Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 18145 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

להעביר אש מנר דולק לנר אחר לצורך יום טוב השני

אסור להדליק נר של יום טוב שני לפני השקיעה, שעדיין הוא יום טוב ראשון, וכן בנר נשמה. אלא יש להמתין עד צאת הכוכבים של יום טוב הראשון ואח"כ להדליק נר של יום השני. וכן נר נשמה. ועיין בהערות איש מצליח למשנה ברורה (סימן תקי"ד הערה 3) שאפילו שמתחיל להחשיך גם קודם השקיעה של יו"ט ראשון, והיה מקום להתיר להדליק נר של היום השני להאיר את הבית, בזמנינו שיש חשמל לא שייך היתר זה. ע"ש.

דיבור בשירותים

כתב מרן הגר"ע יוסף שליט"א בשו"ת יביע אומר (חלק ח' סוף סי' א') שאין לדבר כלל אפילו כשאין איש בבית אא"כ הוא במקום צורך כמו הפסד או נזק, ויש לקצר דבריו כמה שאפשר.

כל זמן שהוא רואה את הרב יכול לברך, אבל אם הרב יצא ועבר תכ"ד אינו יכול לברך. אולם אם שכח לברך בפעם הראשונה רשאי לברך בפעם השניה שרואהו אפילו אם הוא תוך 30 יום כיון ששכח לברך בפעם הראשונה. ברכת השם ח"ד פ"ג הלכה ד'.

כיצד משערים שעות זמניות

נחלקו בזה הפוסקים כיצד יש לשער. דעת הגר"א (סי תנ"ט סעיף ב') שיש לשער מנץ החמה עד שקיעת החמה ולחלק ל-12 שעות כל הדקות שיש בזמן זה, וזה נקרא שעה זמנית, ולמנות 7 שעות זמניות מנץ החמה. ודעת המג"א (סי' נ"ח סק"א) שיש לשער כן מעלות השחר עד צאת הכוכבים ולמנות 7 שעות מעלות השחר. ולהלכה חוששים להחמיר מה שאפשר כדעת המג"א.

נמצא בבית הכנסת והוא כבר התפלל

עניית אמן על הקדישים וחזרת הש"ץ. וברכו. ועניית אמן של ברכות כגון ברכת ברוך שאמר וכיוצא. אמירת י"ג מידות. וכן יש לומר עמם פסוק ראשון של שמע. מודים, וידוי (לפחות חטאנו עוינו פשענו) ועלינו לשבח. וכן בזמן שהציבור מתפללים תפילת העמידה אסור לישב בתוך ד' אמות שלהם, אלא אם כן אדם משלים תפילתו ואפילו פרק איזהו מקומן ויש מתירים גם לעוסק בתורה אם קורא כפיו לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל.

דבר זה נשאל בעבר רה"י שליט"א בפניני הפרשה (מופיע "במקור נאמן" סי' תתקע"ו) אולי רמז יש בדבר על פי הפסוק "ושמים בזרת תנן" לרמוז שאנו מאמינים שהתורה מן השמים.

לברך על המגילה למי שלא שמע

גם האחרונים ככף החיים וכיוצא שהסכימו כמרן השולחן ערוך גבי קידוש להקל במגלה על פי המנהג ואפשר הטעם שגם המצוה עצמה הקריאה נעשית ע”י הקורא רשאי לברך שהרי בפועל עושה את מצות הקריאה ועוד שכאן הקריאה עצמה היא המצוה ובמצוה אין האשה בקיאה ועוד שכתב בבית יוסף (סימן תקפ”ה) להקל היכא שהמצוה קול או בדבור. ע”ש. בפרט שמרן השולחן ערוך (בסימן תרצ”ב) כתב סתם שיכול להוציא את אחרים גם אם הוא יצא ידי חובה ואע”פ שסמך על דבריו בקדוש מכל מקום איני מוכרח וכמו שכתב ועיין בספר ארץ אפרים (סימן י”ג בסוף התשובה). ע”ש.

כתב בילקוט יוסף הלכות תפילה שיחנה הרכב רחוק מעט מבית הכנסת ובזה יהיה לו שכר פסיעות.

א) לשון לכם אפשר לפרשו לכל אחד ואחד, ואפשר לפרשו לבית דין שיהו כל אחד מבני ישראל נימולים אלא שהפירוש היותר פשוט לכל אחד ואחד ולכן בספירת העומר מפרשים לכל אחד ואחד מה שאין כן ביובל שכתבה התורה וספרת לך ע''כ לפרשו לבית דין. וממילא במילה שחיוב האב נלמד ממ''ש וימל אברהם את יצחק וכמו שדרשה הגמ' שם א''כ המול לכם מיותר וע''כ ללמדנו חיוב לבית דין.
ב) אפשר שהאזהרה היא מהמול לכם כל זכר כל אחר שגילתה התורה שעינוש כרת מוכרח שישנו באזהרת המול לכם דהוא גילוי מילתא. ואין זה סותר למה שכתוב קודם שהוא אזהרת בית דין, שהרי פשט הפסוק אי אפשר לפרשו לאזהרת הבן לבד שהרי דיבר שם בבן שמונת ימים ומוכרח שאינו מדבר רק בו עצמו וצריך לומר שפשט הפסוק בבית דין ואחר הגילוי של וערל זכר מוכרח שמדבר גם בבן.

תשובת הרב לקושיא החוזרת: הפס' כתב כאן דין כרת אפילו שמדבר בתינוק בן שמונת ימים.
וזה ק' וע''כ גכתה בן שמונת ימים משום מצות המילה וכיון שמצות המילה לאביו למדנו מוימל אברהם ע''כ דקרא דהמול לכם הוא לב''ד ועיי' בתורה תמימה שכ' כעין זה. וכל זה משום שמקרא אינו יוצא מידי פשוטו אבל אחרי שגילה הפסוק שהוא בכרת צ''ל דגם הוא באזהרת המול לכם ומ''ש הב''י הב''י לקרא דכרת משום דבל''אה לא ידי דחייב כלל. ולגב הבן עוד יש לתרץ דק''ו הוא אם אביו ובית הדין מחויבים למולו כ''ש עצמו ואע''פ שאין מזהירין מן הדין בכה''ג שעונש כרת מזהירין, עיי' למשמרות כהונה מס' מכות דף ה' ע''ב ולרב המגיד בראש פרק שני מהלכות מאכלות אסורות.

נוהגים שלא לברך שהחיינו בימים אלו ולכן יש לימנע מלבישת בגדים חדשים בימינו אלו וגם בשבת עדיף ליזהר שלא ללבוש אולם כשיש עוגמת נפש בדבר אפשר להקל בשבתות עד ר"ח אב. ובקניית בגדים אפשר להקל אם יש חשש שיתיקרו אח"כ וכיוצא בזה. (סדור הישיבה לתשעה באב).

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן