Menu

מצוות התלויות בארץ

שאל את הרב

האם ניתן לעשות לאדם פרוזבול ללא ידיעתו?

מדברי מו”ר הגר”מ לוי זצ”ל שנדפסו בספר “משה ידבר” (עמ’ רכ”ח) נראה שפסק כן הלכה למעשה. וע”ש בהערות הרה”ג המו”ל נר”ו.

אחרי שאתה מסכים שזכות מעשה הפדיון שמורה לאותו אדם שהציע את הסכום הגדול, וכי זה הוגן שזה הפודה ישקיע כסף, יהנה ויאכל בחינם?

– דברי התוס' בב"ק שציינת לא למדתי כהוגן.

אך כפי הנראה לפו"ר הרי גם בנדון של הרמב"ם (פ"ה מהל' מעשר שני) הנ"ל מדובר שפודה שלא מדעת בעה"ב (ואדרבא ריב יש לו עמו), וא"כ יודו שזכות אכילת הפירות שמורה למי שזכה לפדותם.

מנין שהפודה פירות של אחר נוטל את הפירות והכסף שחולל נשאר אצלו

הדבר פשוט מסברא: הפירות של מעשר שני אינם של בעה"ב, אלא יש בהם קדושה, אולם התורה נתנה רשות למי שירצה לאוכלם – שיחלל אותם. ואם בא אחר וחילל – זכה בהם.

וראיה לדבר מסוגיה דבכורות (דף י"א ע"א) לענין הפודה פטר חמור של חבירו, דאי לאו דקני ליה בעה"ב במאי דביני וביני, היה החמור הנפדה שייך למי שפדאו, כדכתיב ונתן הכסף וקם לו. ע"ש.

הלוואה אחר עשיית הפרוזבול

יש חסידים ואנשי מעשה הנוהגים להלוות אחר עשיית הפרוזבול, ואחר ר"ה כשיבוא לפורעו יאמר לו משמט אני, עיין שו"ע חו"מ (סי' ס"ז סעיף ל"ו) ובבן איש חי (שנה א' סוף פרשת כי תבוא) ובספר שיירי כהונה החדש (בהשמטות ליו"ד עמ' שע"ה).

א) כעת לא מצוי עמיספר ילקוט יוסף, אולם ביביע אומר חלק י' (יו"ד סי' לג) בהדורה החדשה, הובא מכתב של הגרע"י שמיקל בדיעבד כאשר היה נתק בזמן הנסיעה.

ב) מסתבר שאין הבדל בין מעשר שני לנטע רבע, שדין חילול אחד הוא.

התנאים בעציץ נקוב לפחות שני סנטימטר הם א. השתיל יכול להיות במצב שנמצא בעציץ למשך שלש שנים. ב. העציץ תמיד נמצא כנגד האדמה ממש, ולא כנגד כביש או קרקע מרוצפת של רכב אפילו לא לזמן מועט, ואפילו אם יש אוויר ביניהם, כמבואר כ"ז בתשובה הקודמת אות ד' אם חסר אחד מהתנאים, או לא נקוב שני סנטימטר, או לא יכול להיות כך שלש שנים, או היה זמן מועט שלא כנגד האדמה, צריך למנות שוב שלש שנים מחדש

מאמרים

סחיטה מהודרת

אודות סחיטת המחירים במוצרי הבשר
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew