הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (89 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

קריאת קמץ כמו חולם (קמץ חטוף)

1. ישנם שני מקרים בלבד שקמץ רגיל נקרא כמו חולם א. לפני שוא נח. ב. לפני דגש. שני קמצים רצופים נקראים כרגיל.
2. בסדור איש מצליח המדוייקים תמיד הנקוד בחטף קמץ וצריך לקוראה " קודם".
3. כן.
הרב רפאל מאזוז

מנהג תונס לעניין עלית קטן לתורה.

בתונס נהגו כמו שכתב האר"י שקטן עולה רק למפטיר וכשהוא עולה למפטיר הוא מברך וקורא (מלבד בארבע שבתות  הידעות) כ"כ בספר עלי הדס אך באמת צריך ליזהר בעיקר בפרשת זכור שהיא מהתורה לדעת כמה פוסקים ויש אומרים גם פרשת פרה ואין הקטן יכול להוציא גדולים ידי חובה וכן המפטיר של שבעות המדבר במעשה מרכבה)
למנהגנו אין הקטן קורא כלל ואם יש חתן בר מצוה שהכין איזו עלייהגם למנהגנו אפשר שיקרא אך אחר כך יחזרו על הקטע הזה (ואפשר לעשות זאת באופון שאינו ניכר כגון שיעלו מוספים ויחזור גדול על הקטע הזה כמה פעמים אוט שיחזרו על כמה קטעים לפני ואחרי וזה בתוכם)
ולעיקר הדין שקטן יכול לעלות לכל העליות כתב מרן הגר"ע זצוק"ל ביחוה דעת חלק ה' סימן כ"ה בשם איזה פוסקים שרק בעלייה שלו יעלה ויקרא ולא בשאר עליות. ובשעת הדחק שאין שם קורא אחר יכול לקרוא כל הפרשה (מלבד פרשת זכור ופרה) 
הרב רפאל מאזוז

ביאור דברי ברוריה (ברכות י' ע"ב) יתמו חטאים מן הארץ.

זו קושית רש"י שם ותירץ זה באמרו חטאים (בדגש) כתיב חטאים (רפה) קרי והטעם לדרשה זו, כי למה לא כתב הפסוק חוטאים שהוא לשון ברור. ומהרש"א שם הוקשה לו והרי חטאים הוא גם לשון חוטאים כמו ובדרך חטאים לא עמד ותירץ שחוטאים הוא שם תואר בלבד וחטאים אפשר כך ואפשר כך ואע"פ שזה דגוש וזה רפה מ"מ אין זה הבדל גדול כ"כ (כך אפשר לפרש בדוחק ואולי לא הקפידו כ"כ בזמנו ובמקומו להטעים הדגש ולכן כתב כך)
הרב רפאל מאזוז

הקשר של הבן איש חי לחסידות

זו שאלה מעניינת אך יכול להיות שבאמת לא הגיעו, כי ספרי הלכה יש להם ביקוש בכל מקום, אבל ספרי דרושים אין רגילים הכל לקנותם. ואולי לכן לא טרחו מוכרי ספרים לשולחם למרחקים. (אגב גם בג'רבא הגיעו ספרי הלכה וחידושי גמרא מכל העדות, והיו שם אלפי ספרים ומהם נדירים ביותר גם בזמננו, וגם סיפורי חסידים לרוב כפי שתראה בספרי חכמי ג'רבא, ואף על פי כן, ספרי החסידות הללו ודומיהם למיעוט ידיעתי לא הגיעו). ואולי באמת הגיעו, אלא שדברי קבלה שיש בהם - אם נזכרו בדברי האר"י הרי כבר נזכרו, ואם לא נזכרו לא סמכו עליהם, כמו שהזהירו על זה הרש"ש והחיד"א. ושאר דברים אם לא היה לו מה לפרש ולחדש על פי זה. כמובן שלא היה לו מה להשכיר. על כל פנים את הספר בני יששכר להרצ"א מדינוב הוא מזכיר.
 
הרב רפאל מאזוז

פירוש לחלק בתפילת ראש השנה.

בברכה זו מוזכר צמיחת קרן, ועריכת נר, אך לא מוזכר לשון מלכות.
הרב רפאל מאזוז

על מי מדבר הפסוק "לפני מלוך מלך לבני ישראל"

הראב"ע והרשב"ם מפרשי הפשט המובהקים (שלא נרתעו לפרש נגד המקובל) פירשו שהכוונה לפני מלוך מלך היינו לפני משה רבנו, וכמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה ויהי בישרון מלך הוא מש(וכן פירש רש"י שם פסוק ה על משה רבנו. וכן כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פ"ו הלכה י"א  ומשה מלך היה וכן שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א כמה פעמים שהפשט הוא על משה רבנו (אמנם משה לא נקרא בפינו מלך, כי מעלתו הגדולה על כל הבאים אחריו, היא מצד תורתו ונבואתו ולא מצד מלכותו(
וקושיות הכופרים אינם חדשות וכבר הביאם הראב"ע ולעג עליהם.
ומ"ש שכתב הראב"ע סוד שנים העשר, כרגע לא ראיתי זה בראב"ע, אמנם זה אמת שיש בפסוקים אלו סוד גדול והוא הנודע בדברי המקובלים בשם "שבירת כלים" ועל פסוקים אלו מיוסד אידרא רבא (שקוראים בליל שבועות והוא בזוהר פרשת נשא). ובתוניס היו מוכרים עלייה זו ביוקר, והגאון בעל איש מצליח היה עולה כל השנה עליית שישי חוץ מפרשת וישלח שהיה עולה משלים כדי לקרוא פסוקים אלו
 
הרב רפאל מאזוז

שם המקום פנואל או פניאל

כתב הרמב"ן (במדבר סוף פרק ב') כי המנהג בלשון הקודש לשנות השמות בטעם שוה (ר"ל תוכן זהה)
ואורה"ח כתב אולי יעקב קראו פניאל אבל התורה וגם שאר אנשים משם והלאה קראוהו פנואל וכמ"ש גם בשופטים פרק ח' 
ורבנו בחיי פירוש ע"פ הסוד
הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0