Menu

צניעות

שאל את הרב

מכנסיים צמודים לגברים

אם יש הבעיה הראשונה פשוט שאסור ומאי נפ”מ אם יש עוד איסור?! אכן באופן שאינו צמוד כל כך ואינו מביא לידי איסור יש להקל בזה מעיקר הדין. וגם אין בזה משום חוקות הגוים כמו שהאריך בזה בתשובה הג”ר יצחק רצאבי שליט”א בשו”ת עולת יצחק (ח”א סי’ קמ”ח). וסיים שם שמדה טובה שיהיו רחבים קצת. ע”ש.

התמודדות עם חרדות מעברות

נאמר בפרשת כי תצא (כ”ד ט”ו): לא יומתו אבות על בנים וגו’ איש בחטאו יומתו. אין אדם נענש לא בעוה”ז ולא לעוה”ב חלילה, בעוונותיהם של אחרים. מ”מ נצטוינו בפרשת קדושים (י”ט י”ז): הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. ואמרו חז”ל (שבת דף נ”ד ע”ב): כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחא נתפס על אנשי ביתו וכו’ (ומאמר זה נכלל בכוות הפסוק ולא תשא עליו חטא). לכן צריך לשקול ריוח מול הפסד, כי כמו ששאלת בדורנו קשה מאד למצוא בחורה צנועה כנדרש, ומאידך מזה הטעם ממש ראוי שאדם לא יתעכב בשידוכין כי הנסיונות אינם מתמעטים. אלא הראוי לענ”ד לחפש בחורה שצנועה יותר מהרמה הממוצעת בציבור, ואחרי החתונה ועשית כחכמתך לשכנע אותה בדרכי נעם ובשום שכל להוסיף מעט מעט בצניעות. אם תשמע – מוטב, ואם לא – כבר אינך בכלל מי שאפשר לו למחות.

בהצלחה.

היתר לשים פאה

מרן הרב עובדיה זצ”ל בשו”ת יביע אומר (ח”ד חאהע”ז סי’ ג’) מתיר לשים פאה, אך בלא כיסוי ראש ממש אינו מיקל. א”כ תוכלי לשים פאה.

האם מותר לאמא ללכת בלי גרביים בבית?

– לפי מה שאנו תופסים שהשוק (הנקרא ערוה) הוא חלק הגוף שבין הברך לקרסול, נראה שחיוב כיסוי חלק זה שייך גם בבית. וכ”פ בשו”ת מנחת יצחק ח”ו (סי’ י’).
– והמקילות בהז כנראה סומכות על המשנ”ב (סי’ ע”ה סק”ב), אבל מלבד שרוה”פ חולקים עליו, הנה גם לדעתו אין ההיתר הנדון הנ”ל ברור. ואכמ”ל.

תעניות לתשובה ע”פ הקבלה

א”צ שיהיו ברצף (ואדרבא מותר לפזרן וכמ”ש כיו”ב המשנ”ב סי’ תקס”ח סקל”א). ומסתבר שכל יום צריך קבלה לעצמו בנוסח הרגיל שבסיום תפילת העמידה (רק לא יאמר: “מעלות השחר ועד צאה”כ”, אלא: “משקיעת החמה היום עד צאה”כ למחר”) בשני הימים.

הליכה אחרי נשים ברחובות שוקקי חיים

אם הנשים אינם צנועות ויש דרך אחרת אסור ללכת שם, ואם אין דרך אחרת או שהנשים צנועות והולכות לדרכן ישתדל לעקוף או לצדד, אבל עיקר האיסור הוא בתוך ד’ אמות.

מאמרים

בית של תורה או תורה בלי בית

אברכי משי שולחים את רעייתם בת הסמינר הצנועה והחסודה לעשות קריירה באקדמיה. בשביל מה? כדי שיהיה להם מה שנקרא ‘בית של תורה’, ולבסוף מוצאים עצמם בלי תורה, ולפעמים גם בלי בית…

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew