הרב אריאל מימון שליט"א

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (53 שאלות)

המשכת מצב קיים בשעון שבת

לדעת המתירים, מותר אך דעת מרן שליט"א שגם המקלים להשתמש בשעון שבת אין ליגע בשעון כלל מכמה טעמים, (עיין במבוא למשנ"ב ח"ג בהוצאת מכון להרב מצליח)
הרב אריאל מימון שליט"א

טבילת נידה בשבת במים חמים

לדעת מרן הגר"ע זצ"ל אין  להקל לכתחילה לטבול בחמין בשבת ואפי' בפושרין אין להקל אלא בשעת הדחק ולכן עדיף שתטבול בבין השמשות. אך במקום שהבלניות מסרבות לאפשר טבילה לפני צאת הכוכבים אפשר לסמוך על המיקלים לטבול בחמין בשבת.
גדר פושרים לא יותר מחמימות הרוק (37 מעלות צלזיוס) 
הרב אריאל מימון שליט"א

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון שליט"א

שבות דשבות לצורך אורחים

הגוי לא עשה זאת בשביל האורח, אלא בשביל בעל הבית, ולבעל הבית יש מצוה (וכוונות בעל הבית אינם שייכים למעשה הגוי) 
הרב אריאל מימון שליט"א

חשש ברירה כשהחדר חשוך

מסתבר שמותר שהרי לא הוציאם מתוך תערובת שהרי באור א"צ הבחנה ובפרט שי"א שאין איסור בורר בספרים כלל (עיין מנוח"א פח"ב פ"ז הכ"ז)

ושמעתי עצה בברירת ספרים בעלמא שהספר שהוציא יקרא בו מעט והוי ממילא כאוכל וא"כ גם למחמירים כאן אפשר להקל ע"י זה

הרב אריאל מימון שליט"א

דין חימום על פלטה בשבת

מסתבר שמועילה, כי אין דרך לשים הסירים על רשת זו על הגז, וא"כ אין בזה מיחזי כמבשל. (אך לשים על זה שניצל או חתיכת בשר וכדו', שכן דרך לשים אותם על רשת זו בתנור או על מנגל נראה להחמיר).

הרב אריאל מימון שליט"א

מדוע אסור לקשור קשר שאינו של קימא שעומד ליותר משבוע

כי לדעת השה"ג והט"ז והגר"ז ועוד אחרונים גם לרי"ף ולרמב"ם אסור לקשור או להתיר קשר שעומד לכמה ימים אפי' כשאינו מעשה אומן. וכמש' במנוא' (חג' פיד' הערות גו, צו), ובחזו"ע (חה' הלכות קושר ומתיר הערה י').

ועד הוסיף במנו"א (שם) שפסקי מרן הש"ע הם מספק, ובנדוננו שלרוב הפוסקים אסור, יש להחמיר ולאסור. ע"ש.

הרב אריאל מימון שליט"א

התקנת רשת נגד יתושים בשבת

נראה שאסור לסלקה ולהחזירה בשבת כיון שאין פירוק זה דרכו לצורך שימוש בבית להכניס ולהוציא אויר וכדו' אלא לצורך נקיון הרשת הרי זה כסותר על מנת לבנות בנין יותר טוב. ואם מפרקה לצורך נקיון יש בו איסור תורה. ואם מפרקה שיכנס אויר ודעתו להחזירה כמות שהיא יש בזה עכ"פ איסור דרבנן כדין בונה עמ"נ לבנות בנין שאינו יותר טוב מהראשון (אמנם אם היו רגילים לפרקה ולנקותה בתדירות גבוהה כגון פעם בשבוע וכדו' אפשר שאין זה נחשב אלא כמחיצת עראי שלא גזרו בה משום בונה וסותר).

הרב אריאל מימון שליט"א
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0