הרב אהרן מאזוז

מוותיקי תלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, ור"מ בישיבה ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה. 
עורך משנה ברורה "איש מצליח" ח"ג על הלכות שבת, ובקיאותו רבה בהלכות שבת הסבוכות.
לאור קריאתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, עוסק כעת בכתיבת ספר על סדרת הספרים "מנוחת אהבה" לרבו הגר"מ לוי זצ"ל, להרחיב את הדברים ולהביא את דעות החולקים.
כ"כ עורך את החוברות "מנוחת נדבה" על הלכות שבת הנלמדות בלמעלה ממאה וחמשים תלמודי תורה ובתי ספר.

שיעורי וידאו (19 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (370 שאלות)

לזרוק אשפה בשבת

א) מותר לזרוק אשפה אם היא מפריעה בבית כגון שיש מחמתה ריח רע או שרוצה לזרוק עוד אשפה לפח ואין לו מקום, שדין האשפה כדין גרף של רעי שלא אסרו חכמים לטלטלו כשהוא מפריע בבית וכמבואר בשלחן ערוך (סי' ש"ח סעיף ל"ד). וכמובן שזה דוקא במקום שאין איסור הוצאה או ביום טוב שאין איסור הוצאה לרשות הרבים).
ב) במקום שאין עירוב אסור לטלטל בכיס שום דבר שנחשב טלטול גמור. וגם טישו משומש שאינו חשוב כלל, ודעתו לזרקו אסור לטלטלו, שלא התירו בדבר שאינו חשוב אלא אם כן מחובר בבגד. (עי' ש"ע סי' ש"א סעיף לט ובמשנ"ב שם ס"ק ק"נ).
הרב אהרן מאזוז

לחבר תקע לשקע שעון שבת בזמן שהוא מכובה

נראה שפעולות אלו אסורות משום עובדין דחול, שהרי עיקר הפעלת מכשירים אלו אסורה ביום טוב, ולכן גם אם יש להתיר גרמא ביום טוב באיסורי דרבנן, אין להוציא ולהכניס מכשירים אלו לחשמל להשתמש בהם, ודוגמא לזה שמבואר בשלחן ערוך (סי' שכ"א סעיף י') שאסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פפיות (פומפיה - מגרדת) ואף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום אסרו משום עובדין דחול, וכמבואר בפוסקים שם. ואכמ"ל.
הרב אהרן מאזוז

מסחר בבורסה בארצות הברית

א) אם אפשר שהעסקה תתבצע בארצות הברית בזמן שעדיין לא נכנסה שבת, אין בזה איסור (עיין ילקוט יוסף שבת א' עמוד לז). ובפרט שאפשר שתיעשה העסקה ע"י גוי שאפילו אם יעשנה בשבת אין בכך כלום.
ב) אין איסור בעשיית סחורה בערב שבת (עיין משנה ברורה סימן רנ"א ס"ק א').
הרב אהרן מאזוז

למרוח קרם נוזלי בשבת

א. אם הוא נוזלי כמו סבון נוזלי (שאינו יכול להשאר בצורה שיצא מן הבקבוק כמו משחת שיניים וכדומה) מותר.
ב. אם שורים אותם במים והם נמסים מאליהם מותר, ואם ממחה אותם בידיו אסור וכמבואר בשלחן ערוך (סימן שכ סעיף יא) לענין רוחץ ידיו במים שיש בהם ברד. ע"ש.
הרב אהרן מאזוז

הבדלה בתשעה באב שחל במוצאי שבת

מה שכתב בילקוט יוסף (סימן תקנו אות ג) "ומבדילים בלילה" כוונתו שאומרים הבדלה בתפלה כלומר אומרים "אתה חוננתנו" בברכת חונן הדעת כמו כל מוצאי שבת. אבל הבדלה על הכוס עושים במוצאי תשעה באב וכמו שכתב באות ח'.
הרב אהרן מאזוז

לצאת בעגלה עם תינוק בשבת

במקום שיש עירוב טוב מותר לטלטל כל דבר וכל שכן תינוק בעגלה. ובמקום שהעירוב נעשה על ידי צורת הפתח (היינו חוטים מתוחים על גבי עמודים סביב העיר), ראוי להחמיר שלא לטלטל שם. וגם לטלטל שם עגלה עם תינוק נכון להחמיר. ומי שמיקל בזה יש לו על מה שיסמוך. ולטלטל על ידי ילדים שעדיין לא הגיעו לגיל מצוות יש להקל.
הרב אהרן מאזוז

מקרר עם אישור לשימוש בשבת

במקררים ישנם שלש בעיות:
1. שעל ידי פתיחת המקרר נכנס אויר חם וגורם לזירוז פעולת המנוע. 2. שעל ידי פתיחת המקרר נדלקת מנורה. 3. שעל ידי פתיחת או סגירת המקרר פועלים מאוררים.
ישנם מקררים שאפשר לבקש שירכיבו נצרה שלוחצת על הלחצנים שנלחצים על ידי הדלת בשביל לכבות או להדליק את המנורה והמאוררים, ועל ידי זה נפטרים מבעיותיהם (2-3 הנ"ל). ומותר להשתמש במקרר זה, רק שראוי להזהר שלא לפותחו רק כשהוא עובד, שאם יפתחנו כשהוא כבוי יזרז את פעולת המנוע (בעיה 1). ומי שמיקל בזה - יש לו על מה לסמוך.
אמנם אם יש התקן שבת שגם בעיה זו נפטרת, שעל ידי ההתקן אין פעולת המקרר תלויה כלל בפתיחת הדלת ובכניסת אויר חם.
בסיכום: יש לברר בקניית המקרר מה נותן התקן שבת, ואם על ידי ההתקן אין פעולת המקרר תלויה בפתיחת הדלת כלל - הרי הוא ראוי לשימוש בשבת.
ישנו רב שבקי בעניינים אלו ואפשר לפנות אליו לעוד בירורים כיוצא בזה. הרב בייפוס - 0573191060
הרב אהרן מאזוז

מאכל שבושל בשקית קוקי בתבשיל בשרי אכילתו יחד עם מאכל חלבי.

דין נ"ט בר נ"ט (טעם בר נותן טעם) נכון גם בשעת הבישול וכמו שפסק מרן הראשול לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם (חלק ז' עמוד ס"ט) עין שם.
הרב אהרן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0