Menu
שאל את הרב
print
אא

אחר המחילה מכבוד הרב,
נניח מדובר במקרה שאדם עבר ברחוב כזה צר ושם לב לכל המכוניות, אך בטעות נצמד מעט וסרט את אחת המכוניות. בסימן שע"ח פסק מרן כדעת הרמב"ם, ויכול המזיק לומר קים לי כהבנת הגר"א שבנזק שאדם עושה לממון אינו מתכוון פטור (אלא אם כן פשע).

הרב חנן קבלן

בציור של השאלה האחרונה ודאי שמי שהזיק את חבירו ברכבו חייב, ואין מושג "בטעות" הזיק.
ומה שציינת להגר"א שיכול לומר קים לי, כבודו צריך להבין שהביאור שם כך: שם העירו על הרמ"א מדוע כתב בסתם ודוקא וכו' הרי המחבר (מרן) שכתב בין שהיה שוגג ובין שהיה אנוס דיש לחלק בין אונס רגיל לבין אונס גמור וכמו שכתב הרמב"ם (פרק ו' מהלכות חובל ומזיק הלכה ד') "שזו מכה משמים" ופסקו מרן שם (סימן שע"ח סעיף ג'), וכבר תמה הכסף משנה על המגיד משנה שהרי הרמב"ם חילק בין אונס גמור לאונס רגיל, ועל זה מביא הגר"א ראיות שבאונס גמור פטור. ובנדון דידן אין שום אונס, אלא ענין אחר לחלוטין, דמכיוון שהדרך הוא רשות הרבים והרשות נותנה לכולם לעבור, ומכיון שהרכבים כולם עומדים בצד אחד וזה שינה, ובמילים אחרות חסם את הדרך שברשות הרבים, הוא נקרא מזיק אע"פ שבפועל הוא ניזק, הרי הוא הזיק לעצמו, ועיין שם בסמ"ע (סעיף קטן ו').
ואני תמיה מנין לך בנדון דידן שאדם שהזיק את ממון חבירו ואינו מתכוין שהוא פטור הרי הוא יודע ורואה שרכבו מזיק לאחרים, ואולי גם עבר עבירה נגד החוק שהעמיד את רכבו בצורה כזו (ויש תשובה מעין זו להגאון רבי יצחק זלברשטיין שליט"א, איני זוכר כעת מקומה).
וכן מצאנו שרשאי אדם להעביר בהמתו כשהיא דורכת על גבי בהמת אחרים הרבוצה וחוסמת את דרך הרבים במסכת בבא קמא (דף ל"ב ע"א), וידוע שרשות הרבים היא בעלות לכל אחד מהרבים לצרכים המקובלים כולל נסיעה בדרכים, וכאן מי שמעמיד את הרכב באופן שחוסם התנועה, הרי אין לו רשות לעשות כן לעומת האחרים שחפצים להשתמש בדרך באופן המותר והראוי, ומכיון שבאופן הנהגתו אין לו רשות, ולאחרים באופן הנהגתם יש רשות, הוי ממש כמי שמעמיד חפציו ברשות שאינה שלו.
ועוד שיש כאן אפשרות לומר עביד איניש דינא לנפשיה ואינו צריך לטרוח ללכת לבית דין שיתבע את חבירו, ולכן הדימוי למה שאמרו (בבא קמא דף כ"ח ע"א) הוא נכון, משבר ונכנס כדי לפלס לו דרך לעצמו. ואין כאן מקומו להאריך.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew