הרב משה שטר

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
מחבר ספר "מתנת חלקו" בירורים ועיונים בסוגיות העמוקות בהלכות שבת, ומשמש כבודק שו"ת בישיבה גדולה. 

שיעורי וידאו (32 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (158 שאלות)

פאה נכרית סינטטית

היות וכל הפוסקים שאוסרים את הפאה נוכרית משום "המראה של שיער" שזה נותן את היופי שאליו נתכונה התורה להסתיר, אם כן הוא הדין לגבי פאה בשיער סינטטי דהיות וגם באופן זה נראית האשה במראה עם שיער, א"כ אין לחלק ביניהם ש"מראה" זה אסרה תורה ומה לי טבעי מה לי סינטטי הרי גם זה נקרא בעולם "שיער" והוא עושה ונותן מה שאסרה תורה. ולפי זה אין זה נכון לומר שהגדרת פאה סינטטית כמו שאר כובעים אדרבה שיער סינטטי סוף סוף הוא מראה שיער והגדרתו תהיה "שיער" מה שאין כן שאר כובעים וכיסויי ראש אין בהם כלל שמץ כל שהוא ממראה שיער אדרבה באים לכסות ולהסתיר "מראה שיער". וזה פשוט.
הרב משה שטר

מעשרות מפירות פסיפלורה

פרי הפסיפלורה נתון במחלוקת גדולה אם הוא פרי העץ או דינו כירק ולכן על הצד שדינו כעץ הרי הוא פטור מלקט שכחה "ופאה" ואינו הפקר כלל כולל הפירות הפונים לרשות הרבים וגם מתוך השאלה ניכר שהחבר הנ"ל לא הפקיר כלל הצד שפונה לרשות הרבים. ולכן דין הפירות שהביא הוא טבל גמור וצריך גם לברך על ההפרשה הזו כמו שמודפס בסידורים רק יש לדעת שהשנה היא שלישית לשמיטה (תשע"א) ולכן במקום מעשר שני צריך להיות מעשר עני (שגם אם הוא עץ הרי החנטה שלו היתה אחרי טו בשבט וכן צריך את המעשר ראשון ללוי ואת המעשר עני לעני כיון שזה טבל ודאי.
הרב משה שטר

אמירת תפילת רבי ישמעאל כהן גדול בשבת

1. "בכל יום" לאו דוקא כי אכן בשבת הנכון שלא לאומרה משום שאין שאילת צרכים בשבת. ועיין עוד בשו"ת תפלה למשה חלק ב' (סימן א').
2. המקור הוא מה שמובא בס'פר עתרת חיים להגר"ח פלאג'י. ואין זה נוסח שונה אלא שם מובאים יותר קטעים ובאביעה השמיטו כמה קטעים מפני האריכות אבל בנוסח אין הבדל.
3. בהחלט כן.
הרב משה שטר

גילוח הזקן במכונת גילוח

המעיין בתשובת מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א ביביע אומר חלק ט' (יורה דעה סימן י') יראה, שכל ההיתר הוא רק אם אינו מהדק את המכונה לעור הפנים, אבל אם מהדק הרי זה גדר של מגלח בתער כיון שהעור נכנס בין חריצי הגלגל שבו התער, כך שהתער נצמד לעור ומגלחו בפרט במכונות גילוח של סכין כפול שמגלחות יותר עמוק וחלק מתער רגיל. לכן אין מנוס כי אם לגלח במכונת תספורת במס' 1 או באפטר (משחת גילוח).
מכל מקום שמעתי שמצא ידידי הגאון הרב יוסף פרץ שליט"א סוג מכונת גילוח מסויימת שכן אפשר להשתמש איתה בלא חשש ותוכל לברר אצלו אודות אותה מוכנה והיכן אפשר להשיגה.
הוא נמצא בבית ההוראה בימי חמישי בין השעות 19:15 עד 20:30 בערך בטל' 03-5747316.
הרב משה שטר

לקדש בשבת כמה פעמים לאנשים שונים

יש בזה כמה פרטים בכמה אופנים. 1. אם הוא אינו סועד סעודת שבת בבית האמא, ורוצה לשתות הוא בעצמו מכוס הקידוש צריך שיחשב לו קידוש במקום סעודה שאל"כ הרי אינו יכול לשתות לפני שעושה קידוש בביתו היכן שסועד, ולכן התנאי שיוכל בכל זאת לעשות קידוש בבית האמא הוא שיקפיד לשתות רביעית לפחות ולא רק מלא לוגמא שהוא רוב רביעית, או אפי' שתי רביעיות, שיחשב לו ודאי קידוש במקום סעודה וכמ"ש מרן בש"ע בסימן רעג בשם הגאונים, ועל הצד היותר טוב אם יוכל לאכול מזונות שיעור כזית לפחות שיתחייב בברכה אחרונה דאז בודאי חשיב קידוש במקום סעודה.
2. ואם אינו רוצה לאכול כנזכר או לשתות רביעית (או שתי רביעיות) אלא שיברך "הגפן" ואמו תשתה רוב רביעית, יש גם אפשרות כזאת אלא שכאן יוכל לעשות כן רק אם אמו אכן אינה יודעת לברך בעצמה ברכת "בורא פרי הגפן" אבל אם אמו יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" הרי שאינו יוכל להוציאה ידי חובה ולברך בשבילה וכמ"ש מרן בש"ע (סי' רעג סעיף ד) כשאינו יוצא הוא גם ידי חובה באותו הקידוש כלל.
3. ולכן מכיון שאיני יודע אם האמא תחי' יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" שזהו קידוש שחרית (והפס' שלפני כן אינם הקידוש עצמו אלא תוספת ואינם עיקר), על כן אני יוצא מנקודת הנחה שאכן האמא תחי' יודעת לברך עכ"פ "בורא פרי הגפן" וע"כ תעשה כמו שכתבתי לך במס' 1.
4. לגבי האחות שבאה אח"כ ורוצה שתעשה לה קידוש שוב, הנה אם עשית כמו הקטע ה - א שקידשת לאמא ושתית רביעית לפחות או שתי רביעיות או שאכלת מזונות שיעור חיוב ברכה אחרונה, ועדיין לא ברכת הברכה אחרונה מעין שלוש הרי שבמצב זה אם האחות יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" אינם יכול לחזור שוב ולקדש בשבילה אלא היא צריכה לברך "בורא פרי הגפן" לעצמה אבל אם אכן אינה יודעת כלל לברך "בורא פרי הגפן" (מה שאינו נראה לי שמצוי היום) תוכל לחזור ולקדש לה אפי' עדיין לא בירכת מעין שלוש. ואם בירכת כבר מעין שלוש ואח"כ באה ורוצה שתעשה לה קידוש בכל אופן בין אם יודעת לברך ובין אם לאו תוכל לחזור ולקדש לה ותשתו שניכם מן היין אלא שאחד יקפיד לשתות מלא לוגמיו.
5. ולגבי מה ששאלת אם אתה יכול לחזור ולקדש כשתגיע לביתך, בקידוש שחרית בכל אופן מהאופנים הנ"ל שתעשה בין אם נהגת כמו בקטע היא בין נהגת כמו בקטע ה - ב תוכל לחזור שוב ולקדש בביתך קידוש שחרית.
הרב משה שטר

הסרת שיער בלייזר לגברים

עיין בשולחן ערוך (יו"ד סימן קפב) בהלכות "לא ילבש גבר וכו'" באורך מה מותר ומה אסור מהמבואר בגמ' יבמות (מח.) והנזיר (נח: - נט.) ובמכות (כ:) ובשבת (צד:) ועפ"ד רבותינו הראשונים שם.
והכלל העולה דכל דבר ש"דרך הנשים" לעשותו לשם נוי ויופי ואין דרך הגברים לעשותו הרי הוא אסור לעשותו לאיש משום "לא ילבש". והנה למיטב ידיעתי הסרת שיער בלייזר הוא דבר שדרך הנשים בלבד לעשותו לשם נוי ויופי ואין הגברים עושים כן, וא"כ הרי שיש בזה איסור לאיש משום לא ילבש להסיר שיער לשם נוי ויופי כבשאלה דידן שרוצה להסיר השיער שמעל לקו הזקן קצת מתחת לעיניים והכל לשם נוי בלייזר להוא דרך נשים בלבד.
מיהו אם אכן המציאות נהיה שונה וגם גברים מסירים בלייזר בכל העולם לשם נוי וכיו"ב אזי יהיה מותר גם לגברים הסרת שיער בלייזר במקומות המותרים כבשאלה דידן מעל לקו הזקן קצת מתחת לעיניים, מ"מ אם אינו כן או שאין המנהג כן בכל העולם שגם גברים מסירים בלייזר הרי זה בודאי שאסור כאמור. ואין חילוק בכל הנ"ל בין נשוי לבחור.
הרב משה שטר

כיסוי תפילין של יד קודם הנחת תפלין של ראש

עדיף לכתחילה להחזיר הכיסוי הקטן אחר שהניח תפילין של ראש, כי עצם מעשה זה אינו "כחלק" ממצות תפילין של יד ולכן לכתחילה בודאי שיש לחוש להפסק. ואגב עיין בהגהות איש מצליח על המשנה ברורה (חלק א' סימן לב הערה 4) מה שכתבו בעיקר דין זה.
הרב משה שטר

תפלה והדלקת נר בזכות הצדיקים

1) מותר. מתי שתרצה.
2) אפשר כל נר.
3) הריני מנדב הנר הזה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ע"ה (או רבי מאיר בעל הנס ע"ה) זכותו תגן עלינו, ובזכות זה נזכה... 4) מבקשים מה' בזכות הצדיק.
5) בבית העלמין "פונוביז'" בבני ברק, הכניסה מהכביש של גבול ר"ג - בני ברק רח' חזון איש - רח' בן אליעזר ר"ג.
6) יש בישיבה עצמה וגם בביהכ"נ של הרב בשעה 7.00 ובעוד מקומות בארץ.
הרב משה שטר
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0