הרב יהונתן מאזוז

בנם של קדושים, חבר במכון "הרב מצליח", ושותף בעריכת פירוש "שיח אלעזר" לספרו האדיר של מרן מייסד הישיבה זצוק"ל - "שו"ת איש מצליח".
מוותיקי הרבנים המשיבים באתרנו, והתמחה במתן תשובות לשאלות יחודיות שצמחו במוחם הפורה של עמך בית ישראל, בתוך ים התורה.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל...

הרב יהונתן מאזוז | רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק...

תולדות המקובל רבי רפאל...

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי... לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל...

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר' רפאל ג'אמי זצוק"ל רבו... לקריאה

שאל את הרב (0.9K שאלות)

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

א) הקושיא תתעצם יותר על פי מה שאמרו חז"ל בפירוש במסכת נדה שהקב"ה גוזר על האדם אם יהיה חכם או טיפש. עיין שם. ולמה יתפלל? והתשובה היא שהתפילה יכולה לשנות הכל אפילו גזרות, אפילו טבעו ובריאתו של האדם. צא ולמד ממה שאמרו חז"ל שיצחק ורבקה וכן אברהם ושרה היו עקרים, שלא יכלו להוליד כלל, ועל ידי התפילה הפכו את המציאות ונבראו להם אברים חדשים שיוכלו להוליד. עיין שם. ולמדו מהפסוק "ויעתר יצחק" שהיתה תפלתו כ"עתר" (מזרה) שהופך את התבואה ממקום למקום, כך תפלת יצחק הפכה את המציאות.
ב) נראה מדבריך שבסידור איש מצליח מהדורות א' ב' ג' נדפסו הפסוקים הנ"ל, ולא היא, אלא באיש מצליח לא הדפיסו את הפסוקים הנ"ל בכל המהדורות, ובסידור עבודת ה' הדפיסו, כי שם הכניסו הרבה כוונות פשוטות והוספות של חסידות וזה אחד מהם. ומקורו בעוד יוסף חי פרשת בראשית (אות ז').
הרב יהונתן מאזוז

תולדות וקורות חייו של עידו הנביא

כמעט ולא נמצא עליו מאום, רק שחז"ל קבלו שהוא הנביא שבא לירבעם בן נבט. ובספרי (וזאת הברכה פיסקא שמ"ב) אמרו שהוא אחד מעשרה שנקראו "איש האלוקים". ויש פסוק אחד שמזכיר "ובחזות יעדו הנביא" וגו'. והרד"ק כתב שהוא עידו דידן. וישנו עוד עידו אביו של זכריה, ואמרו חז"ל שכל נביא שהוזכר בשם אביו גם הוא היה נביא.
על אודות המעשה שלו עם ירבעם אפשר למצוא בסנהדרין פרק חלק. 
הרב יהונתן מאזוז

קניית סכין חדשה לראש השנה

המקור הוא בספרי חסידים בשם מהרי"א מזידיטשוב והחוזה מלובלין ע"ה, וכן מנהג לעלוב וצאנז. וצריך שיהיה הסכין חד וחלק בלי פגימות והוא סגולה לפרנסה מכיון שיש בזה רמז לשם חת"ך השייך לפרנסה ובראש השנה זה הזמן להתפלל על פרנסה.
הרב יהונתן מאזוז

קריאת ספר יונה כסגולה ללידה קלה

1. כן המנהג ידוע גם אצל בני ג'רבא, שהיו מביאים נער או ילד שיקרא ספר יונה בטעמים סמוך לחדר היולדת. והעולם אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש (עיין להגר"א באורך), ויונה משול לנשמת האדם והאוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה וכו'. לכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.
2. מצד ההלכה יש בזה איסור, ואם היא מפחדת מאד וזקוקה לו שיהיה שם, יכול להשאר ולהסב פניו אל הקיר. אבל עדיף להמתין בחוץ ולקרוא ספר יונה כנ"ל.
הרב יהונתן מאזוז

מנין האותיות שיש בספר תורה

יש כמה יישובים על זה, ואחד מהם של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל, שיש לספור את הרווחים בין אות לאות, שהרי גם הגויל קודש, ואמרו חז"ל שהרואה ספר תורה שנשרף קורע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על האותיות.
הרב יהונתן מאזוז

מספר שיניים שונה בין יהודי לגוי

במדרש תלפיות (אות א' ענף אברים) מובא שליהודים יש ל"ב שיניים ולגויים יש שן נוספת. ע"ש. אבל בספר מנחת יהודה לר' יהודה סטריזובר (ענף אכילה אות א') כתב כמו שכתבת שלגוי יש רק ל"א שיניים. ע"ש. ועיין בספר בירורי חיים סגל (חלק ד' עמוד פ"ב) מה שחקר על פי זה. ע"ש. ועיין עוד בספר פלאות עדותיך חלק א' (עמוד רל"ח) ששמע מרופא ירא שמים שלא שמע דבר כזה ברפואה. ע"ש. ובספר דרך שיחה (עמוד רכ"ז) הביא מהגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א שיש רופא שיניים בארה"ב שונא ישראל, וכשמגיעים אליו לטיפול סופר את השיניים ואם רואה שיש ל"ב שיניים אינו מטפל. ע"ש. והוא מפלאות תמים דעים.
הרב יהונתן מאזוז

האם יש איסור גזל שינה ?

איסור "גזל שינה" אינו נובע מאיסור גזל אלא מאיסור לצער את החבר הנלמד מדין לא תונו (עיין בשאלות ותשובות משנה הלכות חלק י"ב סימנים תמ"ג ותמ"ד ובחלק יורה דעה סימן קצ"ט ור'. וכן בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ז' סימן רכ"ד. ובשאלות משנת יוסף ליברמן חלק ח' סימן ל"ה ובפתחי חושן חלק גניבה ואונאה פרק ט"ו הערה א') ובשאלות ותשבות קרן לדוד (אורח חיים סימן י"ח) דן בזה מצד קל וחומר דאם אסרה תורה צער בעלי חיים קל וחומר צער בני אדם (ועיין בברכי יוסף יורה דעה סימן שע"ב שדן בזה אי שייך קל וחומר מצער בעלי חיים או לא) אם כי הלשון "גזל שינה" הובא כנראה לראשונה בספר החפץ חיים ופעליו (חלק ג' עמוד ק"ה) שהגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל שהיה אומר שהמקיץ את חברו משנתו הינו גזלן עיין שם (והובא בספר שיגרא דלישנא אות ג' עמוד 56) ויש הביאו סמך ללשון זו מלשון הכתוב במשלי (פרק ד' פסוק ט"ו) "ונגזלה שנתם" והרב המאירי (בבא בתרא דף כ' סוף עמוד ב') קורא לזה "היזק שינה" עיין שם (והובא בספר שולחן ערוך המקוצר חלק ח' סימן רט"ז הערה א)  ועייןבשאלות ותשובות ויצבר יוסף בר (חלק ד' סימן קי"ב עמוד ת' ואילך ) שציין לספרים רבים שדנו באיסור זה עיין שם (כל המקורות שציינתי הם על ידי תוכנת אוצר החכמה).
הרב יהונתן מאזוז

באיזה כלי דוד המלך ניגן

א. דוד היה מנגן בעיקר בכנור והנבל המצויר הוא של הלוים 
ב. עיין ברשב"א ובבן יהודיע 
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0