הרב רזיאל כהן

מתלמדיו של הגר"מ לוי זצ"ל, מחבר שו"ת "מחקרי ארץ" ב' חלקים הכוללים עשרות תשובות ופסקים בהלכה.
מעורכי "משנה ברורה – איש מצליח" ח"ה על הלכות פסח, ושותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות תערובות. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (56 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (1.4K שאלות)

האן נכון לומר שהחשמל אסור מטעם שבות דאורייתא

לא נראו לי דברי כת"ר. הירושלמי והרמב"ן וסייעתם מדברים על דברים שיש בהם עמל וטורח ויגיעה, כ. עו"ש. אבל החשמלמ אדרבא מהותו היא להקל על היגיעה, הייתכן שלעלות במעלית לקומה עשירית יהיה נחשב כיגיעה יותר מהעולה לשם ברגליו ?

הרב רזיאל כהן

כמה שווי כסף פדיון כפרות

אלו דברים שאין להם שיעור מדוייק. היות ונהגו לעשות הכפרות בתרנגולים, אומדים מחיר של תרנגול פחות – או – יותר. ועל פי זה קבעו 26 ₪ שהוא קרוב לשיעור הנ"ל וכמנין שם הוי"ה – הרחמים.
 
ניתן לתרום כאן באתר "פדיון כפרות" שהולך לעמלי תורה, ומחזק את הישיבה על אלפי הבחורים והתלמידים, וזכות המצווה גדולה מאוד שמקיים גם את מנהג ישראל, וגם מחזיק תורה שאין למעלה ממנה, לעמוד ולהליץ זכות בשעת החתימה.
>> לקיום מנהג פדיון הכפרות בהידור לחץ כאן <<


 
הרב רזיאל כהן

הדלקת נרות חנוכה לפני תפילת ערבית

1. כל שיש חשש שיעבור זמן "שתכלה רגל מן השוק", אין להקפיד על הכלל של "תדיר קודם", ויש להדליק נרות חנוכה אף לפני ערבית (עיין תפילה למשה ח"ב סימן מא אות ב). ולכן יש להדליק את הנרות מיד תוך החצי שעה מצאת הכוכבים, וערבית יתפלל אחר כך.
2. כיום בשעה 18:00 עדיין הרבה חנויות פתוחות, והאנשים מסתובבים ברחוב , ואפשר לסמוך בזה על הסוברים שהוא עדיין זמן ההדלקה הראוי ולכן עדיף להדליק אז נר חנוכה, ולא יחכה לאחר ערבית (עד שעה 21:30) שאז מסתבר שנחשב "כלתה רגל מן השוק" גם בזמנינו וכנ"ל [ולדעת מורנו ורבנו הרב תפלה למשה שם במקרה כזה עדיף להקדים להתפלל ערבית ביחיד קודם ההדלקה אולם מרן ראש הישיבה בהגהתו שם עמוד תע"ג כתב, שאם כרגיל להתפלל ערבית בשעה מאוחרת אין צריך להקדים כעת להתפלל ביחיד קודם ההדלקה, אלא ידליק, ואחר כך יתפלל כדרכו בימות השנה].
אם במקום מגוריך כבר בשעה 18:00 כבר כלתה רגל מן השוק (כמו במושבים או בשכונות קטנות), נראה שאכן ראוי לאחר את ההדלקה עד אחר תפילת ערבית בציבור, כיוון שאין לך מה להפסיד יותר בהמתנה זו.
הרב רזיאל כהן

דרך הכשרת תנור טרף

אם אכן יש לכם צורך בתנור החדש, תוכלו לקבלו ולהכשירו באופן הבא: - ראשית יש לנקות היטב היטב את דפנות התנור מבפנים וכן את הדלתות, בחומר חריף (מסיר שומנים) בלי לפסוח על שום חריץ. - אחרי שנוקה התנור מכל לכלוך הניכר לעין, יש להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה, כדי לשרוף את אידי האיסור שנבלע בדפנות, ומותר אח"כ לכתחילה להשתמש בו למאכלי חלב או בשר. - את החצובות (הברזלים שעליהם מניחים את הסירים) יש לנקות היטב היטב כנ"ל, ואח"כ יש להגעילם (להכניסם לתוך סיר של מים רותחים מבעבים על האש), או ללבן ליבון קל (להעביר אותם באש מבלי לחכות שיתזו מהן ניצוצות). - המבערים עצמם, אינם צריכים שום הכשר, מאחר ואינם באים במגע ישיר עם הסירים. עם זאת יש לנקותם היטב. והמחמיר להגעילם - תבוא עליו ברכה.
הרב רזיאל כהן

דיני סיום מסכת משניות

1. גם סיום מסכת משניות בהבנה נחשב כסיום לכל דבריו (מרן ראש הישיבה נר"ו).
2. אין הסיום מועיל לפטור מתחנון אלא התפלה הסמוכה לו (וגם זה שנוי במחלוקת), ובתפלה האחרת במשך היום יש לומר תחנון (עיין יביע אומר חלק ד' סימן י"ג).
3. לא חובה, אבל בזה מזכה אותם בסעודת מצוה (וגם בדרך כלל על ידי זה נמשכים לבוא עוד אנשים ומזכה גם אותם).
4. גם זה לא חובה, אבל בקשות יפות כאלה למה לוותר עליהם. והמנהג פשוט שאחד מהציבור אומר הקדיש של "דעתיד לחדתא", ואין בזה קפידא.
הרב רזיאל כהן

לשחות בבריכה ביתית עם הילדים בשבת

אם שפת הבריכה גבוהה ואין מים יוצאים ממנה החוצה, אזי מעיקר הדין אין בדבר איסור (עיין בשלחן ערוך סימן של"ט סעיף ב'), ובתנאי שתשימו לב להמנע מסחיטת השיער ביציאה, רק בשינוי באמצעות המגבת (עיין מנוחת אהבה חלק ב' עמוד שע"ה). [ויש ליזהר עוד, שלא להכנס לבריכה עם בגדים, אלא רק עם בגד ים המיועד לכך, משום חשש סחיטה, וכמבואר בתשובה הבאה]. וכל זה לבני עדות המזרח. אבל לבני אשכנז יש להחמיר בזה לגמרי (עיין משנה ברורה סימן שכ"ו סעיף קטן כ"א).
כל האמור לעיל הוא להלכה, אבל למעשה ראוי לעניות דעתי להמנע מזה ככל הניתן, ולפחות לא לנהוג כן בקביעות מידי שבת בשבתו. הפיכת יום שבת לקייטנה בבריכה, זה דבר בלתי רצוי כלל. ואין לדעת לאן הדברים עלולים להגיע בעתיד. ועליכם תבוא ברכת טוב. [וכן כתב בילקוט יוסף הלכות שבת סימן ש"א עמוד י"ד בהערה, שאע"פ שאפשר "להסתדר" עם כל החששות ההלכתיים שיש בשחיה בבריכה, למעשה יש להורות שלא לשחות בה בשבת].
הרב רזיאל כהן

הדלקת נרות חנוכה בבית מלון

ידליק בחדר האוכל. ואם הנהלת בית המלון מדליקה שם עבור כל האורחים, יוצא בזה ידי חובה, ואין צריך להשתתף בפרוטות, שכבר כלול זה במה שמשלם למלון על כל ההוצאות (פסקי משה - חנוכה הנדפס מחדש עמוד קע"ה, בשם מרן ראש הישיבה נר"ו).
הרב רזיאל כהן

זמן הנחת טלית ותפלין למנין פועלים

זמן "עלות השחר" אינו 92 דקות לפני הנץ, אלא 72 דקות. אלא שנחלקו הפוסקים אם לחשב אותן בדקות שוות או בדקות זמניות. ובלוח של הישיבה אנו מחשבים הדקות הללו לפי "שיטת המעלות", כפי שביאר באורך מרן ראש הישיבה באור תורה (טבת תשנ"ה סימן מ"א).
זמן טלית ותפלין הרשום בלוח של הישיבה הוא שעה בדיוק לפני הנץ, וזה ע"פ עדות החכם והתוכן ר' יהוסף שווארץ (ראה בשו"ת איש מצליח חלק א' סימן ט"ו דף נ"ב ע"ב, ובהערות שיח אלעזר שם), ועוד פוסקים. וכן מנהג ירושלים, וכפי שצויין בילקוט יוסף חלק א' (מהדורת תשמ"ה עמוד קל"ז). ואע"פ שמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל שם כתב שלענין פועלים יש לסמוך על דעת הסוברים שהוא שש דקות אחר עלות השחר, אולם באיש מצליח שם (דף נ"ב ע"א) דחה שיטה זו בתוקף. ונראה לי שגם הסומך על המקילים, אין לו להקל בתרתי - לחשב עלות השחר ב-72 דקות זמניות, וזמן טלית ותפלין ב-6 דקות בלבד, אלא צריך לחשב את עלות השחר כ-72 דקות שוות [גם בקיץ], ו-6 דקות לאחריהן הוא זמן טלית ותפלין. (וסמך לזה מדברי האיש מצליח שם בדפוסים חדשים עמוד רמ"ה ד"ה וראיתי).
לסיכום: אין להניח טלית ותפלין אלא שעה בדיוק קודם זמן הנץ שבלוחות, ובשעת הדחק המקדים 6 דקות לפני כן - יש לו על מה לסמוך.
הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0