הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (57 שאלות)

הזזת רכב מחמה לצל בשבת

כוונת מרן הש"ע (סימן ש"ח ס"ב) שכתב שאין כלי מוקצה מחמת כבודו היא בדבר שאין בו שום מוקצה מצד עצמו ורק שהוא כבד מאוד, שלא אומרים שכיון שהוא כבד הוקצה אותו מדעתו, אלא מותר לטלטלו כשיש צורך בדבר ך כאשר הכלי מוקצה מחמת עצמו (כמו הרכב שמלא חלקים שהם מוקצים או במוקצה מחמת גופו או כלי שמלאכתו לאיסור) שבזה בודאי אין סברא להתיר (כי "אין כלי מוקצה מחמת כובדו" זה צד להחמיר וודאי שלא ניתן ע"י להקל  בדבר שגם כך אסור) 
ומה שהתיר הילקו"י הוא משום שגם אם מתנדנד הרכב ע"י שנכנס וזז בו עדיין אינו זז ממקומו מותר, ועוד שזה טלטול מהצד ע"י גופו (עיין סימן שי"א ס"ח) אך להזיז ביד וודאי שאסור 
ויש להדגיש שאין להתיר בזה סתם אלא רק במקום צורך גדול או סכנה אם ישן בחוץ משום שיש בזה מראית העין, וגם באופניים הנ"ל צריך לשים לב שלא נדלקת שום נורה וכיוצא בזמן פתיחת הדלת או סגירתה 
הרב אריאל מימון

ספק ספקא בענין בבישול אחר בישול בלח

1. אכן יש להקל בבישול אחר בישול בלח המצטמק ורע לו. אך לא משום הס"ס משום דבעלמא אין עושים ס"ס כאשר מרן פסק כנגד שני הדעות יחד  אולם לקושטא דמילתא מרן גופיה ס"ל כרבנו ירוחם וכמו שפסק ביב"א (ח"ז סימן מ"ב אות ז') ובמנוחת אהבה (ח"ב פ"י סכ"ז) אך כתב שאין להקל בזה רק במקום צורך. ע"ש. ועיין בביה"ל (רנ"ג א-ד"ה והוא) שהביא מה הוא מצטמק ורע לו, וכתב דבספק יש להחמיר.
2. ניתן לעשות ס"ס עם סברת הרמב"ם וטעמו הראשון של רבנו יונה ולהתיר רק במים רותחים ממיחם חשמלי וכיו"ב שודאי היד סולדת בו (עיין מנוחת אהבה ח"א פ"ג הערה 56), אך מרן הגר"ע יוסף אוסר גם בזה כיון שכששפך המים לקדרה הם מתקררים בדרכם (יחו"ד ח"ד סימן כ"ב), ע"ש. אך גם במנוחת אהבה (שם) לא התיר לכתחילה, אלא כתב שאין למחות במקלים ע"ש.
ומ"ש דשמא הרמ"א סובר כרמב"ם, אפריון שכ"כ בחזו"א (סימן ל"ז ס"ק י"ג) כיון דאין שום סברא לחלק בין חם פחות מי"ס לצונן ע,ש ועל כן אין לצרף סברתו לס"ס ולהתיר גם לגר"ע יוסף זצ"
הרב אריאל מימון

טלטול מוקצה מחמת חסרון כיס ע"י כיכר או תינוק

עיין להגרע"א גופיה בתשובה (או"ח סימן כ"ב)שכתב להתיר רק באיזמל של מילה דכיון שמותר לצור מילה, דומה לכלי שמלאכתו לאיסור, אך לא בכל מוקצה מחמת חסרון כיס ודחה ראייתו שהביא מדין מדוכה, ונראה שחזר בו ע"ש.
ומ"מ לדידן לדעת מרן ודאי שאסור וכמ"ש רעק"א בתשובה הנ"ל וכן פשוט בסימן רע"ט ס"ג ע"ש.
הרב אריאל מימון

הטמנה בניילון נצמד

אם הכלי הוא כלי שני מותר לעטוף אותה בניילון נצמד. ואם זה כלי ראשון אין הבדל בין נייר כסף לניילון נצמד, והדין בשניהם 1שאם התבשיל חם שהיד סולדת בו,עטוף בניילון  (ולא רק כיסוי מכסה) ועושה כן בשבת עצמה. 4 ונעשה לשמר החום. אסור ואם אחד מהתנאים הנ"ל לא קיים מותר ומסתמא שבזה התיר הרב המוזכר בשאלה.
וכמובן שאסור לשים הכלי אח"כ על הפלאטה כי אז הניילון העוטף נחשב כדבר המוסיף הבל שאסור לטמון בו אפי' מע"ש ואפילו תבשיל קר 
הרב אריאל מימון

עשיית גרמא ע"י שעון שבת

לדעת מרן שליט"א אסור (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה) 
הרב אריאל מימון

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

שימוש בדיאודורנט ג’ל בשבת

מותר. משום שאין חשש ממרח אלא שרוצה להחליק הדבר, ולא בנ"ד שמבליע הג'ל בגוף. וגם משום מוליד שממיס את הג'ל אין חשש, כי זה נעשה מאליו מחום הגוף. (עי' חזו"ע שבת ה' עמ' קלב, ובספר מחקרי ארץ ח"ב סי' מז' - מח') וכן אמר לי מו"ר הגאון ר' אהרון מאזוז שליט"א למעשה.

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0