Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17753 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

להעביר אש מנר דולק לנר אחר לצורך יום טוב השני

אסור להדליק נר של יום טוב שני לפני השקיעה, שעדיין הוא יום טוב ראשון, וכן בנר נשמה. אלא יש להמתין עד צאת הכוכבים של יום טוב הראשון ואח"כ להדליק נר של יום השני. וכן נר נשמה. ועיין בהערות איש מצליח למשנה ברורה (סימן תקי"ד הערה 3) שאפילו שמתחיל להחשיך גם קודם השקיעה של יו"ט ראשון, והיה מקום להתיר להדליק נר של היום השני להאיר את הבית, בזמנינו שיש חשמל לא שייך היתר זה. ע"ש.

עיין בפירוש מהרש"א למסכת קידושין דף מ"ד ע"א וז"ל: ודע שגירסת רש"י מהופכת הכא מדהתם ואין לחוש בכך כי כן דרכו לפרש במקום זה כך ובמקום אחר שינה פירושו.

תענית ערב ראש השנה

א. כתבו המשנה ברורה וכף החיים שאינו צריך לקבל ב. עד צאת הכוכבים ואולם שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א אדם שמרגיש בעצמו שאם יצום לא יוכל לקיים הסדר בביתו בנחת ועלול לבא לידי כעס ומריבה עדיף שימנע מלצום ובלבד שלא יכעס בלילה קדוש זה.

כתבו הפוסקים משם האר"י הקדוש (שער המצוות פרשת ואתחנן) שאין לקרוא מקרא בלילה חוץ מליל שישי ושבת וגם שיר השירים בכלל מקרא.(יביע אומא חלק ו' סי' ל').

היכן לשמור הכתובה?

נהגו בבית הכלה.

מלשון מרן השו"ע משמע שזה דיעבד וכן הוא לדעת רבינו האר"י אולם כתבו האחרונים שהגר בעלייה(קומה שניה) ויש לו חלון למעלה מעשרה רשאי להדליק שם אפילו לכתחילה(עיי' בתורת המועדים).

מהו "צד העליון" בשופר?

ע"פ מנהג האר"י צריך להנמיך מעט את השופר מתחת לפיו ונמצא הצד העליון שבו הוא תוקע בפיו למעלה והצד הרחב מתחתיו מעט.

כוונת הגמרא שם כפשוטו, שהרי קודם אמרה הגמרא שלא מחזיקים סתם עדים שקרנים וכנגד סברא זו אומרת הגמרא שאף על פי כן נראה לומר שזייפו כלומר שסברא זו כמעט ודאית שהרי עדיפא מהסברא שסתם עדים אינם שקרנים וכך שיעור לשון הגמרא כיון שלא הוציא בחיי אביהם שמעינן מזה שזייפו. ולכן תולין יותר לומר שזייפו ממה שאין העדים שקרנים

לימוד תורה לעילוי נשמת – מי מרוויח?

כתב מרן הגר"ע יוסף שליט"א בספרו הבהיר יביע אומר (חלק ז' חלק יו"ד סימן י"ז אות ב') שהמחזיקים ידי הלומדי תורה לא מחסרים כלום משכר הלומדים תורה. עיין שם. ואם כן הוא הדין לנדון זה שאינו מפסיד כלום.

עיין תוספות במקום בדבור המתחיל ממדינת הים.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן