הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (66 שאלות)

שימוש במגבונים לחים בשבת לגדול

מדברי החזו"ע משמע שמיקל רק באופנים הנ"ל שהרי אף שבהערה הביא שיש שכתבו להתיר גם לגדול בכ"ז בהלכה (למעלה) לא כתב כדבריהם, ועוד שבהערה צירף הטעם להתיר ע"פ מה שפסק הרמ"א (סימן שכ"ח סי"ז) שכל צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה, ומשמע דבעלמא לא ראוי להקל, ואפשר שהטעם הוא שיש מחמירים בזה, וגם למתירים צריך ליזהר שלא לדחוק בכח, וגם שיש מגבונים שמלאים הרבה מים, ולכן רק בקטן וחולה יש להקל 
(וכעת שמעתי שנשאל ע"ז מרן החזו"ע גבי גדול והשיב שע"פ הצירופים שכתב אפשר להקל גם בגדול בתנאים הנ"ל ומסתבר שהטעם שלא כתב כן במפורש בספרו ע"פ מה שכתבנו לעיל)
אולם מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו מקור נאמן (ח"א סימן תר"ז ותר"ח) דעתו להחמיר בזה גם לתינוק והיקל בזה רק במגבונים שכתוב עליהם "ללא חשש סחיטה"ע"ש (וע"ע לו בחלק המילואים של מנוח"א שפקפק על התירו ע"ש) וע"כ ראוי לכתחילה לסחוט כמות של מגבונים בע"ש ואז מותר ללא כל חשש, או לחילופין לרחוץ את הילד או להרטיב נייר טישו פשוט שאין בו סחיטה (רק שלא יהיה סוחט בעין) 
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

מזיגת מים על קרח בשבת

דעת מרן ראש הישיבה שליט"א לאסור בזה, (ראה מנוחת אהבה חלק המילואים סוף עמוד קפ"ה) ע"ש. ונראה  שסברתו משום שכאן עושה מעשה בידיים יותר. ורק אם מוזג על דופן הכוס וחוזרים המים על הקרח מסבר להקל אף לשיטתו.
הרב אריאל מימון

הדלקת נרות שבת לאדם הגר יחידי

אין הבדל בכל הנ"ל - כל שמדליק אור באותו חדר מותר ואפ' אור קטן (כה"ח יו"ד סימן קט"ז אות מ"ט) 
הרב אריאל מימון

ביאור המושג "הדבר הניטל" לעניין ברירה בשבת

אכן דעת רוב הפםוסקים כהמג"א ואפשר שבחזו"ע הביא דברי הש"ע הרב רק כצירוף אך נסמך בעיקר על סברתו הראשונה שם שהמים שעל הלבן לא מעורבבים בו 

ומ"מ יש מחמירים למעשה כשני השיטות כי יש צדדים לכאן ולכאן ואכמ"ל וגבי לדחוק כף על דופן פנימי של הכלי אוסר במנוח"א (ח"ב פ}"ז הל"ד משום ברירה בכלי ע"ש

הרב אריאל מימון

האם ניתן בעת הצורך, לטלטל בשבת דרכון בתוך הלבוש שלא כדרך הוצאתו...

השינוי גורם רק שיהיה איסור דרבנן\ ולא מתיר.

הרב אריאל מימון

מחילה שלא הסברתי מספיק: השקית התנפחה בסיר, ועקב כך האוכל שבסיר...

זה אינו קלקול כי יש לו כוונה לתקן שלא ישפך התבשיל ובפרט שהשקית עדיין ראויה לשימושה ואדרבא ע"י כן היא מתיישבת יותר בתוך הסיר ולא דומה למה שהתירו לנקב שקית עם מים מהטעם שכתב כת"ר 

הרב אריאל מימון

טלטול טבל בשבת

בש"ע יו"ד סי' קל"א סעיף קי"א מבואר שרק פירות שנגמרה מלאכתן וחשכה עליהן השבת נקבעו למעשר שאסור לאכול מהם עראי. ע"ש. וא"כ הפרי שנמצא תחת העץ (שבידוע נשר קודם שבת, כמבואר בריש סי' שי"ב) עדיין לא נגמרה מלאכתו (שעדיין לא עשה מהם גורן או אספם לתוך ארגזים) מותר באכילת עראי.

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0