הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (116 שאלות)

ביאור דברי המזמור "שבתי בבית ה'"

הפירוש הראשון הוא הנכון, וכמו שמתרגם אונקלוס: באתך בבי מקדשא דה'.
הרב רפאל מאזוז

הנהגת נכונה בעבודת השם של חסידות ברסלב.

אינך מבולבל אלא מיושב אדרבה אלו שעוזבים מסורתם ומנהגים והופכים עצמם לאחרים הם מבולבלים. כי לספרדים יש מסורת ויש מנהגים ולמה יזנחו מסורתם וילכו לחפור בורות אחרים?! ולמה לא ילמדו מהחסידים והאשכנזים שאינם עוזבים מנהגיהם אפילו אם הם נראים מוזרים ותמוהים?! והדרך הנכונה היא כמו שאתה עושה להיות ספרדי ברמ"ח אברים ושס"ה גידים, ואם יש דברים טובים אצל אחרים תקח ותתאים אותם למסורתינו ומנהגנו וכבר אמר מרן ראש הישיבה שליט"א בכמה הזדמנויות אני קרוב לברסלב יותר מהרבה, אבל אני לא נוסע לאומן. עכ"ד. וראה מאמרו של מרן ראש הישיבה שליט"א בראש ספר עבד לעבדי ה' של הרב חיים רבי מה שכתב וביאר איך לנהוג בענינים אלו יתן לחכם ויחכם עוד.
הרב רפאל מאזוז

הקשר של הבן איש חי לחסידות

זו שאלה מעניינת אך יכול להיות שבאמת לא הגיעו, כי ספרי הלכה יש להם ביקוש בכל מקום, אבל ספרי דרושים אין רגילים הכל לקנותם. ואולי לכן לא טרחו מוכרי ספרים לשולחם למרחקים. (אגב גם בג'רבא הגיעו ספרי הלכה וחידושי גמרא מכל העדות, והיו שם אלפי ספרים ומהם נדירים ביותר גם בזמננו, וגם סיפורי חסידים לרוב כפי שתראה בספרי חכמי ג'רבא, ואף על פי כן, ספרי החסידות הללו ודומיהם למיעוט ידיעתי לא הגיעו). ואולי באמת הגיעו, אלא שדברי קבלה שיש בהם - אם נזכרו בדברי האר"י הרי כבר נזכרו, ואם לא נזכרו לא סמכו עליהם, כמו שהזהירו על זה הרש"ש והחיד"א. ושאר דברים אם לא היה לו מה לפרש ולחדש על פי זה. כמובן שלא היה לו מה להשכיר. על כל פנים את הספר בני יששכר להרצ"א מדינוב הוא מזכיר.
 
הרב רפאל מאזוז

חיבור פירוש רש"י ע"פ רוח הקודש

כן כתב רבי מנחם בן (אהרן בן) זרח שחי לפי כשבע מאות שנה בהקדמתו לספר צדה לדרך. והביאו כן בספרים גם בשם השל"ה 
והכוונה היא שחיבר ספרו בסיוע אלוקי מיוחד, וללא זאת לא יכול לחבר ספר מושלם כ"כ 
הרב רפאל מאזוז

הטעם שבגללו לא התאבלו על מרים כמו על משה ואהרון.

1. מסתבר שלא היה בן בנו ממש, אלא הכוונה מזרעו, והכוונה שהיה מזרעו של בלק מבתו. ואפשר שאחר שמשפחתו נשתקעה שם נחשב כמואבי, ואפשר שמדרשים חלוקים הם.
2. נראה שכוונת רש"י נשבע הקדוש ברוך הוא כדי שיתיאש משה ולא ירבה בתפילה, ואף על פי כן משה לא התיאש והתפלל. ובספר באר בשדה כתב דאפילו הכי ריבה משה להתפלל אולי יתיר הקדוש ברוך הוא שבועתו. ונחלת יעקב פירש שהכוונה נשבע כדי שלא יועיל ריבוי התפילה (ולא נשבע שלא ירבה בתפילה).
3. כבר הקשו זה. ועיין ברשב"ם שכתב שצוה לקחת המטה להראות בו קשי מרי שלהם כמו שכתוב למשמרת לאות לבני מרי. ועיין עוד בכלי יקר.
4. עם מות מרים פסקו המים, כי הבאר היה בזכות מרים כמו שכתוב בתענית (דף ט' עמוד א').
והעם לא התאבלו עליה אולי מפני שהיתה ספונה בביתה ככל כבודה בת מלך, ולא היתה יוצאת ובאה בין האנשים, וכשמתה היתה לפחות בת מאה עשרים וארבע. ועיין בכלי יקר שכתב שמפני כן נענשו שנסתלק הבאר שהיה בזכותה כדי שידעו למפרע שהבאר היה בזכותה. ועיין עוד באור החיים.
הרב רפאל מאזוז

הטעם שאומרים בראש חודש עולת בלשון יחיד.

1. בעולה תפסו לשון הפסוק (במדבר, כ"ח, י') עולת שבת בשבתו, והם שני כבשים, ואין זה לשון יחיד באמת כמו שכתב רש"י (בתחילת פרשת וישלח) על פסוק ויהי לי שור וחמור, ובשעירים אמרו לשון רבים פשוט כפי צחות הלשון (וכמו שרגילים לומר חמישה שקלים (ולא חמישה שקל), אך בעשרים אומרים עשרים שקלים). וכן ביומא (לד עמוד ב') בשחר לובש פלוסין של שנים עשר מנה ובין הערבים של שמונה מאות זוז (ולא אמרו של שמונה מנה).
ואגב נוסח הספרדים עולת ראש חודש ושעיר עיזים.
2. ממה שאמרו שם לא למדנו אלא שהם שקולים, ואין הכי נמי ממקום אחר אפשר ללמוד ששקול יותר.
הרב רפאל מאזוז

טעם אמירת תפלה "ואל תביאנו לידי נסיון"

א, כבר אמרו חז"ל: תפלה עושה מחצה, ולכן תפלה יכולה להועיל להקטין את מספר הנסיונות, וכן שלא יבוא לפניו נסיון גדול אלא קטן וכדומה.
ב.מזה שחז"ל תקנו להתפלל כך נלמד מזה שאדרבה צריך ורצוי להתפלל על כך 
הרב רפאל מאזוז

למה כתוב שהרב חויתא לא שם לב שאכל ענבים במלח כי היה שקוע בגמ' הרי...

כיונת להערתו של מרן ראש הישיבה נר"ו (כמדומני בספר מגדולי ישראל) שהעיר מגמרא זו.

ומ"מ המוחש לא יוכחש, שאין כיום (עכ"פ) מי שאוכל ענבים במלח, והרב ז"ל ע"ה התנצל בעצמו שלא ידע שהם ענבים וחשב שהם זיתים. [ואולי באמת בגמ' שם מדובר על ענבים חמצמצים, וברוך היודע].

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0