הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
בית כנסת. עיין באר הגולה יו"ד (ס"ס של"ד) שגזר ר"ת שלא לדבר בבית הכנסת רק ישבו באימה וביראה. ע"ש. ולא פירש אם החרים בזה או לא. ומ"מ יש להעיר על האחרונים ז"ל שהאריכו מאד בחומר איסור שיחה בטילה בבית הכנסת, ולא הביאו מזה כלום. (אסף המזכיר עמוד נ"ד)
קרא עוד
גפן. אותיות נגף פנג נפג. השותה גפן הרבה יהפוך לו לנגף ב"מ, אבל השותה מעט ימתק לו כצוף ופנג, ובתנאי שתוך זמן קצר יהיה נפוג מיינו. (אסף המזכיר עמוד צ"א).
קרא עוד
קריאת שמע שעל המיטה. איתא בגמ' (ברכות דף י"ג ע"ב) בפסוקא קמא צערן טפי לא תצערן. ועיין להרמב"ם (פ"ז ה"ב מה' תפלה), ובכה"ח (סי' רל"ט סק"א) בשם שער הכוונות. ע"ש. ונ"ל הטעם לפי שנתקנה לשמירה ממזיקים, ובתיבות שמע אחד רמוזים ארבעה מזיקים גדולים באותיות מעא"ח מ שחית ע וון א ף ח מה דכתיבי בפסוק והוא רחום וגו', ונשארו אותיות ש"ד...
קרא עוד
רעם וברק. ידוע שהברק מהיר יותר מן הרעם, כי קרני האור מגיעים מהר יותר לעין לפני שמיעת הרעם. וזה רמז הכתוב קול רעמך בגלגל (וכבר) האירו ברקים ותבל, גם ר"ת ק ול ר עמך בגלגל בר"ק , שהברק נראה בראשית הרעם. (אסף המזכיר עמוד ת"כ)
קרא עוד
קריאת התורה. מה שנוהגים בתונס כשעולה האב לס"ת הולך בנו אח"כ לנשק את ידיו, מקורו בספר חסידים (סי' תרל"ט) בשינוי קצת. ע"ש. (אסף המזכיר עמוד ת"ו)
קרא עוד
צער בעלי חיים. מותר למרוט נוצות מאווזות חיות לצורך כתיבה, אלא שהעולם נמנעים ונזהרים משום דנראה להם כאכזריות (מור"ם בדרכי משה אה"ע סוס"י ה' בשם מהרא"י סי' ק"ה). (אסף המזכיר עמוד שפ"ז)
קרא עוד
קטן שעושה בר מצוה, אסור לו ללמוד תורה בליל הבר מצוה לפני שמתפלל ערבית, למה ? כי הוא צריך לברך ברכות התורה, שהרי מה שברך בבוקר זה כשהיה קטן, וזה לא מועיל בשביל עכשו שהוא גדול, אז מה עושים ? הרב עובדיה מצא תקון: כשיתחיל ערבית ויאמר "אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת"יכוין שזה במקום ברכות התורה ובזה הוא יוצא ידי חובה וילמד מיד אחרי התפילה. אבל צריך...
קרא עוד
יש מחלוקת ידועה בין רש"י והרמב"ם כמה נקרא "אכילת פרס" (שהוא גם כשיעור קביעת סעודה), רש"י סובר שזה ארבע ביצים והרמב"ם סובר שזה שלש ביצים. ומרן הרב עובדיה זצ"ל היה נותן סימן לזה: הרמב"ם שמו "משה" שזה שלש אותיות, ורש"י שמו "שלמה" שזה ארבע אותיות, וזה סימן שלפי רש"י ארבע ביצים, ולפי הרמב"ם שלש ביצים. (עלון בית נאמן).
קרא עוד
ישראל . נרמזו במילה זו שמות האבות והאמהות כולם: י צחק, י עקב, ש רה, ר בקה, ר חל, א ברהם, ל אה. וכמדומה שכ"כ המפרשים. (אסף המסכיר עמוד רכ"ד)
קרא עוד
כותל המערבי. שמעתי מהרכ"ץ (יצ"ו) שנוהגים שלא לקרוע על ראיית כותל המערבי ובית המקדש, רק בפעם ראשונה שרואה אותם. ועיין להשע"ת. (א"ח סי' תקס"א סק"א) בשם הברכ"י (סק"א), ובפרט האידנא שיד ישראל תקיפה תלי"ת. [אך הגר"ש דבליצקי (נר"ו) כתב שיש לקרוע, וכן עיקר לדינא. אך שמעתי שנוהגים להחליף כתונת שלהם בכתונת של חבריהם כדי שייפטרו מקריעה. ושוב שמעתי...
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0