הרב יהונתן מאזוז

בנם של קדושים, חבר במכון "הרב מצליח", ושותף בעריכת פירוש "שיח אלעזר" לספרו האדיר של מרן מייסד הישיבה זצוק"ל - "שו"ת איש מצליח".
מוותיקי הרבנים המשיבים באתרנו, והתמחה במתן תשובות לשאלות יחודיות שצמחו במוחם הפורה של עמך בית ישראל, בתוך ים התורה.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל...

הרב יהונתן מאזוז | רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק...

תולדות המקובל רבי רפאל...

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי... לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל...

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר' רפאל ג'אמי זצוק"ל רבו... לקריאה

שאל את הרב (0.9K שאלות)

למה נקראת פרשת "בלק" על שמו

אומרים המפרשים מכיון שהיה אויב גלוי וידעו ליזהר ממנו ולא כשאר הגויים שבאים בערמה.
ויש תירוץ אחר שמכיון שבלק גרם לישראל לשוב בתשובה נקראה הפרשה על שמו.
הרב יהונתן מאזוז

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

א) הקושיא תתעצם יותר על פי מה שאמרו חז"ל בפירוש במסכת נדה שהקב"ה גוזר על האדם אם יהיה חכם או טיפש. עיין שם. ולמה יתפלל? והתשובה היא שהתפילה יכולה לשנות הכל אפילו גזרות, אפילו טבעו ובריאתו של האדם. צא ולמד ממה שאמרו חז"ל שיצחק ורבקה וכן אברהם ושרה היו עקרים, שלא יכלו להוליד כלל, ועל ידי התפילה הפכו את המציאות ונבראו להם אברים חדשים שיוכלו להוליד. עיין שם. ולמדו מהפסוק "ויעתר יצחק" שהיתה תפלתו כ"עתר" (מזרה) שהופך את התבואה ממקום למקום, כך תפלת יצחק הפכה את המציאות.
ב) נראה מדבריך שבסידור איש מצליח מהדורות א' ב' ג' נדפסו הפסוקים הנ"ל, ולא היא, אלא באיש מצליח לא הדפיסו את הפסוקים הנ"ל בכל המהדורות, ובסידור עבודת ה' הדפיסו, כי שם הכניסו הרבה כוונות פשוטות והוספות של חסידות וזה אחד מהם. ומקורו בעוד יוסף חי פרשת בראשית (אות ז').
הרב יהונתן מאזוז

קריאת ספר יונה כסגולה ללידה קלה

1. כן המנהג ידוע גם אצל בני ג'רבא, שהיו מביאים נער או ילד שיקרא ספר יונה בטעמים סמוך לחדר היולדת. והעולם אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש (עיין להגר"א באורך), ויונה משול לנשמת האדם והאוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה וכו'. לכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.
2. מצד ההלכה יש בזה איסור, ואם היא מפחדת מאד וזקוקה לו שיהיה שם, יכול להשאר ולהסב פניו אל הקיר. אבל עדיף להמתין בחוץ ולקרוא ספר יונה כנ"ל.
הרב יהונתן מאזוז

מנין האותיות שיש בספר תורה

יש כמה יישובים על זה, ואחד מהם של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל, שיש לספור את הרווחים בין אות לאות, שהרי גם הגויל קודש, ואמרו חז"ל שהרואה ספר תורה שנשרף קורע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על האותיות.
הרב יהונתן מאזוז

ברכת כהנים במנחה גדולה ביום תענית

1. בסתם מנחה לא נושאים כפים, שמא שתה הכהן יין ואינו יכול לישא כפים. בתענית במנחה ג"כ אין לישא כפים גזירה אטו מנחה בשאר ימים. אך אם מתפללים אותה סמוך לשקיעה (דהיינו חצי שעה קודם), אפשר לישא כפים כמו בנעילה של יום כיפור.
2. החזון איש (חלק אורח חיים סימן כ') פסק שיעלו גם במנחה גדולה, ויש בתי כנסיות שנהגו על פיו. עיין חזון עובדיה - ד' תעניות (עמוד צ"ה ואילך).
3. לא.
4. אם רק אחד עלה, לא צריך לצאת כי לא אומרים "כהנים".
5. כן.
6. דבר זה שנוי במחלוקת הפוסקים. עיין יביע אומר חלק ו' (אורח חיים סימן כ"א אות ג'), ושמחת כהן (אורח חיים סימן נ"ז), והסתלק מן הספק.
7. תוספת שבת.
הרב יהונתן מאזוז

כניסת מרים הנביאה לארץ ישראל

מרים נפטרה במדבר כי הגיע זמנה וחיה 126 שנים. והקושיא היא רק על משה ואהרן שלא הגיעו למספר שנים זה.
ואם לא נסכים לזה, הרי יש להקשות כן על עוד צדיקים שהיו בדור המדבר ולא נכנסו לארץ ישראל. וכן כתב הגאון רבי עובדיה הדאיה בהספדו על הגאון רבי יוסף ידיד זצ"ל (נדפס בספר כבוד יום טוב). והגאון רבי נחום פראנק בספר דברי נחום על התורה (עמוד רנ"ח). והרב כלי יקר (דברים א, ז). ועיין בפירוש רש"י דברים (לג, ח) ובמפרשיו שם.
הרב יהונתן מאזוז

באיזה כלי דוד המלך ניגן

א. דוד היה מנגן בעיקר בכנור והנבל המצויר הוא של הלוים 
ב. עיין ברשב"א ובבן יהודיע 
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0