Menu
שאל את הרב
print
אא

הפמ"ג במשבצות זהב סי' תמ"ד כתב שאם שכח ולא אכל סעודה שלישית בער"פ שחל בשבת, קודם שעה עשירית, לכא' הווי פשיעה, ולא יוכל לקיימה לאחר שעה עשירית, דלא אתי עשה דפשיעה (למאן דאמר שסעודה ג' דאורייתא) ודחי האיסור של חכמים שלא לאכול בער"פ משעה י'. וצ"ע מהגמ' פסחים נ"ט. דשם מבואר שמי שחל יום כפרתו-יום הבאת קורבנותיו יום השמיני בער"פ ולא הביא קורבנותיו לפני קורבן תמיד של בין הערביים, מביא אחר התמיד. והטעם כתבה הגמ' משום דיבוא עשה דפסח דאית בכרת, וידחה עשה דהשלמה, דאסור להקריב אחרי תמיד של בין הערביים. והנה, מפשטות דברי רש"י שם נראה דאיירי גם בשכח, ולא דווקא בנאנס, ומ"מ אומרים דאתי עשה דאית בכרת דדחי עשה דלית ביה כר"ת, וא"כ הוא הדין כאן. ועוד צ"ע דמהגמ' ביצה ט"ז: מוכח, מהמעשה עם שמואל שרק בפעם השנייה ששכח אותו אדם לעשות עירוב תבשילין, אמר לו שמואל פושע את, מוכח שבפעם הראשונה ששכח לא הווי פושע, וא"כ הוא הדין כאן, וצ"ע.

הרב רזיאל כהן

מסתבר שאין לדמות מקרי הפשיעה זה לזה, שאין למדין דברי סופרים מדברי סופרים, וכל מקום לפי עניינו. ובההיא דפסחים לכאורה י”ל דהתם לצורך מ”ע של אכילת פסח לא רצו לקנסו ולהפסידה הימנו.

וגם ההיא דביצה, י”ל שלצורך שמחת יו”ט הקילו בשכחה (של פעם אחת עכ”פ), אבל בסעודה שלישית דנדון דידן אנו קונסים על גוף הסעודה שפשע בו, ואינו מספיד דבר אחר מלבדה, וי”ל בזה עוד.

אמנם ק”ק ממ”ש המג”א (בסי’ ק”ח סקי”א) דשכחה מקרי אונס וע”ש בפמ”ג ובחת”ס, ועכ”פ גם המש”ז לא קבע מסמרות בדבריו רק צידד כן לפילפולא בלא להכריע.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew