Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17026 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

להעביר אש מנר דולק לנר אחר לצורך יום טוב השני

אסור להדליק נר של יום טוב שני לפני השקיעה, שעדיין הוא יום טוב ראשון, וכן בנר נשמה. אלא יש להמתין עד צאת הכוכבים של יום טוב הראשון ואח"כ להדליק נר של יום השני. וכן נר נשמה. ועיין בהערות איש מצליח למשנה ברורה (סימן תקי"ד הערה 3) שאפילו שמתחיל להחשיך גם קודם השקיעה של יו"ט ראשון, והיה מקום להתיר להדליק נר של היום השני להאיר את הבית, בזמנינו שיש חשמל לא שייך היתר זה. ע"ש.

בעבר שאלו את מרן רה"י שליט"א לגבי אשה נשואה עם ילדים והתיר לפי הצורך, אבל בבחורה רבו המכשולות ושב ואל תעשה עדיף.

פשוט שכן. ועיין תוס' בבא מציעא (דף ו' ע"א) בד"ה הקדישה.

מה הוקשה לרש"י

א) אכן דברי רש"י אינם מוכרחים מתוך דברי הגמרא, וכנראה הם ממקור חיצוני, וכעין פירושו מובא באוצר הגאונים שכך קבלה היתה בידם שלא היו מניחים להדליק נרות רק בבית העבודה זרה, והיו לוקחים לעבודה זרה את הנרות שמצאו בבתים. ב) השערת השואל נראת קרובה. אמנם לא מצאנו במפורש בש"ס שרבה גידלו. אבל אפשר שכן היה ידוע (ורמז לזה בפסחים קט"ו עמוד ב'. ע"ש ובעוד מקומות) ולזה כתב שרבה סתם הוא רבה בר נחמני.

אם כן מדוע גבי יו"ט לא תיקנו גם בא"י יומיים משום לא פלוג?

האם ניתן לחלק מילה בתפילה לשתים בשביל המנגינה

כתב בשו"ת יחוה דעת חלק ב' סי' ה' שברור מאד שאין להפסיק בנשימה באמצע התיבה, בגלל אריכות הנגינה, שע"י כך נחלקת התיבה לשתים, ומאבדת לגמרי את משמעותה. עיין שם באורך.

אסור, כיון שהם תשמישי קדושה. וכ"כ הרב בן איש חי בשנה ראשונה פרשת וזאת הברכה אות י"א.

פטירתן של צדיקים

מקצת היום ככולו.

דרך התורה פעמים לכתוב וא"ו והיא וא"ו החילוק. דין מכה אביו ואמו שונה מדין מקלל אביו ואמו, שבמכה מיתתו בחנק ובמקלל מיתתו בסקילה, וממילא אין מקום לקושיות.

דיבור בשירותים

כתב מרן הגר"ע יוסף שליט"א בשו"ת יביע אומר (חלק ח' סוף סי' א') שאין לדבר כלל אפילו כשאין איש בבית אא"כ הוא במקום צורך כמו הפסד או נזק, ויש לקצר דבריו כמה שאפשר.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew