הרב יעקב כהן

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל. ר"מ בישיבה, ורב קהילה גדולה בעיר רעננה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלקים ב' ו', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות ריבית. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (8 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (627 שאלות)

קריעה בכותל המערבי

מרן הרב עובדיה שליט"א פסק בספרו חזון עובדיה לקרוע את החולצה וכמו שכתוב בשלחן ערוך (סימן תקס"א). ואפשר לקרוע כמה פעמים בחולצה אחת. עיין ביורה דעה (סימן ש"מ סעיף ג).
אנו נוהגים שלא לקרוע כל פעם שמגיעים לכותל וסומכים על דעות האחרונים שדוקא ברואה רצפת העזרה צריך לקרוע ולכן יקפיד שלא להסתכל ברצפת הר הבית (במקום מסגדים שבמהרה יפלו).
הרב יעקב כהן

שימוש בטוסטר גם לבשרי וגם לחלבי

צריך לנקות אותו ולהסיק אותו בחום הכי גבוה כ-20 דקות, ורק אח"כ מותר. עיין בשו"ת יביע אומר חלק ה' (חלק יורה דעה סימן ז').
הרב יעקב כהן

ביאור דברי ספר דרך ה’ להרמח"ל

זה לא קשור לבחירה אלא לשכר, שעל ידי קיום תורה ומצוות זוכה האדם להארת פניו יתברך וקרבתו, שזהו שורש לכל שלימות שתהיה.
הרב יעקב כהן

מכירת צ'ק כשהמוכר מקבל עליו אחריות

אם מקבל עליו אחריות שאם לא יפרע הלוה הוא יפרע לו, אם כן אם ידחה הלוה את בעל השטר יצטרך הוא לשלם, שהרי קיבל עליו אחריות על זה, אבל באחריות של זיוף וכיוצא בזה, אם לא ישלם הלוה, לא יצטרך הוא לשלם במקומו. והדברים פשוטים.
הרב יעקב כהן

אכילה מעוגיות פפושדו לפני ואחרי הפסח

ההכשר של הרב אברהם יוסף שליט"א על עוגיות של פסח הוא מהודר אלא שבפסח אנו נמנעים לאכול אותם מחמת עיקולי ופשורי שיש בזה. אבל לפני ואחרי פסח אפשר לאכול [ואין לחשוש משום חמץ שעבר עליו הפסח כיון שכל האיסור הוא משום קנס וכיון שכאן נעשה על פי הוראת חכם אין לאסור גם למי שמחמיר בפסח].

הרב יעקב כהן

האדר"ת (הודפס בספר זכרון פחד יצחק לגר"י הוטנר. עמ'...

בדברי האדר"ת כתוב שדבר זה הביאו לידי גיחוך, ע"ש ובשו,ת דגל מחנה אפרים כתב באמת שאם מת ממש כמעשה דר"ז ששחט בו שני סימנים צריך לחזור ולקדש, אבל בנראה כמת כההיא מעשה דאבל רבתי אם חזר וחיה א"צ קידושין שניים מבעלה ולא עוד אלא שאף אם קידשה אחר לא חיישינן לקידושיו, דמסתמא חי היה אלא שחשנוהו כמת, ע"ש. גם מהרי"ט אלגאזי מיירי במת מיתה גמורה כמבואר בלשונו שם, משא"כ בנ"ד שלא שייך לומר כן ודאי אין לצרף אפילו לספק סברא תמוהה זו, ובפרט שיש כאן ס"ס להחמיר שמא כהכנה"ג ומרן החיד"א דלא פקעי קידושין מינה ושמא כסברת הרב דגל מחנה אפרים דדוקא בשחט בו סימנים וכיו"ב פקעי קידושין ולא בנראה כמת 
הרב יעקב כהן

טעה ושתה יין לאחר ברכת הגפן לפני ברכת המבדיל, האם צריך לשתות שוב...

תשובתי היתה באופן ששם לב תוך כדי שתייתו שטעה ולכן אין בזה היסח דעת כיון שדעתו לשתות שוב כדי לקיים מצות הבדלה על הכוס, ובכהאי גוונא א"צ לברך שנית הגפן אע"פ שמתחלה לא חשב לשתות עוד כוס, דכל שחושב תוך כדי שתייתו לשתות עוד א"צ לברך על מה ששותה עוד וכמבואר בש"ע (סי' ר"ו ס"ה) ובמשנ"ב (סק"כ). ע"ש. וכיו"ב כתב הרב קצות השלחן בבדי השלחן (סי' ע"ט אות כ"ג). ע"ש. ואה"נ שאם גמר לשתות היין ורק אח"כ שם לב ששתה שלא כדין דהו"ל נמלך כיון שלא חשב לשתות עוד וצריך לברך שנית הגפן, וכמ"ש הפתה"ד. ויישר כח על ההערה.

הרב יעקב כהן

מתוך תשובת הרב אני מבין שהשאלה לא הובנה. הבעיה היא שאם הלקוחות...

אסור לאחר בתשלומים כשכרוך בזה רבית או הצמדה ולא יעזור לזה היתר עיסקא כיון שאינו משתמש בזה לצורך עסק וכמ"ש במלוה ה' ח"ב פי"ג סעיף י' והלאה.

ולגבי איסור של לא תשימון אם אינו מתכוין לאחר את התשלומים ולהגיע לאסור רבית אין בזה איסור. עיין במה שכתבנו בזה בס"ד בהוראה ברורה רבית סי' קע"ז סעיף ט"ז בבה"ל שם.

הרב יעקב כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0