הרב משה שטר

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
מחבר ספר "מתנת חלקו" בירורים ועיונים בסוגיות העמוקות בהלכות שבת, ומשמש כבודק שו"ת בישיבה גדולה. 

שיעורי וידאו

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים

לא נמצאו תוצאות
שאל את הרב
שלח שאלה

אמירת תפילת רבי ישמעאל כהן גדול בשבת

1. "בכל יום" לאו דוקא כי אכן בשבת הנכון שלא לאומרה משום שאין שאילת צרכים בשבת. ועיין עוד בשו"ת תפלה למשה חלק ב' (סימן א').
2. המקור הוא מה שמובא בס'פר עתרת חיים להגר"ח פלאג'י. ואין זה נוסח שונה אלא שם מובאים יותר קטעים ובאביעה השמיטו כמה קטעים מפני האריכות אבל בנוסח אין הבדל.
3. בהחלט כן.
הרב משה שטר

גילוח הזקן במכונת גילוח

המעיין בתשובת מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א ביביע אומר חלק ט' (יורה דעה סימן י') יראה, שכל ההיתר הוא רק אם אינו מהדק את המכונה לעור הפנים, אבל אם מהדק הרי זה גדר של מגלח בתער כיון שהעור נכנס בין חריצי הגלגל שבו התער, כך שהתער נצמד לעור ומגלחו בפרט במכונות גילוח של סכין כפול שמגלחות יותר עמוק וחלק מתער רגיל. לכן אין מנוס כי אם לגלח במכונת תספורת במס' 1 או באפטר (משחת גילוח).
מכל מקום שמעתי שמצא ידידי הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א סוג מכונת גילוח מסויימת שכן אפשר להשתמש איתה בלא חשש ותוכל לברר אצלו אודות אותה מוכנה והיכן אפשר להשיגה.
הוא נמצא בבית ההוראה בימי חמישי בין השעות 19:15 עד 20:30 בערך בטל' 03-5747316.
הרב משה שטר

לקדש בשבת כמה פעמים לאנשים שונים

יש בזה כמה פרטים בכמה אופנים. 1. אם הוא אינו סועד סעודת שבת בבית האמא, ורוצה לשתות הוא בעצמו מכוס הקידוש צריך שיחשב לו קידוש במקום סעודה שאל"כ הרי אינו יכול לשתות לפני שעושה קידוש בביתו היכן שסועד, ולכן התנאי שיוכל בכל זאת לעשות קידוש בבית האמא הוא שיקפיד לשתות רביעית לפחות ולא רק מלא לוגמא שהוא רוב רביעית, או אפי' שתי רביעיות, שיחשב לו ודאי קידוש במקום סעודה וכמ"ש מרן בש"ע בסימן רעג בשם הגאונים, ועל הצד היותר טוב אם יוכל לאכול מזונות שיעור כזית לפחות שיתחייב בברכה אחרונה דאז בודאי חשיב קידוש במקום סעודה.
2. ואם אינו רוצה לאכול כנזכר או לשתות רביעית (או שתי רביעיות) אלא שיברך "הגפן" ואמו תשתה רוב רביעית, יש גם אפשרות כזאת אלא שכאן יוכל לעשות כן רק אם אמו אכן אינה יודעת לברך בעצמה ברכת "בורא פרי הגפן" אבל אם אמו יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" הרי שאינו יוכל להוציאה ידי חובה ולברך בשבילה וכמ"ש מרן בש"ע (סי' רעג סעיף ד) כשאינו יוצא הוא גם ידי חובה באותו הקידוש כלל.
3. ולכן מכיון שאיני יודע אם האמא תחי' יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" שזהו קידוש שחרית (והפס' שלפני כן אינם הקידוש עצמו אלא תוספת ואינם עיקר), על כן אני יוצא מנקודת הנחה שאכן האמא תחי' יודעת לברך עכ"פ "בורא פרי הגפן" וע"כ תעשה כמו שכתבתי לך במס' 1.
4. לגבי האחות שבאה אח"כ ורוצה שתעשה לה קידוש שוב, הנה אם עשית כמו הקטע ה - א שקידשת לאמא ושתית רביעית לפחות או שתי רביעיות או שאכלת מזונות שיעור חיוב ברכה אחרונה, ועדיין לא ברכת הברכה אחרונה מעין שלוש הרי שבמצב זה אם האחות יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" אינם יכול לחזור שוב ולקדש בשבילה אלא היא צריכה לברך "בורא פרי הגפן" לעצמה אבל אם אכן אינה יודעת כלל לברך "בורא פרי הגפן" (מה שאינו נראה לי שמצוי היום) תוכל לחזור ולקדש לה אפי' עדיין לא בירכת מעין שלוש. ואם בירכת כבר מעין שלוש ואח"כ באה ורוצה שתעשה לה קידוש בכל אופן בין אם יודעת לברך ובין אם לאו תוכל לחזור ולקדש לה ותשתו שניכם מן היין אלא שאחד יקפיד לשתות מלא לוגמיו.
5. ולגבי מה ששאלת אם אתה יכול לחזור ולקדש כשתגיע לביתך, בקידוש שחרית בכל אופן מהאופנים הנ"ל שתעשה בין אם נהגת כמו בקטע היא בין נהגת כמו בקטע ה - ב תוכל לחזור שוב ולקדש בביתך קידוש שחרית.
הרב משה שטר

כמה כסף לקחת לפדיון מעשר שני

1) כבר נסתפק בזה הגאון חזון איש (שביעית ז אות טז) אם יש לדונם כדין אתרוג שכתב בשלחן ערוך יורה דעה (סימן שלא) לילך לגבי עונת המעשרות גם לפי הלקיטה וגם לפי החנטה, לכן אם כגון היתה החנטה קודם טו בשבט (שנה שניה הנכנסת לשלישית) והלקיטה היתה אחר טו בשבט של שלישית יש להחמיר להפריש על תנאי גם מעשר שני וגם מעשר עני, וכן על זה הדרך.
2) מרן בש"ע (שם סעיף קלד) כתב ששוי פרוטה הוא אחד מ - 32 ממעה כסף, ומעה כסף היא רביע דרהם. והנה משקל הדרהם ע"פ מרן הראשון לציון בהליכות עולם חלק ה' (הלכות חלה) 3 גרם, וא"כ רבע מזה הוא 0.75 גרם וזהו מעה כסף, יוצא שבשביל למצוא שוי ערך פרוטה צריך לחשב כמה שוה 0.75 גרם כסף טהור (אונקיה) ולחלקו ל - 32 חלקים. ובדקתי ע"י אנשים מומחים המתעסקים במתכות (כסף, זהב) ואמרו לי שכרגע לתאריך ח' טבת תשע"ב עולה 3.42 שקל לגרם אחד כסף, וא"כ נחלק 3.42 ל - 4 יוצא 0.855 נפחית תוצאה זו מ - 3.42 נקבל 2.56 זאת אומרת שערך 0.75 גרם כסף טהור שוה להיום (בתאריך הנ"ל) 2.56 שקל וזוהי מעה כסף נחלק את זה ל - 32 ונקבל 0.08 היינו ששוי פרוטה כעת היא 8 אג' בערך, כדאי לעגל ל - 9 או 10 אג'.
3) אין מחללין ממטבע (עיין למרן בשו"ת אבקת רוכל הביאה מרן החיד"א בברכי יוסף סוף סימן של"א ביו"ד). ואכתוב מה צריך לעשות כשהמטבע מתמלא לדוגמא בשקל אחד נכנס 10 פעמים ויותר חילולים (ע"פ מ"ש לעיל ב - 2) וב - 5 שקל נכנס 50 פעמים ויותר וכן ע"ז הדרך, וכשמתמלא המטבע צריך ליחד עוד מטבע חדש ולחלל עליו מס' פעמים שנכנס בו לפי ערכו, ואם רוצים לחלל את כל המטבעות יחד להוציאם לחולין צריך לחללם על שוה פרוטה של פירות היינו לדוגמא לקחת סוכר (שגם נחשב פרי ונעשה מסלק סוכר כידוע) בשווי ערך של 10 אג' ולחלל עליו את הקדושה שישי במטבעות ואז המטבעות יצאו לחולין והסוכר נתפס בקדושה וצריך להשמידו בכבוד, כיצד, תמיס את הסוכר הנ"ל במים ואח"כ תשפוך מים אלו בקרקע לא מרוצפת שיבלע באדמה, ולא לישפוך ח"ו לתוך כיור וכדו'. ודע שאין מחללין מטבע למטבע אלא אך ורק מפירות למטבע או ממטבע לפירות, אבל לא ממטבעות למטבע לכן תמיד תעשה כמו שכתבתי לחלל המטבע או המטבעות שיצטברו לסוכר בשווי שוה פרוטה כנ"ל.
הרב משה שטר

דרך והכוונה ללמוד גמרא וארמית

אם אתה רוצה באמת לדעת איך ללמוד גמרא ולהבינה כהוגן "עשה לך רב" - פירושו צריך אתה לקבוע לימוד יומי קבוע ורצוף עם אברך תלמיד חכם שילמד אותך גמרא או באופן אישי (חברותא) או בשיעור בצוותא, ותחזור על החומר שלימדו אותך בשעות הפנאי באופן קבוע ולאט לאט תרכוש את השפה הארמית, ובעיקר את צורת ביטוי מהלכי הגמרא מתי יש קושיה, מתי יש תירוץ וכן על זה הדרך. אבל תדע שכל זה צריך רצינות, עמל, רצף, ואהבת תורה. אין דרך אחרת לדעת ללמוד גמרא לבד, זהו "היסוד" עשה לך רב, ספרים הם רק תוספת.
הרב משה שטר

סגולה לזיווג

תפילה מעומק הלב ששערי "דמעה" לא ננעלו. ולגבי סעודה שמעתי שיש עושים סעודת "אמנים" היינו שמתאספים ציבור ומביאים ברכות מכל הסוגים וכל אחד מהציבור מברך בתורו וכולם עונים אחריו אמן וראשית מתחילים מ"מזונות" ומכוונים לפרנסה טובה אחר שבירכו כולם (כל אחד בתורו וענו אחריו אמן) עוברים ל"גפן" ומכוונים לזווג הגון למי שצריך, ואפשר להזכיר שמותיהם וכדומה וכן על זה  הדרך ."עץ" זרע קודש של קיימא "אדמה" רפואה שלימה ו"שהכל" כולל כל הענינים.
הרב משה שטר

פאה נכרית או כיסוי ראש חלקי

לשיטת רוב ככל הפוסקים ראשונים ואחרונים אין שום הבדל בין פאה נוכרית (שיער תלוש על הראש) לבין שיער המחובר לראש, שמראה זה ונוי זה אסרה התורה ברשות הרבים וכדו'. ואם כן עדיף כיסוי ראש שמכסה השיער ממש אף על פי שבנידון השאלה מכסה רק רוב השיער ולא כל השיער מאשר לצאת לרשות הרבים בפאה שאינה נחשבת לכיסוי כלל לענין זה והרי היא יוצאת כפרועת ראש לגמרי.
מכל מקום יש לידע שגם כיסוי ראש המכסה חלק מהשיער ולא כל השיער וכמו שכותבת השואלת, יש להקפיד שהשיעור היוצא ונראה לחוץ לא יהא אורכו יותר מארבעה סנטימטר, כן מורה ובא מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. וכן מרן ראש הישיבה שליט"א. אבל אם הוא יותר מארבעה סנטימטר הרי זה אסור משום גילוי שיער בחלק זה העודף מארבעה סנטימטר, לכן מכיון שאינני מכיר את הזוג השואל אומר באופן כללי שאם הם שומרי תורה ומצוות ומדקדקים קלה כבחמורה בודאי שאין להם להקל להוציא ולגלות משערות הראש מאחור יותר מארבעה סנטימטר אלא עד ארבעה ולא יותר, זהו דין גמור.
אבל אם הזוג השואל הם מתחילים להתחזק ועדיין האשה אינה מכסה שערות ראשה כלל, וכעת מתלבטים כיצד לכסות ואם תכסה בכיסוי הראש יהיה זה באופן שיראו השערות עד לכתף ויהיו יותר ארוכות מארבעה סנטימטר, אומר להם שאף על פי כן יתחילו כך לפחות וידעו שזה בודאי עדיף מגילוי שיער לגמרי אך ידעו גם שעדיין יש לשאוף ולהתחזק בעזרת ה' בהמשך עוד לכסות השיער כדת וכדין שלא יעבור הארבעה סנטימטר. ובזכות זה (מצות כיסוי הראש) כתבו חכמינו זכרונם לברכה שזוכים לרוות נחת ושמחה מהילדים, הילדים יוצאים מוצלחים ומבורכים, הברכה מצויה בביתם. ולכן תתחילו לפחות בזה ועם זאת שתהיה לכם השאיפה להתחזק עוד ועוד בהמשך לקיים המצוה בשלמות בעזרת ה'. ובודאי שתשרה הברכה במעשי ידיכם.
הרב משה שטר

תפלה והדלקת נר בזכות הצדיקים

1) מותר. מתי שתרצה.
2) אפשר כל נר.
3) הריני מנדב הנר הזה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ע"ה (או רבי מאיר בעל הנס ע"ה) זכותו תגן עלינו, ובזכות זה נזכה... 4) מבקשים מה' בזכות הצדיק.
5) בבית העלמין "פונוביז'" בבני ברק, הכניסה מהכביש של גבול ר"ג - בני ברק רח' חזון איש - רח' בן אליעזר ר"ג.
6) יש בישיבה עצמה וגם בביהכ"נ של הרב בשעה 7.00 ובעוד מקומות בארץ.
הרב משה שטר
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0