הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (38 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (379 שאלות)

הכנה מיום טוב ליום טוב שני של גלויות

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן שמ''ב) כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, והיא שיהיה שם דבר מצוה או דוחק וכו'. וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר בין השמשות. ופסק מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט''א (לוית חן סימן קכה - קכ''ו) שאפילו בבין השמשות של מוצאי שבת יש להקל בזה, ומיד בשקיעה הנראית לעינינו מתחיל בין השמשות. ע''ש.
ולפי זה גם בנדון זה כיון שיש דוחק גדול, יש להקל בדברים אלו שאינם מלאכה רק אסורים משום שבות כהכנה וכיוצא, אבל לחמם מרק קר וכיוצא יש בזה איסור בישול מן התורה ואסור לחמם אותו בין השמשות לצורך יום טוב שני.
ומכל מקום אם תרצו תוכלו לקדש ולסעוד מפלג המנחה ומעלה כמבואר בבן איש חי (שנה ראשונה פרשת במדבר אות ד'), ואז מותר בפשטות לחמם את המאכלים והמרק כי זה לאותו יום.
הרב אהרן מאזוז

שיעור זמן צאת השבת

1. דלת – זה המשפט הפותח, סוגר – משפט המסיים את הבית.
2. משום שצריך להוסיף מחול על הקודש. וכתב מרן בשולחן ערוך (סימן רצג סעיף ב') שאין לעשות מלאכה עד שיצאו ג' כוכבים קטנים רצופים. ונהגו העולם להוסיף עד כשלושים ארבעים דקות (ולענין זמן צאת הכוכבים, אין להקל בי"ג דקות וחצי, ששיעור זה רק אם מחשבים את היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים של רבנו תם ואין מנהג העולם כרבנו תם אפילו להקל. ועוד שכבר הוכיחו שאין שיעור זה מדויק).
3. עיין מנוחת אהבה שכתב שנהגו להמתין במוצאי שבת בשנים שלושה מילין וכו' וכנראה שבלוחות תפסו שני מילין לפי שיעור 18 דקות למיל.
4. מרן כתב י"ג דקות וחצי לפי שיטת רבנו תם דהיינו ש58 דקות אחר השקיעה הנראית מתחיל בין השמשות וכעבור י"ג י"ד דקות נחשב צאת הכוכבים. וכנראה שגם בצרפת בשעה זו רואים לפחות ג' כוכבים (ואדרבא בצרפת דברי מרן מתבארים בפשוטם ומה שאין כן בארץ ישראל).
5. לילד קטן מגיל בר מצוה אפשר להתיר לו לשחק במשחקים. ואין בריצתו משום התעמלות, שעיקר אלו להנאה ואין בזה עובדין דחול (עיין שלחן ערוך סעיף ש"א סעיף ב').
6. עיין בשלחן ערוך (סימן רצג סעיף ד') שהתיר להתפלל ולהבדיל מפלג המנחה דוקא באונס. והטעם משום תוספת שבת (עיין תוספות ברכות דף כז: דבור המתחיל דלי וכו'). ונראה שכן הדין אחר השקיעה. ועיין עוד משנה ברורה (סעיף קטן ט').
הרב אהרן מאזוז

למרוח משחה בשבת

1) אסור למרוח משחה על גוף האדם משום ממרח וכמבואר במנוחת אהבה. ואם משפשף היטב את המשחה עד שכולה נבלעת בעור אין לאסור משום ממרח, מכל מקום יש לאסור משום מוליד שהופך את המשחה המוצקה לשמן שנבלע בגוף האדם. כן פסק במנוחת אהבה. אמנם דעת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה.
2) אסור להתרפאות בשבת. ומכל מקום בנדון זה שאין כאן מחלה אלא כתמים שרוצה להסירם, נראה שאין זה מחלה ואין בהסרת הכתמים משום רפואה.
הרב אהרן מאזוז

האם מותר להשאיר אתר אינטרנט פתוח בשבת

1. אם כוונת השואל על ערוץ אישי שלו אז אם הערוץ נשאר פתוח וגורם למחללי שבת להכנס לתוכו, אסור משום שמסייע ביד עוברי עבירה, שאסרו חכמים גם אם יכול לחלל שבת במקום אחר. אמנם אם גויים משתמשים בזה, אינו צריך לסגור, שעיקר כוונתו בשבת בשביל גויים שנכנסים לשם, ואין צריך לחשוש שמא גם יהודי יכנס לשם.
2. אם יש ריווח, יש לאסור מצד שכר שבת, אלא א''כ המשלם משלם בפעם אחת עבור כמה פעמים שמשתמש שם, ששכר השבת מובלע בשכר ימי החול. ואם כוונת השואל להשאיר מחשב דלוק עם וידאו פועל בשבת ודאי שאסור.
הרב אהרן מאזוז

כיבוי אור המקרר על ידי קטן בשבת

אם הילד כיבה את המנורה משום שמבין שאביו מעוניין בכך - הרי זה כאילו אומר לו בפירוש, גם אם אביו לא רמז לו כלום מזה וכמבואר בשלחן ערוך (סימן של"ד סעיף כ"ה) שקטן שבא לכבות דליקה מוחים בידו, שעושה כן מחמת שמבין שאביו מעוניין בכך.
אבל אם עושה כן מעצמו לשחק במנורה - אין צריך למחות בידו רק שאביו מוזהר עליו משום חינוך שלא להרגילו בחילול שבת, וילד קטן שעדיין לא מלאו לו שלש שנים - בדרך כלל עדיין אין בו חינוך לשמור שבת, ומותר להניחו לכבות את המנורה.
וגם באופן שעושה כן ע"י הגדול כמו בנדון זה שמחזיק לו את דלת המקרר שלא תסגר, נראה שיש להתיר, כמו זה שאמרו ביבמות (דף קי"ג ע"ב) שמותר להוליך ילדים קטנים במקום שנאבד המפתח כדי שימצאום ויביאום אליו. ע"ש.
הרב אהרן מאזוז

ברכה אחרונה על יין של ההבדלה כשבדעתו לאכול לחם

אין חילוק בין יין לדברים הנזכרים בילקוט יוסף, אלא זו מחלוקת בין המשנה ברורה שנראה מדבריו דבכהאי גוונא אין משום ברכה שאינה צריכה כיון שעדיין לא התחילה הסעודה, ולדעת הילקוט יוסף דכיון שיש אומרים שברכת המזון פוטרת כל מה שאוכל קודם סעודה - אין לו לברך עליהם ברכה אחרונה. ובאמת שכן דעת מרן מלכא הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, וכמבואר בחזון עובדיה - ברכות (עמ' ד' סעיף ד'). וע"ש בהערה ח'.
הרב אהרן מאזוז

חיתוך נייר כסף וניילון נצמד בשבת

אסור לחתוך בשבת כמבואר בש"ע סימן ש"מ סעיף י"ג שאין קורעים נייר (להשתמש בו, עיין משנ"ב ס"ק מ') מפני שהוא מתקן כלי, ובשעת הדחק יש לשאול שאלת חכם כל מקרה לגופו כיצד ואם אפשר להתיר איסור זה 
הרב אהרן מאזוז

הכשר מקררים עם התקן המכון הטכנולוגי (שאלה בהלכות שבת).

נראה שהמחלוקת היא בהלכה אם אפשר להקל בדבר שאינו מתכיון באיסורי דרבנן כשוודאי יעשה האיסור אלא שאין הדבר מועיל כלל ולא איכפת לו ממנו (וזה נקרא בלשון הפוסקים פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן). וידוע דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שמיקל בזה. ובמנוחת אהבה כתב להקל בזה במקום צורך ויש מחמירים בזה. והמיקל בזה וודאי יש לו על מה שיסמוך והמחמיר ,כשיכול להחמיר, תבוא עליו ברכה.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0