הרב דוד עידאן

בנו של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, מנהל הישיבה שנים רבות לש"ש.
ראש הכולל "תורת משה אמת" שע"י הישיבה המונה כמאה אברכים כ"י. ובנוסף מכהן כאב בית הדין "משפט וצדק" שע"י הישיבה.
עשרות פסקי דין נכתבו על ידו, ועקב בקיאותו הרבה בעניני חושן משפט מופנות אליו שאלות רבות בנושאים אלו.

שיעורי וידאו (5 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (259 שאלות)

גדול המעשה יותר מן העושה

עיין במסכת בבא בתרא (דף ט' ע"א): "אמר רבי אלעזר גדול המעשה מן העושה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום". וכן פסק הרמב"ם (בפרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ו'), שמי שמעשה כלומר גורם שיתנו צדקה שכרו גדול יותר מן הנותן, ועל גבאי הצדקה וכיוצא בהם נאמר: ומצדיקי הרבים ככוכבים, וקל וחומר ששכרו גדול מהמניח את המצרכים בפועל.
הרב דוד עידאן

ישיבה על שעטנז

האיסור לישב על כלאים הוא מדרבנן, וכמו שכתב הרמב"ם (פ"י מהלכות כלאים הלכה י"ב). ושם (הלכה י"ג) כתב שבקשים אין איסור, והוא שלא יהיה בשרו נוגע בהם. ואע"פ שעדיין יש חשש שיגע בידיו, כתב בספר ילקוט יוסף (הלכות שעטנז עמוד תס) שמעיקר הדין יש להקל, ובפרט שיש ספק אם במושב יש שעטנז. לגבי צורת הבדיקה, כמה שידוע לי חותכים במקום נסתר מהריפוד ולוקחים למעבדה.
הרב דוד עידאן

הפסק בטהרה בבין השמשות

דעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א להקל ויש מחמירים (מרן ראש הישיבה שליט"א ולהבדיל בין החיים הגאון רבי משה לוי זצ"ל). ומי שרוצה להקל יש לו על מי לסמוך. וכל זה דוקא בזמן בין השמשות 13 ו-1/2 דקות אחר השקיעה שזה נחשב בין השמשות.
הרב דוד עידאן

להתערב עם חבירו על סכום כסף

עיין בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ש"ע) שמרן מביא גם אופנים שלא תלויים במזל, כגון המשחקים בבהמה וחיה או עופות ועושים תנאי שכל שתנצח חבירו או תרוץ יותר יקח מחבירו הכל - אסור וגזל מדבריהם. ותחרות בין בהמות אינה ענין של מזל אלא תלוי בבעלים שמי שאימן יותר טוב את בהמתו מנצח.
אמנם לפי הרמ"א בתנאים מסוימים אפשר לשחק - עיין שם סעיף ג' ובסימן ר"ז סעיף י"ג.
הרב דוד עידאן

האם מותר למנות גר צדק לדיין

הנה כתב מרן בשולחן ערוך יורה דעה סימן רס"ח סעיף ג' כל ענייני הגר בין להודיע המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה צריך שיהיו בשלושה הכשרים לדון עיין שם. ובשולחן ערוך חושן משפט סימן ז' סעיף א' כתב מרן בית דין של שלשה שהיה אחד מהם גר הרי זה פסול לדון לישראל אלא אם כן הייתה אמו מישראל וגר דן את חבירו הגר אף על פי שאין אמו מישראל וכן פסק מרן בשולחן ערוך יורה דעה סימן רס"ט סעיף י"א שגר יכול לדון את חברו  עיין שם.
לפי זה בנדון השאלה נראה שיכול הגר להיות דיין בבית דין של גרים שהרי הכל תלוי אם יכול לדון ומצאנו שגר יכול לדון את חבירו ומימלא יכול גם לגייר אותו
ונראה להביא ראיה מסימן רס"ט (שם) שכתב מרן שגר פסול לחליצה אפילו לחליצת גרים עד שיהא אביו ואמו מישראל משמע שהדבר היחיד שגר לא יכול לעשות לחבירו הגר רק עניין חליצה אבל שאר דברים כגון לגייר אותו מותר וכל שכן לפי מה שכתב השפתי כהן שם סעיף קטן ט"ו שבלי כפיה גם דיני ממנות יכול לדון הגר אפילו ישראל חבירו ולגייר ודאי דלא הוי בכפיה
אלא שיש לעורר מצד אחר שאין ממנים את הגר וכמו שכתב הרמב"ם פרק א' מהלכות מלכים הלכה ד' אין מעמידים את הגרים לשום שררה בישראל וכו' ואפילו ממונה על המים שמחלקים ממנה מים לשדות ואין צריך לומר דיין או נשיא
ואם כן קשה איך נפסק הרמב"ם בפרק י"א מהלכות סנהדרין הלכה י"א וכן בשולחן ערוך הנזכר לעיל שבדיני ממנות גר דן את חבירו אף על פי שאין אמו מישראל וצריך לחלק שבדרך עראי מותר וכן דעת כמה ראשונים )עיין באנציקלופדיה תלמודית ערך גר הערה 253) וכן כתב בספר המפתח הוצאת פרנקל  בשם הרב דגל ראובן  שכן כתב לחלק בדעת הרמב"ם בין מינוי קבוע  לבין מינוי ארעי
לכן נראה לעניות דעתי שאין למנות גר במנוי קבוע בבית דין לגרות אבל באופן ארעי מותר
הרב דוד עידאן

האם מותר להעתיק במבחן

חס וחלילה
ראה רמב"ם סוף פרק ב' מהלכות דעות
הרב דוד עידאן

ביאור בנוסח הכתובה (ספרדי)

עיין בספר "משפט הכתובה" חלק ג' עמוד רמ"ה שכמה פוסקים וביניהם המהרי"ט ובנימין זאב סבירא ליה שגם תוספת הנדוניא נדונית כנכסי צאן ברזל. וכתב עוד שנראה עוד שהכתובות שלנו שכותבים רק "סך הכל" אחד לכל הסכומים ואין לפני כן פרוט מה הנדוניא ומהי תוספת נדוניא ומהי תוספת כתובה כולי עלמא יודו שכל הסכום נעשה צאן ברזל עיין שם
הרב דוד עידאן

כמה חורים מותר לעשות באוזן (לעגילים)?

מבחינת ההלכה הפשוטה אין חילוק בין חור אחד לשלשה חורים הכל מותר. אלא שאם זה בולט מידי ומושך את העין כדבר בלתי שגרתי, שנוהגות בו רק הפרוצות, לא ראוי ולא כדאי.
הרב דוד עידאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0