הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (80 שאלות)

שימוש במגבונים לחים בשבת לגדול

מדברי החזו"ע משמע שמיקל רק באופנים הנ"ל שהרי אף שבהערה הביא שיש שכתבו להתיר גם לגדול בכ"ז בהלכה (למעלה) לא כתב כדבריהם, ועוד שבהערה צירף הטעם להתיר ע"פ מה שפסק הרמ"א (סימן שכ"ח סי"ז) שכל צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה, ומשמע דבעלמא לא ראוי להקל, ואפשר שהטעם הוא שיש מחמירים בזה, וגם למתירים צריך ליזהר שלא לדחוק בכח, וגם שיש מגבונים שמלאים הרבה מים, ולכן רק בקטן וחולה יש להקל 
(וכעת שמעתי שנשאל ע"ז מרן החזו"ע גבי גדול והשיב שע"פ הצירופים שכתב אפשר להקל גם בגדול בתנאים הנ"ל ומסתבר שהטעם שלא כתב כן במפורש בספרו ע"פ מה שכתבנו לעיל)
אולם מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו מקור נאמן (ח"א סימן תר"ז ותר"ח) דעתו להחמיר בזה גם לתינוק והיקל בזה רק במגבונים שכתוב עליהם "ללא חשש סחיטה"ע"ש (וע"ע לו בחלק המילואים של מנוח"א שפקפק על התירו ע"ש) וע"כ ראוי לכתחילה לסחוט כמות של מגבונים בע"ש ואז מותר ללא כל חשש, או לחילופין לרחוץ את הילד או להרטיב נייר טישו פשוט שאין בו סחיטה (רק שלא יהיה סוחט בעין) 
הרב אריאל מימון

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון

שבות דשבות לצורך אורחים

הגוי לא עשה זאת בשביל האורח, אלא בשביל בעל הבית, ולבעל הבית יש מצוה (וכוונות בעל הבית אינם שייכים למעשה הגוי) 
הרב אריאל מימון

החלפת הטמנה כשהטמין בפעם הראשונה באיסור

מסתבר כהצד השני, כי כל היתר ההחלפה הוא משום שזה המשך מצב קיים וכאן שאינו יכול להמשיכו נחשב כהטמנה חדשה, וכעין זה כתב בפסקי תשובות (הערה 52)
הרב אריאל מימון

מזיגת מים על קרח בשבת

דעת מרן ראש הישיבה שליט"א לאסור בזה, (ראה מנוחת אהבה חלק המילואים סוף עמוד קפ"ה) ע"ש. ונראה  שסברתו משום שכאן עושה מעשה בידיים יותר. ורק אם מוזג על דופן הכוס וחוזרים המים על הקרח מסבר להקל אף לשיטתו.
הרב אריאל מימון

דין הנוטע עץ בשבת בשוגג

דבריך מסתברים, ואכן ביבי"א (ח,י או,ח סי' נה אות טו) לא התיר אלא לעקור ולנטוע מחדש שאז לא נהנה ממלאכת השבת, אך להנות מאותה נטיעה לא התיר. ע"ש.

הרב אריאל מימון

הטמנה במים בשבת

טמינה בכלי שני למתירים היא משום שי"א שאינה טמינה כלל כי אין טומנים במים.

אך בדבר שכן טומנים בו, אפי' שאינו מוסיף הבל אסור לטמון בשבת, אא"גכ הוא צונן וכדי שתפוג צינתו אך לא כשמתחמם (ש"ע רנ"ז,ו) והזכרתי דין הדלקה כי הזכרת בשאלתך וביארתי שלא מטעם זה אסור אלא מטעם הטמנה.

הרב אריאל מימון

ענידת שעון סולרי בשבת

לא מצאנו למרן שליט"א שדיבר במפורש גבי שעון זה, אך לפי סברתו לאסור בשעון עם בטריה משום בסיס לדבר האסור, הוא הדין גם לזה כי אנרגיית השמש היא מייצרת החשמל בשביל הבטריה, ואסור 

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0