Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16924 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

שפיתת קדרות

כבודו צודק שמלשון מרן משמע שמותר אף לכתחילה, ומ”מ למעשה יש להחמיר בזה לפמ”ש המאירי בע”ז (דף י”ב ע”א) דאף שהסכים לדברי התוס’ דשרי אף לכתחילה, מ”מ למעשה כתב שיש מחמירים וכ”ש בזה”ז וכו’. ע”ש.

וכ”כ בס’ ערוך השלחן שם (אות ל”ד). וכ”מ מדברי מרן הגרע”י זצ”ל בכף החיים שם (אות קט”ז).

[כידוע שמרן הגרע”י זצ”ל כתב מסי’ קט”ז בסופו ואילך].

שלא ברכו בתורה תחילה

לכאורה פירוש זה דחוק כי א”כ הכוונה שלא ברכו תחילת ברכות התורה, ואילו הלשון שלא ברכו תחלה, משמע שלא ברכו כלל תחילה. וכמדומה שהב”ח התייחס ללשון זו “תחילה” – לפי דרכו – שלא העריכו התורה כראוי כדי שיברכו תחלה, כי ע”י הברכה תחילה מראה חשיבות לדבר, וצריך לבדוק בשאר פירושים אם התייחסו ללשון זו לפי דרכם.

צוואת ר יהודה החסיד

ה’ באב יום הילולת מרן האריז”ל

כתב מרן הגרע”י זצ”ל בספרו יביע אומר חלק ב’ (א6בהע”ז סי’ ז’) שישנו את שמה של הבחורה ושיתרגלו בכלה שלושים יום, ותקבל ברכה מכמה גדולי הדור ואז אין כל חשש בזיווג זה, עכ”ל הטהורה.

[אגב אם שם הכלה וחמותה שוים ויש שם נוסף לאחת מהן בזה יותר קל להקל כמ”ש כמה אחרונים הרב תירוש ויצהר (סי’ כ”ד) בשם החת” שעשה מעשה כן. וכ”כ בכרם שלמה (א”ע סי’ ב’)].

בדין הרודף אחר חבירו להורגו

לכאורה פשוט כהצד השני דהרי אינו חשוב כרודף אלא באופן שע”י ביאתו קעביד איסורא (שחייבים עליה מיתה כמבואר בסוגיה שם), וא”כ בקטן כה”ג פשוט דלא יצילו בנפשו.

בבא מציעא דף קו עמ א

השאלה הראשונה היא שאלת הגמרא עצמה מיתיבי “היתה שנת שדפון” וכו’, (ואם השאלה מה הסברא בדבר – ע’ להלן).

לגבי השאלה השניה איך הגמרא הבינה ששני תבואות קאי על העולם – נראה שכיון שהתורה כתבה סתם תבואות ולא פירטה איזה תבואות והיכן גדלו – משמע שהיינו תבואות הנמצאות בכל מקום שיהיה בעולם.

ואם השאלה בהגיון החילוק הנה ודאי שהם שני נידונים דבחוכר ומחכיר ויש הפסד לכל האזור מסתבר שאין צורך שכל העולם יפסיד ומאחר שבאזור זה כולם הפסידו אומרים שבלא”ה לא היה המחכיר מרויח ולכן מנכה לו אבל גבי אדם שקונה שדה והגואל רוצה לגאול מיד אחר הקניה – עיקר כוונת התורה שהאדם הקונה הראשון יהנה מהשדה ואם נהנה שנתיים די, והוא כעין חוק – וכאן התורה גילתה שכל שהיו שני תבואות בעולם די בזה.

שאלת עיון במסכת קידושין

כאן לשון בשלמא הוא על כלל הברייתא – חצי הברייתא ברור (בהחלט) – כיון שכ”כ בתורה אבל חצי הברייתא של ראשי אברים – עליה השאלה – (המלחמה).

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew