Menu

ממונות - חושן משפט

שאל את הרב

הנצחת תורמים ממהדורא ראשונה

אין חיוב לחזור על התורמים, וכך נהוג בכמה ספרים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

ביטול עסקה מחמת אונס

בפשטות הכל צריך להיות כמנהג המדינה במקרים כאלה. בפשטות נראה דאף שהביטול נעשה מחמת אונס חייב דהשוכר צריך להודיע כדי זמן שיוכל בעל המלון שיושכר החדר, ואם באמת מצא שוכר אחר, בעל המלון צריך להחזיר הכסף לאותו אדם (ע’ בש”ע סי’ שי”ב ס”ז). וכן מבואר בסי’ שי”א גבי ספינה זו ויין זה וכו’ דמבואר דאין השוכר נפטר בטענת אונס. כ”נ לפו”ר.

אדם שרץ והפיל את חברו, האם חייב לפצותו?

בחו”מ שו”ע (סי’ א’ ס”ב) מבואר דלשו”ע מגבין שבת וריפוי, ולהרמ”א לא נוהגים בזה רקהדיינים כופים שהחובל יפייס את הנחבל ולקנוס כפי הנראה להם.

וצריך לברר בבתי דין המנהג כיום.

הלוואה בלא עדים בזמננו

לא נשתנה הדין. גם בימינו יש להלוות בעדים או לקחת פתק בכתב יד – אלא אם כן מוכן המלוה למחול על ההלוואה.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1106).

 

ביקש מהבעל תוקע את השופר להחמיר בתקיעות האם נחשב שואל?

ע’ במחנה אפרים (ה’ נדרים סי כ”ד) שכתב שאינו חשיב שואל דהנאת מצווה ל”ה הנאה, והביאו הגרע”א בחידושיו על השו”ע (סי’ ש”מ ס”א). וע”ע בקצה”ח (סי’ ע”ב סקל”ד) (ומסתבר שגם הידור מצוה בכלל זה דלאו להנות נתנו). והן אמת שיש שחלקו על דבריהם ע’ באור שמח (פ”ז מ”ה שאלה ה”ד) והנתיבות שם (סקי”ז) על הקצה”ח שם, הנה הנה”מ לא אתי עלה אלא גבי ס”ת דמוכח בט”ז דת”ת להינות ניתן. ע”ש. וזה לא שייך בשאר מצוה, אבל בדברי האו”ש מבואר דפליג גם בזה, ועכ”פ השואל מצי למימר קים לי כהפוטרין.

וכל זה רק אם השופר נאנס מידו, אבל אם מחמת התקיעות נשבר נראה פשוט דהוי מתה מחמת מלאכה, ולפ”ז אפי’ למ”ד דהוי שואל פטור.

צעצוע מושאל שנהרס בזמן השאילה

  • – הנה פשוט דאין לפטור מצד דהמזיק הוא קטן וחש”ו פגיעתן רעה כמבואר בב”ק (דפו”י) ובש”ע (סי’ צ”ו ס”ג) שהכא השואל נתחייב בשמירתו ובכלל זה שלא יזיקנו קטן, ולא גרע מנאנס דהשואל חייב, וזה פשוט.
  • – רק יש לדון מצד מה שכתבת שלא ידוע אם הבן זרק את המשחק או השתמש שימוש רגיל (ופשוט שכאן לא נחשב פשיעה מה שנתנה לילד כמבואר בסי’ רצ”א סכ”ו, דהכא שאלה כבור בנה הקטן).
    והדבר תלוי במחלוקת כמבואר בדברי הש”ך (סי’ רצ”א ס”ק מ”ד) דלהנמוק”י פטור והביאו מרן ז,ל בב”י ריש סי’ ש”מ) – ואילו לדעת הרא”ש וטור (וכ”פ בש”ך (סי’ ש”מ סק”ז) וע’ בנתיבות (סי’ רצ”א סקי”ז) ובקצה”ח (סקי”א) שקיימו דברי הנמוק”י, ובה”מ שם כתב דבשאיל הטוען שמא גם להש”ך פטור. ע”ש. ונראה ודאי דהשואל מצי למימר קים לי כדעתם.

מאמרים

בענין תשלום ההורים לת"ת בתקופה זו

    סימן א' – בענין תשלום ההורים

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן