הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (20 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (370 שאלות)

לזרוק אשפה בשבת

א) מותר לזרוק אשפה אם היא מפריעה בבית כגון שיש מחמתה ריח רע או שרוצה לזרוק עוד אשפה לפח ואין לו מקום, שדין האשפה כדין גרף של רעי שלא אסרו חכמים לטלטלו כשהוא מפריע בבית וכמבואר בשלחן ערוך (סי' ש"ח סעיף ל"ד). וכמובן שזה דוקא במקום שאין איסור הוצאה או ביום טוב שאין איסור הוצאה לרשות הרבים).
ב) במקום שאין עירוב אסור לטלטל בכיס שום דבר שנחשב טלטול גמור. וגם טישו משומש שאינו חשוב כלל, ודעתו לזרקו אסור לטלטלו, שלא התירו בדבר שאינו חשוב אלא אם כן מחובר בבגד. (עי' ש"ע סי' ש"א סעיף לט ובמשנ"ב שם ס"ק ק"נ).
הרב אהרן מאזוז

לחבר תקע לשקע שעון שבת בזמן שהוא מכובה

נראה שפעולות אלו אסורות משום עובדין דחול, שהרי עיקר הפעלת מכשירים אלו אסורה ביום טוב, ולכן גם אם יש להתיר גרמא ביום טוב באיסורי דרבנן, אין להוציא ולהכניס מכשירים אלו לחשמל להשתמש בהם, ודוגמא לזה שמבואר בשלחן ערוך (סי' שכ"א סעיף י') שאסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פפיות (פומפיה - מגרדת) ואף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום אסרו משום עובדין דחול, וכמבואר בפוסקים שם. ואכמ"ל.
הרב אהרן מאזוז

הוספת מים למיחם ביום טוב

אסור להוסיף מים מיו"ט ראשון ליו"ט שני כשם שאסור לבשל מיו"ט ראשון ליו"ט שני. אבל מיו"ט לשבת מותר לבשל ע"י עירוב. מכל מקום אין נכון להוסיף מים מהברז למיחם, כיון שבני אדם מקפידים שלא לשתות מים חמים בלא הרתחה ויש לחוש שמא ירתיח בשבת וכמו שכתב במנוחת אהבה ח"א (פ"ג סעיף ג'). ע"ש. ולכן יש להרתיח מים בקומקום על הגז ומשם ישפוך למיחם.
הרב אהרן מאזוז

מסחר בבורסה בארצות הברית

א) אם אפשר שהעסקה תתבצע בארצות הברית בזמן שעדיין לא נכנסה שבת, אין בזה איסור (עיין ילקוט יוסף שבת א' עמוד לז). ובפרט שאפשר שתיעשה העסקה ע"י גוי שאפילו אם יעשנה בשבת אין בכך כלום.
ב) אין איסור בעשיית סחורה בערב שבת (עיין משנה ברורה סימן רנ"א ס"ק א').
הרב אהרן מאזוז

הכנת קצפת ריץ' בשבת.

לפי מה שהבנתי הקצפת במיכל אינה יציבה אלא נוזלת וע"י שמוציאה בלחץ מתקשה ומ"מ נראה שאין בזה איסור שלא אסרו אלא הפיכת דבר מוצק לנוזלי משום נולד אבל אין בהפיכת דבר נוזלי למוצק משום נולד וכמבואר בחזו"ע שבת (עמ' רמ"א) ומשום בונה לא שייך בזה ואינו דומה לגבינה שאינו נעשה קשה וכמו שכתב בחזו"ע שבת ד' (עמוד רל"ז בהערה כ"א) ע"ש.
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז

דין שעון סולארי, שנטען מהשמש, בשבת.

1. לדעת מרן ראש הישיבה זרם החשמל הוא מוקצה, כיון שבלא זרם החשמל הנמצא במצבר או בסוללה אין השעון משמש לכלום נחשב העיקר זה זרם החשמל והשעון נעשה בסיס לדבר האסור.
2. לגוף השאלה אם מותר  לצאת בשעון נטען כשכבר מוטען דיו, נראה שמותר מטעם שנזכר בשאלתך.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0