הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (203 שאלות)

ביאור דברי התוספות במסכת בבא קמא

איני יודע מהיכן החילוק בין אם הרבית ניכרת או בסתר, ודוקא בלפני עור לא תתן מכשול מצאנו חילוק כיוצא בזה, אבל בלאו דלא תשימון עליו נשך אין חילוק בין אם הריבית ניכרת או בסתר. ועיין ביורה דעה (סימן ק"ס סעיף א').
הרב ירון ביתאן

ברכה אחרונה על עשרים גרם עוגיות

אם יש 27 סמ"ק (שזה קוביה של 3 על 3 על 3) - חייב בברכה אחרונה (ברכת ה' חלק ב' פרק א' הלכה ז'). ובדרך כלל במשקל 20 גרם עוגיות יש נפח של 27 סמ"ק.
הרב ירון ביתאן

טעם לעטיפת טלית גדול וקטן

טלית קטן כדאי ללבוש כל היום כדי לקיים תמיד מצות ציצית, אלא שעיקר החיוב הוא בשעת קריאת שמע ותפלה. ומעיקר הדין לא היה צריך לשים גם טלית גדול בתפלה, אלא שכתבו האחרונים כמה טעמים למה כדאי לשים גם טלית גדול. א. כיון שיש הרבה ספיקות אם מברכים על הטלית קטן בבוקר, ועל ידי שמברכים על טלית גדול פוטרים גם אותו בלי חשש. ב. כיון שנוהגים לכסות את הראש בעת התפלה. (עיין ילקוט יוסף סימן ח' סעיף ג' ובהערה ג').
הרב ירון ביתאן

דיני שמיטת כספים ופרוזבול

1.בסוף השנה השביעית.
2. לקראת סוף שנה מחלקים בבתי כנסת ונדפס גם בלוח שנה של הישיבה, ובספר חזון עובדיה - פרוזבול. אפשר לצלם או להעתיק הנוסח.
3. לפי מנהג הספרדים צריך לסדר את הפרוזבול בפני בית דין חשוב, אלא שלא צריך למסור לדיינים עצמם, ודי שכותב בפרוזבול שמוסר שטרותיו לבית דין חשוב (הנוסח המצוי בשטרות), ושני עדים יחתמו על הפרוזבול. (עיין אור לציון - שביעית פרק ז' סימן ו'). והאשכנזים נוהגים לסדר את הפרוזבול בפני כל בית דין של שלושה אנשים, ובזה צריך שיחתמו שלושה אנשים.
הרב ירון ביתאן

אורך רצועות התפלין

1. אם כוונתך על הרצועות שמשתשלות מהראש, באמת אין חובה שאחד יהיה ארוך יותר מחבירו אלא שזה תלוי במדת הראש של האדם, והרצועה ארוכה יותר משום שההידוק התקטן ונשאר רצועה [וכמדומה על פי הסוד יש בזה טעם, כמו שכתב בבן איש חי שנה ראשונה הלכות תפלין. ע"ש].
2. רשאי להפוך ולברך בתנאי שהמעברתא שעוברת בה הרצועה תהיה כלפי מטה (הלכה ברורה סימן כ"ז הלכה י"א).
הרב ירון ביתאן

שמיעת מגילת אסתר על ידי רמקול.

אף על פי כן כיון שלולא הרמקול היה יכל לשמוע מבר חיובא גם עכשיו נחשב כשומע מבר חיובה. וכעין מה שאמרו בגמרא (סוכה ב' עמוד א') גבי סוכה היושבת בתחתית ההר ומקבלת צל מההרים שאף על פי כן כשרה דדל צל הרים איכא צל סוכה. (יחוה דעת חלק ג' סימן נ"ד, ילקוט יוסף פורים עמוד תסח)
הרב ירון ביתאן

אמירת פסוקים "והאר ענינו" קודם עמידה בתפלת ערבית

המנהג לומר והאר ענינו לפני עמידה הוא מנהג קדמון שנתייסד ע"י הגאונים, אמנם יש מרבותינו הראשונים שכתבו שאין להפסיק באמירת פסוקים אלו משום שצריך לסמוך גאולה לתפלה בערבית וכן פסק מרן הש"ע (או"ח סימן רל"ו סעיף י"ב) ולכן לכתחילה אין לשנות המנהג ולומר פסוקים אלו ומ"מ אם כבר שינו אין  לעשות מכך מחלוקת בשביל כך כי רעה המחלוקת עשרת מונים מלומר פסוקים אלום אתה לעצמך יכול לחוש ולא לומר פסוקים אלו מחשש הפסק ותבוא עליך ברכה 
הרב ירון ביתאן

אמירת וידוי ונפילת אפים אחר השקיעה

ה"ה לגבי תחנון שאפשר לומר , ורק נפילת אפים אין לומר אחר השקיעה (שו"ת יצחק ירנן ח"ב סימן י"ד) וגם לגבי נפילת אפים דעת מרן הגר"ע זצ"ל שאפשר לומר אחרי השקיעה כל זמן ביםן השמשות (שות יחו"ד ח" סימן ז') 
הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0