הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (206 שאלות)

ביאור דברי התוספות במסכת בבא קמא

איני יודע מהיכן החילוק בין אם הרבית ניכרת או בסתר, ודוקא בלפני עור לא תתן מכשול מצאנו חילוק כיוצא בזה, אבל בלאו דלא תשימון עליו נשך אין חילוק בין אם הריבית ניכרת או בסתר. ועיין ביורה דעה (סימן ק"ס סעיף א').
הרב ירון ביתאן

נטילת ידים לאוכל מלפפון חמוץ וכיוצא

1. כן חייב בנטילה, כדין כל דבר שטיבולו במשקה (הלכה ברורה סימן קנ"ח סעיף י"ג). כמובן ללא ברכה.
2. אם יש בטיפות טופח על מנת להטפיח (כלומר שכאשר נוגע באותה טיפה ונרטבת ידו, וחוזר ונוגע בידו במקום אחר ונרטב אותו מקום) - צריך נטילה, ואם אין בהם טופח על מנת להטפיח - אינו צריך (הלכה ברורה שם סעיף י"א).
הרב ירון ביתאן

ברכה אחרונה על עשרים גרם עוגיות

אם יש 27 סמ"ק (שזה קוביה של 3 על 3 על 3) - חייב בברכה אחרונה (ברכת ה' חלק ב' פרק א' הלכה ז'). ובדרך כלל במשקל 20 גרם עוגיות יש נפח של 27 סמ"ק.
הרב ירון ביתאן

אורך רצועות התפלין

1. אם כוונתך על הרצועות שמשתשלות מהראש, באמת אין חובה שאחד יהיה ארוך יותר מחבירו אלא שזה תלוי במדת הראש של האדם, והרצועה ארוכה יותר משום שההידוק התקטן ונשאר רצועה [וכמדומה על פי הסוד יש בזה טעם, כמו שכתב בבן איש חי שנה ראשונה הלכות תפלין. ע"ש].
2. רשאי להפוך ולברך בתנאי שהמעברתא שעוברת בה הרצועה תהיה כלפי מטה (הלכה ברורה סימן כ"ז הלכה י"א).
הרב ירון ביתאן

דיבור המותר והאסור בבית הכנסת

שיחה בטלה אסורה לכולם, ונחלקו הפוסקים מה גדר שיחה בטלה. והמסקנא ששח ללא צורך כלל, כגון על פוליטיקה, חדשות, ושאר דברים שאין בהם צורך כלל. אולם דיבור לצורך, מותר מהדין, כגון שרוצה לשאול מהיכן אפשר להשיג דבר פלוני, או איך יכול ללכת למקום פלוני, וכן לשאול בשלום חבירו. ובכל זה יש להתיר בין באברכים ובין בבעלי בתים. אלא שזהו דוקא בבית הכנסת, אבל בבית המדרש אסור הכל משום ביטול תורה (שלחן ערוך המדות סימן ד' פרק כ"ד).
ומכל מקום נראה שגם בבית המדרש באופן שאין חשש ביטול תורה כגון אחר הסדר או כשסיים ללמוד ומדבר עם חבירו ביחידות באופן שלא מפריע לאחרים ללמוד - יש להקל אם מדבר עמו לצורך. ואמנם כל האמור זהו מן הדין, אבל מדת חסידות שלא לדבר כלל כי אם דברי תורה. ומסופר על האר"י ז"ל שאפילו דברי מוסר לא היה אומר בבית הכנסת, בשביל שלא ימשך לדברים אחרים.
הרב ירון ביתאן

טעם למה אין תורמים אלא מן המוקף

אם האיסור מדאורייתא אין לזה טעם, אלא גזרת הכתוב היא שאסור לתרום אלא מן המוקף. וזה עיקר הטעם שתפס מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.
הרב ירון ביתאן

שמיעת מגילת אסתר על ידי רמקול.

אף על פי כן כיון שלולא הרמקול היה יכל לשמוע מבר חיובא גם עכשיו נחשב כשומע מבר חיובה. וכעין מה שאמרו בגמרא (סוכה ב' עמוד א') גבי סוכה היושבת בתחתית ההר ומקבלת צל מההרים שאף על פי כן כשרה דדל צל הרים איכא צל סוכה. (יחוה דעת חלק ג' סימן נ"ד, ילקוט יוסף פורים עמוד תסח)
הרב ירון ביתאן

חימום מים ביום טוב בקומקום חשמלי המופעל ע"י שעון שבת

לדעת המתירים אם עשו תנאי מערב יו"ט שכאשר הזרם החשמלי יהיה מנותק יוכל להזיז את המתג, מותר מעיקר הדין להזיזו ביו"ט כשהשעון כבוי (עיין שו"ת יבי"א ח"ז חאו"ח סימן ל"זאות ט) 
אולם דעת מרן ראש הישיבה שליט"א להחמיר מאוד בהזזת המתג של השעון שבת בשבת ויו"ט (עיין בהקדמתו למשנ"ב איש מצליח ח"ג) ואין לגעת במתג של הקומקום כלל ועיקר
הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0