הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (80 שאלות)

שימוש במגבונים לחים בשבת לגדול

מדברי החזו"ע משמע שמיקל רק באופנים הנ"ל שהרי אף שבהערה הביא שיש שכתבו להתיר גם לגדול בכ"ז בהלכה (למעלה) לא כתב כדבריהם, ועוד שבהערה צירף הטעם להתיר ע"פ מה שפסק הרמ"א (סימן שכ"ח סי"ז) שכל צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה, ומשמע דבעלמא לא ראוי להקל, ואפשר שהטעם הוא שיש מחמירים בזה, וגם למתירים צריך ליזהר שלא לדחוק בכח, וגם שיש מגבונים שמלאים הרבה מים, ולכן רק בקטן וחולה יש להקל 
(וכעת שמעתי שנשאל ע"ז מרן החזו"ע גבי גדול והשיב שע"פ הצירופים שכתב אפשר להקל גם בגדול בתנאים הנ"ל ומסתבר שהטעם שלא כתב כן במפורש בספרו ע"פ מה שכתבנו לעיל)
אולם מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו מקור נאמן (ח"א סימן תר"ז ותר"ח) דעתו להחמיר בזה גם לתינוק והיקל בזה רק במגבונים שכתוב עליהם "ללא חשש סחיטה"ע"ש (וע"ע לו בחלק המילואים של מנוח"א שפקפק על התירו ע"ש) וע"כ ראוי לכתחילה לסחוט כמות של מגבונים בע"ש ואז מותר ללא כל חשש, או לחילופין לרחוץ את הילד או להרטיב נייר טישו פשוט שאין בו סחיטה (רק שלא יהיה סוחט בעין) 
הרב אריאל מימון

דעת מרן הגר"ע זצל בדין שבת דחויה אצל חולה או הותרה אצל חולה

יש בזה מחלוקת אחרונים גדולה מאוד, עיין בחזו"ע (שבת ג' דין חולה שאין בו סכנה הערה י"ג עמ' רנ"ז והלאה) ובמנו"א (ח"א פכ"א ס"ו ובהערות שם) וא"א להאריך בזה כאן דעת מרן הגר"ע למעשה ששבת הותרה אצל חולה אך כבודו צודק שלפעמים חוששהוא למחמירים וכמו שכתב במנו"א (סוף הערה 21) ע"ש 
וודאי שראוי לחוש להחמיר בזה (עיין מנו"א שם) אך כמובן שכל זה רק בדברים שאין במניעתם סכנה או אפי' ספק סכנה.
הרב אריאל מימון

טילטול סכין של מילה דרך רשות הרבים

בדעת מרן י"א שיש רה"ר בזה"ז, ולכן מותר רק ע"י גוי לפי הספרדים (עיין בלוית חן סימן ק') ואם אפשר לומר לגוי שיאמר לגוי אחר עדיף יותר ומ"מ באופן שיש עירוב שמועיל לאשכנזים מותר ע"י קטן, ולהרים למעלה מעשרה טפחים לא מועיל אלא א"כ הנושא כולו מעל 10 טפחים 
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

משלוח מנות ללא שם פרטי

כן, כשיודעים מאיזה משפחה נשלח (ראה חזו"ע פורים עמ' קנ"ב)

הרב אריאל מימון

חשש ברירה כשהחדר חשוך

מסתבר שמותר שהרי לא הוציאם מתוך תערובת שהרי באור א"צ הבחנה ובפרט שי"א שאין איסור בורר בספרים כלל (עיין מנוח"א פח"ב פ"ז הכ"ז)

ושמעתי עצה בברירת ספרים בעלמא שהספר שהוציא יקרא בו מעט והוי ממילא כאוכל וא"כ גם למחמירים כאן אפשר להקל ע"י זה

הרב אריאל מימון

שטיפת מברשת שיניים לאחר הצחצוח בשבת

לא שייך סוחט כי אדרבא מוסיף מים, (ובזמן הצחצוח היה מקום לאסור משום סוחט, אך ביבי"א ח"ד סי' ל' אות יט', היקל בזה דסחיטה בשער היא מדרבנן. והכא הוי גם כלאחר יד, והוי פסיק רישיה בתרי דרבנן ושרי, וצירף שם עוד טעמים. ע"ש.) ולא שייך בורר כי אינו מפריד מים אלו ממים אחרים, אך יש לאסור מדין הכנה משבת לחול.

ואגב צחצוח שיניים הותר רק בנחת באופן שאין ודאות שיצא דם מהחניכיים בגלל הצחצוח, ולאדם הרגיל בכך בכל יום. (עי' שו"ת יבי"א שם, ומנו"א ח"ג פ"כ ה"י).

הרב אריאל מימון

טלטול טבל בשבת

בש"ע יו"ד סי' קל"א סעיף קי"א מבואר שרק פירות שנגמרה מלאכתן וחשכה עליהן השבת נקבעו למעשר שאסור לאכול מהם עראי. ע"ש. וא"כ הפרי שנמצא תחת העץ (שבידוע נשר קודם שבת, כמבואר בריש סי' שי"ב) עדיין לא נגמרה מלאכתו (שעדיין לא עשה מהם גורן או אספם לתוך ארגזים) מותר באכילת עראי.

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0