הרב אושרי חדאד

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (22 שאלות)

נטילת ידים על פחות מכביצה פת

האוכל שיעור כזית פת חייב בנטילת ידים אך לא מברך עליה. (שלחן ערוך סימן קנ"ח סעיף כ' וכן פסקו האחרונים).
ולענין החשש שהזכרת, כיון שברכות אינן מעכבות אף אם בסופו של דבר יאכל יותר אין לו לברך.
מכל מקום כיון שההבדל בין שיעור כזית לכביצה אינו גדול כל כך, וברכת המזון צריך לברך, כדאי יותר להרויח ברכה ויאכל כביצה. ועוד כיון שיש סוברים שאף על כזית יש ליטול ידים ולברך (עיין קובץ ויען שמואל חלק י"ב סימן ל'), לכן עדיף שינהג כן.
הרב אושרי חדאד

קריאת התורה שלא מן הכתב

אינו צודק! הקורא בתורה להוציא הציבור ידי חובה צריך לקרא מתוך הכתב ואין לו לקרא בעל פה, וכמו שפסק מרן (סימן קל"ט סעיף ב'), דמי שאינו יודע לקרא, וכשקורא לו השליח ציבור מילה במילה יודע לאומרה ולקרותה מן הכתב וכו'. עד כאן לשונו. מוכח שאין לקרא בעל פה. וכן בדין הסומא פסק מרן (שם סעיף ג') שאינו קורא, לפי שאסור לקרות אפילו אות אחת שלא מן הכתב. ובדינים אלו מדבר מרן במי שקורא להוציא הציבור, וכמו שכתב שם (סעיף א'), במקום שנהגו שהעולה עצמו קורא בקול רם וכו'. אולם בזמננו שהחזן קורא בקול רם צריך הוא לקרא מן הכתב, ומה שהעולה קורא עמו בלחש הוא כדי שלא יהיו ברכותיו לבטלה.
הרב אושרי חדאד

ללכת בקברי צדיקים עם ציציות בחוץ

טעם הדבר הוא משום לועג לרש, שכן המת נעשה חופשי מן המצוות ואינו יכול לקיימם, לכן אין הבדל וגם בקברי צדיקים, אסור. וכידוע הסיפור על הגר"א שלפני פטירתו החזיק בציציותיו [וכן עשה הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל], ואמר שבעולם הזה אפשר לקיים מצוה דאורייתא בפרוטות, ואילו בעולם הבא בעד כל הון שבעולם, אי אפשר לקיימן. ועיין למרן בשלחן ערוך סימן כ"ג.
הרב אושרי חדאד

להניח ספר קודש במיטת תינוק

מדברי מרן ביורה דעה (סימן קע"ט סעיף י"ב) נראה שאין איסור כל זמן שזה כדי להגן שלא יחלה וכיוצא. ובבית יוסף ביאר מרן דברי הרמב"ם, שמדובר בתינוק שלא יכול לישן ונחשב כחולה, ובזה אסור להתרפאות בדברי תורה, וכמו שפסק מרן שם (סעיף ט'), תינוק שנפגע אין קורין עליו פסוק ואין מניחין עליו ספר תורה, אלא א"כ הוא חולה שיש בו סכנה, וכמו שכתב מרן בסעיף ח'. ע"ש.
הרב אושרי חדאד

ספירת העומר מבעוד יום

כתב מרן (סימן תפ"ט סעיף ב') שהמדקדקים ימתינו מלברך עד צאת הכוכבים. וכן נכון לעשות בכל יום. ואם אינו יכול להמתין וחושש שמא ישכח יספור בברכה בבין השמשות. ואין הבדל בין היום הראשון לשאר הימים. ואם יוכל יחזור לספור "בלי" ברכה אחר צאת הכוכבים.
הרב אושרי חדאד

פירוש ראשי התיבות ס"ט.

ס"ט הם ראשי תיבות של סיפיה טב ופרושו שבסופו יהיה טוב.
ועיין למורינו ראש הישיבה באור תורה (תשמ"ג תמוז סימן ק"י סעיף קטן ג', וכן תשס"ט עמוד תרפ"ט). ועיין עוד להרב ברכת יהודה (חלק ו' עמוד שי"ח). וכל אדם יכל לסיים כן אחר שמו!
הרב אושרי חדאד

ברכה ראשונה על גרעין וקליפה

1. הרב בהלכה דיבר בגרעינים שנמכרים בחנות ועיקר גידולם בשביל הגרעינים.
ובסוף הערה 57 דיבר בגרעינים שנלקחים מפירות שעיקר גידולם בשביל הפרי ואין זו סתירה כלל.
2. הרב דיבר בקליפה הנאכלת כמות שהיא.
ובהערה כתב אליבא דהרשב"ץ שלדעת הרשב"א הטעם בגרעינין משום שנזרקין אף על פי שראויים אם כן הוא הדין הקליפה וכיון שגידול הפרי לא בשביל הקליפה חוששים לדעת הרשב"א כמו שכתב בסוף, הערה 57.
הרב אושרי חדאד

אמירת נחם בתשעה באב בשומע תפילה.

כתב מרן מלכא זיע"א בספרו חזון עובדיה (ארבע תעניות עמוד שע"ה) שמי ששכח לומר נחם בבונה ירושלים יש לו לאומרה בעבודה דהיינו בברכת רצה במקום שאומרים ברכת יעלה ויבוא. וכתב לבאר שכן מקומה מן הדין. מכל מקום אם אמרה בשומע תפילה אינו צריך לחזור ולאומרה בעבודה. ומכל מקום מה שהורה הרב, כן כתב הרב תורת המועדים (חלק ארבע תענות סימן י' אות ז' עמוד רצ"ג) עיין שם.
הרב אושרי חדאד
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0