שאל את הרב
print
אא
יש בימינו רופא נשים מסויים שטוען שאשה לא צריכה לספור שבעה נקיים על מנת להיות מותרת לבעלה, אלא מספיק שהדם יפסיק לצאת ממנה, וטעמו הוא שדווקא זבה צריכה לספור שבעה, ולא נידה רגילה, ועוד- ששבעה קיים בנידה רגילה זהו רק מנהג שנהגו בנות ישראל בתור חומרה, והן יכולות להפסיק בעת מסיימת את המנהג, ועוד- שהחומרא הזו של השבעה נקיים גורמת לבעיות, כמו-בעיות בשלום בית, עקרות הלכתית, ואולי בעיות נוספות, וזו בחינת חומרא דאתי לידי קולא, מהי דעת ההלכה בעניין?

הרב אליהו מאדאר

עפרא לפומיה, שבא לדחות הלכה פסוקה וערוכה בידינו בדברים בטלים ומבוטלים, וכאילו חידש איזה חידוש וגילוי, וכל דבריו מהבל ימעטו, רוחם ישאם, ואין בהם ממש. דאמנם מדין תורה יש חילוק בין נידה לזבה, ונדה אין צריכה שבעה נקיים מכל מקום כבר קבלו עליהן בנות ישראל שעל כל טיפה יושבות שבעה נקיים. [מכמה טעמים כמו שביארו הראשונים]. ורבותינו בעלי התלמוד ע''ה קבלו דבריהם לגמרי,עד שעשו אותה הלכה פסוקה שאין לפקפק בה (עי' ברכות לא.). וכל הראשונים כתבו שאין להקל בה ראש לעולם, ושאין להשיב עליה שום תשובה, ועשו אותה תקנה, ושאין להקל ולסור ממנה לעולם, ודינה כגופי תורה. (עי' בספה''ק אמרות טהורות ח''א סי' א אות ג). ולכן הסכימו האחרונים שאף בשעת צורך גדול כגון לפריה ורביה וכיוצא, אין להקל בזה חלילה, עי' בספר טהרת הבית ח''א עמוד לב. וכבר נודע שהבורא ב''ה בתורתו הקדושה ציוה את חכמינו לעשות סיג ומשמרת לתורה, כדכתיב ''ושמרתם את משמרתי'' עשו משמרת למשמרתי, וכל שחז''ל ראו ברוח קדשם ובדעתם הרחבה לעשות תקנה זו מפני הטעמים שנגלו להם, מחוייבים אנו לשמוע בקולם, ולא להפר דבריהם כלל ח''ו. ורבותינו הפליגו בעונש העובר על דבריהם עד שאמרו כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה ב''מ, וכ''ש בנ''ד שפעמים שהיא זבה כגון שרואה עשרה ימים במקרים מסוימים, וכ''ש לפ''ד הרמב''ם בחשבון ימי נדה וזבה (עי' בב''י סי' קפג), וא''כ מן הדין היא צריכה ז' נקיים, ואיך שיהיה אסור להזיז אפילו נקודה אחת בהלכה זו. ומה שטען שגורם לבעיות פריה ורביה ושלום בית וכיוצא, דברי הבל הם, פוק חזי כמה ששומרים על ההלכה הצרופה, ואף יש מוסיפים להמתין חמשה או ששה או שבעה ימים, ויש להם בנים ובנות כן ירבו וחיים בשלום ושלוה כל הימים. אמנם יש שלא זכו לפרי בטן ירחם ה'. ולפי דעת הרפואה הוא משום המתנת ז' נקיים. אולם אין בזה לזוז מההלכה. והרי אם הבורא ב''ה רוצה לפקדם בבנים, יכול לעשות שזמן העיבור יהיה אחר ז' נקיים. ואם לא עשה כן, שמא מינה שיש לו ישתבח שמו טעמים לזה.וכי אנו חושבים שאם חלילה יעברו על ההלכה יפקדו ח''ו. והרי כמה אנשים שאינם שומרים טהרה בעוה''ר ואף על פי כן אין להם ילדים וחיים כל הזמן בריב ומידנים, ויש שאין להם בעיה זו, ואין להם ילדים ואין להם שלום.אלא הכל תלוי ברצונו יתברך, ובודאי שמי שמקיים את כל רצונו, לא יפסיד מזה כלל רק ירויח. ורופא זה שכביכול בא לתת עצות לטובת הענין, בודאי אין יראת ה' מול עיניו, ואינו שומר כלום, ולכן אינו רואה פסול בדבריו, ובא כביכול להיטב, וכל דבריו בטלים, אין להם קיום, ואסור לשומעם. וה' יתברך יחזיר את כולנו בתשובה שלמה לפניו, ויפקוד בבזש''ק לכל חשוכי הבנים בקרוב. אכי''ר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0