הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (80 שאלות)

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

ביאור המושג "הדבר הניטל" לעניין ברירה בשבת

אכן דעת רוב הפםוסקים כהמג"א ואפשר שבחזו"ע הביא דברי הש"ע הרב רק כצירוף אך נסמך בעיקר על סברתו הראשונה שם שהמים שעל הלבן לא מעורבבים בו 

ומ"מ יש מחמירים למעשה כשני השיטות כי יש צדדים לכאן ולכאן ואכמ"ל וגבי לדחוק כף על דופן פנימי של הכלי אוסר במנוח"א (ח"ב פ}"ז הל"ד משום ברירה בכלי ע"ש

הרב אריאל מימון

ניקוב שקית קוקי שהתפתחה בסיר בשבת

לא הבנתי מה התיקון. ואם ע"י שמנקב נכנסת השקית לתוך המאכל עצמו ומשלימה הבישול יש לאסור משום בישול.

הרב אריאל מימון

להניח תבשיל יבש על פלטה דלוקה או כבויה בשבת

כשיבש לגמרי מותר. אך אם מניח לאחר ההדלקה צריך היכר כגון לשים על הפלטה מגש נירוסטה וכדו' וע"ז להניח את התבשיל משום שנראה כמבשל. (עיין בהערות איש מצליח על המשנ"ב ח"ג בסוף הספר סי' רנ"ג ס"ג על בה"ל, ועלון בית נאמן מס' 111).

אבל אם מניח קודם ההדלקה אים בזה משום נראה כמבשל דאין בישול בפלטה כבויה, וא"צ היכר. (עיין משנ"ב סי' רנ"ג סקצ"ב). ולאחר שנדלקת כבר התבשיל מונח, ואיסור זה הוא רק בזמן ההנחה. (דאל"כ היה אסור להניח אף מע"ש בלי היכר).

ולעצם השימוש בשעון שבת בפלטה, עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה.

הרב אריאל מימון

אכילה לפני הקידוש בשבת בבוקר לנשים

כיון שכל הטעמים הללו לא נפסקו להלכה, ורק צרפם למ"ש האחרונים להקל להן כאשר מתפללות, לכן אין לנו אלא מה שהתירו, ולא גם כשאינן מתפללות.

(ומסתבר שבשעת צורך יש להקל לפ"ז גם כשאינן מתפללות, ולא כתב כן למעלה כי אינו שוה לכל אדם).

הרב אריאל מימון

הזזת אוהל (ציליית גזיבו) ממקמו בשבת

עיין בספר חזו"ע (שבת ה' עמ' ש"ז והלאה) שהביא מחלוקת בדין טלטול מטריה שהייתה פתוחה כבר מע"ש, ולהלכה החמיר. אך נראה מהדברים שזה דוקא במטריה שבעצם ההרמה הראשונית שלה נעשה אוהל אך בדוננו שזה כבר עומד ומאהיל מותר להזיזו ממקום למקום ( וע"ע במנוח"א ח"ג עמ' קפ"א) וזה כמובן חוץ מאיסור מוקצה במידה וישנו 

הרב אריאל מימון

חיוטי האסלה עם חומר צובע בשבת

מדברי הפוסקים שהתירו בסבונייה נראה שזה רק בצירוף הטעם שהוא הסרת המונע וגרמא (ועיין חזו"ע שבת ה' עמ' כ"ח ל"ב) משא"כ בנ"ד ובפרט שבסבונייה עיקר המטרה היא לסלק הצואה מהאסלה וגם כשאין סבונייה פותחים את המים שם, ולכן הוי טפי פסי"ר משא"כ בשאלתך שזה מעשה מיוחד של חיטוי וצביעה וקשה להגדירו כפסי"ר ולכן נראה לאסור בזה .

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0