הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (38 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (379 שאלות)

הכנה מיום טוב ליום טוב שני של גלויות

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן שמ''ב) כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, והיא שיהיה שם דבר מצוה או דוחק וכו'. וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר בין השמשות. ופסק מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט''א (לוית חן סימן קכה - קכ''ו) שאפילו בבין השמשות של מוצאי שבת יש להקל בזה, ומיד בשקיעה הנראית לעינינו מתחיל בין השמשות. ע''ש.
ולפי זה גם בנדון זה כיון שיש דוחק גדול, יש להקל בדברים אלו שאינם מלאכה רק אסורים משום שבות כהכנה וכיוצא, אבל לחמם מרק קר וכיוצא יש בזה איסור בישול מן התורה ואסור לחמם אותו בין השמשות לצורך יום טוב שני.
ומכל מקום אם תרצו תוכלו לקדש ולסעוד מפלג המנחה ומעלה כמבואר בבן איש חי (שנה ראשונה פרשת במדבר אות ד'), ואז מותר בפשטות לחמם את המאכלים והמרק כי זה לאותו יום.
הרב אהרן מאזוז

הכנת קצפת ריץ' בשבת.

לפי מה שהבנתי הקצפת במיכל אינה יציבה אלא נוזלת וע"י שמוציאה בלחץ מתקשה ומ"מ נראה שאין בזה איסור שלא אסרו אלא הפיכת דבר מוצק לנוזלי משום נולד אבל אין בהפיכת דבר נוזלי למוצק משום נולד וכמבואר בחזו"ע שבת (עמ' רמ"א) ומשום בונה לא שייך בזה ואינו דומה לגבינה שאינו נעשה קשה וכמו שכתב בחזו"ע שבת ד' (עמוד רל"ז בהערה כ"א) ע"ש.
הרב אהרן מאזוז

הנחת דג ברוטב קרוש על גבי הפלטה בשבת

הנה דעת מוה"ר הגר"מ הלוי זצ"ל במנוחת אהבה חלק ב' (פרק יו"ד הערה 148) להתיר בזה מעיקר הדין, וביאר הטעם משום ששם אוכל על המרק הקרוש. ומרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בחזון עובדיה שבת ד' (עמוד שע"ג) כתב הטעם דחשיב גרמא, ובכי האי גוונא מותרת לכ"ע. ולפי זה אין לחלק בין רובו יבש או לא, וכן אין לחלק בין שומן שקרש ובין מים שנקרשו מחמת שומן שבהם. אולם בחזון עובדיה שם כתב בזה טעם נוסף דהוי רובו יבש, שאין בזה משום בישול. ומעתה אם רוב התבשיל יבש, כגון דגים שיש בהם מעט רוטב שנקרש, ודאי נוכל לסמוך על היתר זה הכתוב בשולחן ערוך. 
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז

הליכה בשבת ליד מצלמות אבטחה.

מעקיר הדין יש להקל בזה כיון שאין בצילום זה רק איסור דרבנן שאין התמונה מתקיימת רק בתוך המחשב בלא צורה, וכיון שאינו מתכוין ולא אכפת לו בצילום הזה היה מקום להקל.
אבל אם אין צריך לעבור שם כגון שיכול ללכת מרחוק אין כדאי להקל בזה, [ועיין עוד ביביע אומר חלק ט' סימן ל"ה שהקל במצלמות שברחובות המוליכות לכותל משום שהמצלמה מצלמת כל הזמן ולכך הוי דרבנן ומשמע שאם גורם לצלם חשיב פסיק רישא דלא ניחא ליה דאורייתא וי"ל].  
הרב אהרן מאזוז

הכשר מקררים עם התקן המכון הטכנולוגי (שאלה בהלכות שבת).

נראה שהמחלוקת היא בהלכה אם אפשר להקל בדבר שאינו מתכיון באיסורי דרבנן כשוודאי יעשה האיסור אלא שאין הדבר מועיל כלל ולא איכפת לו ממנו (וזה נקרא בלשון הפוסקים פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן). וידוע דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שמיקל בזה. ובמנוחת אהבה כתב להקל בזה במקום צורך ויש מחמירים בזה. והמיקל בזה וודאי יש לו על מה שיסמוך והמחמיר ,כשיכול להחמיר, תבוא עליו ברכה.
הרב אהרן מאזוז

הכנת צנימים וקפה שחור בשבת

הנה מוה"ר זצ"ל עמד על שאלה זו בשיעור ושמעתיה בקלטת, ויישב שם שלא שייך לומר שלא נגמר בישול ראשון או אפיה ראשונה מחמת שדרך בני אדם להוסיף עליה עוד אלא דוקא אם מוספים בישול אחר בישול ראשון או אפיה אחר אפיה ראשונה, לענין צנימים שלא נגמרה אפייתם ועכשיו באפיה שניה גומרה, אבל אם דרך להוסיף בישול אחר אפיה כגון קפה שדרך לבשלו אחר קלייתו אין לומר שלא נגמרה קלייתו הראשונה שבאמת כבר נגמרה ואין צריך לקלותו יותר ומה שצריך אינו אלא לבשלו שהיא פעולה אחרת ונחשב בישול אחר שנגמרה קלייתו שאין בה איסור לדעת המתירים בישול אחר אפיה. עכ"ד לפי זכרוני. ואין להקשות דלפי האמור יש להחמיר בקפה נמס שהרי דרך לבשלו אחר שכבר נתבשל שכידוע קפה נמס מבושל הוא, ושתי תשובות בדבר חדא שהרי כבר נאפה קודם בישולו ואחר אפיה ראשונה שוב אין בו שום צד לאסור, ועוד שגם לדעת המחמירים בבישול אחר אפיה מ"מ בקפה נמס נתבשל כל צורכו בבישול ראשון ואין צריך בישול שני לבטלו שאפילו במים פושרים או צוננים נמס הוא לגמרי ואין בישול שני משפיע בו כלום וא"א להחשיבו כמי שלא נגמר בישולו עד שיערבנו שנית במים רותחים ופשוט
הרב אהרן מאזוז

הריגת יתושים בשבת

לא התירו להרוג אלא כינה שבראש שאין מצויים שם פרעושים, אבל כינה שבבגדים אסור שמא יהרוג פרעוש שמצויים שם, וכמבואר בש"ע סימן שט"ז ס"ט ע"ש. ולפ"ז נראה ששאר רמשים שנמצאים בשאר מקומות אסור להורגם שמא יהרוג רמש שאסור להורגו.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0