רבני בית ההוראה

אחד מרבני בית ההוראה שליט"א שע"י ישיבת כסא רחמים.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (5 מאמרים)

סודו של איש החזון

רבני בית ההוראה | על פני עמודי הספר, נעשה נסיון להתחקות אחר סודו של האיש שהצליח להגשים את חזונו ההיסטורי יש מאין...

פורים פורים לנו, ברוך אשר...

ימי הפורים ממשמשים ובאים| ההסטוריה חוזרת!| דברי אבי הישיבה מרן רבי רחמים חי... לקריאה

בשולי הגלימה - חלק א’

יחד עם כל בית ישראל הבטנו בגלימת הזהב המיותמת, ועינינו התרטבו בדמעות והלב... לקריאה

שאל את הרב (1K שאלות)

פדיון נפש

פדיון נפש נהגו לעשות אנשים בעלי בעיות שונות: זיווג, פרנסה, שלום בית, פריון וכדומה. גם אדם שמרגיש מועקה כזו או אחרת יכול לעשות פדיון נפש, ובכלל, שמעתי על אנשים שעושים לעצמם כל ראש חדש פדיון נפש, להזיק- זה לא מזיק. מהו פדיון נפש? כפשוטו כן הוא, פודים את הנפש, כלומר אם חלילה נגזרה גזרה על האדם- האדם פודה את נפשו על כסף שילך לצדקה. אין חובה להיות נוכח. פדיון נפש הנערך בישיבת כסא רחמים יש בו שתי מעלות, האחת- השמות הנשלחים לפדיון מתברכים מפי מרן ראש הישיבה שליט''א, השנית- בכסף שתורם זוכה להחזיק תלמידי חכמים העוסקים בתורה, והרי ידוע ''תורה מגנא ומצלא''.
נ.ב ניתן לשלוח פדיון נפש, כאן באתר- בעמוד התרומות, ישנה אפשרות ל''פדיון נפש''.
רבני בית ההוראה

מוצאות האותיות ובפרט האות רי"ש

א) אותיות דטלנ"ת וזסשר"ץ אכן קשות מעט כיון שנוצרות מהלשון והשיניים גם יחד (ומ"ש שאותיות זסשר"ץ אינן שייכות לשיניים אינו ברור כלל שודאי שייכות. ודו"ק). והחילוק ביניהם שאותיות דטלנ"ת כביכול נעזרות בשיניים אבל אינן מוכרחות להן וזה לך האות כי תוכל לאומרם גם אם תפתח את השיניים ואז הלשון אינה נוגעת בהן וכן באותיות זסשר"ץ נעזרות בלשון אבל אם תפתח את השיניים לא תעזור הלשון כי אין לה איפה להשתפשף. ולכן זה הכלל כל מוצא של אותיות פי' המוצא העיקרי שבלעדיו לא יתכן שתצא האות.
ב) על פי האמור מיושב שכן האות רי"ש לא תצא בפתיחת השיניים אף שהלשון משוחררת ולכן נקבע מוצאה מהשיניים.
ג) איני חושב שרס"ג מעיד על זמנו רק מתוך השמועה, וכן ר' דונש בן תמים כתב "היתה" ידועה רק לאנשי טבריה וארץ ישראל והם חיו באותה תקופה. כך יצא לי מעיון בספר שפת אמת לגאון ר' בנציון הכהן זצ"ל באות רי"ש וכתב שם שנראה שאחר שיצאו יהודי טבריה לגלות ונחרבה הארץ נשכח מבטא הרי"ש הנה לך כי גם הוא זצ"ל הבין כי מבטא זה הינו עתיק יומין ובזמן חכמי המסורה כבר נשתכחה ויתכן שלמדו או שמעו איש מפי איש לכמה דורות מלים מסיומות ועיין מכלול להרד"ק (דף פ"א ע"ב) שהביא משם עלי בן יהודה הנזיר כמה מלים דגושים ורפויים. וכנראה שלא היו כללים ברורים או מסורת די אמינה לסמוך עליה כי המסורה תפקידה להכריע בין גירסאות שונות וכאן זה לא כ"כ שייך. כן נראה לפום ריהטא וצריך לבדוק עוד בענין.
ע"ה אלעד עשוש ס"ט.
רבני בית ההוראה

ביאור אודות נעמה העמונית

1) לא ברור למי התכוונת רמ"ע, ואולי לרמ"ע מפאנו שהבאתי לקמן, וא"כ היה צריך לכתוב ברור, ועם מקור שנבין במה מדובר. ולעיקר השאלה אמנם הלב"ג והרב אברבנאל והמלבי"ם כתבו שהיתה רשעית. לעומתם הרב נמוקי יוסף בב"ק (דף ל"ח ע"א) כתב שהיתה צדקת ונסתייע מהגמ' הנ"ל ופירש שמה שנאמר במלכים שהיו לשלמה נשים עמוניות רשעיות אין הכוונה אליה. ע"ש. והחיד"א בחומת אנך (מלכים ודהי') יישב כפילות הזכרת שמה לשבח, והאריך בזה בעל יפ"ל בס' "אנך יפה" על תהלים מ'. עש"ב.
2) המדרש הזה נדפס באוצר המדרשים של אייזנשטיין (ח"ב עמ' סצז). מתוך ספר "בית המדרש" (ח"ב עמ' 86) של ילינק (ואמ"א). והביאו ג"כ הרמ"ע מפאנו בספר עשרה מאמרות (מאמר אם כל חי פ"י) ונרגש מקושיא זו, ע"ש. והבא"ח בספרו בניהו (עמ"ס יבמות ע"ז ע"א) תמה ע"ד, וכ' ליישב שדוד ראה את רחבעם ברוה"ק, ואמר עליו את מזמור מ' ולא נולד באמת אז, וגם מה שנאמר שהיה בן מ"א במלכו, אין הכוונה שהיה אז בגיל זה אלא שהחשיבו לו משעה שדוד נתנבא עליו, לומר שהיה הגון למלכות אע"פ שהיה בן גיורת וכמ"ש מרן בכ"מ (פ"א מה' מלכים ה"ד). ע"ש. ובמקום אחר כתב (נתפרסם בירחון מקבציאל (של אהבת שלום) מכתי"ק) שיש ט"ס באגדה זו ולא היה המעשה עם אשמדאי, אלא בילדותו כשלמד אצל רבו מעשה שדים הזכיר איזה משהו ועי"ז נזוק מהשדים שהעיפו אותו וכו', וזה היה בחיי דוד אביו. עכתד"ק.
3) בסוף מסכת סנהדרין יש מחלוקת האם יש לו חלק לעוה"ב או לאו, ולדעת חכמים אין לו חלק לעוה"ב והסיבה היא שמנשה חטא והחטיא את הרבים, וכשחזר בתשובה זרק הפסלים מחוץ לירושלים ולא שרף ואבד אותם לגמרי ואחרי מותו בנו לקח את הפסלים בחזרה ועבד אותם, ולכן לא היתה תשובת המשקל שלו שלמה.
רבני בית ההוראה

פירוש המילה "קילור - קילורין"

מילה זו אינה מהתורה אלא בדברי חז"ל, והוא על דרך מה שאמרו בויקרא רבה (פרשה י"ב אות ג'): תני חזקיה נעשו דברי תורה וכו' קילורית לעיניים וכו' שנאמר מצות הק ברה מאירת עינים. ע"ש. והיינו מין משחה או תחבושת שהיה נהוג בזמנם למשוח בה את העין לחיזוק העין ולרפואתה, כדאיתא במסכת שבת (דף י"ח ע"א): ומניחין קילור על גבי העין וכו' - ומתרפאת והולכת כל היום כולו. ע"ש. ועיין עוד שם בדף ק"ח ע"ב.
רבני בית ההוראה

ללכת לראות "מופע קסמים" ולהטוטנים

לדעת מרן ראש הישיבה שליט"א הדבר מותר, אבל צריך שה"קוסם" יבאר ויגלה לקהל הצופים בו פעלול אחד כיצד עושהו. ויש עוד אחרונים שמקילים בזה (כן השיב בתשובה בכתב ידו)., ומהם הגאון חזון איש (עיין בתשובות והנהגות חלק א' סימן תנ"ה) ועוד. ודעת מרן הגר"ע יוסף לאסור זאת, כמו שכתב בספריו כמה פעמים, ראה בשו"ת יביע אומר חלק ה' (יורה דעה סימן י"ד), ובשו"ת יחוה דעת חלק ג' (סימן ס"ח), ובספרו מאור ישראל חלק ג' (הלכות עכו"ם פרק י"א הלכה ט') שאין להקל בזה כלל. ע"ש. אמנם במשנה אחרונה בספרו חזון עובדיה - שבת חלק ג' (עמוד ת"ק) סיים בלשון "וכן ראוי להחמיר". ע"ש. (ועיין עוד בספר מפרי פי איש, ובספר ויען שמואל - התשע"ג, ובספר ואין למו מכשול חלק ב', מה שכתבו בזה).
רבני בית ההוראה

מישהו שאל האם מותר לחבק בבית כנסת, והרב ענה ואני מצטט: אין לחבקו...

כשאדם מנשק את ידיו אביו או רבו זה לא מראה אהבה וחיבה כי הקב"ה ציוה אותנו על כבודם ומצוה מותר לעשות בבית כנסת אולם כלפי כל אדם אין מצוה להראות חיבה ואהבה בכל מקום אפילו שאנו מחוייבים לאהוב כל אחד מבני ישראל אולם זה לא מחייב להראות חיבה בכל מקום וכמו שצריך לאכול ולשתות ולהברות את הגוף ואין זה אומר שבגלל שזה מצווה צריך לעשות את זה בבית הכנסת אלא כל דבר יש לו מקום ולכל דבר יש לו זמן 

רבני בית ההוראה
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0