הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (66 שאלות)

שימוש במגבונים לחים בשבת לגדול

מדברי החזו"ע משמע שמיקל רק באופנים הנ"ל שהרי אף שבהערה הביא שיש שכתבו להתיר גם לגדול בכ"ז בהלכה (למעלה) לא כתב כדבריהם, ועוד שבהערה צירף הטעם להתיר ע"פ מה שפסק הרמ"א (סימן שכ"ח סי"ז) שכל צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה, ומשמע דבעלמא לא ראוי להקל, ואפשר שהטעם הוא שיש מחמירים בזה, וגם למתירים צריך ליזהר שלא לדחוק בכח, וגם שיש מגבונים שמלאים הרבה מים, ולכן רק בקטן וחולה יש להקל 
(וכעת שמעתי שנשאל ע"ז מרן החזו"ע גבי גדול והשיב שע"פ הצירופים שכתב אפשר להקל גם בגדול בתנאים הנ"ל ומסתבר שהטעם שלא כתב כן במפורש בספרו ע"פ מה שכתבנו לעיל)
אולם מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו מקור נאמן (ח"א סימן תר"ז ותר"ח) דעתו להחמיר בזה גם לתינוק והיקל בזה רק במגבונים שכתוב עליהם "ללא חשש סחיטה"ע"ש (וע"ע לו בחלק המילואים של מנוח"א שפקפק על התירו ע"ש) וע"כ ראוי לכתחילה לסחוט כמות של מגבונים בע"ש ואז מותר ללא כל חשש, או לחילופין לרחוץ את הילד או להרטיב נייר טישו פשוט שאין בו סחיטה (רק שלא יהיה סוחט בעין) 
הרב אריאל מימון

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

שבות דשבות לצורך אורחים

הגוי לא עשה זאת בשביל האורח, אלא בשביל בעל הבית, ולבעל הבית יש מצוה (וכוונות בעל הבית אינם שייכים למעשה הגוי) 
הרב אריאל מימון

פרטי דינים בהלכות בורר ומוקצה בשבת

א. כתב המשנ"ב סימן ש"ח (ס"ק ק"ע) שהטעם הוא כיון שזה ראוי לאחר ע"ש. ופשוט הוא שהרי אפי' לטלטל לצורך בהמה מותר (וכמו שפסק מרן בסימן ש"ח כ"-ל"א) וכ"ש לחברו.
ב. אם בזמן הברירה היתה כוונתו לאכול לאחר זמן, לא יעזור אם יאכל מיד, כי כבר עבר על איסור ברירה [מלאכת מחשבת אסרה תורה] (מנוח"א ח"ב פ"ז ה"ח) אך אם ברר על דעת לאכול מיד ורק לאחמ"כ נזכר שהוא בשרי, אזי ראוי שיתן לאחר שאינו בשרי או לקטן (אפילו בשרי רק שגמר סעודה בשרית ופיו וידיו נקיים מבשר) דלא התירו לעבור על איסור דרבנן כדי להנצל מאיסור תורה כשאפשר לעשות את שניהם (עיין משנ"ב סימן רנ"ד סקמ"א) 
הרב אריאל מימון

עוד בעניין הנ"ל

השאלה באופן שלא הכינו עפר מבעו"י (כשהכין מותר בשביל כל דבר בשביל כל דבר שרוצה ולא רק לברית כמ"ש מרן א"ח סימן ש"ח ל"ח) 

הרב אריאל מימון

דין התפילין בשבת

הובא במנוחת אהבה (חא' פיב' הלכה יב'), וביתר הרחבה בספרו תפילה למשה (חא' סימן יח'). ואם אפשר כדי ללמד עצמו ה"ה ללמד אחרים, ששניהם אותו טעם שהוא לצורך גופו.

הרב אריאל מימון

סימון בשבת קו מתחת מילה לתזכורת

אפי' לעשות סימן ע"י חריטה בציפורן אסור כשזה מתקיים, וכמ"ש המשנ"ב (סי' שמ סקכ"ה), על אף שלא נתכוין לכתוב אות מסוימת אלא לסימן בעלמא, כמבואר שם (סקכ"ד). וכש'שאסור לעשות כן ע"י עט או עפרון.

[אגב, כתב מרן השלחן ערוך (סי' ש"ז סי"ז) בזו הלשון: אסור ללמוד בשבת ויו"ט זולת בדברי תורה, ואפי' בספרי חכמת אסור. ע"כ. עצתי לך אח יקר, למד את התורה הקדושה בשבת קודש שהיא כוללת כל החכמות שבעולם, כידוע ומפורסם].

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0