הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (116 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

ביאור דברי המזמור "שבתי בבית ה'"

הפירוש הראשון הוא הנכון, וכמו שמתרגם אונקלוס: באתך בבי מקדשא דה'.
הרב רפאל מאזוז

הקשר של הבן איש חי לחסידות

זו שאלה מעניינת אך יכול להיות שבאמת לא הגיעו, כי ספרי הלכה יש להם ביקוש בכל מקום, אבל ספרי דרושים אין רגילים הכל לקנותם. ואולי לכן לא טרחו מוכרי ספרים לשולחם למרחקים. (אגב גם בג'רבא הגיעו ספרי הלכה וחידושי גמרא מכל העדות, והיו שם אלפי ספרים ומהם נדירים ביותר גם בזמננו, וגם סיפורי חסידים לרוב כפי שתראה בספרי חכמי ג'רבא, ואף על פי כן, ספרי החסידות הללו ודומיהם למיעוט ידיעתי לא הגיעו). ואולי באמת הגיעו, אלא שדברי קבלה שיש בהם - אם נזכרו בדברי האר"י הרי כבר נזכרו, ואם לא נזכרו לא סמכו עליהם, כמו שהזהירו על זה הרש"ש והחיד"א. ושאר דברים אם לא היה לו מה לפרש ולחדש על פי זה. כמובן שלא היה לו מה להשכיר. על כל פנים את הספר בני יששכר להרצ"א מדינוב הוא מזכיר.
 
הרב רפאל מאזוז

הטעם שבגללו לא התאבלו על מרים כמו על משה ואהרון.

1. מסתבר שלא היה בן בנו ממש, אלא הכוונה מזרעו, והכוונה שהיה מזרעו של בלק מבתו. ואפשר שאחר שמשפחתו נשתקעה שם נחשב כמואבי, ואפשר שמדרשים חלוקים הם.
2. נראה שכוונת רש"י נשבע הקדוש ברוך הוא כדי שיתיאש משה ולא ירבה בתפילה, ואף על פי כן משה לא התיאש והתפלל. ובספר באר בשדה כתב דאפילו הכי ריבה משה להתפלל אולי יתיר הקדוש ברוך הוא שבועתו. ונחלת יעקב פירש שהכוונה נשבע כדי שלא יועיל ריבוי התפילה (ולא נשבע שלא ירבה בתפילה).
3. כבר הקשו זה. ועיין ברשב"ם שכתב שצוה לקחת המטה להראות בו קשי מרי שלהם כמו שכתוב למשמרת לאות לבני מרי. ועיין עוד בכלי יקר.
4. עם מות מרים פסקו המים, כי הבאר היה בזכות מרים כמו שכתוב בתענית (דף ט' עמוד א').
והעם לא התאבלו עליה אולי מפני שהיתה ספונה בביתה ככל כבודה בת מלך, ולא היתה יוצאת ובאה בין האנשים, וכשמתה היתה לפחות בת מאה עשרים וארבע. ועיין בכלי יקר שכתב שמפני כן נענשו שנסתלק הבאר שהיה בזכותה כדי שידעו למפרע שהבאר היה בזכותה. ועיין עוד באור החיים.
הרב רפאל מאזוז

הטעם שבפרשת פנחס לא כתוב "לארד משפחת הארדי".

אולי מפני שאמר קודם ארד ונעמן, לא נאמר לארד משפחת הארדי שאם כן נמצא שחזר על תיבה אחת שלש פעמים בתוך חמש תיבות ואין זה צחות לשון לדבר כך. אבל בנעמן שכבר הרחיק שתי מילים ממה שהוזכר קודם הזכירו כמו כולם לנעמן משפחת הנעמי.
הרב רפאל מאזוז

דברים כתובים בתורה אף על פי שעוד לא היו.

1. בפשטות אפשר לומר שנקראו על שם העתיד, וכמו שכתב רש"י בפרשת לך לך על פסוק וירדוף עד דן, ובפרשת שלח לך על פסוק ויבואו עד נחל אשכול, וכוונת הפסוק שראה את כל המקומות שיקראו בעתיד ארץ נפתלי וכו'.
אולם עיין בספר משך חכמה, שכתב שנראה לומר שכתב משה על ספר ברוח הקודש את כל הנחלות והביאו לישראל, אולם אף על פי כן עשו גורל, כי כן ציוה ה': "אך בגורל יחלק את הארץ", וכל הגורלות יצאו בדרך נס כמו שאמר משה.
2. עיין לאור החיים שהשיג על הראב"ע, אך הראב"ע מפרש על פי הפשט, שאיך יכתוב משה "ויעל" אם לא עלה. ואם עלה איך כתב והביאו לישראל. ואין זה ענין למה שכתב הרמב"ם בי"ג עיקרים (בפירוש המשניות בסנהדרין) כי שם כתב שמי שאומר שמשה כתב סיפורי התורה מדעתו הוא כופר, אך הראב"ע אומר שיהושוע כתב זה ברוח הקודש. ועל כל פנים אנו תופסים כמו שכתב הרמב"ם (בהקדמתו לפירוש המשנה ועוד) שמשה כתב מבראשית עד לעיני כל ישראל.
הרב רפאל מאזוז

שם המקום פנואל או פניאל

כתב הרמב"ן (במדבר סוף פרק ב') כי המנהג בלשון הקודש לשנות השמות בטעם שוה (ר"ל תוכן זהה)
ואורה"ח כתב אולי יעקב קראו פניאל אבל התורה וגם שאר אנשים משם והלאה קראוהו פנואל וכמ"ש גם בשופטים פרק ח' 
ורבנו בחיי פירוש ע"פ הסוד
הרב רפאל מאזוז

עצת איוב בעבודת השיעבוד במצרים

אין איסור להעביד את העבד בפרך רק לישראל אסור להעביד את עבדו העברי בפרך ופרעה לקח את הצעתו של איוב והוסיף עליה עוד ועוד 
הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0