הרב דוד עידאן

בנו של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, מנהל הישיבה שנים רבות לש"ש.
ראש הכולל "תורת משה אמת" שע"י הישיבה המונה כמאה אברכים כ"י. ובנוסף מכהן כאב בית הדין "משפט וצדק" שע"י הישיבה.
עשרות פסקי דין נכתבו על ידו, ועקב בקיאותו הרבה בעניני חושן משפט מופנות אליו שאלות רבות בנושאים אלו.

שיעורי וידאו (4 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (235 שאלות)

לפי מינהגנו לא אומרים תחנון יום חמישי[ביום סעודת יתרו] איך לנהוג...

אם באותו מקום אומרים תחנון, הוא לא יאמר את התחנון ויעשה זאת בצנעה. ואם מזמינים אותו לעלות שליח ציבור- ימנע.
הרב דוד עידאן

גדול המעשה יותר מן העושה

עיין במסכת בבא בתרא (דף ט' ע"א): "אמר רבי אלעזר גדול המעשה מן העושה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום". וכן פסק הרמב"ם (בפרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ו'), שמי שמעשה כלומר גורם שיתנו צדקה שכרו גדול יותר מן הנותן, ועל גבאי הצדקה וכיוצא בהם נאמר: ומצדיקי הרבים ככוכבים, וקל וחומר ששכרו גדול מהמניח את המצרכים בפועל.
הרב דוד עידאן

הפסק בטהרה בבין השמשות

דעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א להקל ויש מחמירים (מרן ראש הישיבה שליט"א ולהבדיל בין החיים הגאון רבי משה לוי זצ"ל). ומי שרוצה להקל יש לו על מי לסמוך. וכל זה דוקא בזמן בין השמשות 13 ו-1/2 דקות אחר השקיעה שזה נחשב בין השמשות.
הרב דוד עידאן

כתיבת שם שנתשקע ב"דמתקרי" בכתובה

מסתבר שאם שמו רשום בת"ז כמוס, שם זה מופיע בעוד מסמכים רשמיים כטופסי קופת חולים, צ'קים וכו'. ולכן אם כתבו דמתקרי לא עשו שלא כהוגן. ואף שכתבו שבמקרה כזה יכתבו את השני בסוגריים (עיין בספר בית חתנים פרק ח' שהביא כן בשם הרב אגרות משה), מכל מקום אם כתב דמתקרי בודאי עשה כהלכה וכמו שכתב בספר מנחת יצחק להגאון רבי יצחק וייס (חלק ז' סימן קי"ז).
הרב דוד עידאן

כמה מותר להרוויח ממכירת סחורה

כתוב בשלחן ערוך חושן משפט (סימן רל"א), חייבים בית דין להעמיד ממונים על השערים שלא ירויח כל אחד מה שירצה, שאין לו לאדם להרויח לו בדברים שיש בהם חיי נפש כגון יינות וסלתות אלא השתות (6\1) ממה שקנה, וכל זה במקום שבית הדין יש להם אפשרות לפקח על כל הסוחרים שלא ירויחו יותר משתות, אבל במקום שאין פיקוח כזה כמו בימינו - אין מניעה להרויח יותר משתות, וכאמרו רק בדברים שיש בהם חיי נפש (ועיין בבית יוסף אם הכוונה רק לדברים מסויימים כמו יינות ושמנים או לכל סוגי המאכלים).
אבל בדברים שאין בהם חיי נפש כגון מכשירי חשמל, מכוניות ושאר דברים שהם לא דברי מאכל - אין שום מניעה גם מעיקר הדין להרויח יותר.
ויש להדגיש כי אין זה נוגע לדין הונאה - שאם ימצא שמוצר זה נמכר במחיר יותר משתות מאשר כל חנות אחרת, המקח חוזר.
הרב דוד עידאן

שבירת פלאפון לא כשר שמצא ברחוב

1. המקור במסכת ברכות (דף כ' ע"א) שרב יהודה קרע בגד אדום שלבשה אשה אחת, ולבסוף התברר שהיא כותית ונאלץ לשלם ארבע מאות זוז. ע"ש. משמע שאם היה מדובר באשה יהודיה היה פטור.
2. נפסל לעדות רק לחומרא ולא לקולא, כלומר שכן חוששים לקידושין אבל לכתחילה לא סומכים על עד כזה. ובמיוחד שלאנשים מן השורה לא משמע להם שיש בזה איסור חמור ודומה לקושר בשבת שלא נפסל לעדות, ולכן ודאי יש לחשוש לקידושין.
הרב דוד עידאן

האם מותר להעתיק במבחן

חס וחלילה
ראה רמב"ם סוף פרק ב' מהלכות דעות
הרב דוד עידאן

ביאור בנוסח הכתובה (ספרדי)

עיין בספר "משפט הכתובה" חלק ג' עמוד רמ"ה שכמה פוסקים וביניהם המהרי"ט ובנימין זאב סבירא ליה שגם תוספת הנדוניא נדונית כנכסי צאן ברזל. וכתב עוד שנראה עוד שהכתובות שלנו שכותבים רק "סך הכל" אחד לכל הסכומים ואין לפני כן פרוט מה הנדוניא ומהי תוספת נדוניא ומהי תוספת כתובה כולי עלמא יודו שכל הסכום נעשה צאן ברזל עיין שם
הרב דוד עידאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0