הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (37 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (371 שאלות)

לחבר תקע לשקע שעון שבת בזמן שהוא מכובה

נראה שפעולות אלו אסורות משום עובדין דחול, שהרי עיקר הפעלת מכשירים אלו אסורה ביום טוב, ולכן גם אם יש להתיר גרמא ביום טוב באיסורי דרבנן, אין להוציא ולהכניס מכשירים אלו לחשמל להשתמש בהם, ודוגמא לזה שמבואר בשלחן ערוך (סי' שכ"א סעיף י') שאסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פפיות (פומפיה - מגרדת) ואף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום אסרו משום עובדין דחול, וכמבואר בפוסקים שם. ואכמ"ל.
הרב אהרן מאזוז

הוספת מים למיחם ביום טוב

אסור להוסיף מים מיו"ט ראשון ליו"ט שני כשם שאסור לבשל מיו"ט ראשון ליו"ט שני. אבל מיו"ט לשבת מותר לבשל ע"י עירוב. מכל מקום אין נכון להוסיף מים מהברז למיחם, כיון שבני אדם מקפידים שלא לשתות מים חמים בלא הרתחה ויש לחוש שמא ירתיח בשבת וכמו שכתב במנוחת אהבה ח"א (פ"ג סעיף ג'). ע"ש. ולכן יש להרתיח מים בקומקום על הגז ומשם ישפוך למיחם.
הרב אהרן מאזוז

למרוח משחה בשבת

1) אסור למרוח משחה על גוף האדם משום ממרח וכמבואר במנוחת אהבה. ואם משפשף היטב את המשחה עד שכולה נבלעת בעור אין לאסור משום ממרח, מכל מקום יש לאסור משום מוליד שהופך את המשחה המוצקה לשמן שנבלע בגוף האדם. כן פסק במנוחת אהבה. אמנם דעת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה.
2) אסור להתרפאות בשבת. ומכל מקום בנדון זה שאין כאן מחלה אלא כתמים שרוצה להסירם, נראה שאין זה מחלה ואין בהסרת הכתמים משום רפואה.
הרב אהרן מאזוז

שבות דשבות לצורך מצוה בשבת

דין שבות דשבות על ידי נכרי שמותרת במקום מצוה מבואר בשלחן ערוך (סימן שז סעיף ה). ואין בזה חומרא. אלא שבנדון הנזכר בשאלה אם יש להקל בו, תלוי אם יש מצוה או שלא, וכל מקרה יש לדון בו לגופו.
הרב אהרן מאזוז

מקרר עם אישור לשימוש בשבת

במקררים ישנם שלש בעיות:
1. שעל ידי פתיחת המקרר נכנס אויר חם וגורם לזירוז פעולת המנוע. 2. שעל ידי פתיחת המקרר נדלקת מנורה. 3. שעל ידי פתיחת או סגירת המקרר פועלים מאוררים.
ישנם מקררים שאפשר לבקש שירכיבו נצרה שלוחצת על הלחצנים שנלחצים על ידי הדלת בשביל לכבות או להדליק את המנורה והמאוררים, ועל ידי זה נפטרים מבעיותיהם (2-3 הנ"ל). ומותר להשתמש במקרר זה, רק שראוי להזהר שלא לפותחו רק כשהוא עובד, שאם יפתחנו כשהוא כבוי יזרז את פעולת המנוע (בעיה 1). ומי שמיקל בזה - יש לו על מה לסמוך.
אמנם אם יש התקן שבת שגם בעיה זו נפטרת, שעל ידי ההתקן אין פעולת המקרר תלויה כלל בפתיחת הדלת ובכניסת אויר חם.
בסיכום: יש לברר בקניית המקרר מה נותן התקן שבת, ואם על ידי ההתקן אין פעולת המקרר תלויה בפתיחת הדלת כלל - הרי הוא ראוי לשימוש בשבת.
ישנו רב שבקי בעניינים אלו ואפשר לפנות אליו לעוד בירורים כיוצא בזה. הרב בייפוס - 0573191060
הרב אהרן מאזוז

האם מותר לטלטל בבית מלון?

מותר לטלטל במלון גם מי שאינו אוכל רק סעודה אחת כדין פת עירוב שמתירה לטלטל בחצר אף שאין אוכל כלום אצל בעל הבית שאצלו מנוחים כיכרות העירוב 
הרב אהרן מאזוז

הגרלה לילדים בשבת

אסור לעשות הגרלה בשבת, ואפילו לדבר מצוה אסרו כשזוכים באיזה דבר. ולא התירו אלא כגון לקיים מצוות כגון מי עולה לתורה וכדומה. עיין בשלחן ערוך (סימן שכ"ב סעיף ו' בהגה) ובמשנה ברורה (שם סעיף קטן כ"ד).
הרב אהרן מאזוז

הריגת יתושים בשבת

לא התירו להרוג אלא כינה שבראש שאין מצויים שם פרעושים, אבל כינה שבבגדים אסור שמא יהרוג פרעוש שמצויים שם, וכמבואר בש"ע סימן שט"ז ס"ט ע"ש. ולפ"ז נראה ששאר רמשים שנמצאים בשאר מקומות אסור להורגם שמא יהרוג רמש שאסור להורגו.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0