הרב אברהם מאזוז

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (55 שאלות)

מתי אסור לפסוע לפני המתפלל?

1. אם כשיפסע יכנס לתוך ארבע אמות (2 מטר בקרוב) שלפני המתפלל שאחריו אסור. ואם כשיפסע לא יכנס לתוך ארבע אמות שלפניו אלא מן הצדידים רשאי לפסוע ג' פסיעות (שולחן ערוך סימן ק"ב סעיף ה' ובהלכה ברורה שם הלכה כ') ואם נמצא בתוך ארבע אמות של המתפלל, לדעת מרן ראש הישיבה שליט"א מותר לעשות פסיעות מכמה טעמים כמו שכתב בספרו הנדפס מחדש "בית נאמן" סימן י' .
2. גם אם המתפלל מאחריו מאריך בתפלתו אסור וימתין לו עד שיסיים את תפלתו (משנה ברורה שם סעיף קטן כ"א ובהלכה ברורה שם)
3. אם היה יושב קטדם אין צריך לעמוד (הלכות עולם חלק א' פרשת ויחי הלכה ח' עיין שם בהערה) אבל אם היה עומד והתחילו קדיש לא יושב עד שיסיים לענות יהא שמיה רבא עד דאמירן בעלמא (בו איש חיפרשת ויחי הלכה ח')
הרב אברהם מאזוז

ברכת קריאת שמע בלא שם ומלכות.

הרב בן איש חי (פרשת פקודי הלכה י"ב) כתב שיש מברכים ברכת המפיל בשו"מ מהחשש שיהיה מוכרח לדבר.
אולם מרן הראשון לציון בשו"ת יחוה דעת חלק ד' (סימן כא') הוכיח מהפוסיקם שאין לחוש כ"כ עד כדי להפסיד מכל וכל את הברכה שתיקנו לנו חז"ל שהרי כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה 
ולכן אם ישן קודם חצות לילה יברך ברכת המפיל בשם ומלכות
 ואם יש לו נידנודי שינה ויהיה הפסק גדול בין הברכה לשינה לדעת מרן בשם ומלכות ברכת המפיל.
וישתדל בכל עוז שלא להפסיק בין ברכת המפיל וקריאת שמע לשינה בין באכילה ושתיה ובין בדיבורק אולם אם מרגיש רעב מאוד או צמא מאוד או שמוכרח לדבר כגון שהילד בוכה וצריך לדבר על רשאי . (יחוה דעת שם עמ' קי"ח)
הרב אברהם מאזוז

קול באישה ערווה באמא סבתא אחות ובתו.

לעניין שמיעת קול זמר של אמא סבתא בת נכדה ואחות, כאשר אינו לומד, מעיקר הדין אפשר להקל כאשר לא מתכוין ליהנות מקולה. שהרי להסתכל בפנויה אסור. ובאחותו וכל הנ"ל מותר (משנה ברורה סימן רכ"ה סעיף קטן א', עיין שם). וקול זמר של פנויה טהורה מעיקר הדין מותר (משנה ברורה סימן ע"ה סעיף קטן י"ז). ואם כן אם בפנויה טהרה, החמורה, הקלו בקול זמר קל וחומר באחותו ובכל הנ"ל. ועוד שלגבי יחוד עם אחותו בדרך עראי מותר (תפלה למשה חלק ') וראוי להחמיר בזה באחותו גדולה. (עיין בספר תפלה למשה (חלק ז' סימן י"א ובספר פסקי תשובות סימן ע"ה אות י"ג עיין עליהם). ואם רגיל לשמוע קול זמר של הקרובות הנ"ל מסתבר שמותר אפיל ללמוד כאשר שומע קולם (יין ברכת ה' חלק א' פרק ז' הערה 64). ואם אינו רגיל לשמוע קול זמר של הקרובות הנ"ל יזהר מלשמוע בשעה שלומד (ברכת ה' חלק א פרק ז' הלכה ט"ו הערה 63)
הרב אברהם מאזוז

האם קריאת פרשת זכור מדאוריתא.

לדעת התוספות ורוב הראשונים קריאתה מן התורה ולדעת הרמב"ם ועוד ראשונים מדרבן.
ומכל מקום אין הנשים צריכות לשמוע. ספר סנסנן ליאיר חלק שו"ת סימן ג' עמוד שמ"ה.
הרב אברהם מאזוז

הפסק בין סדר הקרבנות לפסוקי הודו.

הטעם להסמיך פסוקי הודו לסדר הקרבנות כתב האורחות חיים (הלכות מאה ברכות סימן י"ח) לפי שתיקן דוד לאומרו בשחר ומסמיכים אותו לתמיד של שחר.
וברייתא דרבי ישמעאל אינה נחשב הפסק כיון שקבעו חז"ל לאומרה אחר פרשת התמיד כדי לומר מקרא ומשנה ומדרש (עיין טור ובית סיוסף סימן נ').
והנחת תפילין אינה הפסק. ואמירת פרשת קדש לי עדיף שיקדים ואם לא אמר יכול לאומרה בינהם.
הרב אברהם מאזוז

צירוף למנין אנשים שאינם דתיים

גם בעלי עבירות מצטרפים למנין שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וכן פסק בש"ע סימן נ"ה סעיף י"א
אלא א"כ מחלל שבת באיסורי דאורייתא בפרהסיא ואינו מצטרף למנין כיון שנחשב כעובדי עבודהב זרה  עיין שם בהערות אי"מ בשם האחרונים וכ"פ בהלכה ברורה שם ע"ש 
הרב אברהם מאזוז

זמן המתאים להעלות אץת המוסיפים בקריאת התורה

דבריך נכונים, ולכן הנכון להעלות לששי מי שקנה מצות שישי והמוספים יתחילו לאחר מכן
הרב אברהם מאזוז

צירוף חילוני מחלל שבת בפרהסיה לברכת זימון

זימון שונה, כיון שהזימון הוא לחברים שיושבים וקובעים עצמם לאכילה יחד, ולא רצו חכמים שאדם יתחבר עם אנשים מחללי שבת, ולכן לא מצטרפים לזימון. עיין ברכת ה' עמוד תע"ח-תע"ט והלכה ברורה ח"י עמוטד קי"ז 
ובשעת הצורך שיודעים שיש חשש לאיבה ומחלוקת תסמוך על המקלים
הרב אברהם מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0