הרב רזיאל כהן

מתלמדיו של הגר"מ לוי זצ"ל, מחבר שו"ת "מחקרי ארץ" ב' חלקים הכוללים עשרות תשובות ופסקים בהלכה.
מעורכי "משנה ברורה – איש מצליח" ח"ה על הלכות פסח, ושותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות תערובות. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (58 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (1.4K שאלות)

כמה שווי כסף פדיון כפרות

אלו דברים שאין להם שיעור מדוייק. היות ונהגו לעשות הכפרות בתרנגולים, אומדים מחיר של תרנגול פחות – או – יותר. ועל פי זה קבעו 26 ₪ שהוא קרוב לשיעור הנ"ל וכמנין שם הוי"ה – הרחמים.
 
ניתן לתרום כאן באתר "פדיון כפרות" שהולך לעמלי תורה, ומחזק את הישיבה על אלפי הבחורים והתלמידים, וזכות המצווה גדולה מאוד שמקיים גם את מנהג ישראל, וגם מחזיק תורה שאין למעלה ממנה, לעמוד ולהליץ זכות בשעת החתימה.
>> לקיום מנהג פדיון הכפרות בהידור לחץ כאן <<


 
הרב רזיאל כהן

דרך הכשרת תנור טרף

אם אכן יש לכם צורך בתנור החדש, תוכלו לקבלו ולהכשירו באופן הבא: - ראשית יש לנקות היטב היטב את דפנות התנור מבפנים וכן את הדלתות, בחומר חריף (מסיר שומנים) בלי לפסוח על שום חריץ. - אחרי שנוקה התנור מכל לכלוך הניכר לעין, יש להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה, כדי לשרוף את אידי האיסור שנבלע בדפנות, ומותר אח"כ לכתחילה להשתמש בו למאכלי חלב או בשר. - את החצובות (הברזלים שעליהם מניחים את הסירים) יש לנקות היטב היטב כנ"ל, ואח"כ יש להגעילם (להכניסם לתוך סיר של מים רותחים מבעבים על האש), או ללבן ליבון קל (להעביר אותם באש מבלי לחכות שיתזו מהן ניצוצות). - המבערים עצמם, אינם צריכים שום הכשר, מאחר ואינם באים במגע ישיר עם הסירים. עם זאת יש לנקותם היטב. והמחמיר להגעילם - תבוא עליו ברכה.
הרב רזיאל כהן

שמיעת שירי ערביים ונשים

לענין שמיעת קול אשה ברדיו או דיסק, היקל מרן הרב עובדיה נר"ו (בשו"ת יביע אומר חלק א' סימן ו'), ובלבד שלא ראה אותה אף בתמונה. כמובן שאין חילוק בזה בין תמונה של צעירה או זקנה. ומסתבר שאין לחלק בין זוכר או לא.
אם ראה אותה בתמונה, ומתה, נסתפק שם, ולא הכריע. ולמעשה המיקל יש לו על מה לסמוך [כיון שביביע אומר חלק ט' (סימן קח אות מג) חזר לצדד להקל בראיה על ידי תמונה. ע"ש. ואחר שמתה מיהא יש לסמוך על זה].
בשדי חמד (חלק ה' עמוד 282, מערכת ק' אות מג) אמנם הובאה דעה שאם אין כאן הרהור ואינו מתכוין לשמיעה (רק שומע ששרה להרדים את התינוק וכיוצא בזה) מותר. אך הוא עצמו סיים שנכון להחמיר. לא בדקתי מה דעת שאר הפוסקים, אבל למעשה נראה שאין לסמוך על זה אלא דרך הרדיו וכיוצא בזה.
שירי ערבים, כשאינו מבין את השפה - מותר, אך לא רצוי.
אחרי כל הקולות בנושא, יש לזכור שבכלל כל שמיעת שירים מלווים בכלי זמר, נאסרה בדורות שאחרי החרבן (עיין שלחן ערוך סימן תק"ס), אלא שנהגו להקל ברדיו וכיוצא בזה. ואם נוסיף לכאן את הבעיה של קול באשה - ודאי שמן הראוי שלא להזדקק להיתרים שנאמרו כאן, רק מי שבאמת זקוק להם.
 
הרב רזיאל כהן

אפה אוכל בשרי בתנור חלבי וכיוצא בזה

יישר כח על השאלה המקיפה, אנסה לענות בעזרת ה' באופן כללי:
א). כלי חלב נקי שעברו 24 שעות מבישול החלב שבו, בליעת החלב שבתוכו נפגמת ונפסדת. ולכן אם טעו ובישלו בו בשר, דינו כ"היתרא בלע", ויש קצת "הנחות" בהכשרו, שגם אם בלע בצורה יבשה - כגון שפוד או תבנית אפיה - די לו בהגעלה. (ולהבדיל משפוד או תבנית שאפה בהם איסור גמור, כגון בשר נבלה, שטעונים הכשר בליבון באש).
ב). גם אם לא ידוע לנו בבירור שעברו 24 שעות מבישול החלב, אנו תולים שעברו, כיון שהלכה היא: "סתם כלים אינם בני יומן".
ג). בכל האופנים שעברו 24 שעות (או שיש ספק אם עברו), המאכל מותר בדיעבד (מטעם "נותן טעם לפגם"), אך זהו דוקא כשהיתה התבנית נקיה משיורי חלב. אם נשארו בה שירוי מאכל חלבי (ואין שם ביטול בששים), המאכל אסור גם אחרי 24 שעות, וכן לתבנית אין תקנה אלא בליבון.
ד). דין בליעת התנור, הוא כדין בליעת נוזל (שהרי הוא בלוע אדים לחים), ולכן גם אם נבלע בו איסור גמור (כגון נבלה וטריפה, או שלא עברו 24 שעות בין הבשר לחלב), די להכשירו בליבון קל (שהוא שוה להגעלה) - דהיינו להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה. כמובן אחרי שינקוהו היטב מכל שיירי לכלוך בעין. כל זה נכון גם לגבי הרשת שהיתה מתחת לתבנית ולא נגעה באוכל באופן ישיר.
ה). התבנית דינה כבליעת דבר יבש, ולכן אם נבלע בה בשר וחלב תוך פחות מ-24 שעות ביניהם - הרי היא אסורה, אבל אם עברו ביניהם 24 שעות (ונקראת "היתרא בלע") אפשר להכשירה בליבון קל כנ"ל.
החילוק בשאלותיך בין אוכל מבושל לאוכל שאינו מבושל לא הבנתי. אשמח אם תבאר כוונתך בזה.
הרב רזיאל כהן

ברכתו של "לחוח" תימני

מזונות. ואם אוכלים ממנו יותר משיעור קביעות סעודה, ראוי לאוכלו בתוך סעודה של לחם גמור (ברכת ה' חלק ב' פרק ב' סעיף ט"ז).
הרב רזיאל כהן

מועד קריאת המגילה ושאר מצוות היום בעיר טבריה

1. כל שכונות העיר טבריה, התחתונות והעליונות, מחוברות כיום ברצף אחד, ולכן גם בטבריה עילית נכון להחמיר לחזור ולקרוא את המגילה ביום ט"ו באדר
2. בכל הערים שקוראים בהם יומיים מחמת הספק, יש לומר על הניסים בתפלה גם בט"ו באדר (עיין חזו"ע פורים עמוד קי"ד) 
3. יתפלל כרגיל, אבל עדיף שלא יעלה לס"ת בפרשת ויבא עמלק, אא"כ קראוהו בשמו. ואם הגיע לירושלים בליל ט"ו, יכול לעלות גם בס"ת (עיין חזו"ע שם עמוד קט"ו-קט"ז) 
4. בן עיר שקיים את מצוות היום בי"ד אינו יכול לחזור ולהתחייב גם ביום ט"ו, ורק מצד חומרא (אם הגיע לירושלים בליל ט"ו)יקרא בלי ברכה (עין סנסן ליאיר סימן ו' אות ג') ולגבי בן טבריה, בלא"ה קורא ביום ט"ו בלי ברכה, גם אם היה נשאר בטבריה, לכן חבל לו לטרוח לנסוע לירושלים
הרב רזיאל כהן

השתתפות בסיום מסכת בשמיעה דרך הרדיו/טלפון

בשו"ת שבות עמי ח"א (סימן י"ג) הביא בשם מרן ראש הישיבה נר"ו שסיום מסכת שעושים ברדיו בשירה וזמרה, פוטר את כל השומעים מתענית אבל שמיעת הסיום דרך הטלפון גרידא, אינה פוטרת.
כמובן הכי טוב להיות נוכח בסיום עצמו, ואין קולא זו אלא למי שא"א לו להשתתף בפועל 
הרב רזיאל כהן

שימוש במבשם אויר ודאורדורנט בשבת

א. במבשם אויר - אין בעיה להשתמש בשבת.

ב. דאורדורנט על הבגדים - אסור בכל אופן.

ג. דאור דורנט על הגוף - ספריי מותר, ג'ל אסור (משום חשש ממחק), אלא אם כן הוא נוזלי כמו שמפו.

הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0