Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17026 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

גדר “תערובת” במלאכת בורר בשיטת הגרע”י

  • מדברי המנוח”א ח”ב (פז סעיפים כז – כח) מבואר להחמיר בתערובת בגדים בגדים וספרים.
  • אמנם אם הוצאת בחושך ספר שאינך צריך ללמוד בו, נראה שא”צ לעיין בו, כיון שמלכתחילה לא היתה כאן פעולת ברירה ותיקון, אלא נטלתו כסומא בארובה גרידא. [ולו היה הדבר אסור, לא היה מועיל מה שתעיין בו], ועיין במנוח”א שם הערה 35 דמ”מ לכתחילה אין לעשות כן, ונראה דה”ה בנ”ד.

סגולה לקנית בית, לקנות בית מזוזה ולהתנות

המקור במדרש רבה (פרשת במדבר פרשה יד אות ו) על הפסוק “מי הקדימני ואשלם”, אמר הקב”ה זה הקדים וקיים מצוותי עד שלא נתתי לו במה לקיימן – צריך אני לשלם ליתן לו וכו’. ע”ש.

האם מותר לאמא ללכת בלי גרביים בבית?

– לפי מה שאנו תופסים שהשוק (הנקרא ערוה) הוא חלק הגוף שבין הברך לקרסול, נראה שחיוב כיסוי חלק זה שייך גם בבית. וכ”פ בשו”ת מנחת יצחק ח”ו (סי’ י’).
– והמקילות בהז כנראה סומכות על המשנ”ב (סי’ ע”ה סק”ב), אבל מלבד שרוה”פ חולקים עליו, הנה גם לדעתו אין ההיתר הנדון הנ”ל ברור. ואכמ”ל.

סכין חלבי שחתכו בו בצל וטחנוהו בבלנדר בשרי, מה דינם?

אני רגיל להורות להחמיר בזה לכתחילה, כלומר שלא יחתכו הבצל בסכין חלבית אם רצונם אח”כ לאכלה עם בשר (אע”פ שרוה”פ מקילים בזה, וכ”נ עיקר בדעת מרן אפילו בבליעת איסור גמור וכמ”ש בביה”ל סי’ קג ס”ו, ובאריכות יותר במחקרי ארץ ח”א עמ’ רכ”ב רכ”ה, מ”מ מידי מחלוקת לא יצאנו). אבל אם כבר חתכו הבצל בסכין חלבית יכולים לאכלו עם בשר.
וכשרוצה לכתשו אח”כ בבלנדר בשרי אפשר שיש להקל יותר דפשו לה טעמים טפי ואינו בשר ממש. והמחמיר לכתחילה גם בזה – תע”ב.

האם מותר להוציא את הכסף דרך חברת האשראי, במקום שבעל העסק מתעלם?

עם כל הכאב והאכזבה, במקרה כזה אי אפשר שיעשה האדם דין לעצמו. וצריך לתבוע את בעל המלון בדין תורה.

תעניות לתשובה ע”פ הקבלה

א”צ שיהיו ברצף (ואדרבא מותר לפזרן וכמ”ש כיו”ב המשנ”ב סי’ תקס”ח סקל”א). ומסתבר שכל יום צריך קבלה לעצמו בנוסח הרגיל שבסיום תפילת העמידה (רק לא יאמר: “מעלות השחר ועד צאה”כ”, אלא: “משקיעת החמה היום עד צאה”כ למחר”) בשני הימים.

האם מותר להדפיס ספרים שנמכרים במחיר מופרז לצורך אישי?

מסתבר מאד שאין חילוק בזה. ומ”מ צילום פשוט מותר מכל ספר, לצורך פרטי.

מתי מברכים ברכת “מציב גבול אלמנה”?

  • נראה ברור שאין כוונת מרן ראש הישיבה נר”ו לפסוק למעשה לברך בזמננו “מציב גבול אלמנה” בשם ומלכות, ולא אמר את הדברים אלא בדרך דרש על הפסוקים. וכן מתבאר מדברי מרן נר”ו במכתבו הנדפס בספר “מציב גבול אלמנה, (עמ’ 105) שחושש למעשה לדברי מרן בבית יוסף הנ”ל.
  • ודע שהרבנים שבירכו מציב גבול אלמנה על בתי זכרון-יעקב, הם הגרא”י קוק והגרצ”פ פראנק זצ”ל (כן הובא בקובץ ישורון חלק ל’ עמ’ תקט”ז). אך כמובן אין לנו לנהוג כן למעשה.

שאלה בהלכות חו״מ

  • דעת החזו”א (ב”ק סי’ י’ סקי”ד) שחייב לשלם. והובאו דבריו בפתחי חושן ח”א (פ”א ס”ב בהערות), ועוד צירף שם דדינא דמלכותא דינא.
  • ומאידך בתשובות והנהגות (המצוין בשאלה) לא הכריע בבירור להקל, רק מחמת הספק (ולא ראה דברי החזו”א), ובודאי מסכים שיש ענין לשלם לצאת ידי שמים.

מעבר מישיבה תיכונית לישיבה קדושה

– כבר הזכרת בשאלתך, שבנושא זו אינך צריך לשמוע בקול ההורים. ואתה צודק בזה.
– אם יש ישיבות דת”ל או חרד”ל שלומדים שם תורה על היום – אפשר שגם הוריך יקבלו את זה יותר בהבנה אם תפנה לשם. כי הם (כנראה) יותר מפחדים ממראה חרדי (שחור), ולא מלימוד התורה עצמו.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew