Menu
שאל את הרב
print
אא

מה דעת הרב גבי תעניות בימי השובבי"ם לבני תורה שעוסקים בתורה כבר כמה שנים טובות ושומרים עצמם מן החטא, האם יש עניין לפחות לעשות את תיקון הלשון חכמים או שיש לסמוך על הגר"א שכתב בביאורו למשלי שהתורה יותר עדיפה מתעניות וסיגופים אע"פ שדבריו נגד האר"י לכאורה שכתב מפורשת שגם ת"ח בכלל התעניות. ועוד שאלה בעניין סגולת עסק התורה לכפר, האם הדברים כפשוטם ממש והעוון נתקן לגמרי, דקשה דאם כן למה לי תעניות?

הרב אליהו מאדאר

ידועה מחלוקת הפוסקים בעניין זה והרב הקדוש בעל ראשית חכמה בספרו הקדוש (שער התשובה) החמיר בזה כנודע, מיהו כבר נודע מה שכתב הרב באור הלכה (סימן תקע"ו) בשם השל"ה הקדוש בשם ספר חסידים שמצא בתוך כתבי האר"י ז"ל שכל מה שתמצא בעניין התעניות לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה אבל מי שתורתו אומנתו ויודע דעת ויראת ה'. לא ייחלש ולא יתבטל מלמדו. אך יום אחד מן השבוע יתרחק  מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו ויתקשר מחשבתו בו כאילו עומד לפניו ביום הדין, וידבר לה' יתברך כאשר ידבר עבד אל אדוניו ובן אל אביו ע"כ. ועיין בספר חסידים עצמו פרק ס"ו עיין שם באורך. ואף על פי שיש מפקפקים גם בזה מ"מ בזמננו שהדור חלש מצד הגוף ומצד הנפש אי אפשר ואינו נכון כלל להכביד בתענית כי עיקר הכל זו התשובה האמתית עיין בשו"ת יביע אומר (חלק א' יורה דעת סימן י"ד אות י"ד) ובספר טהרת הבית (חלק א' סוף סימן ב').
אמנם כיון שאין אתנו יודע עד מה ולב יודע מורת נפשו ולעמול בתורה באמת ובתמים לשם שמים הדבר קשה ולהתייחד יום אחד רק עם ה' יתברך גם כן קשה לכן טוב ונכון למי שיכול להתענות יום אחד בשנה ולפדות שאר הימים הצריכים בצדקה ולתת פדיון נפשו ולעשות התיקון עם "עננו" של רבנו הרש"ש ז"ל אם יש שם תלמיד חכם שראוי להתפלל כן או תיקון שבספר לשון חכמים להגרי"ח ז"ל פעם אחת. והעיקר היותר גדול להתענות תענית דיבור שיזהר מדברים אסורים ואיבזריייהו וכבר נודע מה שכתב הגר"א ז"ל באגרתו שעיקר התשובה, לסגף עצמו ברסן פיו ותאוותיו ולא בתעניות וסיגופים. ועל פי זה תיקן הרב הצדיק רבי יצחק אלפיה ז"ל את סדר תענית דיבור אשר פשט בהרבה תפוצות ישראל כמפורסם ולכן לדעת מרן הגאון האמיתי מרן ראש הישיבה שליט"א שראוי לעשות סדר התענית דיבור עם קריאת התהילים פעם אחת בשנה גם לעוסקים בתורה וכן דעת להבדיל בן החיים מוה"ר רבי משה לוי ז"ל וכן נוהגים בישיבתנו תכב"ץ ובזה מתכפרים כל העוונות אחר תשובה אמתית ושב ורפא לו   

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew