הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (51 שאלות)

ביאור עיוני במספר מקמות בפרק ערבי פסחים

1. יש שני דרגות 1 עוני 2 ועני שבענים. (שהוא אוכל מן התמחוי) וכוונת התנא היא עני ביותר בישראל (אבל ברמת עני) ויותר מזה אפילו כזה עני אביון שאוכל מתמחוי חייב ד' כוסות.
2. מכיון שלא היה לו צורך להתייחס שהיושב ואוכל דרכו היה בזמנם להיסב (דאלה"כ למה לו ליישב סתם)  
3. משום שחילק את סדר הלילה לכמה חלקים לכך בתחילת כל חלק הקדים את המעשה בלשון עבר להודיע שזה תחלת חלק.
4. לא מסתבר לומר כך מכיון שאמר התנא בכל הלילות אוכלים שאר ירקות.
וכי נראה בעניך שמטבלים פעם אחת? ואוכלים כמה ירקות?!
הרב רז צבי הרשפינוס

תפלת שחרית קודם הנץ או תפלה ביחיד

עדיף להתפלל ביחיד בזמן מאשר בציבור קודם הזמן כ"כ בשו"ת איש מצליח (דף ס"ד ע"ד) וכן בילוק"י (עמוד קל"ז) רק כדאי שתשמע במנין ההוא קדיש ברכו וקדושה ותתפלל אח"כ בנץ ביחיד
הרב רז צבי הרשפינוס

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

אמירת "בוקר טוב" קודם התפילה

מותר ומצוה. שכל מה שאסרו לומר שלום קודם התפלה זה דוקא באופן שבא עד פתח ביתו של חברו כדי לשאול בשלומו ומקדים לו "שלום" (שבאופן זה אסור לומר אף בוקר טוב), אבל כאשר בא לחברו לצורך אחר ואדם זה אומר לו בוקר טוב או כל מילה אחרת (חוץ מ"שלום" שאסור שזה שמו של הקב"ה) מותר וכן הדין בשאלתך (הלכה ברורה ח"ה סימן פ"ט אות י"א) 
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור דברי הגמ' בברכות דף ח ע"א

הערת כבודו נכונה שבדרך כלל דוחק להמציא ר"ת שלא שערום אבותינו כמ"ש מרן החיד"א בעין זוכר (בערך זה) אולם כאן שהוספה זו היתה מאוחרת וכך משמע מהב"ח (ושמא בסמ"ג תיקנו בטעות ע"פ התוס' שלנו) יש מקום לומר שהמדפיסים ראו תיקון זה באחד הנוסחאות בצד הספר שחכם  אחד הגיה לעצמו וטעו בהבנת דבריו ודבר זה מצוי הרבה (וראה כעין זה בתוס' ישנים ביומא ל"ח ע"א שכתבו "איתא בספרי" והעירו שאינו נמצא שם. ויש שכתבו "שבספרי" הוא טעות סופר והוא ראשי תיבות בירושלמי סנהדרין פרק יו"ד והוא כן נמצא שם) 
הרב רז צבי הרשפינוס

שאלה עיונית בתוס' בב"ב כ"ח ע"ב

שאלתך נכונה  וישרה ויכלו התוס' להתחיל דיבור חדש, אולם נראה שרשב"א הקשה דוקא כאן משום שאגב ביארו התוס' את הבנתם ההו"א של הגמ' ע"פ שיטתם שוב הקשו שמעיקרא כל זה מוקשה מאוד (ע"פ הגמ' בב"ק וכו') 
הרב רז צבי הרשפינוס

ברכת הטוב והמטיב על יין בבין המצרים

בשאלתך נשאל כבר ר' יעקב חג'יז לפני כ- 400 שנה הלכות קטנות (סי' קעה), ולהלכה למעשה פסק בספר הלכה ברורה (ח"ט סי' קעה) שיש להמנע לכתחילה שלא להתחייב בזה ובשבתות מותר לכתחילה לגרום לברכת הטוב והמטיב.
וראה לגאון ר' אדיר כהן שליט"א (מרבני הישיבה תכב"ץ) בספרו ויען הכהן (ח"א  סי' מ"ג) שפסק שמותר לכתחילה לברך כן אפי' במשך שאר ימי החול בבין המצרים. ומ"מ לא ראוי להרבות בהם ביינות.
הרב רז צבי הרשפינוס

הנחת תבשיל עם מרק בשבת על הפלאטה כשאינו רוצה את המרק

מותר להניח את התירס המבושל בפני עצמו (כשהוא יבש) ואפילו שהוא קר מאד. [שאין בישול אחר בישול ביבש, שו"ע סי' שי"ח סעיף ד']. 
אולם להניחו עם מים אפילו מבושלים אסור בשום אופן, אפילו שאין לו צורך בהרתחתן. [כיון שלדעת מרן השו"ע יש בישול אחר בישול במים (שם) ומלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה, וראה שו"ת יבי"א ח"ד סי' ל"ד.]
הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0