Loading
Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16804 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

חתונה כאשר אם החתן אבלה

  • אדרבא, ראוי לעשות כל מאמץ שלא לדחות את החתונה. ואמך יכולה להשתתף בחתונה כרגיל, והוא הדין לגבי האחים שלה – אם הם בקשר טוב אתך והמנעותם עלולה לפגוע בשמחתך. (ע’ חזו”ע אבילות ח”ב עמ’ של”ט).
  • בכל זה לא ידוע לי על חומרא מסויימת בספרי רבני ג’רבא, ושאלתי לבקיאים במנהגים ואמרו שיש נוהגים להחמיר שהאם תשתתף רק בחופה בלבד, אבל כנראה זה לא מן הדין.

מעשי ידיה לבעלה

מסתבר שאין הדבר נמדד בעבודה שרק נשים עובדות בה, אלא בעבודה שכל הנשים עובדות בה, ולכן דין גננת כדין עובדת משרד.

הפסק בין “אלקיכם” ל”אמת” בק”ש

בספר הלכה ברורה (בירור הלכה סימן ס”א סוף סק”ג) כתב לדחות את דברי הכה”ח בטוב טעם, והעלה כדברי הרב חסד לאלפים שלא להפסיק בין “אלקיכם” ל”אמת” אפילו בשהייה. ע”ש.

איך אומרים הריני אוהב כל אחד מישראל וכו’? הרי רובא דרובא דאינשי לא זוכים לדרגה זו?

נראה פשוט לענ”ד שלדעתו גם את זה צריך לדלג. (אא”כ נמצא לדעתו חילוק טוב בין הנידונים), ולא נשאל אלא על אמירת “הריני מוחל”… שפשטה יותר בעם ישראל.

הפרשת חלה לילדה בת אחת עשרה

  • לדעת הרב מנחת חינוך (מצוה תק”ז) באמת צריך להקנות לה את הקמח (או העיסה), אבלבשו”ת הרב צבי (או”ח ח”ב סי’ א’) העלה שכשם שמופלא הסמוך לאיש רשאי לתרום , כך גם ישנו בתורת שליחות, ויכול לתרום גם עבור אחרים. עש”ב.
  • מכל מקום למעשה לענ”ד לא כדאי ליתן לילדה להפריש (גם אחר הקנאת הבצק), מפני שהגר”א בביאורו (סי’ שלא) סובר דמופלא הסמוך לאיש אינו בר הפרשה. ובדרך אמונה (פ”ד מהלכות תרומות ס”ק נ”א ובה”ל אות קמ”ח) כתב שגם הרמב”ם (ומרן) לא היקלו בזה אלא בדיעבד, שכן מפורש בתשובות הרמב”ם ע”ש.

לכן ימתינו עד גיל 12 ואז ירגילו אותה במצוה זו.

להתקשר בשבת לצורך הפנייה למיון

אין שום היתר לזה.

בנוגע למה שקרה, כמדומני שאם ההפניה היתה מוצדקת הקופה מחזירה לכם את עלות הפניה למיון.

שכחה אם הווי פשיעה

מסתבר שאין לדמות מקרי הפשיעה זה לזה, שאין למדין דברי סופרים מדברי סופרים, וכל מקום לפי עניינו. ובההיא דפסחים לכאורה י”ל דהתם לצורך מ”ע של אכילת פסח לא רצו לקנסו ולהפסידה הימנו.

וגם ההיא דביצה, י”ל שלצורך שמחת יו”ט הקילו בשכחה (של פעם אחת עכ”פ), אבל בסעודה שלישית דנדון דידן אנו קונסים על גוף הסעודה שפשע בו, ואינו מספיד דבר אחר מלבדה, וי”ל בזה עוד.

אמנם ק”ק ממ”ש המג”א (בסי’ ק”ח סקי”א) דשכחה מקרי אונס וע”ש בפמ”ג ובחת”ס, ועכ”פ גם המש”ז לא קבע מסמרות בדבריו רק צידד כן לפילפולא בלא להכריע.

שימוש בסנסיבו בשבת

  • אם מדובר רק בהדלקה פשוטה או בכיבוי בלבד, והכל נעשה על ידך מערב שבת – אין לאסור.
  • אבל שאר האפשרויות שיש בסנסיבו (כגון להדליקו בשעה מסויימת אם הוא חש בתנועת אדם בחדר, וכיו”ב אין להשתמש בהן גם אם לא כיוונת מערב שבת.

חבישת פאה בגלל רצון הבעל

ברור שהצדק עמך, החיוב לאשה לעשות רצון הבעל הוא רק בדברים המותרים, אבל חבישת פאה אינה בכלל זה.

בפרט בפאות של זמינינו שהן אסורות לכל הדעות (כפי שאמר הגרי”ש אלישיב זצ”ל שגם המתירים את הפאה לא התירו אלא בפיאות שלפני מאה שנה…)

אולם היות והדבר נוגע לשלום בית, מן הראוי לרצות את הטענות לפני רב ירא שמים (שיהיה מקובל על שתיכם), כדי להגיע אל העמק השווה, בלי לפגוע בצניעות.

עליה לתוכחה בפרשת בחוקותי

בברית כהונה (מע’ הקוף אות כ”ב) מבואר שנהגו שהחזן עצמו עולה לתורה. וכן מנהג קהלות דרום תונסיה, אולם איני יודע אם כך נהגו גם בתונס. אדרבא, בספר עלי הדס (כעמ’ 352) לא הזכיר מנהג זה.

  • בכל אופן, ברור שנהגו להנמיך את הקול ולקרוא במהירות קצת, ולפני הקריאה אומר החזן הפסוקים “מוסר ה’ בני אל תמאס” וגו’ ומופיעים בתיקון סופרים איש מצליח. וע’ המקורות לזה בספר עלי הדס שם.
+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew