הרב אברהם מאזוז

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (55 שאלות)

איך מברכים את הגר .... בן חוה או ..... בן שרה?

במי שברך להצלחה וכיוצא בזה אפשר לומר גם משפחה (עיין בסידור איש מצליח מהדורה רביעית עמוד 502) ובמי שברך לרפואה עדיף לומר לגברים ........ בן אברהם. ולנשים ........... בת שרה.
(מה שאומרים שם האמא הטעם משום שזה בטוח אמו יותר מאביו [זהר הקדוש עיין יביע אומר חלק ב' סימן י"א] וזה לא שייך כאשר מזכירם אברהם או שרה ולכן לגברים יאמר בן אברהם ) 
ואם מתבייש יאמר בן חווה.
הרב אברהם מאזוז

בירכת שהחיינו קודם ברכות השחר.

מעיקר הדין מותר להמתין מללבוש את החלוצה עד שיברך ברכת השחר כדי שיכוין על החולצה כשמברך "מלביש ערומים" (לדעת מרן בשולחן ערוך סימן רכ"ג ס"ד) ומיד לאחר שיברך "מלבוש ערומים" יברך "שהחיינו" וילבש את החולצה בשמחה (עיין בן איש חי ש"א פרשת ראה ס"א ובהערות מרן ראש הישיבה שליט"א שם)
הרב אברהם מאזוז

קול באישה ערווה באמא סבתא אחות ובתו.

לעניין שמיעת קול זמר של אמא סבתא בת נכדה ואחות, כאשר אינו לומד, מעיקר הדין אפשר להקל כאשר לא מתכוין ליהנות מקולה. שהרי להסתכל בפנויה אסור. ובאחותו וכל הנ"ל מותר (משנה ברורה סימן רכ"ה סעיף קטן א', עיין שם). וקול זמר של פנויה טהורה מעיקר הדין מותר (משנה ברורה סימן ע"ה סעיף קטן י"ז). ואם כן אם בפנויה טהרה, החמורה, הקלו בקול זמר קל וחומר באחותו ובכל הנ"ל. ועוד שלגבי יחוד עם אחותו בדרך עראי מותר (תפלה למשה חלק ') וראוי להחמיר בזה באחותו גדולה. (עיין בספר תפלה למשה (חלק ז' סימן י"א ובספר פסקי תשובות סימן ע"ה אות י"ג עיין עליהם). ואם רגיל לשמוע קול זמר של הקרובות הנ"ל מסתבר שמותר אפיל ללמוד כאשר שומע קולם (יין ברכת ה' חלק א' פרק ז' הערה 64). ואם אינו רגיל לשמוע קול זמר של הקרובות הנ"ל יזהר מלשמוע בשעה שלומד (ברכת ה' חלק א פרק ז' הלכה ט"ו הערה 63)
הרב אברהם מאזוז

הפיכת תנור בשרי לחלבי

ינקה אותו היטב שלא ישאר שום שומן וכיוצא בזה, ויסיק את התנור על החום הגבוה ביותר חצי שעה. (תפילה למשה חלק ג' סימן ט"ז, הוראה ברורה סימן ק"ח) ומרן הגאון הרב עובדיה יוסף החמיר שימתין 24 שעות בלא שימוש בשרי, ואחר כך יסיק אותו כנ"ל. ומותר אחר כך רק מאכלים חלביים ולא משקים והמיקל אף במשקה אחר ההכשר הנ"ל יש לו על מה לסמוך (יביע אומר חלק ב' יורה דעה סימן ז').
הרב אברהם מאזוז

צירוף למנין אנשים שאינם דתיים

גם בעלי עבירות מצטרפים למנין שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וכן פסק בש"ע סימן נ"ה סעיף י"א
אלא א"כ מחלל שבת באיסורי דאורייתא בפרהסיא ואינו מצטרף למנין כיון שנחשב כעובדי עבודהב זרה  עיין שם בהערות אי"מ בשם האחרונים וכ"פ בהלכה ברורה שם ע"ש 
הרב אברהם מאזוז

ברכת על שניצל עם פירורים וכן ברכה על קרמבו

לדעת הרב ברכת ה' אם הוא אוכל תחלה מהקרם בלבד יפריד מעט מהביסקויט ויברך עליו מזונות ואח"כ יברך שהכל על הקרם, ואם רוצה לאכול רק את הקרם ואוכל את העוגיה רק שלא יזרק לא מברך על העוגיה עם הקרם ואם אכל את העוגיה לאחר אכילת הקרם בכל אופן יברך גם על העוגיה (ברכת ה' ח"ג פ"י סעיף כ"ח) 
ציפוי של פרורים נעשה כדי להטעים וליפכך יש לברך "מזונות"
הרב אברהם מאזוז

צירוף חילוני מחלל שבת בפרהסיה לברכת זימון

זימון שונה, כיון שהזימון הוא לחברים שיושבים וקובעים עצמם לאכילה יחד, ולא רצו חכמים שאדם יתחבר עם אנשים מחללי שבת, ולכן לא מצטרפים לזימון. עיין ברכת ה' עמוד תע"ח-תע"ט והלכה ברורה ח"י עמוטד קי"ז 
ובשעת הצורך שיודעים שיש חשש לאיבה ומחלוקת תסמוך על המקלים
הרב אברהם מאזוז

מנהג הגבהת ספר תורה לספרדים ולאשכנזים

מנהג רוב קהילות הספרדים שמגביה באופן שפני הכתב יהיו כנגד פני העם ואחורי הכתב כנגד פני המגביה. ונראה שטעמם שכל ההגבה נעשית כדי להראות כתב הספר תורה לציבור (כמובא במסכת סופרים שם) וכאשר עושים בדרך זו, הציבור רואים הכתב יותר טוב.

והטעם למנהג האשכנזים שפני הכתב כלפי המגביה שכבודו הזכיר שגם המגביה יראה כדי לקבל אור וקדושה לא נמצא במסכת סופרים. ובטעמם של האשכנזים עיין בבית יוסף סימן קמז בשם המהר"י קולון ובב"ח שם.

הרב אברהם מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0