הרב משה שטר

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
מחבר ספר "מתנת חלקו" בירורים ועיונים בסוגיות העמוקות בהלכות שבת, ומשמש כבודק שו"ת בישיבה גדולה. 

שיעורי וידאו (32 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (158 שאלות)

האם אומרים תחנון כשיש חתן בר מצוה בבית בכנסת והוא לא מתפלל עם המנין...

עיינתי בפסקי תשובות ח"ב (עמוד עא), ושם כתב שהמנהג גם בכה"ג שאין החתן בר מצוה בעל ברית מתפלל עמהם אלא רק נמצא שם אין אומרים תחנון. ויש מי שכתב שבאופן זה אם אפשר לבקש ממנו שיצא ויאמרו תחנון זה הכי טוב. מיהו כמובן צריך לבחון בעין השכל אם לא יפגע כשיבקשו ממנו לצאת.
הרב משה שטר

האם יש הבדל בין צריך לחייב בהלכה?

כל מקום שכתוב "צריך" יש חובה לעשותו, רק שנחלקו האחרונים האם זה לכתחילה אבל בדיעבד אינו מעכב, או שגם בדיעבד מעכב. ועיין בשדי חמד (מערכת הצ' כלל ה') דמסיק שהכל לפי הענין. ומ"מ לכתחילה לכ"ע יש לעשותו. וע"ע ביבי"א ח"ג (אה"ע סי' כ"ו אות א').
הרב משה שטר

אמירת תפילת רבי ישמעאל כהן גדול בשבת

1. "בכל יום" לאו דוקא כי אכן בשבת הנכון שלא לאומרה משום שאין שאילת צרכים בשבת. ועיין עוד בשו"ת תפלה למשה חלק ב' (סימן א').
2. המקור הוא מה שמובא בס'פר עתרת חיים להגר"ח פלאג'י. ואין זה נוסח שונה אלא שם מובאים יותר קטעים ובאביעה השמיטו כמה קטעים מפני האריכות אבל בנוסח אין הבדל.
3. בהחלט כן.
הרב משה שטר

קטן הרוצה להניח תפילין

מרן בשלחן ערוך (סימן לז סעיף ג) כתב, קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא יישן ושלא יפיח בהם חייב אביו לקנות לו תפלין לחנכו. וכן הוא דעת רוב ככל הפוסקים הראשונים. מיהו הרמ"א כתב שהמנהג באשכנז שלא להניח לקטן עד שיגיע לי"ג ויום אחד, מ"מ לדידן הספרדים דאזלינן בתר הוראות מרן השלחן ערוך, אם הקטן הנ"ל הוא לומד בתלמוד תורה ופיקח הוא - מצוה להרגילו בהנחת תפלין. ומ"מ יש להזהיר את הצבור שלא לצרפו למנין כל עוד לא מלאו לו ויום אחד. וכן פסק מרן הגאון רבי עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר חלק ו' (סימן ג) וביחוה דעת חלק ב' (סימן ד).
הרב משה שטר

לקדש בשבת כמה פעמים לאנשים שונים

יש בזה כמה פרטים בכמה אופנים. 1. אם הוא אינו סועד סעודת שבת בבית האמא, ורוצה לשתות הוא בעצמו מכוס הקידוש צריך שיחשב לו קידוש במקום סעודה שאל"כ הרי אינו יכול לשתות לפני שעושה קידוש בביתו היכן שסועד, ולכן התנאי שיוכל בכל זאת לעשות קידוש בבית האמא הוא שיקפיד לשתות רביעית לפחות ולא רק מלא לוגמא שהוא רוב רביעית, או אפי' שתי רביעיות, שיחשב לו ודאי קידוש במקום סעודה וכמ"ש מרן בש"ע בסימן רעג בשם הגאונים, ועל הצד היותר טוב אם יוכל לאכול מזונות שיעור כזית לפחות שיתחייב בברכה אחרונה דאז בודאי חשיב קידוש במקום סעודה.
2. ואם אינו רוצה לאכול כנזכר או לשתות רביעית (או שתי רביעיות) אלא שיברך "הגפן" ואמו תשתה רוב רביעית, יש גם אפשרות כזאת אלא שכאן יוכל לעשות כן רק אם אמו אכן אינה יודעת לברך בעצמה ברכת "בורא פרי הגפן" אבל אם אמו יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" הרי שאינו יוכל להוציאה ידי חובה ולברך בשבילה וכמ"ש מרן בש"ע (סי' רעג סעיף ד) כשאינו יוצא הוא גם ידי חובה באותו הקידוש כלל.
3. ולכן מכיון שאיני יודע אם האמא תחי' יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" שזהו קידוש שחרית (והפס' שלפני כן אינם הקידוש עצמו אלא תוספת ואינם עיקר), על כן אני יוצא מנקודת הנחה שאכן האמא תחי' יודעת לברך עכ"פ "בורא פרי הגפן" וע"כ תעשה כמו שכתבתי לך במס' 1.
4. לגבי האחות שבאה אח"כ ורוצה שתעשה לה קידוש שוב, הנה אם עשית כמו הקטע ה - א שקידשת לאמא ושתית רביעית לפחות או שתי רביעיות או שאכלת מזונות שיעור חיוב ברכה אחרונה, ועדיין לא ברכת הברכה אחרונה מעין שלוש הרי שבמצב זה אם האחות יודעת לברך ברכת "בורא פרי הגפן" אינם יכול לחזור שוב ולקדש בשבילה אלא היא צריכה לברך "בורא פרי הגפן" לעצמה אבל אם אכן אינה יודעת כלל לברך "בורא פרי הגפן" (מה שאינו נראה לי שמצוי היום) תוכל לחזור ולקדש לה אפי' עדיין לא בירכת מעין שלוש. ואם בירכת כבר מעין שלוש ואח"כ באה ורוצה שתעשה לה קידוש בכל אופן בין אם יודעת לברך ובין אם לאו תוכל לחזור ולקדש לה ותשתו שניכם מן היין אלא שאחד יקפיד לשתות מלא לוגמיו.
5. ולגבי מה ששאלת אם אתה יכול לחזור ולקדש כשתגיע לביתך, בקידוש שחרית בכל אופן מהאופנים הנ"ל שתעשה בין אם נהגת כמו בקטע היא בין נהגת כמו בקטע ה - ב תוכל לחזור שוב ולקדש בביתך קידוש שחרית.
הרב משה שטר

הסרת שיער בלייזר לגברים

עיין בשולחן ערוך (יו"ד סימן קפב) בהלכות "לא ילבש גבר וכו'" באורך מה מותר ומה אסור מהמבואר בגמ' יבמות (מח.) והנזיר (נח: - נט.) ובמכות (כ:) ובשבת (צד:) ועפ"ד רבותינו הראשונים שם.
והכלל העולה דכל דבר ש"דרך הנשים" לעשותו לשם נוי ויופי ואין דרך הגברים לעשותו הרי הוא אסור לעשותו לאיש משום "לא ילבש". והנה למיטב ידיעתי הסרת שיער בלייזר הוא דבר שדרך הנשים בלבד לעשותו לשם נוי ויופי ואין הגברים עושים כן, וא"כ הרי שיש בזה איסור לאיש משום לא ילבש להסיר שיער לשם נוי ויופי כבשאלה דידן שרוצה להסיר השיער שמעל לקו הזקן קצת מתחת לעיניים והכל לשם נוי בלייזר להוא דרך נשים בלבד.
מיהו אם אכן המציאות נהיה שונה וגם גברים מסירים בלייזר בכל העולם לשם נוי וכיו"ב אזי יהיה מותר גם לגברים הסרת שיער בלייזר במקומות המותרים כבשאלה דידן מעל לקו הזקן קצת מתחת לעיניים, מ"מ אם אינו כן או שאין המנהג כן בכל העולם שגם גברים מסירים בלייזר הרי זה בודאי שאסור כאמור. ואין חילוק בכל הנ"ל בין נשוי לבחור.
הרב משה שטר

להיכן פונה המוציא את הספר תורה מן ההיכל

כאשר יש לפנינו שני דרכים שאנו יכולים לילך בהם, על זה אמרו חכמים שכל פניותיך יהיו לימין, ובנדון דידן הוא צד צפון שהוא הימין. כשלוקח הספר תורה להוליכו להיכל ולא לצד דרום שהוא השמאל. ומה שאחר כך כשסובב התיבה וצריך לפנות לצד שמאל אין בכך כלום שהרי באותו הזמן והמצב אין לו גם פניה לימין אלא אך ורק לשמאל ובזה לא דיברו חכמים, וכי אסור לאדם לפנות שמאלה בכביש או ברחוב אם זהו דרכו?! ודאי שלא! אלא זהו הכלל שכתבתי לעיל כשיש בדרכו שני פניות שיכול לפנות מכאן ויכול גם מהצד השני לזה אמרו שכל פניותיך יהיו לימין. וזה כאשר לוקח הספר תורה מההיכל לתיבה יש לפניו שני דרכים מצד צפון (ימין) ומצד דרום (שמאל) לכן צריך הוא לפנות לימין שהוא הצפון (כי הוא מסתובב כלפי הציבור וכן מבואר בבית יוסף במפורש) ואחר כך כשסובב התיבה אין שתי פניות אלא רק שמאל לכן אין בכך כלום וכנתבאר.
הרב משה שטר

תפלה והדלקת נר בזכות הצדיקים

1) מותר. מתי שתרצה.
2) אפשר כל נר.
3) הריני מנדב הנר הזה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ע"ה (או רבי מאיר בעל הנס ע"ה) זכותו תגן עלינו, ובזכות זה נזכה... 4) מבקשים מה' בזכות הצדיק.
5) בבית העלמין "פונוביז'" בבני ברק, הכניסה מהכביש של גבול ר"ג - בני ברק רח' חזון איש - רח' בן אליעזר ר"ג.
6) יש בישיבה עצמה וגם בביהכ"נ של הרב בשעה 7.00 ובעוד מקומות בארץ.
הרב משה שטר
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0