הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
צלוחית. נ"ל שהיא כמין בקבוק קטן שפיו צר. וזהו שאמרו בגמרא (ב"ק דף מ"ט ע"ב) לצור על פי צלוחיתו, ר"ל לקחת נייר ולקפלו יפה יפה עד שיסתום פי הצלוחית. וכן מצינו (בפ"ח דשבת מ"ב) נייר מחוק כדי לכרוך על פי צלוחית קטנה של פלייטון. (אסף המסכיר עמוד שפ"ו)
קרא עוד
פיוט. בפיוט ימינך אל שנוהגים לומר בתונס במוצ"ש שבין פורים לפסח (וסימנו יקלנימס), נפלה טעות בספרים שכתוב: ימינל אל "נגליתה", וצ"ל "נגלתה" בלשון נסתר, מלשון (ישעיה נ"ג א') וזרוע ה' על מי נגלתה, כי הוא מוסב על ימינך. ופשוט. (אסף המזכיר עמוד שס"ח)
קרא עוד
נפט. תרופה למי ששתה נפט ב"מ, להשקותו בצים חיות בזה אחר זה, עד שיקיא כל מה ששתה, ולא ישאר בהקאתו ריח של נפט. שמעתי מפי האברך יהודה כהן נ"י מטלז סטון ביום כ"ו אייר התשנ"ח, שכן היתה עושה הסבתא שלו נ"ע. (אסף המזכיר עמוד שי"ח)
קרא עוד
נמר. לפעמים אינו שם חיה אלא פועל, כמו וריחו לא נמר. כן פירשו בגמ' שבת (דף ק"ז ע"ב) בפסוק ונמר חברבורותיו, עיין שם ברש"י בד"ה אלא ככושי וכו'. ע"ש. ומכאן סיוע למ"ש בפסוק ואנכי עפר ואפר (בראשית י"ח כ"ז) מלשון פריה ורביה ויפר את עמו מאד (תהילים ק"ה כ"ד). והכוונה שאני אפרה וארבה כעפר הארץ ואשלח את בני לשם להחזיר אותם למוטב. ואחז"ר ראיתי...
קרא עוד
נטילת ידיים. מו"ז זצ"ל היה זהיר שלא ליטול ידיו לסעודה עד שיהא הלחם מוכן על השולחן, ואמה"ג זצ"ל אמר שלא מצא זה מפורש. וכן מהרכ"ץ אמר שידוע אצלם מנהג זה, ולא ידע מקורו. ואני מצאתי כן להכה"ח (סי' קס"ו סק"ג), וטעמו כדי שלא להפסיק בין הנטילה להמוציא וכדי לברך המוציא מיד. ע"ש. (אסף המזכיר עמוד שי"א)
קרא עוד
ממון. פחות משוה פרוטה אינו נקרא ממון. כן מבואר מפירש"י ב"ב (דף ט"ו סע"ב) בד"ה ה"ג מנהג עולם וכו', ובסנהדרין (דף פ"ו ע"א) בד"ה מכלל וכו', וכ"כ התוספות בקידושין (דף ג' סע"א) דפחות משוי פרוטה לא מקרי כסף. ע"ש. ולגבי עכו"ם נחשב ממון (עיין בש"ע א"ח סי' שפ"ב ס"ה, ובאה"ע שם סק"ד). (אסף המזכיר עמוד רצ"א).
קרא עוד
אגרות. ידועה מחלוקת הפר"ח והרב חכם צבי אם מותר לפתוח אגרות הבאות בשבת ע"י נכרי או ע"י ישראל. ועיין להרב נודע ביהודה תניינא (חיו"ד סימן מ"ב, וח"מ סימן מ"ט) שמעולם לא פתח אגרות הבאות בשבת ואפילו ע"י נכרי, ע"ש. (אסף המזכיר עמוד ה')
קרא עוד
התעמלות. פעולות ההתעמלות להתמיד הבריאות כמו משחק בכדור או התאבקות או משיכת הידיים או עצירת הנשימה וכו' (מורה נבוכים ח"ג פכ"ה). וע"ע בחיבורו "פ"ד מהלכות דעות). (אסף המזכיר עמוד ק"ל).
קרא עוד
בית כנסת. עיין באר הגולה יו"ד (ס"ס של"ד) שגזר ר"ת שלא לדבר בבית הכנסת רק ישבו באימה וביראה. ע"ש. ולא פירש אם החרים בזה או לא. ומ"מ יש להעיר על האחרונים ז"ל שהאריכו מאד בחומר איסור שיחה בטילה בבית הכנסת, ולא הביאו מזה כלום. (אסף המזכיר עמוד נ"ד)
קרא עוד
גפן. אותיות נגף פנג נפג. השותה גפן הרבה יהפוך לו לנגף ב"מ, אבל השותה מעט ימתק לו כצוף ופנג, ובתנאי שתוך זמן קצר יהיה נפוג מיינו. (אסף המזכיר עמוד צ"א).
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0