הרב אריאל מימון שליט"א

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (48 שאלות)

טלטול מוקצה מחמת חסרון כיס ע"י כיכר או תינוק

עיין להגרע"א גופיה בתשובה (או"ח סימן כ"ב)שכתב להתיר רק באיזמל של מילה דכיון שמותר לצור מילה, דומה לכלי שמלאכתו לאיסור, אך לא בכל מוקצה מחמת חסרון כיס ודחה ראייתו שהביא מדין מדוכה, ונראה שחזר בו ע"ש.
ומ"מ לדידן לדעת מרן ודאי שאסור וכמ"ש רעק"א בתשובה הנ"ל וכן פשוט בסימן רע"ט ס"ג ע"ש.
הרב אריאל מימון שליט"א

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון שליט"א

דעת מרן הגר"ע זצל בדין שבת דחויה אצל חולה או הותרה אצל חולה

יש בזה מחלוקת אחרונים גדולה מאוד, עיין בחזו"ע (שבת ג' דין חולה שאין בו סכנה הערה י"ג עמ' רנ"ז והלאה) ובמנו"א (ח"א פכ"א ס"ו ובהערות שם) וא"א להאריך בזה כאן דעת מרן הגר"ע למעשה ששבת הותרה אצל חולה אך כבודו צודק שלפעמים חוששהוא למחמירים וכמו שכתב במנו"א (סוף הערה 21) ע"ש 
וודאי שראוי לחוש להחמיר בזה (עיין מנו"א שם) אך כמובן שכל זה רק בדברים שאין במניעתם סכנה או אפי' ספק סכנה.
הרב אריאל מימון שליט"א

טילטול סכין של מילה דרך רשות הרבים

בדעת מרן י"א שיש רה"ר בזה"ז, ולכן מותר רק ע"י גוי לפי הספרדים (עיין בלוית חן סימן ק') ואם אפשר לומר לגוי שיאמר לגוי אחר עדיף יותר ומ"מ באופן שיש עירוב שמועיל לאשכנזים מותר ע"י קטן, ולהרים למעלה מעשרה טפחים לא מועיל אלא א"כ הנושא כולו מעל 10 טפחים 
הרב אריאל מימון שליט"א

הסרת כיסוי ביוב בשבת

כל מה שכתב דסותר הוא רק לבנות בנין יותר טוב ואי לאו הכי הוי דרבנן, הוא משום דאל"כ זה בכלל מקלקל דפטור וממילא בנ"ד דדרך ההוצאה שלו להוציא כולו אין בזה קלקול כלל אך מאידך זו סתירה כי דרכו להיות מחובר בד"כ (וק"ק שיהיה לו להזכיר חילוק זה במפורש)
הרב אריאל מימון שליט"א

ברירה ע"י ניפוח ביד

ברירה ע"י נפיחה בידו אסורה מהתורה מדין זורה ולכן אסורה גם לאלתר כי בורר הפסולת מהאוכל ולפ"ז אם יש עפר אסור כדין ספק דאורייתא, אך בכדור אחד בלבד שאין העפר מעורבב בו אלא נמצא עליו דינו כמו קליפה שעל הפרי שמותר רק לצורך לאלתר ולא להחזיר לשקית.ץ (עיין מנוח"א עמ' ר"ד ועמ' רל"ג)

הרב אריאל מימון שליט"א
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0