהלכה מה שפסק מרן רבנו הגדול זי"ע בשו"ת יביע אומר ח"ה (חאו"ח סי' ג) שמי שנתסבכו ציציותיו ביום השבת רשאי אף לכתחילה להפרידם, כיעו"ש. אמנם כל זה הוא בעטופים ללבן, וכמש"כ מרן ז"ל בבית יוסף (או"ח סי' ח) בשם העיטור דהא דאי' בגמ' (מנחות מב.) דצריך להפריד חוטי הציצית, בזמן התכלת קאמר, אלא דאף האידנא יש לעשות זכר לתכלת ולהפריד החוטים. ע"ש. וכ"פ בש"ע (שם ס"ז), וכן הסכמת רוה"פ. אכן כל זה במתעטפים בלבן ללא תכלת ומשום זכר וכאמור, אבל בזמנינו שאומרים שחזר ונתגלה התכלת, הרי שחזרנו לעיקר דינא דגמ' דבעינן הפרדת חוטי הציצית מן הדין, וא"כ כל זמן שהחוטים מסובכים הרי שאינו מקיים המצוה, והמפריד חוטי הציצית [תכלת] ביום השבת לכאורה עובר משום מתקן מנא. והאמת אומר שחיפשתי בספרי אחרוני זמננו בנ"ד, ולא ראיתי מי שהעיר בזה. יורנו המורה מה דעתו בעניין זה ושכמ"ה.

הרב רזיאל כהן

ראשית צריך לדעת שחילוקו של העיטור אינו מוסכם בפוסקים והגר”א בביאורו לש”ע (סי’ ח ס”ק ט”ו) תופס שדעת מרן הש”ע שלא כהעיטור. וע”ע במשנ”ב (ס”ק י”ח).
ולמעשה, גם אם נתפוס את דברי העיטור להלכה, אין להוציא מזה חומרא על הפרדת ציציות של פתיל תכלת בשבת, מפני שעיקר הטעם להקל בהפרדה זו מבואר בשו”ת יביע אומר ח”ה סי’ ג’ (המצויין בדברי השואל) שהוא משום שאחר שנפרדו בפעם הראשונה, אין בזה עוד משום מכה בפטיש אף אם חזרו ונתקלקלו. וזה שייך גם בציצית שיש בה פתיל תכלת להקל. [ורק לפי א’ החילוקים שכתב היבי”א שם בסוף אות א’ לדחות הראיה מפותח בית הצוואר, דשאני התם דלא סגי בלא”ה וכו’, לפ”ז אה”נ יש מקום להחמיר בציצית של פתיל תכלת. כיעו”ש. וכשאני לעצמי, לולא דברי היבי”א, היה נלע”ד לחשוש בהפרדת הציצית בשבת גם בפעם השניה והשלישית וכו’, ואפילו בציצית של לבן, ע”פ מ”ש בש”ע (רס”י תקט) דשיפוד שנרצף אין מתקנין אותו. ע”ש. ומבואר דמלאכת “מתקן מנא” שייכת גם אחרי שנתקן הכלי בפעם אחת, אם חזר ונתקלקל. ולא דמי למוכין שנפלו מן הכר, שהוא קלקול חיצוני. וצריך עוד להתיישב בזה. ואכמ”ל. אבל עכ”פ לדעת מרן היבי”א שמתיר הפרדת הציציות בפעם השניה, גם בפתיל תכלת הדין כן].

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן