הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (38 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (378 שאלות)

לזרוק אשפה בשבת

א) מותר לזרוק אשפה אם היא מפריעה בבית כגון שיש מחמתה ריח רע או שרוצה לזרוק עוד אשפה לפח ואין לו מקום, שדין האשפה כדין גרף של רעי שלא אסרו חכמים לטלטלו כשהוא מפריע בבית וכמבואר בשלחן ערוך (סי' ש"ח סעיף ל"ד). וכמובן שזה דוקא במקום שאין איסור הוצאה או ביום טוב שאין איסור הוצאה לרשות הרבים).
ב) במקום שאין עירוב אסור לטלטל בכיס שום דבר שנחשב טלטול גמור. וגם טישו משומש שאינו חשוב כלל, ודעתו לזרקו אסור לטלטלו, שלא התירו בדבר שאינו חשוב אלא אם כן מחובר בבגד. (עי' ש"ע סי' ש"א סעיף לט ובמשנ"ב שם ס"ק ק"נ).
הרב אהרן מאזוז

לחבר תקע לשקע שעון שבת בזמן שהוא מכובה

נראה שפעולות אלו אסורות משום עובדין דחול, שהרי עיקר הפעלת מכשירים אלו אסורה ביום טוב, ולכן גם אם יש להתיר גרמא ביום טוב באיסורי דרבנן, אין להוציא ולהכניס מכשירים אלו לחשמל להשתמש בהם, ודוגמא לזה שמבואר בשלחן ערוך (סי' שכ"א סעיף י') שאסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פפיות (פומפיה - מגרדת) ואף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום אסרו משום עובדין דחול, וכמבואר בפוסקים שם. ואכמ"ל.
הרב אהרן מאזוז

למרוח קרם נוזלי בשבת

א. אם הוא נוזלי כמו סבון נוזלי (שאינו יכול להשאר בצורה שיצא מן הבקבוק כמו משחת שיניים וכדומה) מותר.
ב. אם שורים אותם במים והם נמסים מאליהם מותר, ואם ממחה אותם בידיו אסור וכמבואר בשלחן ערוך (סימן שכ סעיף יא) לענין רוחץ ידיו במים שיש בהם ברד. ע"ש.
הרב אהרן מאזוז

הכנה מיום טוב ליום טוב שני של גלויות

כתב מרן בשולחן ערוך (סימן שמ''ב) כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, והיא שיהיה שם דבר מצוה או דוחק וכו'. וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר בין השמשות. ופסק מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט''א (לוית חן סימן קכה - קכ''ו) שאפילו בבין השמשות של מוצאי שבת יש להקל בזה, ומיד בשקיעה הנראית לעינינו מתחיל בין השמשות. ע''ש.
ולפי זה גם בנדון זה כיון שיש דוחק גדול, יש להקל בדברים אלו שאינם מלאכה רק אסורים משום שבות כהכנה וכיוצא, אבל לחמם מרק קר וכיוצא יש בזה איסור בישול מן התורה ואסור לחמם אותו בין השמשות לצורך יום טוב שני.
ומכל מקום אם תרצו תוכלו לקדש ולסעוד מפלג המנחה ומעלה כמבואר בבן איש חי (שנה ראשונה פרשת במדבר אות ד'), ואז מותר בפשטות לחמם את המאכלים והמרק כי זה לאותו יום.
הרב אהרן מאזוז

למרוח משחה בשבת

1) אסור למרוח משחה על גוף האדם משום ממרח וכמבואר במנוחת אהבה. ואם משפשף היטב את המשחה עד שכולה נבלעת בעור אין לאסור משום ממרח, מכל מקום יש לאסור משום מוליד שהופך את המשחה המוצקה לשמן שנבלע בגוף האדם. כן פסק במנוחת אהבה. אמנם דעת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א להקל בזה.
2) אסור להתרפאות בשבת. ומכל מקום בנדון זה שאין כאן מחלה אלא כתמים שרוצה להסירם, נראה שאין זה מחלה ואין בהסרת הכתמים משום רפואה.
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז

הריגת יתושים בשבת

לא התירו להרוג אלא כינה שבראש שאין מצויים שם פרעושים, אבל כינה שבבגדים אסור שמא יהרוג פרעוש שמצויים שם, וכמבואר בש"ע סימן שט"ז ס"ט ע"ש. ולפ"ז נראה ששאר רמשים שנמצאים בשאר מקומות אסור להורגם שמא יהרוג רמש שאסור להורגו.
הרב אהרן מאזוז

צורת הפתח בגדר שנפרצה

1. אין זה נחשב כצורת הפתח, שהרי אפילו אם המוט יש בו חלק גבוה וחלק נמוך והמוט השוכב מונח על המקום הנמוך הסתפקו בו הפוסקים ולמעשה מחמירים בזה וכמבואר במשנ"ב (סימן שס"ב ס"ק ס"ד) ע"ש, וכ"ש כאן שכל המוט מעל החוטים ואין לקוראם שמונח על גבי הקנים העומדים 

2. צריך להמתין עד שיצטננו כדין מחזיר בשבת ע"ג כירה שאינה גרו"ק שאסור ליהנות ממעשיו הרעים אלא במצטמק ורע לו שלא נהנה כלל שעומד בחמימותו כשעה ראשונה וכמבוארר בסימן רנ"ג ס"א וסימן רנ"ז ס"א ע"ש 

הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0