הרב דקל כהן

שיעורי וידאו (92 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (38 שאלות)

סדר הלימוד המומלץ לאברך

1. חז"ל לימדו אותנו שאדם ילמד תורה במקום שלבו חפץ ומצד שני אדם צריך לעסוק בכל חלקי התורה (מקרא גמרא הלכה אגדוה ועוד) וכן צריך להתאמץ ולהעמיק בלימוד כפי כחו ויכולתו וגם לדעת התורה בבחינת שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, על כן צריך לשלב דהיינו ללמוד רוב היום את סוג הלימוד שאוהב ומתחבר ונמשך אליו, ועם זאת להשקיע זמן גם לשאר העניינים. (מלבד מקרא ואגדה שאין  לעשות אותם עיקר הלימוד רוב היום) זו הדרך הנכונה כהוראה כללית
בצורה פרטית לאדם מסוים זו או אחר, יש עדיפות גדולה להתייעץ עם מי שמכיר היטב את אותו אדם או אברך כדי להדריכו בדרך הנכונה עבורו. בבחינת "חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" ועל בסיס ההוראה הכללית הנזכרת .(אפשר גם לפנות אלינו בשנית עם קווים לדמותו של אותו אברך, דהיינו מה אוהב ומה עשה עד עכשיו ומהו גילו ומה עברו, ונשתדל להתאים לו דרך נכונה חשיבות רבה מאד יש ללימוד הלכה, ובדרך כלל יש להשקיע בה את רוב היום, חלק מהלימוד בצורה מעמיקה ועיונית יותר, וחלק בבקיאות ובזריזות, ובין בזה ובין בזה יש לחזור הרבה עד שיהיו הדברים משוננים היטב- בעיקר פסק ההלכה וטעמו, בדרך כלל הבוקר הוא הזמן הטוב לעיון ושאר היום לבקיאות.
ועיקר הדברים ללמוד ברצף, במרץ, ובהתלהבות, להגיע בזמן ואפילו לפני הזמן ולשקוע מיד בלימוד, ולהסיר מפריעים, אנשים מדברים או מכשרים מרעישים או מרעדים. ולהקדים לכל לימוד מוסר והרהורי תשובה ואח"כ לחשוב שבאים לעשות נחת רוח לבורא יתברך ואז להתחיל ללמוד, איכות הלימוד במצב כזה כפולה ומכופלת הן מבחינה רוחנית והן מצד ההספק ההבנה והסיפוק
2. ובאשר לשאלתך השניה יש תשובה באתר לצפיה לחץ כאן
בהצלחה רבה 
הרב דקל כהן

הפרשת תרומות ומעשרות בלי להבין את נוסח המעשר

הגאון חזון איש תיקון זאת, וכן הסכים הגאון רבי בן אבא שאול ויש חולקים וסוברים שאין זה מועיל כלל, וכן דעת מרן רבנו עובדיה עובדיה זצ"ל. ועם זאת יש מקום לסמוך להקל בזה בשעת הדחק כשאין באפשרותו להשיג את הנוסח המפורט, או במי שאינו מבין או אינו יודע לקרוא, ולכן בסידור איש מצליח הובא נוסח זה ונכתב שהוא לשעת הדחק, וזה בהוראותו של מרן ראש הישיבה שליט"א (וראה עוד בענין זה בהרחבה בחוברות תנובות שדה גלינות 25-26) 
אבל ודאי שלכתחילה תקנה פירות וירקות מחניות שמוכרים בהם פירות מעושרים בהשגחה טובה, או שכאשר תצטרך לעשר יבוא אדם שמבין ויעשר, כך יש לכם לעשות מעכשיו אבל מה שהיה עד עכשיו אינו איסור 
הרב דקל כהן

השכרת דירה לזוג לא נשוי

אסור בשום אופן להשכיר להם משום מסייע ביד עוברי עבירה כי לכל הפחות יעברו בכל רגע ורגע על איסור יחוד, וכמעט ודאי שיחטאו בעוד חטאים חמורים ונוראים ביותר, ואע"פ שיכולים לעשות הרבה דברים גם בלי הדירה בכל זאת הדירה גורמת להם שהאסורים יהיו וממילא ירבו בהם מאד בר מינן, ואע"פ שיוכלו למצוא דירה במקום אחר בכל זאת יש בזה איסור מסייע 
הרב דקל כהן

אכילת סעודה קודם תפלת מנחה

1. הנזהרים שלא לאכול לפני מנחה ארוחה ע"פ רוב מקילים להתפלל מנחה גדולה וטעמם ונימוקם עמם, והמקפידים להתפלל מנחה קטנה סומכים לאכול סעודה רגילה לפני מנחה. וזה מנהג העולם דורות רבים להקל בזה, והטעם שיש זמן קבוע לתפלה ואין חשש שישכחו או שיש מי שמזכיר לו להתפלל, ולהחמיר בשניהם קשה מאוד, ורק יחידי סגולה עושים כן.
2. כל טעם בפני עצמו מספיק, או זמן קבוע, או שומר ואפשר להקל גם ע"י שעון מעורר שיצלצל סמוך לזמן התפלה להזכירו להתפלל בפרט בשעון מעורר שבנייד שכותבים בו מה בא להזכיר.
הרב דקל כהן

נישואים עם קראים

אין חשש ממזרות אצל הקראים מכמה סיבות, וכן אינם צריכים גיור, ומותרים להתחתן עם ישראל. וכל זה כשהיא מוכנה לעזוב לחלוטין את דרכם הפסולה והנולזה ומקבלת עליה את כל מצוות התורה ודברי חכמים בלי שום יוצא מן הכלל ויש להודיעה שאם תחזור לסורהלגמריי או  במקצת לאנ יוכלו להמשיך ביחד. אבל אם אינה מכונה או מפקפקת בסחלק מן המצוות ואין שום דרך להשפיע עליה בדרכי נועם יש לגרשה, ואם מכונה להשתנות לגמרי כאמור, צריכה ללכת לרב או לרבנית אורתודקסים מוכרים ולקבל בפניהם בקבלה גמורה את כלל ההלכות של הדת היהודית, ותשמע מפיהם את עיקרי יסודות היהדות (שמירת שבת, וחגים, פסח, כיפור, טהרת המשפחה, כשרות, ועוד ותתחייב ללמוד את כל ההלכות ופפרטי הדינים  ולעשות כן(עדיף אם אפשר ללמןוד בשיעורואם אי אפשר אזי ללמוד לבד עם הבעל) וצריכים בני הזוג לקבל עליהם רב מוסמך להתייעץ עמו בכל דבר ולנהוג ככל אשר יאמר (דבר זה נצרך לכל יהודי וכל משפחה, ובקראים וחוזרים בתשובה זה חובה גמורה)
הרב דקל כהן

חיבוק ונישוק בין אב לבתו הגדולה

אסור לאב לנשק את בתו אם היא בושה לעמוד לפניו ערומה או שהתקדשה, וכמו שכתב בספר נתיבות לשבת (הורוויץ) על אבן העזר (כ"א סק"ח) וכן כתב המאירי בסוף מסכת קידושין.

ואפילו אם היה איזה היתר בזה ברור הדבר שזהו דוקא אם הבעל מסכים או עכ"פ אינו מקפיד אבל אם הבעל אפילו רק לא נח לו בדבר אין רשות לאב לעשות כן כי אחרי שהתחתנה הרי היא ברשות בעלה, והוא רשאי למנוע ממנה מלעשות דברים שאינם נוחים לו, ואפילו פטורה היא מכיבוד אב ואם  כשבעלה מקפיד בדבר, משום שהיא משועבדת לו, כמו שכתב ביו"ד (ר"מ סי"ז) ובש"ך (ס"ק י"ט) אלא שמן הראוי שלא יקפיד בעלה כ"כ אלא בדברים חריגים.

ע"כ מצד ההורים אין להתערב או לעשות שום דבר שעלול להפריע לבעל או לאשתו וצריכים להיות מאוד רגישים לעניין ותן לחכם וחכם עוד.

ומצד בני הזוג ישתדלו כמה שאפשר לא להגיע לחיכוך ומצבים מביכים ולא נעימים עם ההורים וינסו תמיד לרצותם ולשמוע בקולם ולעשות חפצם כל שאין זה מפריע ואין זה התערבות מוגזמת.

הרב דקל כהן

ברכה על לחמניית המבורגר וכדו'

ישנה מחלוקת בין חכמי ספרד לחכמי אשכנז בעיסה המעורבת בסוכר או דבש, מתי ברכתה המוציא ומתי ברכתה על המחיה, לפי חכמי ספרד כל שניכר טעם מתיקות בעסה צריך לברך מזונות ועל המחיה ואם לא ניכר מברכים המוציא וברכת המזון, ולאשכנזים גם כשניכר מברכים המוציא וברכת המזון.  ורק אם הדברים המתוקים הם עיקר בעיסה יותר מהקמח אזי מבריכים מזונות ועל המחיה כמבואר בש"ע (קס"ח ס"ז) ונראה שאם יש אומרים שמורגשת מתיקות ויש אומרים שאין מורגשת מתיקות יש להחשיב זאת כעיסה שלא ניכר בה טעם המתיקות ולברך עליה המוציא וברכת המזון גם לספרדים בצירוף שיטת חכמי אשכנז 

וכל זה במאכל שנעשה לתענוג ואכילת עראי אבל חלות ולחמניות מתוקות שנעשו לקבוע עליהם סעודה נחלקו בהם פוסקי דורנו אם ברכתן המוציא וברכת המזון (עכ"פ כשאוכל מהם לפחות כביצה) כיון שלא נעשו לתענוג אלא על מנת לקבוע עליהם סעודה או כיון שניכר בהן טעם המתיקוןת ברכתם מזונות ועל המחיה, ונראה שהעיקר כהסוברים שיש לברך עליהם מזונות וכ"ש מקרה שלנו שנחשב כניכר בהם טעם המתיקות וכאמור.

ומלבד זאת יש לדעת שגם מיני עוגות וכיצ"ב שמברכים עליהם מזונות ועל המחיה אם אוכל מהם שיעור קביעת סעודה יש לברך עליהם המוציא וברכת המזון ולפני כן ליטול ידים בברכה ושיעור זה אינו גדול ובקלות מגיעים אליו בלי שימת לב והוא כשיעור 230 סמ"ק כחמשה - ששה בורקסים קטנים וכבר משיעור 170מ סמ"ק נכנסים לספק גדול מה לברך תחילה וסוף ע"כ יש לשים לב מאוד לעניין 

הרב דקל כהן

הכאת ילדים לשם חינוך

אמנם מותר להכות ילדים לשם חינוך כמבואר במסכת מכות (דף ח :) אלא אם כן יש חשש שהילד או הילדה יחזירו או יגיבו בחוצפה, שאסור להכותם בשום פנים משום שעבר בזה על איסור תורה "ולפני עיור לא תתן מכשול" כלומר אסור לגרום ליהודי להכשל בדבר עבירה, וכמו שמבואר במסכת מועד קטן (י"ז .) ונפסק בש"ע חיו"ד סימן ר"מ סעיף כ') 

אולם אין זו דרך החינוך העיקרית כלל ואין להשתמש בה אלא אך ורק במקרים חריגים מאוד וכשאין שום פתרון אחר. ובפרט בדורות האחרונים מכמה סיבות שאין כאן המקום לפרטן יש להמנע ולהתרחק מזה מלבד מקרים קיצוניים ביותר וגם זה לא שייך כלל בילדים קטנים כ"כ שאין בהם דעת להבין וכל מה שהם עושים שלא כהוגן הוא ממש שלא במתכוין ולכל היותר במצב חריג ביותר ששום דבר לא עוזר וחייבים לעצור את העניין באותו רגע אפשר לתת מכה קלה על כף היד ממש נגיעה קטנה ולא יותר 

ככלל צריכים אנחנו לדעת, שחינוך ילדים אינו דבר פשוט וקל כלל וצריכים ללמוד הרבה מאד מספרים ובשיעורים כדי להצליח בהדרכתם ובחינוכם גדולים ולהוליכם בדרך הטובה- דרך אבותינו הקדושים ואמותינו הקדושות. 

וכשיש בעיה מסויימת שלא מצליחים לפטור אותה בין אם הילד קטן או גדול יש לפנות ליועצים יראי שמים המומוחים בתחום החינוך הטובה כדי שידריכו אותנו כיצד לנהוג ויש לדעת שאי אפשר ללמוד מליד זה לילד אחר כי פעמים צורת החינוך הטובה ע עם זה מזיקה עם השני ומביאה את התוצאה ההפוכה, וכן הלאה ולכן  לא שייך לומר ששום דבר לא עוזר אם לא התייעצו כיאות.

 

כ"כ צריך הרבה סבלנות והבנה והכל עם הילדים כי רצונתינו שונים מרצונות הילדים ומחשבותינו כמעט הפוכות ויש להבין אותם כמה שיותר כדי להצליח לחנכם.

בהצלחה רבה !  

הרב דקל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0