הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (89 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

ביאור דברי ברוריה (ברכות י' ע"ב) יתמו חטאים מן הארץ.

זו קושית רש"י שם ותירץ זה באמרו חטאים (בדגש) כתיב חטאים (רפה) קרי והטעם לדרשה זו, כי למה לא כתב הפסוק חוטאים שהוא לשון ברור. ומהרש"א שם הוקשה לו והרי חטאים הוא גם לשון חוטאים כמו ובדרך חטאים לא עמד ותירץ שחוטאים הוא שם תואר בלבד וחטאים אפשר כך ואפשר כך ואע"פ שזה דגוש וזה רפה מ"מ אין זה הבדל גדול כ"כ (כך אפשר לפרש בדוחק ואולי לא הקפידו כ"כ בזמנו ובמקומו להטעים הדגש ולכן כתב כך)
הרב רפאל מאזוז

הנהגת נכונה בעבודת השם של חסידות ברסלב.

אינך מבולבל אלא מיושב אדרבה אלו שעוזבים מסורתם ומנהגים והופכים עצמם לאחרים הם מבולבלים. כי לספרדים יש מסורת ויש מנהגים ולמה יזנחו מסורתם וילכו לחפור בורות אחרים?! ולמה לא ילמדו מהחסידים והאשכנזים שאינם עוזבים מנהגיהם אפילו אם הם נראים מוזרים ותמוהים?! והדרך הנכונה היא כמו שאתה עושה להיות ספרדי ברמ"ח אברים ושס"ה גידים, ואם יש דברים טובים אצל אחרים תקח ותתאים אותם למסורתינו ומנהגנו וכבר אמר מרן ראש הישיבה שליט"א בכמה הזדמנויות אני קרוב לברסלב יותר מהרבה, אבל אני לא נוסע לאומן. עכ"ד. וראה מאמרו של מרן ראש הישיבה שליט"א בראש ספר עבד לעבדי ה' של הרב חיים רבי מה שכתב וביאר איך לנהוג בענינים אלו יתן לחכם ויחכם עוד.
הרב רפאל מאזוז

לדון לכף זכות ביאור דברי הגמרא מסכת עבודה זרה (י"ג ע"ב)

כתב הרב עובדיה מברטנורא בפרקי אבות כשהדבר שקול ואפשר לדונו לכף זכות או לכף חובה וכו' יש לדונו לכף זכות ובמעשים אלו כל אחד מהחכמים הנ"ל לא היה הדבר שקול אצלו אדרבה היה נראה לו לפי הענין שחבירו טעה בדין ועל כן הוכיחו
הרב רפאל מאזוז

הטעם שבגללו לא התאבלו על מרים כמו על משה ואהרון.

1. מסתבר שלא היה בן בנו ממש, אלא הכוונה מזרעו, והכוונה שהיה מזרעו של בלק מבתו. ואפשר שאחר שמשפחתו נשתקעה שם נחשב כמואבי, ואפשר שמדרשים חלוקים הם.
2. נראה שכוונת רש"י נשבע הקדוש ברוך הוא כדי שיתיאש משה ולא ירבה בתפילה, ואף על פי כן משה לא התיאש והתפלל. ובספר באר בשדה כתב דאפילו הכי ריבה משה להתפלל אולי יתיר הקדוש ברוך הוא שבועתו. ונחלת יעקב פירש שהכוונה נשבע כדי שלא יועיל ריבוי התפילה (ולא נשבע שלא ירבה בתפילה).
3. כבר הקשו זה. ועיין ברשב"ם שכתב שצוה לקחת המטה להראות בו קשי מרי שלהם כמו שכתוב למשמרת לאות לבני מרי. ועיין עוד בכלי יקר.
4. עם מות מרים פסקו המים, כי הבאר היה בזכות מרים כמו שכתוב בתענית (דף ט' עמוד א').
והעם לא התאבלו עליה אולי מפני שהיתה ספונה בביתה ככל כבודה בת מלך, ולא היתה יוצאת ובאה בין האנשים, וכשמתה היתה לפחות בת מאה עשרים וארבע. ועיין בכלי יקר שכתב שמפני כן נענשו שנסתלק הבאר שהיה בזכותה כדי שידעו למפרע שהבאר היה בזכותה. ועיין עוד באור החיים.
הרב רפאל מאזוז

שדים שעוזרים לעם ישראל.

בפשטות יש לומר שהם שני סוגים. יש שדים שנבראו בערב שבת בין השמשות (פרקי אבות פרק ה'), ויש שדים שנבראים מעוונותיו של אדם.
וראיתי להגאון רבי יוסף חיים בבן יהוידע (גיטין ס"ח) שהביא מרבני האר"י שיש כמה מיני שדים: יש שדים תתאין והם רעין מאוד, ויש עליונים, ויש שדין נוכראין ויש שדים יהודאים, וכתב שם שאשמדאי הוא שד יהודי עיין שם. ולפי זה כנראה שגם השד שהיה במעשה דרשב"י (מעילה י"ז) הוא שד יהודי.
הרב רפאל מאזוז

הטעם שבפרשת פנחס לא כתוב "לארד משפחת הארדי".

אולי מפני שאמר קודם ארד ונעמן, לא נאמר לארד משפחת הארדי שאם כן נמצא שחזר על תיבה אחת שלש פעמים בתוך חמש תיבות ואין זה צחות לשון לדבר כך. אבל בנעמן שכבר הרחיק שתי מילים ממה שהוזכר קודם הזכירו כמו כולם לנעמן משפחת הנעמי.
הרב רפאל מאזוז

שם המקום פנואל או פניאל

כתב הרמב"ן (במדבר סוף פרק ב') כי המנהג בלשון הקודש לשנות השמות בטעם שוה (ר"ל תוכן זהה)
ואורה"ח כתב אולי יעקב קראו פניאל אבל התורה וגם שאר אנשים משם והלאה קראוהו פנואל וכמ"ש גם בשופטים פרק ח' 
ורבנו בחיי פירוש ע"פ הסוד
הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0