רב אורח

שיעורי וידאו (125 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (39 מאמרים)

משה שפיר קאמרת!

רב אורח | חצי שנה אחרי פטירת מורנו הגאון רבי משה חורב זצ"ל, נחשפים גילויים חדשים על דרך לימודו הייחודי,...

הילולת רחל אמנו - בחשון או...

האשה היחידה שעורכים לה הילולא – היא רחל אמנו, שהילולתה היא ההילולא הקדומה... לקריאה

אלה תולדות נח

לדמותו של מוקיר רבנן ר' נח חנינא טרבלסי זצ"ל (חותנו של הגאון רבי מצליח חי... לקריאה

שאל את הרב (13 שאלות)

הוספת קטעים בתפילה לשליח ציבור

1. קי"ל אחר יהי לרצון השני יכול לומר הכל לא ידוע לי דעת מרן ראש הישיבה נר"ו אם יש לחלק בין הש"צ לבין שאר בני אדם.
2. דיני הפסיעות והכריעות הינם כתובים בסידור איש מצליח עםן כל הפרטים ואכמ"ל
רב אורח

מה הרמב"ם מתכווין שכותב עיין בספר הרפאות?

מוסד הרב קוק בין השנים תשי"ז-תשכ"ה הוציאו ארבעה כרכים מתוך כתביו של הרמב"ם בענייני רפואה. וחלק ב' נקרא פרקי משה והוא הנקרא ספר הרפואות ולפי זה נראה לומר כי כוונת הרמבם לפרקי משה שלו שהוא נקרא ספר הרפאות 
אבל כל זה לפי הנוסח הרגיל ברמב"ם אבל במהדורת פרנקל הנוסח הוא בספרי הרפואות ומהדורת פרנקל במדע ואהבה היא מדוייקת יותר כי היא על פי ספר שהרמב"ם חתם עליו כי הוגה מספרו ואם כן יותר מסתבר שכוונתו לספרי הרפואות בכלליות ולאו דווקא לשלו והלשון שיתבאר פירושה שדבר זה יתבאר לך בקריאתך בספרי הרפאות.
רב אורח

באיזה קטעים בתפלה כהן יכול לעלות ולישא את כפיו?

בפסוקי דזמרה מפסיק ועולה לדוכן אפילו שיש כהנים אחרים שעלו ובקריאת שמע וברכותיה אם יש כהנים אחרים יצא מבית הכנסת ולא ישא את כפיו ואם אין שם כהן אחר אלא הוא, יפסיק בין הפרקים ויעקור רגליו ב"רצה" ויעלה לדוכן וישא כפיו. ואחר כך יחזור למקום שפסק (הלכה ברורה סימן קכ"ח סעיף צ"ה)
רב אורח

כתיבת השם אנדריי ואדנריאה.

יש לכותבו באות ה"א אנדריאה ולא באלף אנדריא כי אז תהיה האל"ף נחה
רב אורח

חילוט מכירת מקרקעין ללא רישום בטאבו

בכנה"ג סימן קצ הגה"ט אות לב כותב המוכר קרקע לחברו לא קנה עד שיעשה רישום 
והסביר דבריו הגאון בעל דברי אמת סימן י"ב דתרי טעמי איכא חדא דלא סמכא דעתיה דלוקח אא"כ תהיה רשומה על שמו. ושנית דדינא דמלכותא דינא, ונ"מ לתרי הטעמי תהיה, אם הסכים הלוקח לקנות אע"פ שאינו רושם, דלטעמא קמא הוי מכירה ולטעמא בתרא לא הוי מכירה.
ובשו"ת יבי"א ח"י סימן מ' האריך בזה באורך וברוחב, ונשמע מסוף דבריו שהסכים שאם היה הקונה מוכן לקנות גם ללא רישום בטאבו הוי מכירה. 
ולכן אם טוען שהיה שני חזקה הוי טענה והוא מוחזק בקרקע אם הוא מאמין לו שכך קנאו ללא רישום בטאבו.
רב אורח

ספר דרכי לימוד הישיבה למהר"ם?

אין ספר בשם כזה ועכ"פ נראה כוונתו שבלימוד הישיבה תרץ זאת.

רב אורח

כללי

יותר נראה שהמדרשים חלוקים, קשה מאוד לומר שהיו שתים באותו מקרה שבאו נוגשי פרעה והבעל יצא וכן'. היו צריכים לפרש שהיו שני מקרים כאלה ולא ראינו שציינו זאת. ועוד שכתוב במדרש (מדרש רבה פרשת אמור והביאו רש"י) שלא נמצא בהם אחד פרוץ בערוה רק אחת ופירסמה הכתוב. (וע"ע בעץ יוסף על מדרש רבה פרשת ויקהל פמ"ח אות ב' בד"ה למטה דן שלא מצאנו שלומית בת דברי אחרת) ובפרט שאף בלי זה צריך לומר שהמדרשים חלוקים שהרי רבי יוסי שם (בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ח) אומר שהיו המצרים מטמאים את ישראל ואת נשיהם, ולפי מדרש רבה הנ"ל הייתה אחת ופירסמה הכתוב (וכבר העירו בזה בביאור הרד"ל ובפירוש פר אחד על פרקי דרבי אליעזר שם)

רב אורח

טעמי המקרא: מדוע בפרשת במדבר שמות הנשיאים מוטעמים בטעמים שונים?

המעיין במקרא ימצא כי הכלל בזה הוא כך במקום הראוי להיות שם "זקף" אם לפניו יש טעם מפסיק יותר ממנו (כמו אתנח) או על כל פנים כמותו (עיין בהקדמה לתיקון סופרים איש מצליח מהו מפסיק ומה הוא משרת) אזי יהיה זקף גדול. וכל זה בתנאי שאין מקום הטעם עובר את התנועה השלישית (ולענין זה גם שוא נע נחשב כתנועה) אבל אם לפניו טעם מפסיק פחות וכל שכן טעם משרת או שמקום הטעם בתנועה הרביעית, אזי יהיה זקף קטון ובכלל זה גם כאשר יש באותה תיבה טעם משרת כמו שופר הולך או קדמא. ויש בזה גם יוצאים מן הכלל, ועל כן בתיבת לישכר, לבנימין, לנפתלי, שיש בהם ד' תנעות ממילא הם בזקף קטון אבל השאר שהם פחות מד' הם בזקף גדול. ויוסף בזקף קטון מכיון שבא אחרי טעם משרת ואפרים בזקף גדול על אף שיש בו ד' תנעות כיון שמקום הטעם נמצא אחרי ג' תנועות באות רי"ש ולא באות יו"ד
רב אורח
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0