הרב רזיאל כהן

מתלמדיו של הגר"מ לוי זצ"ל, מחבר שו"ת "מחקרי ארץ" ב' חלקים הכוללים עשרות תשובות ופסקים בהלכה.
מעורכי "משנה ברורה – איש מצליח" ח"ה על הלכות פסח, ושותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות תערובות. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (78 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (1.6K שאלות)

הדלקת נרות חנוכה לפני תפילת ערבית

1. כל שיש חשש שיעבור זמן "שתכלה רגל מן השוק", אין להקפיד על הכלל של "תדיר קודם", ויש להדליק נרות חנוכה אף לפני ערבית (עיין תפילה למשה ח"ב סימן מא אות ב). ולכן יש להדליק את הנרות מיד תוך החצי שעה מצאת הכוכבים, וערבית יתפלל אחר כך.
2. כיום בשעה 18:00 עדיין הרבה חנויות פתוחות, והאנשים מסתובבים ברחוב , ואפשר לסמוך בזה על הסוברים שהוא עדיין זמן ההדלקה הראוי ולכן עדיף להדליק אז נר חנוכה, ולא יחכה לאחר ערבית (עד שעה 21:30) שאז מסתבר שנחשב "כלתה רגל מן השוק" גם בזמנינו וכנ"ל [ולדעת מורנו ורבנו הרב תפלה למשה שם במקרה כזה עדיף להקדים להתפלל ערבית ביחיד קודם ההדלקה אולם מרן ראש הישיבה בהגהתו שם עמוד תע"ג כתב, שאם כרגיל להתפלל ערבית בשעה מאוחרת אין צריך להקדים כעת להתפלל ביחיד קודם ההדלקה, אלא ידליק, ואחר כך יתפלל כדרכו בימות השנה].
אם במקום מגוריך כבר בשעה 18:00 כבר כלתה רגל מן השוק (כמו במושבים או בשכונות קטנות), נראה שאכן ראוי לאחר את ההדלקה עד אחר תפילת ערבית בציבור, כיוון שאין לך מה להפסיד יותר בהמתנה זו.
הרב רזיאל כהן

דרך הכשרת תנור טרף

אם אכן יש לכם צורך בתנור החדש, תוכלו לקבלו ולהכשירו באופן הבא: - ראשית יש לנקות היטב היטב את דפנות התנור מבפנים וכן את הדלתות, בחומר חריף (מסיר שומנים) בלי לפסוח על שום חריץ. - אחרי שנוקה התנור מכל לכלוך הניכר לעין, יש להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה, כדי לשרוף את אידי האיסור שנבלע בדפנות, ומותר אח"כ לכתחילה להשתמש בו למאכלי חלב או בשר. - את החצובות (הברזלים שעליהם מניחים את הסירים) יש לנקות היטב היטב כנ"ל, ואח"כ יש להגעילם (להכניסם לתוך סיר של מים רותחים מבעבים על האש), או ללבן ליבון קל (להעביר אותם באש מבלי לחכות שיתזו מהן ניצוצות). - המבערים עצמם, אינם צריכים שום הכשר, מאחר ואינם באים במגע ישיר עם הסירים. עם זאת יש לנקותם היטב. והמחמיר להגעילם - תבוא עליו ברכה.
הרב רזיאל כהן

אפה אוכל בשרי בתנור חלבי וכיוצא בזה

יישר כח על השאלה המקיפה, אנסה לענות בעזרת ה' באופן כללי:
א). כלי חלב נקי שעברו 24 שעות מבישול החלב שבו, בליעת החלב שבתוכו נפגמת ונפסדת. ולכן אם טעו ובישלו בו בשר, דינו כ"היתרא בלע", ויש קצת "הנחות" בהכשרו, שגם אם בלע בצורה יבשה - כגון שפוד או תבנית אפיה - די לו בהגעלה. (ולהבדיל משפוד או תבנית שאפה בהם איסור גמור, כגון בשר נבלה, שטעונים הכשר בליבון באש).
ב). גם אם לא ידוע לנו בבירור שעברו 24 שעות מבישול החלב, אנו תולים שעברו, כיון שהלכה היא: "סתם כלים אינם בני יומן".
ג). בכל האופנים שעברו 24 שעות (או שיש ספק אם עברו), המאכל מותר בדיעבד (מטעם "נותן טעם לפגם"), אך זהו דוקא כשהיתה התבנית נקיה משיורי חלב. אם נשארו בה שירוי מאכל חלבי (ואין שם ביטול בששים), המאכל אסור גם אחרי 24 שעות, וכן לתבנית אין תקנה אלא בליבון.
ד). דין בליעת התנור, הוא כדין בליעת נוזל (שהרי הוא בלוע אדים לחים), ולכן גם אם נבלע בו איסור גמור (כגון נבלה וטריפה, או שלא עברו 24 שעות בין הבשר לחלב), די להכשירו בליבון קל (שהוא שוה להגעלה) - דהיינו להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה. כמובן אחרי שינקוהו היטב מכל שיירי לכלוך בעין. כל זה נכון גם לגבי הרשת שהיתה מתחת לתבנית ולא נגעה באוכל באופן ישיר.
ה). התבנית דינה כבליעת דבר יבש, ולכן אם נבלע בה בשר וחלב תוך פחות מ-24 שעות ביניהם - הרי היא אסורה, אבל אם עברו ביניהם 24 שעות (ונקראת "היתרא בלע") אפשר להכשירה בליבון קל כנ"ל.
החילוק בשאלותיך בין אוכל מבושל לאוכל שאינו מבושל לא הבנתי. אשמח אם תבאר כוונתך בזה.
הרב רזיאל כהן

סדר תפילת מנחה ביום צום עשרה בטבת שחל בערב שבת

1. לכתחילה יש להתחיל תפלת מנחה באופן שיסיימו אותה מספר דקות קודם השקיעה, וירויחו מצות תוספת שבת, כי לדעת הרבה פוסקים כל שממשיכים בתפלת מנחה עד אחר השקיעה מפסידים מצות תוספת שבת, ויש לכלכל זמן הוצאת ספר תורה בהתאם. [ומכל מקום בשאר תעניות בשעת הדחק אפשר לקרוא ספר תורה בברכות אף בין השמשות (ויאמרו אח"כ תפלת לחש בלי חזרה), עיין בשו"ת דבר יהושע חלק ג' (יורה דעה סימן ס"ג אות ג') ובשות יביע אומר חלק ז' (אורח חיים סימן י"ז), ובפסקי תשובות דפוס חדש חלק ג' סימן רצ"ב הערה 30].
2. בשאר תעניות נראה לעניות דעתי שרשאי לומר עננו אף לאחר השקיעה, כמו שרשאי להתפלל מנחה באותה שעה, ונחשב לענין זה כיום התענית. אבל כשחלה התענית בערב שבת קשה בעיני שיאמר אז "ביום צום התענית הזה כי בצרה גדולה אנחנו". וראיתי שגם בשו"ת דבר יהושע הנ"ל הניח זה בצריך עיון למעשה. (ועיין ביד אפרים סוף סימן תק"נ).
3. נשיאת כפים מותרת בשעת הדחק גם בבין השמשות, עד צאת הכוכבים (עיין יחוה דעת חלק ו' סימן מ', ובתורת המועדים - ד' תעניות עמוד ס"ו).
4. ודאי עדיף להתפלל סמוך לשקיעה, כדי להרויח את ברכת הכהנים (אלא שיקפידו לעמוד בזמנים ולסיים את כל התפלה לפני השקיעה וכנ"ל). והתפלה בשעה מוקדמת אין בה שום תועלת, אף לדעת שיבולי הלקט, שהרי הוא סובר שגם אז אין לקרוא בתורה, ומה הועילו חכמים בתקנת ההקדמה?
5. מדבריך ניכר שאין דעתך נוחה כלל מאיחור זמן התפלה, ואף הוספת באירוניה שמן השמים גרמו לאותם המאחרים שיתאחרו עוד יותר וכו'. ובמחילת כבוד תורתך לא ידעתי על מה הקפדת, הרי רצו להרויח ברכת כהנים שהיא מצות עשה מן התורה. ואמנם המקדימים להתפלל מנחה גדולה בערב שבת יש להם על מה שיסמוכו מדברי רבני ירושלים הקדמונים (שהובאו בחזון עובדיה - ד' תעניות עמוד ק"ג), אך המתאחרים ודאי כדין עושים לכתחילה. אלא שצריכים לעמוד על משמר הזמנים, כמו שצריכים להקפיד על זה במצוות רבות אחרות.
הרב רזיאל כהן

זמן הנחת טלית ותפלין למנין פועלים

זמן "עלות השחר" אינו 92 דקות לפני הנץ, אלא 72 דקות. אלא שנחלקו הפוסקים אם לחשב אותן בדקות שוות או בדקות זמניות. ובלוח של הישיבה אנו מחשבים הדקות הללו לפי "שיטת המעלות", כפי שביאר באורך מרן ראש הישיבה באור תורה (טבת תשנ"ה סימן מ"א).
זמן טלית ותפלין הרשום בלוח של הישיבה הוא שעה בדיוק לפני הנץ, וזה ע"פ עדות החכם והתוכן ר' יהוסף שווארץ (ראה בשו"ת איש מצליח חלק א' סימן ט"ו דף נ"ב ע"ב, ובהערות שיח אלעזר שם), ועוד פוסקים. וכן מנהג ירושלים, וכפי שצויין בילקוט יוסף חלק א' (מהדורת תשמ"ה עמוד קל"ז). ואע"פ שמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל שם כתב שלענין פועלים יש לסמוך על דעת הסוברים שהוא שש דקות אחר עלות השחר, אולם באיש מצליח שם (דף נ"ב ע"א) דחה שיטה זו בתוקף. ונראה לי שגם הסומך על המקילים, אין לו להקל בתרתי - לחשב עלות השחר ב-72 דקות זמניות, וזמן טלית ותפלין ב-6 דקות בלבד, אלא צריך לחשב את עלות השחר כ-72 דקות שוות [גם בקיץ], ו-6 דקות לאחריהן הוא זמן טלית ותפלין. (וסמך לזה מדברי האיש מצליח שם בדפוסים חדשים עמוד רמ"ה ד"ה וראיתי).
לסיכום: אין להניח טלית ותפלין אלא שעה בדיוק קודם זמן הנץ שבלוחות, ובשעת הדחק המקדים 6 דקות לפני כן - יש לו על מה לסמוך.
הרב רזיאל כהן

ברכתו של "לחוח" תימני

מזונות. ואם אוכלים ממנו יותר משיעור קביעות סעודה, ראוי לאוכלו בתוך סעודה של לחם גמור (ברכת ה' חלק ב' פרק ב' סעיף ט"ז).
הרב רזיאל כהן

ברכה על קראנצ'

פעם חשבו שהפיתות נאפות במיוחד לצורך הקראנצ' ולאחרונה התברר (ע"י הרב בנימין חותה נר"ו שלוקחים פיתות או בגטים) רגילים, ולכן טוען שברכתו המוציא כדין צנימים שאדם מכין בביתו משארית הלחם.

הרב רזיאל כהן

זמן הנחת תפילין הכי מוקדם

לענ"ד אי אפשר להרכיב קולא על קולא. ומרן הגרע"י. שתופס שזמן טו"ת הוא 6 דקות אחר עה"ש, הוא עצמו סובר שאסור להקדים זמן עה"ש יותר מ - 72 דקות זמניות. (ומאידך הגר"א שתופס שעה"ש 90 דקות קודם הנץ, לא גילה דעתו כלל בזמן משיכיר את חבירו) ובודאי לא לברך ע"ז. עדיף יותר לענ"ד לקחת התפילין עמם, ולהניחם בהסעה או בהפסקת האוכל בברכה. ומן השמים ירחמו.

הבנת נכון, אבל למרות זאת צריך לעמוד בזמן הנחת תפילין הנ"ל.

הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0