Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16924 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

מצות עונה בזמן מריבה

צריך להשתדל מאוד לפייסה ושיגיעו לעמק השק השוה. ויישרו את ההדורים ביניהם שהרי היא אשת נעוריו, ועליו לכבדה, וחייב לה כל הדברים שנתחייב הבעל לאשתו בכתובה. אבל אם אי אפשר לו, כי אינה מתפייסת, ואינה מכונה לשתף עמו פעולה בזה, אם אינו שונאה. ובזמן המצוה היא מדברת עמו ויש קשר ביניהם חייב. אבל אם ניתק הקשר ביניהם, ואין היא מכונה לדבר עמו כלל, הרי זה בכלל בני שנואה או בני מורדת או בני מריבה עיין בנדרים דף כ' עמוד ב' ובספר בעלי הנפש שער הקדושה, שבזמן שאין מצוה מתוך אהבה, הרי זה כאילו אינה אשתו . עיין שם. ובשולחן ערוך סימן ר"מ סעיף ג' שכל כיוצא בזה אסור, ואפילו אינה בת בנים כגון זקנה, אסור לשמש עמה עיין שם במשנה ברורה
ולכן אם באמת אין בינהם אהבה אמתית לפחות לאותה שעה, אי אפשר לקיים המצוה ומכל מקום פשוט שעליו לעשות הכל, כדי לחזור לחיות בשלום ושלוה, וילך לרב לייעצו כיצד לנהוג. ה' יברך את עמו בשלום. 

דברי כת"ר נכונים, שמהרש"א לא ראה דברי הר"ן (ומ"ש כת"ר שלא ראה כל דברי הר"ן, אינו מדויק, שנראה שלא ראה דבריו כלל).

א) להתפלל עם בגדים צנועים וראויים, אם זה לא בגד המיוחד לשינה, ונראה בגד רגיל ושאינו מקומט וכדו', נראה שאפשר, אבל אם ניכר שהוא מיוחד לשינה וכיוצ''ב, אסור, שאדם צריך להתפלל בבגדים מיוחדים ומכובדים לתפילה לפני מלך מלכי המלכים הקב''ה.
ב) להתפלל עם חולצה קצרה לבת אם הבת קטנה ממש (גיל 3) מותר, יותר מזה אין הדבר ראוי שצריך להתפלל בבגדים ראויים ומכובדים, ובפרט אם הבת גדולה ממש שאין זה צנוע, ואף ללא תפילה צריכה להזהר לא ללכת כן אפילו בבית לבדה. שה' נמצא בכל מקום.

פעילות שאין מטרתה להזיע בשבת

מעיקר הדין מותר לעשות כן , וכל שכן באדם בריא שלא גוזרים בו אטו שחיקת סממנים (ואין כאן מקומו להאריך). ומכל מקום אם אינו מתענג בזה ומתאמץ, לא יעשה כן שלא יטרח בשבת. ומעט תרגילים פשוטים מותר.

ישתדל לענות בצורה שתוציא אותו ידי חובה לשואל ולא לשקר, וכמו שכתוב בפרשת תולדות במה שענה יעקב אבינו ע''ה ''אנכי עשיו בכורך''. ואם אינו יכול לעשות כן, ילמד לשונו לומר איני יודע, בצורה יפה, ושהשואל יבין שבאמת אינו יודע, ובאופן כללי, אין אדם מחויב לענות על כל שאלה, ויכול לומר לשואל שאינו יכול לענות, הכל לפי הענין והמקום והאנשים.

טילטול כסא שהיה מונח עליו מוקצה

עיין בחזון עובדיה – שבת ג' (דף קלג אות ב') שעמד בזה והביא דברי הצל"ח (פסחים ט:) דיבור המתחיל תשע צבורין, שכתב, דהא דקיימא לן דבר שיש לו מתירין אינו בטל, הני מילי לענין אכילה. דשייך הטעם שעד שתאכלנו באיסור אכול אותו בהיתר (רש"י ביצה ג':), שעכ"פ לא יאכלנו אלא פעם אחת, ולא יפסיד במה שאינו אוכל אותו היום, אבל טלטול שיכול לטלטלו היום ולמחר, לא שייך בו האיסור של בדבר שיש לו מתירין, שהרי עכ"פ מפסיד הוא הטלטול של היום. והביא שם הרב עוד להקת פוסקים שסוברים כמותו. וכתב: הילכך יכולים להשתמש בכל הכסאות לישיבה, ולטלטלם ממקום למקום.
והוסיף, והן אמת שדברי הצל"ח אינם מוסכמים ובשו"ת יביע אומר חלק ב' (יורה דעה סימן ט' אות ד') הוכחתי מדברי הרשב"א והש"ך שאינם סוברים כן. וכן עוד כמה גדולים לא מסכימים עימו. מ"מ כיון שבסיס לדבר האסור אינו אלא מדרבנן. ספק דרבנן לקולא. עכת"ד. אמנם המעיין ביביע אומר יראה שהראיה מדברי הרשב"א והש"ך יצוקה ועומדת היא. ועוד שהרבה מהפוסקים סוברים כמו הש"ך. ואיך נעזוב דברי הש"ך והרבה מהפוסקים ועל צבאם "הרשב"א" ונעשה כדברי הצל"ח ודעימיה. ומה שכתב שבסיס לדבר האסור אינו אלא מדרבנן וספק דרבנן לקולא, לא זכיתי להבין מה הספק, דמאחר שדברי הצל"ח נדחו וכמו שהוכיח הרב בעצמו ביביע אומר הנ"ל אם כן על מי יש לסמוך. ולדינא צריך עיון.

א) נראה שעל פצפוצי אורז אף שמצופים שוקולד, מברכים בורא פרי האדמה כדין פצפוצים לבד, כיון שהם העיקר.
ב) אם אדם מסתפק בין מזונות לשהכל, צריך האדם ללמוד ההלכות היטב ולברר המציאות, ולשאול רב, ואם בכל זאת מסופק יברך שהכל, שבדיעבד פוטר כל סוגי הברכות.
ג) אם אוכלים דבר שרובו מורכב ממזונות (כגון בורקס, עוגיה וכו')- צריך לאכול כמות המקבילה לגודל של קופסת גפרורים, ואם אין רובו מורכב ממזונות, יש לאמוד כמות המזונות (הקמח מחמשת המינים) בשישית מהתערובת, ואם ישנו כן, מברך על המחיה, (ברכת ה' ח''ב עמ' קס''א) ואין כדאי לצמצם. והמכין עוגה צריך ליתן בדעתו להלכה, וממילא לא יסתפק.

האם אפשר לשלם על העליות לספר תורה מכספי מעשר"?

אם זו עליה לתורה שנוהגים לעלות כגון מפטיר משלים בימי אזכרה, או שעולה פעם בחודש כפי מה שכתבו האחרונים לעשות, אין לשלמה מכספי מעשר, אבל אם הגבאי מנסה למכור ואין קונה והוא רוצה לקנות בשביל לתרום לבית הכנסת בצורה זו נראה שאפשר מכספי המעשר.

לפי השאלה נראה שאכל מזונות שיעור ברכת המזון, ולכן ודאי שאפשר להשאיר מזונות, שהענין שישאר חלק קטן ממה שאכל שיתברך. ודרך אגב מה שכתוב בשאלה 216 גרם דהיינו משקל, לפי האמת הנפח הוא הקובע ולא המשקל. ואכמ"ל.

התעמלות לנשים במקום שאפשר שגברים יראו אותן

בענין זה אסור להכניס עצמה, כי יש בזה מכשול גדול לגברים הנכנסים, ותחפש לעצמה מקום או זמן שיש שם רק נשים, וגם שם יתנהגו על פי ההלכה והצניעות שלא יתגלה אפי' חלק קטן מגופן במקום שנוהגות יראות ה' לכסותו, ולכן אם יש חשש שיתגלה עדיף להתעמל עם מכנסיים מיוחדות רק לנשים לצורך זה בלבד, וכדאי מאוד שתשים עליו חצאית. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים. וכל זה כשיש הכרח גמור לשעורים כאלו, אבל בלאו הכי אין כדאי לאשה לעשות כן. ואין כאן מקום להאריך.
+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew