הרב אריאל מימון שליט"א

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (46 שאלות)

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון שליט"א

שבות דשבות לצורך אורחים

הגוי לא עשה זאת בשביל האורח, אלא בשביל בעל הבית, ולבעל הבית יש מצוה (וכוונות בעל הבית אינם שייכים למעשה הגוי) 
הרב אריאל מימון שליט"א

מזיגת מים על קרח בשבת

דעת מרן ראש הישיבה שליט"א לאסור בזה, (ראה מנוחת אהבה חלק המילואים סוף עמוד קפ"ה) ע"ש. ונראה  שסברתו משום שכאן עושה מעשה בידיים יותר. ורק אם מוזג על דופן הכוס וחוזרים המים על הקרח מסבר להקל אף לשיטתו.
הרב אריאל מימון שליט"א

פרטי דינים בהלכות בורר ומוקצה בשבת

א. כתב המשנ"ב סימן ש"ח (ס"ק ק"ע) שהטעם הוא כיון שזה ראוי לאחר ע"ש. ופשוט הוא שהרי אפי' לטלטל לצורך בהמה מותר (וכמו שפסק מרן בסימן ש"ח כ"-ל"א) וכ"ש לחברו.
ב. אם בזמן הברירה היתה כוונתו לאכול לאחר זמן, לא יעזור אם יאכל מיד, כי כבר עבר על איסור ברירה [מלאכת מחשבת אסרה תורה] (מנוח"א ח"ב פ"ז ה"ח) אך אם ברר על דעת לאכול מיד ורק לאחמ"כ נזכר שהוא בשרי, אזי ראוי שיתן לאחר שאינו בשרי או לקטן (אפילו בשרי רק שגמר סעודה בשרית ופיו וידיו נקיים מבשר) דלא התירו לעבור על איסור דרבנן כדי להנצל מאיסור תורה כשאפשר לעשות את שניהם (עיין משנ"ב סימן רנ"ד סקמ"א) 
הרב אריאל מימון שליט"א

ברירה ע"י שטיחה על משטח גדול

מעיקר הדין דעת החזו"ע (ח"ד עמ' ר"ד) להקל בברירת סכו"ם וגם למחמירים יש להקל ע"י שטיחה כדעת האג"מ כמו שכתבו רוב האחרונים ומתסבר שה"ה כשאחר שוטח את נתערובת בשבילו (ואדרבא אם שוטח ע"מ לברור יש צד להחמיר יותר ועיין...) 

הרב אריאל מימון שליט"א

ברירה ע"י ניפוח ביד

ברירה ע"י נפיחה בידו אסורה מהתורה מדין זורה ולכן אסורה גם לאלתר כי בורר הפסולת מהאוכל ולפ"ז אם יש עפר אסור כדין ספק דאורייתא, אך בכדור אחד בלבד שאין העפר מעורבב בו אלא נמצא עליו דינו כמו קליפה שעל הפרי שמותר רק לצורך לאלתר ולא להחזיר לשקית.ץ (עיין מנוח"א עמ' ר"ד ועמ' רל"ג)

הרב אריאל מימון שליט"א

חשש ברירה כשהחדר חשוך

מסתבר שמותר שהרי לא הוציאם מתוך תערובת שהרי באור א"צ הבחנה ובפרט שי"א שאין איסור בורר בספרים כלל (עיין מנוח"א פח"ב פ"ז הכ"ז)

ושמעתי עצה בברירת ספרים בעלמא שהספר שהוציא יקרא בו מעט והוי ממילא כאוכל וא"כ גם למחמירים כאן אפשר להקל ע"י זה

הרב אריאל מימון שליט"א

שיעור "סמוך לסעודה" לעניין בורר בשבת

מדברי הרב שם משמע להקל גם בזה ומ"מ לדעתו אין להקל לפני יותר מחצי שעה (גם כשיש צורך ביותר מכך) ועיין באיל משלוש (עמ' קי"ז הערה כ"ב)

הרב אריאל מימון שליט"א
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0