הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
נטילת ידיים. מו"ז זצ"ל היה זהיר שלא ליטול ידיו לסעודה עד שיהא הלחם מוכן על השלחן והמה"ג זצ"ל אמר שלא מצא זה מפורש. וכן מהרכ"ץ אמר שידוע אצלם מנהג זה, ולא ידע מקורו. ואני מצאתי כן להכה"ח (סי' קס"ו סק"ג), וטעמו כדי שלא להפסיק בין הנטילה להמוציא וכדי לברך המוציא מיד. ע"ש. (אסף המזכיר עמוד שי"א)
קרא עוד
ירושלים. תמיד חסר בתנ"ך חוץ משלשפעמים שנכתב מלא, והם: בירמיה (כ"וי"ח), דה"ב (כ"ה א'), אסתר (ב' ו'). וכן עוד בדה"א (ג' ה') בתנ"ך ברויאר, וכן בדה"ב (ל"ב ט') ובסך הכל הם חמשה מלאים. (אסף המסכיר עמוד רכ"א).
קרא עוד
טלית. לשון נקבה כמ"ש זה אומר אני מצאתיה, כולה שלי, וטלית שאולה, ועוד. ומה שאומרים טלית גדול וטלית קטן, ר"ל טלית של גדול וטלית של קטן, וכן ע"פ מנהג האשכנזים שלפני הנישואין אין מתעטפים בט"ג וסומכים על ט"ק, והיינו טלית של קטן. ודוק'. (אסף המזכיר עמוד קצ"ז)
קרא עוד
נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה נפ"ש ר"ת נ ר פ תילה ש מן. ומכאן תשובה לחסידי חב"ד המעדיפים להדליק נר של יארצייט בשעוה, ונותנים סימן ה קיצו ו ירננו ש וכני עפר ר"ת למפרע שעו"ה , ואדרבא עדיף בשמן או פתילה שהוא ר"ת נפ"ש נ ר פ תילה ש מן, כאמור. ועכ"פ בין למר ובין למר, אין להדליק נר חשמלי לנר נשמה. וכן שמעתי בשם המה"ג זצ"ל. [רק...
קרא עוד
נישואין. המנהג בג'רבא להדר להשיא הבן או הבת תוך י"ב חודש לפטירת אב ואם. ומצאתי כן בשו"ת יביע אומר חלק ו' (אה"ע סימן ז') בשם הכנה"ג (אה"ע סימן ס"ה) וז"ל: וכן עשיתי מעשה בחופת בני שהיה אבל תוך י"ב חודש על אמו, והבאתי מנגנים לחופה. ע"ש. וכמדומה שאומרים שבזה יש נחת רוח להורים בעלמא דקשוט. (אסף המזכיר עמוד שי"א)
קרא עוד
נוסח ספרד מדויק. כ"מ בהשגות הראב"ד על בעל המאור (ספ"ק דברכות) וז"ל: אם נראה בה מעט דוחק, טוב הוא להעמידה, כי היא בנוסחא ספרדית. (אסף המזכיר עמוד ש"ט)
קרא עוד
משנה. אין להש"ס להביא מן הברייתא כל שיכול להביא מן המשנה (תוספות סוכה). (אסף המזכיר עמוד ד"ש)
קרא עוד
נטילת ידיים. ארבע נטילות יש: האחת ע"י כלי ולתוך כלי, השניה ע"י כלי וא"צ לתוך כלי, השלישית לתוך כלי וא"צ ע"י כלי והרביעית לא בכלי ולא לתוך כלי. מהו ? תשובה: הראשונה נטילת ידיים שחרית (כמבואר בזוהר). השניה נטילת ידיים לסעודה. השלישית מים אחרונים. הרביעית נטילה שאחר בית הכסא שא"צ לא מכלי ולא לתוך כלי (כן נהג אמה"ג ז"ל). (אסף המזכיר עמוד ש"י)
קרא עוד
נרות שבת. כתב הרמ"א (א"ח סי' רס"ג ס"א) לענין נרות שבת, שיכולין להוסיף על דבר המכוון כנגד דבר אחר ובלבד שלא יפחית. ע"ש. ובזה י"ל גרסת סידורים ישנים ביהי רצון שתצילנו וכו' שמוסיפים על י"א דברים הנזכרים בש"ס, דאין בזה קפידא. אך לא משמע כן ממ"ש האחרונים בשם האר"י ז"ל שלא להוסיף בברוך שאמר, ובאלהי נשמה. (אסף המזכיר עמוד ש"ט)
קרא עוד
מסכת. מנהג ג'רבא לא להתחיל מסכת מפרק ראשון רק מפרק שני, וכשגומרים פרק ב' לומדים פרק א'. ואומרים הטעם שמא יקטרג השטן ולא יסיימו אותה. (אסף המזכיר עמוד רצ"ו)
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0