Menu
שאל את הרב
print
אא

ידוע שאע''פ שמצוות לאו להנות ניתנו מ''מ מצות תלמוד תורה מכיון שעיקר עינניה היא ההנאה והתענוג מהלימוד לכן להנות נתנה [עי' ברבי אברהם מן ההר נדרים דף מ"ח ובט''ז יו''ד סי' רכא ס''ק מ''ג וע''ע בהקדמת האגלי טל ] אמנם נתקשתי לפי הנ''ל בכמה דברים א] השו''ע כתב בהלכות מגילה [סי' תרפט' ס''ד ] ''השומע מגילה ממי שהוא מודר הנאה ממנו יצא'' עכ''ל ובמשנ''ב [שם סקי''ד] כתב שזה מטעם שמצוות לאו להנות ניתנו ולכן לא מקרי הנאה ע''ש וקשה שהרי מקרא מגילה הוי בכלל ת''ת ג''כ [ואולי י''ל ע''פ מה שיש שפירשו [החזו''א ועוד] הא דאמרו ''מבטלין ת''ת למקרא מגילה'' שאע''פ שמקרא מגילה הוי בכלל ת''ת מ''מ כשייחד למצוה מקרא מגילה אינו מקיים ת''ת בקריאתה ] ב] בהלכות ברכת שהחיינו כתב המשנ''ב [סי' רכג' סקי''ג] שאין לברך שהחיינו בקניית ספרים שמצוות לאו להנות נתנו ע''ש ואין לפרש שספרים הם רק אמצעי לת''ת ולכן אינה נכללה בהנ''ל שהרי הט''ז גופא מדבר בספרים ע''ש וצ''ע ג] מהקצוה''ח [סי' עב' ס''ק ל''ד] משמע שגם בת''ת אמרינן מצוות לאו להנות נתנו [ע''ש שהעיר כן מהט''ז בניתיבות ובמשובב]

הרב רז צבי הרשפינוס

ישר כח על השאלה ועל הבקיאות הנפלאה. ומ"מ מה שהקדמת שת"ת כן ניתן להנאה, המעיין שם יראה שאין זה אלא חידושו של הט"ז עצמו אולם שאר האחרונים גם בהלכות נדרים וגם המשנ"ב באו"ח שכבודו ציין לדבריו לא קיבלו את חידושו. (לדוגמא ראה שם בש"ך ס' קנ"ה ובחידושי אמרי ברוך שם).

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן