הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (62 שאלות)

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

פתיחת דלת המקרר כשהנורה דולקת

לא תמיד זה דרבנן, ועוד שגם בדרבנן יש לחוש לזילותא דשבת.
הרב אריאל מימון

פרטי דינים בהלכות בורר ומוקצה בשבת

א. כתב המשנ"ב סימן ש"ח (ס"ק ק"ע) שהטעם הוא כיון שזה ראוי לאחר ע"ש. ופשוט הוא שהרי אפי' לטלטל לצורך בהמה מותר (וכמו שפסק מרן בסימן ש"ח כ"-ל"א) וכ"ש לחברו.
ב. אם בזמן הברירה היתה כוונתו לאכול לאחר זמן, לא יעזור אם יאכל מיד, כי כבר עבר על איסור ברירה [מלאכת מחשבת אסרה תורה] (מנוח"א ח"ב פ"ז ה"ח) אך אם ברר על דעת לאכול מיד ורק לאחמ"כ נזכר שהוא בשרי, אזי ראוי שיתן לאחר שאינו בשרי או לקטן (אפילו בשרי רק שגמר סעודה בשרית ופיו וידיו נקיים מבשר) דלא התירו לעבור על איסור דרבנן כדי להנצל מאיסור תורה כשאפשר לעשות את שניהם (עיין משנ"ב סימן רנ"ד סקמ"א) 
הרב אריאל מימון

הדלקת מזגן עבור חולה שאין בו סכנה

לפי ההלכה מותר ע"י גוי ואם אין גוי ידליק בשינוי דכל איסור דרבנן מותר לחולה שין בו סכנה ע"י שינוי (אך כיון שיש אומרים שאין שייך בזה שינוי ישתדל להשיג גוי) וכמובן שזה רק במקום צורך ממש לרפואתו או שלא יכביד חליו 
הרב אריאל מימון

סימון בשבת קו מתחת מילה לתזכורת

אפי' לעשות סימן ע"י חריטה בציפורן אסור כשזה מתקיים, וכמ"ש המשנ"ב (סי' שמ סקכ"ה), על אף שלא נתכוין לכתוב אות מסוימת אלא לסימן בעלמא, כמבואר שם (סקכ"ד). וכש'שאסור לעשות כן ע"י עט או עפרון.

[אגב, כתב מרן השלחן ערוך (סי' ש"ז סי"ז) בזו הלשון: אסור ללמוד בשבת ויו"ט זולת בדברי תורה, ואפי' בספרי חכמת אסור. ע"כ. עצתי לך אח יקר, למד את התורה הקדושה בשבת קודש שהיא כוללת כל החכמות שבעולם, כידוע ומפורסם].

הרב אריאל מימון

ניקוב שקית קוקי שהתפתחה בסיר בשבת

לא הבנתי מה התיקון. ואם ע"י שמנקב נכנסת השקית לתוך המאכל עצמו ומשלימה הבישול יש לאסור משום בישול.

הרב אריאל מימון

מה הכוונה מצטמק?והאם אפשר דוגמא מעשית למצטמק ויפה לו ודוגמא מעשית...

מצטמק פירושו מתמעט ונקטן, חמין בד"כ מצטמק ויפה לו, וה"ה ברוב תבשילים של בשר וכיו"ב. מים מצטמקים ורע להם כי אז מתמעטים המים, ומאידך אינם משתבחים ע"י החימום הנוסף.

ומח' חנינא וחכמים, שלדעת חנניא מותר להניח בתנור עם גחלים מערב שבת סיר עם אוכל שמבושל רק חצי בישולולדעת חכמים אסור אא"כ יוציא הגחלים או יכסה אותם באפר משום שיש לחוש שיזיז הגחלים בשבת כדי להדליקם יותר. ליתר הרחבה ראה בגמ' מסכת שבת דף לו ע"ב.

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0