הרב צוריאל רבי

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (25 שאלות)

בעניין ברכת הקורנפלקס. אין לי שו"ת יוסף לקח ח"ב, אבל אני...

כיון שנשתנה צורתו וטעמו לכו"ע ברכתם שהכל כמ"ש בשו"ת דברי יוסף ידיד (ח"ב דף כ"ו ע"ב) וכ"כ רבנו הגדול הגר"ע זצ"ל בספרו חזו"ע (ברכות עמוד קל"ו) גבי ברכת הלדר ואף שמוה"ר הר"מ לוי זצ"ל בספרו ברכת השם (חלק ג' פ"ג הלכה א') פליג גבי ברכת הלדר וס"ל לברך העץ מ"מ בבמבה ס"ל שברכתה "שהכל" כיון שהטעם נשתנה ובלדר הטעם לא השתנה וא"כ כאן שודאי נשתנה טעמו וצורתו יברך שהכל (וכן הוא בכדורי פלאפל)
הרב צוריאל רבי

ברכתו של מאפה שאפו בתוכו שוקולד

ברכתה "המוציא" כיון שבעיסה עצמה אין שום מתיקות אלא על פניה היא. ופת הבאה בכיסנין היינו שבעיסה עצמה עירב סוכר או מיץ פירות וכדו' והוא מדברי הפמ"ג הובא במשנ"ב (או"ח סימן קס"ח ס"ק ל') דלחם שנותנים בו זאפר"ן (תבלין) להטעימו ולנאותו או שנותנים בו מעט צימוקים לכ"ע לחם גמור הוא מחמת שאינו מעורב אלא הוא בפנ"ע ע"ש
הרב צוריאל רבי

ברכתה של גלידה שמעורב בה שברי עוגיות

כל שנעשה המין דגן לטעם מברכים מזונות, אע"פ שהוא מיעוט כמ"ש מרן הש"ע (או"ח סימן ר"ח סעיף ב') דאף שיש מיעוט קמח ממין דגן ויש הרבה דבש או שאר מינים, מברכים מזונות מפני חשיבותו, וא"כ לגבי השאלה הראשונה אין צריך שבכל כפית תהיה עוגה אלא עצם זה שיש כאן עוגה ונעשית לטעם מברכים מזונות ופוטר ברכת שהכול [ויתרה מזו פסק מרן הגר,ע זצ"ל בספרו חזו"ע (ברכות ) שעל קסטה מברכים מזונות ופוטר את הגלידה עצמה וכ"ש הכא שמעורבבים יחד
ולגבי השאלה השניה ג"כ הברכה מזונות כיון שנעשית לטעם

הרב צוריאל רבי

ברכה על טבק

א. הנה רוב האחרונים כתבו שאין מברכים עליו, מרן החיד"א במחזיק ברכה (או"ח סימן ר"ג סק"ו) והרב כף החיים (סימן ר"י ס"ק ל"ג) וכן פסק מרן הגר"ע זצ"ל בחזו"ע (ברכות עמ' של"א) מטעם סב"ל שיש מחלוקת פוסקים בזה, ומ"מ מר בריה דרבינא בהלכה ברורה (חלק י"א עמ' צ"א) ביאר הטעם שגם לזמננו שנותנים שם ריח טוב מכיון שהוא ע"י מי  בושם נוזלי שנספגים באבקה ע"כ ודאי דאין לברך עליו ע"ש.
ב. בברכות הולכים אחר מה שלשמו נעשה והגע עצמך אדם שנהנה מריח מטהר אויר, וכי יברך עליו, ודאי שלא כיון שעשייתו להעביר ריח רע ולא לנתינת ריח טוב. וק"ל ועיין כיוצ"ב בשו"ת הנד"מ כסף צורי (ח"א סימן ט') 
הרב צוריאל רבי

ברכה על לחם בעג'ין

בצק שאפו בו בשר היינו כמין כוס ולכך כתב מחמת סב"ל לברך מזונות (אע"פ שלענ"ד יש מה להשיב וכן רבנו הגדול מרן הגר"ע זצ"ל בהליכות עולם פסק לברך המוציא והביא הרב הלכה ברורה שם ואכמ"ל) מ"מ לחם בעג'ין שם מדובר ששם בשר על הלחם וא"כ הלחם בפ"ע והבשר עליו ולא ממולא וע"כ כתב לברך המוציא דאין שם פת הבאה בכיסנין.
הרב צוריאל רבי

שתית מים לאחר הבדלה ומה אם זה לאחר זמן

א. כיון שבהבדלה לא היתה דעתך לשתות ממילא כבר שסיים ההבדלה ורצונו כעת לשתות חייב לברך. גם אם רגיל אתה לשתות מים אחר כמה דקות ואין זו בדעתך לפטור בהבדלה צריך לברך דהו היסח הדעת וכדין בעה"ב בביתו שכתבו הפוסקים דמברך אם לא היתה דעתו על מין כל שהוא אף שהובא לפניו מיד אחר כמה דקות.

ב. אדם אינו יכול לכוון בשתית יין זו אפטור כל מה שאשתה עוד שעה וכדו' אלא אם דעתו לשתות כעת מיד אחר היין ולכן אע"פ שרגיל לשתות וידע שישתה כיון שלא כיון לפטור בברכת היין לא פטר המים וצריך לברך, ורק כשנמצא בסעודה נפטר בברכת היין כל מהלך הסעודה דהכל חד הוא אולם בפני עצמו כמו ההבדלה וכד' אינו פוטר אלא מיד.

הרב צוריאל רבי

זמן שתיית רביעית

א. אינו מברך ברכה אחרונה כיון שבמציאות אינו שותה רביעית בשיעור זמנה.

ב. כך שמעתי אומרים בשם מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל.

הרב צוריאל רבי

האם שיעור קביעות סעודה הוא לפי דרך רוב בני האדם או לפי הרגשת האדם עצמו

השיעור הוא כמו שכתב מרן הש"ע (או"ח סימן קס"ח סעיף ו') שיעור שאחרים רגילים לקבוע סעודתו עליו. וכך סיים שם להדיא "ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אע"פ שהוא קובע עליו אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש דבטלה דעתו אצל כל אדם". ע"ש. וכך נקטו הרבה אחרונים כרב חיד"א בספרו מורה באצבע וחזר ע"ז עוד בספריו שהשיעור לקביעות סעודה הוא ע"ב דרהם דהיינו שהשיעור הוןא קבוע כפי הרגיל אצל רוב בנ"א וכבר קדמו בשיעור זה הרב בית דוד בספרו (או"ח סימן פ"ב) וכ"כ שיעור זה הרב בא"ח (פרשת פנחס אות י"ט) והרב כף החיים (סימן קס,ח אות מ"ה). ויש עוד רשימה ארוכה ואם תרצה לעיין בזה ולרוות צמאונך עיין בספר חזו"ע על ברכות למרן עט"ר הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל עמ' נ"ט וס' ע"ש. וע"ע במ"ש בשו"ת כסף צורי הנד"מ (ח"א סימן ט') דבברכות אמרינן בטלה דעתו אצל כל אדם ולא הולכים לפי האדם עצמו כמבואר בגמ' (ברכות לה:). עש"ב.

הרב צוריאל רבי
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0