הרב לירן ישי

סיים את הש"ס עוד בשנות לימודיו בישיבה, וכיום נמנה על צוות בוחני המסכתות בל פה בישיבה.
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות בשר וחלב. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח. 

שיעורי וידאו (37 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (102 שאלות)

ענין במסכת בבא קמא

הנה הרמב"ם (פי"ד מהלכות נזקי ממון הלכה ב') פסק דהמדליק בתוך רשותו צריך להרחיק מסוף המיצר כדי שלא תעבור הדלקה לחצר חברו וכמה שיעור ההרחקה הכל לפי גובה הדליקה עכ"ל. אפ' האמור בדבריו כל מקרה לגופו ובודאי שאדם המבשל חביתה תוך ביתו אינו צריך לחוש שמא יבוא אדם וישליך לתוך האש חומר דליק ותתפשט הדליקה אלא מרחיק עצמו מדברים המהוים חשש לדליקה ומספיק בזה. ואה"נ אדם שעושה מדורה כמו שעושים ביום ל"ג בעומר צריך להתרחק מכל מקום שיכול להיות סכנה שיתקרב ובענין הבנת הסוגיא לדברי תוס' בדף ה' ע"ב כבר עמדו על זה התוס' שם איך תתפרש הגמרא אש תוכיח בב' אופנים.
הרב לירן ישי

משלוח מנות למי שאינו מברך

אפשר להקל בשעת הצורך כגון כאן כדי להרבות אהבה ואחוה, ובפרט שלפעמים אינם אוכלים את המשלוח מנות אלא מעבירים אות הלאה, ומידי ספק לא יצאנו. וכדאי לכוין שנותן להם כדי להרבות אהבה ואחוה. ואולם עדיף לתת מיני מתיקה (שהם ברכות דרבנן) ולא עוגות וכדומה שאפשר לבוא על ידם לקביעות סעודה וחיוב ברכת המזון דאורייתא. (עיין משנה ברורה סימן קס"ט סעיף ב' בהערות איש מצליח שבסוף הספר).
יש מי שהציע לתת מתנות או ספרים, ולא מיני מאכל, וכמו שנוהגים היום הרבה, לאחר שקיימו את החיוב במיני מאכל כידוע. 
הרב לירן ישי

מה היא חתיכה הראויה להתכבד

Si le même morceau de viande est coupée en grande Mbain pas l'aimer avant que les invités ne sont pas des pièces importantes correctement honorées. Selon Maran fin Choul'han Aroukh (le Marquage CE Section C) et tout autre lieu strictes Ashkenazi (Selon le Rosh) et comme Rema Bhg "aggraver h
 
 
 
  אם אותה חתיכה של בשר היא חתכה גדולה שאין מבאין כמותה לפני אורחים אינה חשובה חתיכה הראויה להתכבד. לדעת מרן ז"ל בשולחן ערוך (סימן ק"א סעיף ג') ומכל מקום האשכנזים מחמירין בזה (כדעת הרא"ש) וכמו שכתב הרמ"א בהג"ה להחמיר 
הרב לירן ישי

מה זה נ"ט בר נ"ט ומה דינו?

נ"ט בר נ"ט באוכלים היינו כגון שבישל ירקות או כל דבר אחר עם בשר ואחר כך לוקח את הירקות (ושוטף אותם מחתיכות הבשר) ומבשל אותם במים ואת המים רוצה לערבב עם חלב.
נמצא שהנ"ט בר נ"ט הוא אוכל באוכל, הבשר נתן טעם בירקות, והירקות נתנו טעם במים (והכל הוא היתר והכל הוא אוכל) דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בזה שמותר לערבב את המים עם חלב.
נ"ב בראשונים ספר התרומה ושערי דורא הובא מקרה בעוגה חלבית שנאפתה בצמוד לעוגה אחרת שרוצה לאוכלה עם בשר שנמצא החלב נתן טעם במאפה והמאפה במאפה השני ורוצה לאוכלו עם הבשר. אבל מקרה זה יש בו כמה קושיות ואינו כל כך מציאותי (כמו שהעיר בספר התרומה בעצמו) לכן הבאתי המקרה הנ"ל ומרן הגר"ע יוסף התבסס על הוכחה מרש"י חולין קט"ז עמוד ב' והרדב"ז וספר אור שמח שכתב שכן דעת הרמב"ן אולם עיין בספר הוראה ברורה סימן צ"ה הנדפס מחדש שכתבנו באורך שהעיקר למעשה לעניות דעתי להחמיר בנ"ט בר נ"ט אוכל באוכל  
הרב לירן ישי

אכילת ביצי דגים על בשר

דעת מעל הלכות קטנות (סימן ע') להתיר. וכן פסק הרב קבלן שליט"א  (אור תורה תשרי תשע"ה) והסכים לדבריו מרן ראש הישיבה שליט"א (כמו שכתוב בשמו שם) וכן כתב בקובץ מבית לוי (סיון תשס"ח) בשם הגאון הרב שמואל וואזנר זצ"ל.
 
הרב לירן ישי

נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהנים.

בודאי, וכמו שנפסק בשלחן ערוך (יורה דעה סימן ס"א). ועיין שם בפרטי הדינים.
הרב לירן ישי

אכילת ביצי דגים עם בשר

מרן רה"י נר"ו העלה להתיר כמבואר באור תורה (תשרי תשע"א סימן ו') ע"פ מ"ש בהלכות קטנות (ח"ב סימן ע') וכ"כ בקובץ בית לוי  (סיון תשע"ח עמוד פ"ז בשם הגר"ש  וואזנר להתיר 
הרב לירן ישי

בישולי גוים בבתי ישראל כשיהודי מדליק את האש

לא שמעתי ונראה שדעת מרן רה"י להחמיר, ולפי מה ששמענו שגם הרב משה לוי זצ"ל היה מחמיר בזה.

בהליכ"ע ח"ז נראה שמי שמיקל יש לו ע"מ לסמוך.

אולם בסופגניות שכתב ביחו"ד (ח" ה סימן נ"ג) שיש צירוף שדעת ר"ת דינה כפת ומהני הדלקת האש גם לדעת מרן אפשר לסמוך להקל וכמו שפסקנו בעניותינו בהוראה ברורה (סימן קי"ב אות כ"ו ובשער הציון שם)

הרב לירן ישי
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0