הרב דוד עידאן

בנו של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, מנהל הישיבה שנים רבות לש"ש.
ראש הכולל "תורת משה אמת" שע"י הישיבה המונה כמאה אברכים כ"י. ובנוסף מכהן כאב בית הדין "משפט וצדק" שע"י הישיבה.
עשרות פסקי דין נכתבו על ידו, ועקב בקיאותו הרבה בעניני חושן משפט מופנות אליו שאלות רבות בנושאים אלו.

שיעורי וידאו (5 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (259 שאלות)

אם בטעות רשמתי על מוצר מחיר פחות ממה שהוא באמת שווה, לדוגמא, אם...

הלכה היא שמחילה בטעות לא הוי מחילה (עיין חו"מ סי' ר"ז סעיף י' ובסמ"ע שם) וכל שכן אם המוכר לא התכוין בכלל למחול אלא בטעות הדביק מחיר לא מדוייק. ואגב, אם הלוקח רכש את החפץ והמוכר נקב במחיר נמוך בשִשית מהחנות הזולה ביותר באזור יכול לדרוש את כספו בחזרה ואם נמוך יותר משתות (שִשית) יכול לבטל המקח ועוד יש פרטי דינים בדין זה.
הרב דוד עידאן

סימן לעצמו חנייה בשטח משותף

הדייר יכול להחנות את מכוניתו שם, אבל בהחלט הוא לא יכול למנוע משכנים אחרים להחנות את מכוניותהם. ומיד כשלקח את החניה לעצמו, יש למחות בו.
הרב דוד עידאן

קיבל יותר עודף במכולת

כתב הרמ"א בשלחן ערוך חושן משפט סי' שמ"ח טעות עכו"ם מותר וכו' ובלבד שלא יהיה חלול ה' ויש אומרים דאסור להטעותו אלא אם טעה מעצמו. ע"כ. משמע שישראל אף אם טעה מעצמו אסור ונחשב גניבה.
הרב דוד עידאן

משגיח במאפיה הרוצה לעשות תנאי בהפרשת חלה

עיין במסכת קידושין דף ס"ב ע"א ד"ה בשלמא, שהקשו גבי פרשת סוטה על מה שנכתב בתורה אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי, וקשה דהוי לאו קודם להן. ותירצו דאם לא שכב חשוב הן, שמה שאנו רוצים שתעשה חשוב הן. דומיא דאם יעברו שאנו רוצים שיעברו בני גד ובני ראובן. ע"ש. כלומר שודאי שאנו חפצים שהאשה לא שטתה ולכן אם לא שטת החשיב הן, וכן אנו חפצים שיעברו, ולכן אם יעברו חשיב הן. כן פירש הט"ז בהקדמתו לש"ע יו"ד את דבריהם (ועפ"ז הקשה מהגמ' בפרק מי שאחזו דף ע"ה גבי גט דמשמע שלא כדבריהם. וע"ש).
משמע מדבריהם שע"פ התנאי קובעים אם הוי הן או לאו, וחדשו שאף שנאמר בלשון שלילה אם אנו חפצים בו חשיב הן, שאם המעשה הוא הקובע היו התוס' צריכים להתייחס למעשה דהיינו מה שכתוב בתורה "הנקי" אלא פשוט לתוס' שהכל תלוי בתנאי. וכ"כ בשו"ת חכם צבי (סי' קל"ז) וז"ל: ואנן אתנאי קפדינן דלהוי הן קודם ללאו. ע"ש. וכן יש להוכיח מלשון התוס' בקושייתם שהקשו על התנאי דלא הוי הן אע"פ שהמעשה הוי הן – "הנקי".
נמצא איפוא בנ"ד ודאי שאנו מעוניינים יותר שההפרשה תהיה כהוגן ע"י הפועלים, ולא נצטרך להזקק להפרשה של המשגיח שמפריש מן הקמח ולא מן העיסה, ומה שאנו מעוניינים בו יש לפתוח בו. וא"כ לפ"ז י"ל שיש להתנות אם הפועלים הפרישו ההפרשה שלי לא תחול, ואם הפועלים לא הפרישו תחול ההפרשה שלי. וזה חשיב הן קודם ללאו, כי ודאי שאני מעוניין שיפרישו הם כי: א. הם מברכים. ב. הם מפרישים מן העיסה ולא מן הקמח.
ברם בתשובת חכם צבי הנ"ל כתב, שאין זו כוונת התוס' אלא כוונתם שאותו צד מהתנאי שאנו רוצים לקיים המעשה הוא הנקרא הן, דהיינו לגבי סוטה המעשה הוא השקאת הסוטה שעד עכשיו היתה אסורה, ועל ידי השקאתה הותרה ונזרעה זרע, וזה המעשה תלוי בקיום התנאי – אם לא שכב, ולכן יש להקדים את הצד הזה אם לא שכב – הנקי, וכן לגבי גט, המעשה הוא נתינת הגט והוא תלוי בתנאי שאם ימות, א"כ צריך להקדים את הצד שאם ימות יהיה גט, אע"פ שרצונו שלא למות.
ממילא גם בנ"ד המעשה זה מעשה ההפרשה של המשגיח שעליו אנו דנים, וא"כ יש להקדים את התנאי, שאם הפועלים לא יפרישו תחול ההפרשה של המשגיח. נמצא דלפי פירוש הט"ז יש להקדים בלשון הזו: אם הפרישו הפרשתי לא תחול, ואם לא הפרישו הפרשתי תחול. ולפי חכם צבי יש לומר בהיפוך: אם לא הפרישו הפרשתי תחול, ואם הפרישו הפרשתי לא תחול.
אולם יש לדון מצד אחר, האם יש צורך בתנאי כפול בנדרים. דהנה הרמ"א ביו"ד (סי' ר"כ סעיף ט"ו) כתב, דלא בעינן תנאי כפול בנדרים דלא גרע דיבורו מכוונת הנודר. ע"ש. ומרן החיד"א בברכ"י (אות ב') בשם הגהה כ"י מהגאון רבי אליהו ישראל הקשה, דאיך פסק נגד הרא"ש ספ"ק דנדרים וה"ג דבעי תנאי כפול. ע"ש. אלא שבאות ג' כתב בשם הרב הנזכר כי תנאי שמתנה אדם בינו לבין עצמו אין צריך שיהיה כפול. ע"כ. ובנ"ד נראה דחשיב תנאי בינו לבין עצמו, שהרי אינו מתנה עם הפועלים, אלא אומר בינו לבין עצמו שאם יפרישו לא תחול הפרשתו, וא"כ לכאורה באופן זה א"צ תנאי כפול.
איברא דלאו מילתא פסיקתא היא, דלך נא ראה בספר ילקוט יוסף (חלק א' סימן נ"ח אות ה') תשובה מכתב יד מרן מופת הדור זיע"א אשר דן כיצד מועיל תנאי בקריאת שמע שאומר שאם יעבור זמן קריאתה יוצא ידי חובה בקריאתה לפני התפלה, והרי הלכה רווחת שכל מעשה שא"א לקיימו ע"י שליח אין תנאי מועיל בו, ומצות ק"ש א"א לקיימה ע"י שליח. ותירץ בשם הרמב"ן שתנאי בני גד ובני ראובן נאמרו רק בתנאים שבין אדם לחבירו, אבל תנאי בינו לבין עצמו בכל ענין הוי תנאי. וזה סייעתא לדברי הגאון רבי אליהו ישראל. אולם מרן הגרע"י זצ"ל הביא תירוצים נוספים על קושיא זו, ע"פ התוס' בנזיר (יא.), וכן ע"פ השטמ"ק שם, ומוכח מדבריהם דלא ס"ל את תירוצו של הרמב"ן.
אי לכך נראה בנ"ד שיכול להתנות בתנאי כפול או כדברי הט"ז או כדברי הח"צ שבכל נוסח שיאמר איכא ס"ס להתיר דשמא אין צורך בנדרים בתנאי כפול, ואת"ל שיש צורך שמא הנוסח שהוא אומר הוא הנכון.
אולם נראה יותר להתנות ע"פ דברי החכם צבי, דהיינו אם לא הפרישו הפועלים הפרשתו תחול, ואם הפרישו הפרשתו לא תחול, כי ראיתי בספר משנה למלך (פ"ו מהל' אישות ה"א) שהביא את דברי הרמב"ן בשם ר"ח, ויוצא מדבריו שהוא הולך בשיטת התוס' וכפירוש החכם צבי. ע"ש.
כלל העולה: יש לומר אם לא הפרישו הפועלים - הפרשתי תחול, ואם הפרישו - הפרשתי לא תחול.
הרב דוד עידאן

שיפץ דירתו בזמן שהיתה מושכרת

לא שמעתי את הצד השני ואי אפשר לפסוק בשמיעת צד אחד
ומכל מקום יש בסיס לתביעה ויש ללכת לפוסק בדיני ממונות שיפסוק בזה.
הרב דוד עידאן

בנה בית שמסתיר לשכנו את האור לקולטים של דודי השמש

ראוי לתבוע את הקבלן בדין תורה דיש צדדים לכאן ולכאן. ואם לא ירצה אפשר לקבל רשות מבית הדין לתבעו בערכאות, ואחר פסק הדין בבית המשפט יש לשוב לבית הדין לבדוק אם מה שנפסק תואם את ההלכה.

אולם עצם המעשה להסתיר את הדוודים מקרני השמש כתבו האחרונים שהדבר אסור על פי ההלכה (ועיין בספר דרכי המשפט הלכות שכנים דף קכ"ג שכתב לאסור וכתב שכן כתב בספר פתחי חושן, וכן כתב בספר עמק ומשפט הלכות שכנים דף קמ"א)
הרב דוד עידאן

חלוקת חומר מיסיונרי ע"י אדם שעובד כדוור

תאר לך אם במקום לשלוח חומר מסיונרי היו שולחים חומר שפוגע בבטחון המדינה או ששולחים רעל המסכן חיי אדם, האם גם אז היה מקום לחשוב שמותר לשלוח את החומרים האלו?

חומר מסיונרי עלול להשפיע על יהודים להמיר את דתם והם וצאצאיהם ילכן לאיבוד מהעם היהודי וכל מי שסייע יש לו חלק בכך!

ולכן אין ברירה אלא ישליך את החומר, ואם איםן אפשרות יש לחפש עבודה אחרה.

הרב דוד עידאן

היתר עיסקא לקופ"ח

היתר עיסקא צריך רק אם מלוים לקופ"ח בכל דרך שהיא ומקבלים רווחים אבל בלאו הכי אין צורך בהיתר עיסקא כלל.

הרב דוד עידאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0