הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (213 שאלות)

ביאור דברי התוספות במסכת בבא קמא

איני יודע מהיכן החילוק בין אם הרבית ניכרת או בסתר, ודוקא בלפני עור לא תתן מכשול מצאנו חילוק כיוצא בזה, אבל בלאו דלא תשימון עליו נשך אין חילוק בין אם הריבית ניכרת או בסתר. ועיין ביורה דעה (סימן ק"ס סעיף א').
הרב ירון ביתאן

שטיפת מברשת שיניים בשבת

יש להיזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, שיש בזה חשש משום כיבוס וסחיטה (עיין בילקוט יוסף - שבת ד' עמוד ע"ה, הערה כ"ז). ולפי זה אסור גם להכניס אותה לכוס מלאה מים משום שרייתו זהו כיבוסו.
אבל יכול לתת המברשת בכיור תחת הברז, ולשטוף ידים עליה כדרכו.
הרב ירון ביתאן

להתפלל מנחה גדולה לכתחילה

דיעבד (שלחן ערוך סימן רל"ג סעיף א'). ואין צריך להקדים משום אין מעבירים על המצוות, או משום זריזים מקדימים למצוות, משום שמעביר בשביל לקיים את המצוה לכתחילה (שו"ת איש מצליח חלק א' אורח חיים סימן ט"ו סעיף ו').
ובמקום צורך, כגון שיוצא לדרך וכיוצא בזה, יכול להתפלל מנחה גדולה (שו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן י"ט).
הרב ירון ביתאן

ברכת הגומל על נס שאירע לקרובו

אינו רשאי למנות שליח. ובנו בלבד רשאי לברך ברכת הגומל אפילו אם גם החולה בירך, ושאר קרובים אינם רשאים לברך. (ברכת ה' חלק ד' פרק ו' הלכה מ"ב).
אולם הרמ"א (סימן רי"ט סעיף ד') פסק שרשאי לברך על טובת חבירו ששמח בה, ולפי דבריו גם שאר קרובים יכולים לברך וכמו שכתב המשנה ברורה (סעיף קטן י"ז), וא"כ האשכנזים יכולים לברך על קרוביהם. אולם המשנ"ב (שם סעיף קטן י"ח) כתב שכיוון שיש חולקים מהנכון שלא יברכו כי אם הבן על אביו ותלמיד על רבו. ע"ש.
הרב ירון ביתאן

אורך רצועות התפלין

1. אם כוונתך על הרצועות שמשתשלות מהראש, באמת אין חובה שאחד יהיה ארוך יותר מחבירו אלא שזה תלוי במדת הראש של האדם, והרצועה ארוכה יותר משום שההידוק התקטן ונשאר רצועה [וכמדומה על פי הסוד יש בזה טעם, כמו שכתב בבן איש חי שנה ראשונה הלכות תפלין. ע"ש].
2. רשאי להפוך ולברך בתנאי שהמעברתא שעוברת בה הרצועה תהיה כלפי מטה (הלכה ברורה סימן כ"ז הלכה י"א).
הרב ירון ביתאן

האם מותר לומר סליחות אחרי ערבית לפני השקיעה ?

מותר (ועיין משנה ברורה סימן ל' סעיף קטן י"ז וטהרת הבית חלק ב' פרק י"ג הלכה ב')
ואפילו לסוברים שמשעה שהתפלל ערבית נחשב ללילה זהו דוקא בדברים התלוים ביום כתפילן, הפסק טהורה. אבל סליחות שאין איסור לאומרם בלילה, וכמו שאומרים אותם אחרי חצות לילה, ורק בחצי הלילה הראשון שיש שליטת החיצונים אין לאומרם. (עיין חזון עובדיה ימים נוראים עמוד ב') א"כ כיון שעדיין לא הוגיע זמן שליטת החיצונים שפיר דמי לאומרם]
הרב ירון ביתאן

הברכה על חלווה בייתית.

שהכל. כיון שעל טחינה גולמית מברכין שהכל (חזון עובדיה ברכות עמוד קל"ו, הערות איש מצליח הארוכות סימן ר"ה סעיף קטן י"ז). וכן על סילאן תמרים (שלחן ערוך סימן ר"ב סעיף ח') והם הרוב בתערובת.
הרב ירון ביתאן

אמירת תחנון במקום שנער בר מצוה עולה לתורה.

יש לומר תחנון (עיין בספר הלכה ברורה סימן קל"א סעיף ל"ז, ובשו"ת תפילה למשה חלק ב' סעיף י"ז).
הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0