Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

רציתי לשאול על רבינו הרא"ש בהסברו בדף עד: אמר רב פפא האי מאן דפריס סילקא שפירוש הוא עצי דקל שמפוררם נימין נימין כקמח שזהו פירוש של ריבנו חננאל וכך נכתב בבית יוסף סימן שכ"א בנושא אך ראינו לפי ריבנו חננאל שיש בידינו לא כתוב כך אלא על סלתי סילתי זה עצי דקלים, ופריס סילקא הוא הכותש וכן כתב הרי"ף כותב על סלתי סלתי שזהו עצי דקים ולא על סילקא. אומנם כבר העיר על זה קרבן נתנאל שכנראה זה טעות גירסא ברא"ש אך הסברו לא מובן לי, וגם הוא עצמו מציין שרבינו הראש מציין במקום אחר שמחתך עצים דק דק מהווה טוחן. ועוד אם זה טעות בגירסא למה לא העיר הבית יוסף על זה. זאת ועוד, לפי הגירסא של הרא"ש אין טחינה באוכלים דבר שמוגד לדין הגמרא הבבלי והירושלמי ראיות לכך כגון יום טוב שהבדל בינו לשבת שתורה התירה לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש ביום טוב אך זה מלאכות שלפני לישה אסורות ורק הבדל בניהם הוא אם מהתורה או חכמים כלומר אסור לטחון אוכל כגון טחינת תבואה ביום טוב למרות שזה אוכל נפש אך לכאורה לפי שיטת הרא"ש זה יהיה מותר כיוון שזה לא טחינה כאמור מנוגד לגמרא ועוד ראיות אזי איך ניתן לישב את הרא"ש?

Jo

הנה לשון ר"ח כך הוא: א"ר פפא האי מאן דפריס סילקא פי' כעין כתשיה וכו' חייב משום טוחן וכן מאן דסלית סילתי פי' עתי דקלים וכו' עכ"ל. ונראה שהרא"ש מפרש מ"ש פי' עצי דקלים וכו' דקאי אתרוויהו גם אפריס סילקא וגם אסלית סילתי. וזה שכתב הרא"ש דומיא דסלית סילתי. אלא שמ"מ הערתך יפה שיותר נראה מלשון ר"ח דשני עניינים הם, וכמשמעות דברי הרי"ף וכמו שהעיר הקרבן נתננאל.

אולם מה שהקשתם דלדברי הרא"ש שאין טחינה באוכלים דבר זה מנוגד לבבלי וירושלמי וכו' א"צ לכל זה שמלאכת טוחן השנויה במשנה היינו טחינת חיטים, דתנא סידרא דפת נקט (ע"ד:)  ומ"מ אין מזה קושיא על דברי הרא"ש כלל דכוונת הרא"ש לומר דבר שהוא ראוי לאכילה כמות שהוא וטוחנו כדי לאכלו מחיתוך ולא שלם. אין שייך בזה טוחן, וכעין מה שכתב הרשב"א (הובא בב"י שם) שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות, ואינו עניין לטחינת חיטים שמקל על ידה קמח הראוי ללישה ועשיית פת, והוא עניין חדש.

ע"ה ישראל כהן ס"ט

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew