הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (38 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (379 שאלות)

מסחר בבורסה בארצות הברית

א) אם אפשר שהעסקה תתבצע בארצות הברית בזמן שעדיין לא נכנסה שבת, אין בזה איסור (עיין ילקוט יוסף שבת א' עמוד לז). ובפרט שאפשר שתיעשה העסקה ע"י גוי שאפילו אם יעשנה בשבת אין בכך כלום.
ב) אין איסור בעשיית סחורה בערב שבת (עיין משנה ברורה סימן רנ"א ס"ק א').
הרב אהרן מאזוז

חימום אוכל יבש בתנור בשבת

א. אסור שהרי אסור לתת מאכל אפילו ע"ג כירה גרופה וקטומה וכמבואר בשלחן ערוך (סימן רנג סעיף ב). ואפילו דבר יבש לגמרי שאין בו רוטב אסור, וכמבואר בב"י סוף סימן ... ובשלחן ערוך סעיף ה' בהגה וכמבואר שם. ע' מנוח"א
ב. הגדרת "מחזי כמבשל" כוללת בין את הרואים מן הצד, ובין את האדם עצמו, שגם כשיודע שאין הוא מבשל כיון שהתבשל מבושל כל דרכו, מ"מ פעולה זו שעושה נראית כבישול ואסרוה חכמים.
ג. יש להחמיר בזה לחמם מרק זה רק ע"ג איזה כלי הפוך שעל הפלאטה באופן שאין הרוטב יכול לבוא לידי רתיחה. ובמקום צורך גדול כגון לתינוק שבוכה וצריך מיד להאכילו אפשר להקל גם במקום שיכול לבוא לידי רתיחה וישגיח שלא ירתח הרטוב. עיין מנוחת אהבה חלק ב' (פרק י' סעיף ה').
הרב אהרן מאזוז

הכנה מיום טוב ליום טוב שני של גלויות

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן שמ''ב) כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, והיא שיהיה שם דבר מצוה או דוחק וכו'. וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר בין השמשות. ופסק מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט''א (לוית חן סימן קכה - קכ''ו) שאפילו בבין השמשות של מוצאי שבת יש להקל בזה, ומיד בשקיעה הנראית לעינינו מתחיל בין השמשות. ע''ש.
ולפי זה גם בנדון זה כיון שיש דוחק גדול, יש להקל בדברים אלו שאינם מלאכה רק אסורים משום שבות כהכנה וכיוצא, אבל לחמם מרק קר וכיוצא יש בזה איסור בישול מן התורה ואסור לחמם אותו בין השמשות לצורך יום טוב שני.
ומכל מקום אם תרצו תוכלו לקדש ולסעוד מפלג המנחה ומעלה כמבואר בבן איש חי (שנה ראשונה פרשת במדבר אות ד'), ואז מותר בפשטות לחמם את המאכלים והמרק כי זה לאותו יום.
הרב אהרן מאזוז

למרוח משחה בשבת

1) אסור למרוח משחה על גוף האדם משום ממרח וכמבואר במנוחת אהבה. ואם משפשף היטב את המשחה עד שכולה נבלעת בעור אין לאסור משום ממרח, מכל מקום יש לאסור משום מוליד שהופך את המשחה המוצקה לשמן שנבלע בגוף האדם. כן פסק במנוחת אהבה. אמנם דעת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה.
2) אסור להתרפאות בשבת. ומכל מקום בנדון זה שאין כאן מחלה אלא כתמים שרוצה להסירם, נראה שאין זה מחלה ואין בהסרת הכתמים משום רפואה.
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז

הליכה בשבת ליד מצלמות אבטחה.

מעקיר הדין יש להקל בזה כיון שאין בצילום זה רק איסור דרבנן שאין התמונה מתקיימת רק בתוך המחשב בלא צורה, וכיון שאינו מתכוין ולא אכפת לו בצילום הזה היה מקום להקל.
אבל אם אין צריך לעבור שם כגון שיכול ללכת מרחוק אין כדאי להקל בזה, [ועיין עוד ביביע אומר חלק ט' סימן ל"ה שהקל במצלמות שברחובות המוליכות לכותל משום שהמצלמה מצלמת כל הזמן ולכך הוי דרבנן ומשמע שאם גורם לצלם חשיב פסיק רישא דלא ניחא ליה דאורייתא וי"ל].  
הרב אהרן מאזוז

חיתוך נייר כסף וניילון נצמד בשבת

אסור לחתוך בשבת כמבואר בש"ע סימן ש"מ סעיף י"ג שאין קורעים נייר (להשתמש בו, עיין משנ"ב ס"ק מ') מפני שהוא מתקן כלי, ובשעת הדחק יש לשאול שאלת חכם כל מקרה לגופו כיצד ואם אפשר להתיר איסור זה 
הרב אהרן מאזוז

הכשר מקררים עם התקן המכון הטכנולוגי (שאלה בהלכות שבת).

נראה שהמחלוקת היא בהלכה אם אפשר להקל בדבר שאינו מתכיון באיסורי דרבנן כשוודאי יעשה האיסור אלא שאין הדבר מועיל כלל ולא איכפת לו ממנו (וזה נקרא בלשון הפוסקים פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן). וידוע דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שמיקל בזה. ובמנוחת אהבה כתב להקל בזה במקום צורך ויש מחמירים בזה. והמיקל בזה וודאי יש לו על מה שיסמוך והמחמיר ,כשיכול להחמיר, תבוא עליו ברכה.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0