Menu

גוי בשבת

שאל את הרב

האם מותר לטלטל במלון שלא אוכלים שמה בחו”ל?

אסור לטלטל במלון כזה מהחדר הפרטי של הלובי שבכניסה, וכן בלובי עצמו, וכיו”ב, מפני שזה כחצר שאינה נעורבת שאסור לטלטל בה.

אם ערכו שם עירוב חצירות – מותר.

ויש להתייעץ עם הרבנות המקומית כיצד לערוך עירוב זה, מפני שבית המלון שייך לגויים, ואולי יש עוד פרטים נוספים בשטח המצריכים בדיקה והכרעה.

  • גם אם אין עירוב אפשר לבקש מהחדרן שיבוא לחדר, ושם לתת לו את המפתח ולומר לו: “שמור לנו את המפתח לשעתיים, ואח”כ תפתח לנו” ואע”פ שהוא מטלטלו אח”כ מהחדר למשרד ולהיפך – לא אכפת לנו.

האם מותר לחברת כוח אדם בבעלות יהודית להעסיק נוכרים בשבתות?

  • נראה לענ”ד שהצד השני הוא הנכון, ואין איסור בדבר, החברה שבבעלות היהודי אינה אלא חברת כוח אדם, הממציאה פועלים לכל החפץ בהם.
  • עם זאת איני מוצא דרך היתר לפועלים לעבוד בשבתות וימים טובים מתוך המשרד של החברה היהודית, כי אין הכל יודעים דרך התנהלות החברה, ויש בזה חשד.

הדלקת מזגן בשבת עבור חולה שאין בו סכנה

ע"י גוי מותר

פרטי דינים באיסור אמירה לגוי בשבת

עיין חזו"ע שבת ח"ו עמוד קכ"ג שנראה שמתיר בכל האופנים הנזכרים .
אולם מדברי הט"ז (סימן רע"ו ס"ק ה') משמע שאין להתיר אלא בשפחתו או שכירו החייבים בזה. והביא דבריו במשנ"ב שם ס"ק כ"ז ובחזו"ע שם הביא שכן כתב בפמ"ג אלא שכתב עליו שאינו מחוור ע"ש 

הליכה בשבת במקמות שיינם חיישנים שמדלקים תאורה/ שימוש במעלית ע"י גוי בשבת

א. אין להתיר לעבור בחדר המדרגות אם גורם להדלקת המנורה אף שאינו מתכוין כיון שהדלקת המנורה יש בה איסור תורה. ופעמים רבות נוח לו שיורד באור ולא בחושך (עיין חזו"ע ח"ו עמוד קנ"א) שדן בכיוצ"ב (ללכת במקום שיש שמצלמות) והתיר משום שזה איסור דרבנן ולא אכפת ליה שמצטלם. משמע שבאיסור תורה או כשנוח לו מן המלאכה אין להתיר ואף שהביא שיש מתירים אפ' בהדלקת מנורה נראה שאין לסמוך ע"ז ע"ש.
ב. לרדת המעלית ע"י גוי, הנה אם הגוי עושה כן לעצמו והוא רק מצטרף עמו יש מקום להקל. בזה וראוי להחמיר (משום והייתם נקיים ומשום זילותא דשבת וגם י"א שגורם לתוספת בזרם החשמל) אבל לומר לגוי אין להקל אלא לצורך מצוה כגון לצאת לבית הכנסת לתפלה במנין או לצורך גדול. והיותר נכון להשאר בבית ולא לסמוך על היתרים אלו.

דיני העסקת פועלים בשבת.

אסור לבקש אפילו מגוי שיעבוד בשבת אלא א"כ בתנאים מסוימים וביהודי אסור בשום פנים ואופן מלבד פיקוח נפש

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew