הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (19 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (360 שאלות)

האם ניתן לצרף מחלל שבת בפרהסיה למנין, ודיני כיסוי התפלין

א) אין לצרף למנין מי שמחלל שבת בפרהסיה שדינו כגוי. ויש מקילים בזה בשעת הדחק שיש לדונם כתינוקות שנשבו (ילקו"י ח"א עמ' צ"ג סעיף ט'). ב) כתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהערות על בן איש חי פרשת תולדות אות יח שמוכח מדבריו שגם תפילין של רש"י צריך לכסות על דרך הסוד וכו' ע"ש. ולענין תפילין של יד אם די לכסותם בבגד או בטלית הנה כתב בבא"ח פרשת וירא אות טו שיכסה את התפילין בטלית בשעת הנחתן כדי שיהיה בהצנע והיא מדברי רבנו האר"י בשער הכוונות. ונראה לפ"ז שאפשר גם לכסותן בדבר אחר כל שיהיו התפילין בהצנע.
הרב אהרן מאזוז

לחבר תקע לשקע שעון שבת בזמן שהוא מכובה

נראה שפעולות אלו אסורות משום עובדין דחול, שהרי עיקר הפעלת מכשירים אלו אסורה ביום טוב, ולכן גם אם יש להתיר גרמא ביום טוב באיסורי דרבנן, אין להוציא ולהכניס מכשירים אלו לחשמל להשתמש בהם, ודוגמא לזה שמבואר בשלחן ערוך (סי' שכ"א סעיף י') שאסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פפיות (פומפיה - מגרדת) ואף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום אסרו משום עובדין דחול, וכמבואר בפוסקים שם. ואכמ"ל.
הרב אהרן מאזוז

הבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

מה שכתב בילקוט יוסף (סימן תקנו אות ג) "ומבדילים בלילה" כוונתו שאומרים הבדלה בתפלה כלומר אומרים "אתה חוננתנו" בברכת חונן הדעת כמו כל מוצאי שבת. אבל הבדלה על הכוס עושים במוצאי תשעה באב וכמו שכתב באות ח'.
הרב אהרן מאזוז

לטבול ביום טוב במקוה חם

מים שהוחמו ביום טוב אסרו חכמים לרחוץ בהם כל גופו וכמבואר בשלחן ערוך (סימן תקי"א סעיף ב') שדוקא במים שהוחמו בערב יום טוב מותר לרחוץ בהם כל גופו. ואפילו הוחמו המים מאליהם החמירו חכמים שלא לרחוץ בהם וכמבואר בשלחן ערוך (סימן שכ"ו סעיף ב') שאם הביא סילון של מים צוננים מערב יום טוב לאמת המים של חמי טבריה, דין המים כמים שהוחמו ביום טוב ואסורים ברחיצה ומותרים בשתיה. ולכן גם מים שהוחמו על ידי שעון שבת ביום טוב אסור לרחוץ בהם.
אמנם בנדון זה שלא הרתיחו את המים רק נעשו פושרים, נראה שאין לאסור בכלל גזירה זו, שהרי מותר לכתחילה להפשיר מים בשבת וביום טוב, אלא שמכל מקום יש לאסור משום גזרת מרחצאות שאסרו להתרחץ אפילו במים פושרים בשבת או ביום טוב בבית המרחץ. ובזה נחלקו האם שייכת גזירה זו במקוואות שמסורים לאנשים יראי שמים, שדעת מורנו הרב מנוחת אהבה זצ"ל בחלק ב' (פרק י' סעיף נ"ו) להקל בזה, ודעת להבדיל בין החיים מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א להחמיר בזה שלא לטבול במקוה חם. עיין יביע אומר חלק י' (חלק אורח חיים סימן נ"ה עמוד קע"ט).
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז

טלטול עגלת תינוק במקום שאין עירוב.

במקום שאין עירוב אסור לטלטל גם על ידי ילד קטן (שלחן ערוך סימן שמ"ג סעיף א').
ובמקום צורך גדול יש להקל על ידי גוי, כגון שאי אפשר להכין סעודת שבת במלון. אבל אם אפשר רק שיותר נוח ונחמד לאכול במקום אחר צריך להכין סעודות במקום שנמצא ולא יסמוך על היתר זה.
ובמקום שיש עירוב, גם מי שמחמיר שלא לטלטל משום כל מיני ספקות ומחלוקות פוסקים, יוכל להקל על יד גוי לכחתחילה.
הרב אהרן מאזוז

שימוש במטהר אוויר בשבת

בחזו"ע שבת ח"ד עמ' רמ"ב  כתב שאין בזה איסור

הרב אהרן מאזוז

ביאור נוסח ברכת כהנים

עיין רש"י עה"פ "אמור להם" שכתב וז"ל: אמור מלא, לא תברכום בחפזון ובבהלות אלא בכוונה ובלב שלם ע"ש ואולי זה הכוונה באהבה שתיקנו חכמים בנןסח הברכה

הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0