הרב דוד עידאן

בנו של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, מנהל הישיבה שנים רבות לש"ש.
ראש הכולל "תורת משה אמת" שע"י הישיבה המונה כמאה אברכים כ"י. ובנוסף מכהן כאב בית הדין "משפט וצדק" שע"י הישיבה.
עשרות פסקי דין נכתבו על ידו, ועקב בקיאותו הרבה בעניני חושן משפט מופנות אליו שאלות רבות בנושאים אלו.

שיעורי וידאו (5 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (259 שאלות)

אשה הלכה לשלם שכר למטפלת, כשהגיעה לבנין שלה דברה איתה בפלאפון ובקשה...

בש"ע ח"מ (סי' ק"כ) פסק מרן המעות באחריות הלוה עד שיפרענו ליד המלוה או ליד שלוחו, ואם זרקן בפניו ונאבדו חייב אפילו אמר זרוק לי חובי וזרקו ונאבדו חייב. אבל אמר לו זרוק לי חובי והפטר וזרקו אפילו רחוק למלוה ונאבד קודם שיגיע לידו פטור, שהרי הרשהו בכך. ופירש הסמ"ע (סק"א) הא דחייב כשלא אמר לו והפטר, משום דמסתמא זרוק ושמור קאמר ליה, ולכן בשילם ע"י עכו"ם וחרש שוטה וקטן פטור הלוה, משום דלא מסתבר לומר דכוונתו שישלח וילך ג"כ עמהן בדרך לשמרם. ע"כ. ולפ"ז בנ"ד ודאי שאין כוונת המטפלת שתניח בתיבת הדואר ותשמור עליה, וא"כ היא פטורה. ועוד יש מה לפלפל בזה. ועיין בנתיבות משפט שחלק על הסמ"ע. נמצא שגם אם המטפלת אמרה לה הניחי בתיבת הדואר אין זה פשוט שהאמא נפטרה, כיון שלא אמרה והפטרי. ובמקרה זה יש ללכת לרב שיפסוק הלכה למעשה או שיעשו פשרה ביניהם.
הרב דוד עידאן

סדר לימוד לבעל תשובה ברמה מתקדמת

1. ילמד נ"ך רבע שעה בכל יום וקובץ על יד ירבה.
2. גמרא בעיון יש ללמוד מתלמיד חכם שרכש את לימוד העיון. ומומלץ ללמוד ספר דרכי העיון של מרן ראש הישיבה שליט"א. ואם אין אפשרות למצוא תלמיד חכם, רצוי להתחזק בלימוד הגמרא לפני שיגש לפוסקים.
הרב דוד עידאן

שבירת פלאפון לא כשר שמצא ברחוב

1. המקור במסכת ברכות (דף כ' ע"א) שרב יהודה קרע בגד אדום שלבשה אשה אחת, ולבסוף התברר שהיא כותית ונאלץ לשלם ארבע מאות זוז. ע"ש. משמע שאם היה מדובר באשה יהודיה היה פטור.
2. נפסל לעדות רק לחומרא ולא לקולא, כלומר שכן חוששים לקידושין אבל לכתחילה לא סומכים על עד כזה. ובמיוחד שלאנשים מן השורה לא משמע להם שיש בזה איסור חמור ודומה לקושר בשבת שלא נפסל לעדות, ולכן ודאי יש לחשוש לקידושין.
הרב דוד עידאן

זמן טבילה במקוה לכבוד שבת

עיין בספר כף החיים (סימן ר"ס אות ז'), שהביא בשם שער הכוונות כי כיון שכבר קרא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, יש באדם כח לקבל תוספת קדושת השבת, ולכן האר"י לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה זולת דרך מקרה שלא הספיק לקרוא את הפרשה, לא היה טובל אלא רק אחר שהתחיל שעה חמישית (כלומר שעתיים זמניות לפני חצות היום), והיה אומר כי תוספת שבת ניכר ומתגלה במצח האדם אחר הטבילה. עד כאן.
נמצא איפוא אם חפץ האדם בטבילה מוקדמת ביום שישי, צריך לסיים את כל הפרשה יחד עם תרגום, ואם לא סיים יכול לטבול שעתיים זמניות לפני חצות (בחורף שעה זמנית קצרה מהקיץ).
ואגב דעת המקובלים שלא לקרוא את הפרשה לסרוגין אלא הכל בבת אחת (עיין כף החיים סימן רפ"ד אות ט"ו). ועוד כתוב שם (אות ג') שהאר"י היה קורא כל הפרשה ביום ו' אחרי תפלת שחרית.
הרב דוד עידאן

כמה חורים מותר לעשות באוזן (לעגילים)?

מבחינת ההלכה הפשוטה אין חילוק בין חור אחד לשלשה חורים הכל מותר. אלא שאם זה בולט מידי ומושך את העין כדבר בלתי שגרתי, שנוהגות בו רק הפרוצות, לא ראוי ולא כדאי.
הרב דוד עידאן

העתקת סרטים מהאינטרנט.

תחילה, יש להדגיש כי האינטרנט הוא כלי שעלול להיות משחית, ושיש צורך כמו פרנסה וכדומה יש לפנות לחברות המנטרלות את כל האתרים האסורים.
ולעצם השאלה, נראה שמכיון שאין שליטה של היוצרים על הסרטים וכל הרוצה יבוא ויטול, נחשב כמציל מזוטו של ים שהדין הוא שהרי אלו שלו משום שנתייאשו הבעלים. ואפילו אומרים שלא מתייאשים אין להתחשב בזה. ומכל מקום אם לפי החוק אסור להעתיק למחשב דינא דמלכותא דינא (עיין בסימן רנ"ט סעיף ז').
הרב דוד עידאן

למי אפשר לתת מעשרות

לא רק עניים ועמלי תורה למשל מותר לשלם עבור הדור מצוה אם התנה מראש כשהתחיל לעשר כגון בשביל תפילין של רבנו תם ואתרוג מהודר [ההפרש שבינו לבין אתרוג פשוט (מקור נאמן ח"ב סימן תשפ"ג)]

ועיין במקור נאמן שם סימן תשע"ט שאפילו לשלם דמי חבר לקהלה שקבע מקום לתפילתו שהרי יכול להתפלל במקום אחר אין כסף - ומשמע שבמקרה כזה אין צריך התנאה מראש. ועיין שם עוד הרבה דוגמאות.

אם יש חובות רבים ומצב כלכלי קשה לא צריך עד שירווח אבל יש להדגיש כי יש הרבה הכנסות אלא שמוציאים עבור מותרות אין זה פוטר ממעשר.

הרב דוד עידאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0