הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (69 שאלות)

הטמנה בניילון נצמד

אם הכלי הוא כלי שני מותר לעטוף אותה בניילון נצמד. ואם זה כלי ראשון אין הבדל בין נייר כסף לניילון נצמד, והדין בשניהם 1שאם התבשיל חם שהיד סולדת בו,עטוף בניילון  (ולא רק כיסוי מכסה) ועושה כן בשבת עצמה. 4 ונעשה לשמר החום. אסור ואם אחד מהתנאים הנ"ל לא קיים מותר ומסתמא שבזה התיר הרב המוזכר בשאלה.
וכמובן שאסור לשים הכלי אח"כ על הפלאטה כי אז הניילון העוטף נחשב כדבר המוסיף הבל שאסור לטמון בו אפי' מע"ש ואפילו תבשיל קר 
הרב אריאל מימון

נתינת מאכל ע"ג פלאטה בשבת

גם אם נחשבת כגרופה וקטומה אין לתת עליה בשבת משום דמיחזי כמבשל ואפ' נייר כסף עבה לא מהני כי הוא בטל לה, ורק אם יתן על טס מתכת וכיו"ב  (דבר הניכר) מותר באופן שאין איסור בישול עיין בהערות אי"מ על ספר משנה ברורה (בסוף הספר רנ"ג ש"ג בבאה"ל) 
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

שבות דשבות לצורך אורחים

הגוי לא עשה זאת בשביל האורח, אלא בשביל בעל הבית, ולבעל הבית יש מצוה (וכוונות בעל הבית אינם שייכים למעשה הגוי) 
הרב אריאל מימון

מזיגת מים על קרח בשבת

דעת מרן ראש הישיבה שליט"א לאסור בזה, (ראה מנוחת אהבה חלק המילואים סוף עמוד קפ"ה) ע"ש. ונראה  שסברתו משום שכאן עושה מעשה בידיים יותר. ורק אם מוזג על דופן הכוס וחוזרים המים על הקרח מסבר להקל אף לשיטתו.
הרב אריאל מימון

להניח תבשיל יבש על פלטה דלוקה או כבויה בשבת

כשיבש לגמרי מותר. אך אם מניח לאחר ההדלקה צריך היכר כגון לשים על הפלטה מגש נירוסטה וכדו' וע"ז להניח את התבשיל משום שנראה כמבשל. (עיין בהערות איש מצליח על המשנ"ב ח"ג בסוף הספר סי' רנ"ג ס"ג על בה"ל, ועלון בית נאמן מס' 111).

אבל אם מניח קודם ההדלקה אים בזה משום נראה כמבשל דאין בישול בפלטה כבויה, וא"צ היכר. (עיין משנ"ב סי' רנ"ג סקצ"ב). ולאחר שנדלקת כבר התבשיל מונח, ואיסור זה הוא רק בזמן ההנחה. (דאל"כ היה אסור להניח אף מע"ש בלי היכר).

ולעצם השימוש בשעון שבת בפלטה, עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה.

הרב אריאל מימון

אכילה לפני הקידוש בשבת בבוקר לנשים

כיון שכל הטעמים הללו לא נפסקו להלכה, ורק צרפם למ"ש האחרונים להקל להן כאשר מתפללות, לכן אין לנו אלא מה שהתירו, ולא גם כשאינן מתפללות.

(ומסתבר שבשעת צורך יש להקל לפ"ז גם כשאינן מתפללות, ולא כתב כן למעלה כי אינו שוה לכל אדם).

הרב אריאל מימון

להכות על יתושים עם עיתון וכיו"ב בשבת

אם אכן יש לחוש שימותו, אסור משום ספיקא דאורייתא לחומרא (לא ספק פסיק רישיה). וגם באיסור צידה דרבנן (שאין במינו ניצוד) לא התירו אלא כשנמצא על בשרו ועוקצו (ש"ע שט"ז ט') ולכן אין להתיר אלא להבריחם בנחת. ושוב הראני ידי"ן הרה"ג ר' תומר בוכריץ למ"ש מר זקנו הגר"ש מאזוז זצ"ל בספר כסא שלמה (סי' צ"ג) שנשאל בכיוצא בזה והעלה דהעושה כן קרוב הוא לאיסור תורה במזיד, וצריך כפרה. ע"ש. וע"ע במשנ"ב (סי' ש"ח סקצ"ט).

וכמו כן התיר הגרע"י זצ"ל לרסס חומר הדברה באויר (לא לנגדם ממש) ולהשאיר חלון פתוח לרווחה דכיון שאינו מתכוון מותר. (הליכות עולם ח"ד עמ' ט"ו).

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0