Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17026 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

האם יש ריבית בשליח?

  1. אין כאן ריבית כי אין כאן הלואה.
  2. 2. עיין להגאון ערך השלחן (ח”מ סי’ ע’ אות א’) שכתב בשם מהר”ש יונה ז”ל שלגבי פקדון הכל לפי אדם שאם איש נאמן הוא יכול להפקיד אצלו בלא עדים שאין חשש שמא ישכח כיון שהפקדון בידו ולא ניתן להוצאה. עי”ש. ונדון זה הוא כפקדון שהרי לא ניתן להוצאה, ואם איש נאמן הוא א”צ לא עדין ולא שטר.

חוזה למכירת דירה השאלה

בס"ד

 היתר עיסקא כזה אינו מועיל כי הוא קול ושיברו עמו.

ולגבי השאלה השניה זה מועיל דוקא אם מפרטים בחוזה שתמורת כל תשלום מקנה לו המוכר חלק בדירה הקיימת, אבל בסתם אין זה מועיל. עיין בש"ע (יו"ד סי' קע"ה סעיף ד'). ובהוראה ברורה שם (ס"ק י"ט) ובבה"ל שם (סוף ד"ה מחוסר). ע"ש.

חישוב מולד הלבנה בשעון קיץ וחורף

מוספים שעה בשעון קיץ כן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א וזה פשוט, כיון שנוהגים לחשב את שעות המולד משעה 18.00 בערב וכמ"ש בספר סולת נקיה (פרק ד' אות ו') א"כ בשעון קיץ זה שעה 19.00 בערב

טעה ושתה יין לאחר ברכת הגפן לפני ברכת המבדיל, האם צריך לשתות שוב יין והאם צריך לחזור ולברך ברכת הגפן ?

תשובתי היתה באופן ששם לב תוך כדי שתייתו שטעה ולכן אין בזה היסח דעת כיון שדעתו לשתות שוב כדי לקיים מצות הבדלה על הכוס, ובכהאי גוונא א"צ לברך שנית הגפן אע"פ שמתחלה לא חשב לשתות עוד כוס, דכל שחושב תוך כדי שתייתו לשתות עוד א"צ לברך על מה ששותה עוד וכמבואר בש"ע (סי' ר"ו ס"ה) ובמשנ"ב (סק"כ). ע"ש. וכיו"ב כתב הרב קצות השלחן בבדי השלחן (סי' ע"ט אות כ"ג). ע"ש. ואה"נ שאם גמר לשתות היין ורק אח"כ שם לב ששתה שלא כדין דהו"ל נמלך כיון שלא חשב לשתות עוד וצריך לברך שנית הגפן, וכמ"ש הפתה"ד. ויישר כח על ההערה.

אופן קביעת חודשי השנה וסדר השנים

מה שקידשו את החדש בזמן חז"ל ע"פ הלבנה אין זה נוגע למנין השנים כלל

עריכת חנוכת הבית לשני משפחות באותה דירה

אם הם עשו חנוכת הבית כבר א"צ לעשות 

הפרשת מעשר כספים קודם שבא הכסף לידיו

אפשר, שזה כמו שמלוה לקופה של צדקה וחוזר ופורע מהצדקה, כך גם כאן, הוא נותן על חשבון המעשר ואח"כ לוקח בעצמו מה שהלוה למעשר.אדם שלימד תלמיד ואביו של התלמיד עדיין לא שילם לו, או במקרה שהאבא אמר לו שהכסף מוכן אצלו והוא רק צריך ללכת לקחת, האם מועיל לעשר את הכסף למרות שעדיין הכסף לא נמצא בידו?

משחק הימורים שהמנצח מקבל פרס

עיין בש"ע (סימן ש"ע ס"ב) שכתב: שהמשחקים בקוביא עושים תנאי ביניהם שכל הנוצח את חבירו באותו שחוק יקח כך וכך אסור וגזל מדבריהם הוא, לכן אסור לקבל פרס על הימור שיש בזה גזל מדרבנן. וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ז (ח"מ סימן ו' אות ג') 

חזן שמחזיק פלאפון לא כשר

אם יש אחר שיודע להתפלל ואין לו מכשירים כאלו יחליפוהו באחר

בדיקת כיפת פשתן מחשש לשעטנז

כדאי

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew