Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

ברור שאם יכול לחכות למוצאי שבת אז לא אומרים לא חלל בשבת, אבל באופן שהוא חייב לעבור על אחד מהאיסורים עכשיו כנידון דידן רק שעליו לבחור על איזה מהם לא נגיד שבת הותרה ויוכל לבחור גם באיסור יותר אם ירצה?

הרב אהרן מאזוז

הנה אם באנו להתיר משום שהותרה שבת אנו צריכים לבדוק אם אכן הותרה השבת ואם עדין לא הותרה השבת לצורך שום מלאכה אין אנו אומרים כיון שחולה זה מסוכן הרי שבת כחול בשבילו והראיה להגדרה זו מדברי מרן (בשו"ע סי' שכ"ח ס"ד) וכמו שכתבתי בתשובה הקודמת ומעתה בנדון שלפנינו שצריכים אנו לעשות עבור החולה איזה דבר שאפשר לעשותו בחילול שבת מן  התורה ואפשר לעשותו בדרך היתר או עכ"פ באופן האסור מדרבנן הנה אף שחייבים אנו לעשותו עכשיו מ"מ עדיין שבת לא הותרה לחולה זה לומר בו שמותר לחלל עבורו שבת אפילו באיסורי תורה מסברת שבת הותרה אצל פיקוח נפש. ואף אם אי אפשר לעשותו אלא או באיסור תורה או באיסור דרבנן כמו בנדון השאלה עדיין שבת לא הותרה ודו"ק אמנם למעשה כבר כתבתי שאין לדקדק בזה אלא עושים לו הכל כדרכו בחול ומטעם אחר שלא יביאו לדקדק וישתהו בהצלת החולה. 
ועוד אני מוסיף כעת שגם באופן שכבר הותרה שבת לא התירו להרבות בחילול שבת אף אם שאין במניעתו סכנה אלא שי שבדבר צורך החולה אבל שאין בזה צורך החולה י שלמעט ולכן אם אם צריך להדליק מנורה ראוי להדליק מנורה קטנה אם אין צורך בגדול וכמו שכתב בחזו"ע שבת ג' עמוד רפ"ט בשם הגרשז"א זצ"ל כיועו"ש וא"כ מסתבר שאם ישנם שתי אפשריות או לחלל  שבת באיסור חמור דאורייתא או דרבנן וודאי יש לעשות בדרך הקלה וכמו שמיצנו גם הקל קל תחליה וכו' 
וכ"פ הרמב"ם פי"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה י"ז וש"ע תרי"ח ס"ט ע"ש ואכמ"ל

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew