הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (35 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (371 שאלות)

לזרוק אשפה בשבת

א) מותר לזרוק אשפה אם היא מפריעה בבית כגון שיש מחמתה ריח רע או שרוצה לזרוק עוד אשפה לפח ואין לו מקום, שדין האשפה כדין גרף של רעי שלא אסרו חכמים לטלטלו כשהוא מפריע בבית וכמבואר בשלחן ערוך (סי' ש"ח סעיף ל"ד). וכמובן שזה דוקא במקום שאין איסור הוצאה או ביום טוב שאין איסור הוצאה לרשות הרבים).
ב) במקום שאין עירוב אסור לטלטל בכיס שום דבר שנחשב טלטול גמור. וגם טישו משומש שאינו חשוב כלל, ודעתו לזרקו אסור לטלטלו, שלא התירו בדבר שאינו חשוב אלא אם כן מחובר בבגד. (עי' ש"ע סי' ש"א סעיף לט ובמשנ"ב שם ס"ק ק"נ).
הרב אהרן מאזוז

לחבר תקע לשקע שעון שבת בזמן שהוא מכובה

נראה שפעולות אלו אסורות משום עובדין דחול, שהרי עיקר הפעלת מכשירים אלו אסורה ביום טוב, ולכן גם אם יש להתיר גרמא ביום טוב באיסורי דרבנן, אין להוציא ולהכניס מכשירים אלו לחשמל להשתמש בהם, ודוגמא לזה שמבואר בשלחן ערוך (סי' שכ"א סעיף י') שאסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פפיות (פומפיה - מגרדת) ואף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום אסרו משום עובדין דחול, וכמבואר בפוסקים שם. ואכמ"ל.
הרב אהרן מאזוז

חימום אוכל יבש בתנור בשבת

א. אסור שהרי אסור לתת מאכל אפילו ע"ג כירה גרופה וקטומה וכמבואר בשלחן ערוך (סימן רנג סעיף ב). ואפילו דבר יבש לגמרי שאין בו רוטב אסור, וכמבואר בב"י סוף סימן ... ובשלחן ערוך סעיף ה' בהגה וכמבואר שם. ע' מנוח"א
ב. הגדרת "מחזי כמבשל" כוללת בין את הרואים מן הצד, ובין את האדם עצמו, שגם כשיודע שאין הוא מבשל כיון שהתבשל מבושל כל דרכו, מ"מ פעולה זו שעושה נראית כבישול ואסרוה חכמים.
ג. יש להחמיר בזה לחמם מרק זה רק ע"ג איזה כלי הפוך שעל הפלאטה באופן שאין הרוטב יכול לבוא לידי רתיחה. ובמקום צורך גדול כגון לתינוק שבוכה וצריך מיד להאכילו אפשר להקל גם במקום שיכול לבוא לידי רתיחה וישגיח שלא ירתח הרטוב. עיין מנוחת אהבה חלק ב' (פרק י' סעיף ה').
הרב אהרן מאזוז

הבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

מה שכתב בילקוט יוסף (סימן תקנו אות ג) "ומבדילים בלילה" כוונתו שאומרים הבדלה בתפלה כלומר אומרים "אתה חוננתנו" בברכת חונן הדעת כמו כל מוצאי שבת. אבל הבדלה על הכוס עושים במוצאי תשעה באב וכמו שכתב באות ח'.
הרב אהרן מאזוז

למרוח משחה בשבת

1) אסור למרוח משחה על גוף האדם משום ממרח וכמבואר במנוחת אהבה. ואם משפשף היטב את המשחה עד שכולה נבלעת בעור אין לאסור משום ממרח, מכל מקום יש לאסור משום מוליד שהופך את המשחה המוצקה לשמן שנבלע בגוף האדם. כן פסק במנוחת אהבה. אמנם דעת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה.
2) אסור להתרפאות בשבת. ומכל מקום בנדון זה שאין כאן מחלה אלא כתמים שרוצה להסירם, נראה שאין זה מחלה ואין בהסרת הכתמים משום רפואה.
הרב אהרן מאזוז

מקרר עם אישור לשימוש בשבת

במקררים ישנם שלש בעיות:
1. שעל ידי פתיחת המקרר נכנס אויר חם וגורם לזירוז פעולת המנוע. 2. שעל ידי פתיחת המקרר נדלקת מנורה. 3. שעל ידי פתיחת או סגירת המקרר פועלים מאוררים.
ישנם מקררים שאפשר לבקש שירכיבו נצרה שלוחצת על הלחצנים שנלחצים על ידי הדלת בשביל לכבות או להדליק את המנורה והמאוררים, ועל ידי זה נפטרים מבעיותיהם (2-3 הנ"ל). ומותר להשתמש במקרר זה, רק שראוי להזהר שלא לפותחו רק כשהוא עובד, שאם יפתחנו כשהוא כבוי יזרז את פעולת המנוע (בעיה 1). ומי שמיקל בזה - יש לו על מה לסמוך.
אמנם אם יש התקן שבת שגם בעיה זו נפטרת, שעל ידי ההתקן אין פעולת המקרר תלויה כלל בפתיחת הדלת ובכניסת אויר חם.
בסיכום: יש לברר בקניית המקרר מה נותן התקן שבת, ואם על ידי ההתקן אין פעולת המקרר תלויה בפתיחת הדלת כלל - הרי הוא ראוי לשימוש בשבת.
ישנו רב שבקי בעניינים אלו ואפשר לפנות אליו לעוד בירורים כיוצא בזה. הרב בייפוס - 0573191060
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז

טלטול עגלת תינוק במקום שאין עירוב.

במקום שאין עירוב אסור לטלטל גם על ידי ילד קטן (שלחן ערוך סימן שמ"ג סעיף א').
ובמקום צורך גדול יש להקל על ידי גוי, כגון שאי אפשר להכין סעודת שבת במלון. אבל אם אפשר רק שיותר נוח ונחמד לאכול במקום אחר צריך להכין סעודות במקום שנמצא ולא יסמוך על היתר זה.
ובמקום שיש עירוב, גם מי שמחמיר שלא לטלטל משום כל מיני ספקות ומחלוקות פוסקים, יוכל להקל על יד גוי לכחתחילה.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0