הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (58 שאלות)

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור בעניין שתיית כוס בבת אחת

כן נכון, מקור הדין הוא דוקא ביין (יבש ולא מתוק) כמ"ש המשנ"ב בסימן ק"ע (ס"ק כ"ב) וכן משמע מלשון הגמ' בפסחים (פ"ו ע"ב) ובכל משקה ומשקה לפי הרגילות שלו 
הרב רז צבי הרשפינוס

נשיאת כפיים ביום חול

1. לדעת מרן הש"ע (סימן קכ"ח ב')  ולרמב"ם (פט"ו מהלכות תפלה הי"ב) ולהרבה ראשונים גם בזמן הזה בברכת כהנים הוא מן התורה וכן עיקר להלכה,ראה בהלכה ברורה (ח"ו עמוד ש"ל) [אולם לדעת הגאון היעב"ץ במו"ק ועוד כמה פסוקים רק במקדש הוא מה"ת]
2 מה שכבדו ראה שלא ברכו ברכת כהנים כנראה היה זה בבית כנסת אשכנזי שדעת חכמי אשכנז בחו"ל כדעת הרמ"א (סימן קכ"ח סעיף מ"ד) שלא נושאים רק ביו"ט בלבד שאז שרווים בשמחה ורגועים וכשאר עלו לארץ ישראל גם האשכנזים קיבלו עליהם דעת הספרדים ונוהגים לברך בכל יום, אולם כתה הגאון הרב וואזנר זצל בשו"ת שבת הלוי שבגליל (צפת טבריא ועוד) עדין נוהגים כמנהגם בחו"ל ואין שום איסור להשארלכהן בזמן קריאת החזן משום שאין כוונת החזן לזה.
3. יש מחלוקת בזה לדעת הט"ז (קכ"ח סק"ג) אסור מן התורה ולדעת המג"א (ס"ק ט"ז) זה מדרבנן, ויש בפוסקים דעות לכאן ולכאן [ראה באורך בבירור הלכה ס"ק ל"ז) וכאשר יש חיוב לכהן לעלות חזן רשאי לעלות חזן הלכה ברורה שם עמוד תכ"ה
הרב רז צבי הרשפינוס

שאלה עיונית בתוס' בב"ב כ"ח ע"ב

שאלתך נכונה  וישרה ויכלו התוס' להתחיל דיבור חדש, אולם נראה שרשב"א הקשה דוקא כאן משום שאגב ביארו התוס' את הבנתם ההו"א של הגמ' ע"פ שיטתם שוב הקשו שמעיקרא כל זה מוקשה מאוד (ע"פ הגמ' בב"ק וכו') 
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור דברי רש"י במסכת מכות ב ע"ב

רש"י חוזר על תירוץ הגמ' ויש טעות בגמרות שלנו שלא הדגישו את הלה "לוקין" שהיא המשך הקביעות של רש"י בגמ' מדבריו עצמו. והמדפיסים טעו משום שחשבושרש"י חוזר על תחילת הסוגיא.
הרב רז צבי הרשפינוס

טעם ההיתר לעשות מצוות על תנאי

כבודו מתכוון לגמ' בכתובות (ע"ד ע"א) שמבואר שם, דבר שלא שייך בו שליחות אין בו דיני התנאים, וא"כ איך בק"ש וכדו' שאינו שייך בשליח מועיל תנאי (כגון שקורהא ומתנה שאם יעבור זמנה יוצא בקריאתה קידום התפילה כנהוג) 
והנה כבר נשאל בזה מרן הגר"ע זצ"ל בשו"ת יבי"א ח"ט (סימן צ"ה אות ה') וכתב ליישב ע"פ הרמב"ן במסכת בבא בתרא (קכ"ו ע"ב) שכל דברי הגמ' (הנזכרת) אמורים בדברים שבין אדם לחבירו, אבל דברים שבין אדם למקום לא שייך דין זה. ע"ש וראה שם עוד כמה תירוצים בזה.
הרב רז צבי הרשפינוס

השתמשות בתורה כתרופה רוחנית, מתי מותר ומתי אסור ?

חזק ואמץ על שאלתך הנכונה. ודע שכיוצא בזה הקשה הבית יוסף (יו"ד סי קע"ט עמ' תקל"ג) וראה שם שתירץ שכל מה שדיבר הרמב"ם שאסור להתרפאות בדברי תורה זה דוקא כאשר יש לו מכה או חולי שצריך רפואה, והוא עושה את התורה כתרופה, משא"כ כאשר הוא בריא רק משתמש בתורה כסגולה לשמירה על העתיד זה מותר. ותירצו הוא עפ"י הגמ' בשבועות (ט"ו ע"ב) שאמרה שמותר לקרוא ק"ש שעל המיטה ואין בזה חשש של מתרפא בדברי תורה, משום שע"י ק"ש הוא ניצול לעתיד מן המזיקין.

וא"כ הוא הדין בשאלתך שאת התפילין מניחין לשמירה מן המזיקין, ולא לרפואה של מכה קיימת.

הרב רז צבי הרשפינוס

קריאת פרשת זכור ע"י חתן בר מצוה

לכתחילה עדיף שיקראו לאדם אחר שיעלה לפרשת זכור ויאמרו קדיש ואח"כ יעלו את חתן הבר מצוה לתורה ויחזרו ויקראו לו שוב את פרשת זכור ואח"כ יקרא הפטרה ולא יאמר קדיש (שכבר אמר העולה לפניו) כמש' בהלכות בתחילת תיקון סופרים איש מצליח.

ואם אין הציבור מסכים לפתרון זה אפשר להעלותו לכתחילה ויכוין להוציא את הציבור ידי חובה, וכמש' בחזון עובדיה שבת (ח"ב עמ' מ"ז).

הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0