הרב אריאל צברי

סיים את הש"ס ונבחן על רובו עוד בשנות לימודיו בישיבה, ומאז עסק בכתיבת חדושים על הש"ס ופסקי הלכה.
כיום מוסר שיעורים בהלכה בישיבה, ועורך ספר יחודי על מסכת בבא מציעא, בעיון ובעמקות.

שיעורי וידאו (35 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (34 שאלות)

א) הגמרא בפסחים מט כמדומני אומרת שבת כהן שמתחתנת עם ישראל אז...

א) כן, כך פירש רש"י וז"ל: תלמיד חכם שבח הוא לו, אבל עם הארץ ואינו כהן גנאי הוא לו לאהרון ונענשים. עכ"ל.
ב) הנה בשו"ת חוות יאיר (סי' ע') כתב שאין דין זה נוהג בזה הזמן, שאין לנו עם הארץ שדברו בו חכמים בגמ' שם. ע"ש. אולם בספר תנא וחסדא ח"ב (דף רכ"ח) חלק עליו. ומרן הגר"ע יוסף שליט"א בשו"ת יחוה דעת ח"ה (סי' ס"א) הסביר שאין בדבר זה מחלוקת, והחוות יאיר דיבר בעם הארץ שאינו שומר תורה ומצוות כלל, ובזמנו לא היה מצוי. ומזה שהביא מרן בשלחן ערוך דין זה משמע שנוהג בזה הזמן. לכן גם בזה הזמן צריך לחשוש לזה. אלא שהגדרת עם הארץ היא אדם שאינו שומר תורה ומצוות כלל, ונישואיו עם בת כהן מהווים לו סכנה. אבל אדם השומר תורה ומצוות אלא שאינו תלמיד חכם, מותר לו להתחתן עם בת כהן ואין בזה סכנה, והוא בגדר רשות. ובחור ישיבה הוי צורבא מרבנן שעתיד להיות תלמיד חכם, והוא צריך לחפש להדבק בזרעו של אהרון. וכמבואר כל זה בשו"ת יחוה דעת הנ"ל.
הרב אריאל צברי

מספיק או הרבה?

סגי בגימ"ל רפויה פירושה מספיק. סגי בגימ"ל דגושה פירושה הרבה, כמו שגיא. ואין סגי שפירושה מעט.
הרב אריאל צברי

אבילות ואזכרה בשנה מעוברת

א) בספר מקור נאמן למרן ראש הישיבה שליט"א (סימן תשס"א) כתב שהאזכרה העיקרית היא בחודש י"ב, ועושים גם כן בחודש י"ג לחומרא. עיין שם. ותעלה לו במקום אזכרת י"א.
ב) בחזון עובדיה אבלות חלק ג' (עמוד רלא) כתב שהאבלות מסתיימת לאחר י"ב חודש מיום הפטירה.
הרב אריאל צברי

עניית "בדיל ויעבור" בתפילת הנעילה

בסליחות של תפלת נעילה ביום הכיפורים עונים "בדיל ויעבור", כיון שאומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מידות. אבל בסליחות של הושענא רבא עונים "אמן", כיון שלא אומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מדות.
הרב אריאל צברי

אופן אמירת "נתן לנו, בחר בנו" בברכות התורה

1. צריך לומר בברכות התורה נתן ובחר במלעיל. כיון שאחר המלה נתן נמצאת המילה לנו, ואחר המלה בחר נמצאת המלה בנו, שהם מלים קטנות ומלעיל, לכן המלה שלפניהם גם נקראת במלעיל.
2. פירוש המלה סילוק הוא עליה. כשאומרים לאדם "הסתלק מכאן" פירושו עלה מכאן, כלומר לך מכאן. הביטוי הזה נשמע לא מנומס כי זה לא יפה לגרש אדם בצורה מפורשת, ואין הבדל אם אומרים כך בלשון סילוק או שאומרים לו לך מכאן, גם זה לא מנומס, אם כן אי הנימוס אינו בגלל שאומרים לשון סילוק, אלא בגלל שאומרים את זה ישירות. לכן אין שום בעיה לומר על אדם שנפטר "הסתלק" מאיתנו, שפירושו עלה מאיתנו לעולם האמת.
הרב אריאל צברי

מצאתי חמש סוכריות ברחוב, לכאורה צריך להכריז על זה כי זה שווה פרוטה...

ההלכה היא: אם הם היו מונחים באמצע הרחוב הרי הם שלך, כיון שודאי נפלו מבעליהם והרגישו בנפיחלתם לאחר זמן ונתייאשו מאחר ואין בהם סימן. אבל אם היו מונחים בצדדי הרחוב, אם נראה שנפלו הם שלך, ואם יש ספק כל שהוא לומר שהונחו, כגון שהיו מסודרים ומונחים יפה אסור לגעת בהם, ואם כבר נטלת אותם הם שלך, כי מן הסתם כבר נתייאשו הבעלים, כמבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ר"ס סעיפים ט-י).
ואם רוב העוברים ושבים באותו מקום הם גויים מותר לקחתם בכל ענין (כמבואר שם סימן רנ"ט סעיף ג').
ולגבי שאר השאלות:
א. צריך להכריז בשאר המקרים אע"פ שמסתבר שאין דורש, אלא א"כ מסתבר שנתייאשו הבעלים, אם האבידה היא מדברים שמרגישים בנפילתם. שהרי לא מצינו בפוסקים שהתירו לקחת המציאה לעצמו אלא ביאוש. והוא הדין להכרזה.
ב. דין שוה פרוטה נכון להיום כבזמן התלמוד. ואינו מדין יאוש, אלא נלמד מהפסוק אשר תאבד כדאיתא בגמרא (בבא מציעא דף כז ע"א).
ג. סימן הוא דבר המיוחד לאותו חפץ, ובדרך כלל רק בעליו יודעים ממנו. אם אותו מוצר מיוצר לאלפים ע"י מפעלים, אין אמירת החברה המייצרת נחשבת לסימן מובהק שעל פיו אפשר להשיב אבידה. ועיין בדברי המגיד משנה בפרק י"ג מהלכות גזילה ואבידה הלכה ג'. ויש ראיה לנדון שלך מהגמרא (שם ע"ב). ואכמ"ל.
הרב אריאל צברי

בירור כוונת הרבנים בשיעור עיון באתר

באמת הוא נשבע שיש לו בטלית שלושה רבעים. ומה שכתוב במשנה שלושה חלקים, הוא קיצור כלשון התנאים.
הרב אריאל צברי
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0