הרב חנן קבלן

חתנו של מרן "מייסד הישיבה", דיין בבית הדין "משפט וצדק" שע"י הישיבה.
מוותיקי תלמידיה של הישיבה בארץ, היה שותף פעיל בהקמת מוסדות הישיבה, כתב תשובות בהלכה, וכעת עומדים לפני הו"ל. 

שיעורי וידאו (2 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (108 שאלות)

תשלום שידוך לשדכן שנעזר באדם אחר

א) לא ברור בשאלה אם אמר להם במפורש שלא יקח תשלום עבור השידוך, שאם אמר במפורש מדברי הפוסקים הובאו בפתחי תשובה חלק אבן העזר (סימן נ' סעיף קטן ט"ז) בשם הרב חוט השני (סימן ב') להגאון חוות יאיר שלא משלמים לו כלום, אכן אם רק חשב ולא אמר יש לשלם, דדברים שבלב אינם דברים ואין אדם עושה טובה או איזו פעולה בחינם כידוע.
ב) אפילו השדכן התחיל בשידוך וגמר אותו אע"פ שהשני קצת התערב, הכל יש לשלם לשדכן, כיון שהוא השדכן לבדו, כמו שכתב בשאלה שהתקשר אל השדכן ולא הוא שידך. ובלאו הכי כבר כתב הפתחי תשובה בחושן משפט (סימן קפ"ה סעיף קטן ג') שאם לקחו הבעלי דין קרובים להם לגמור השידוך אין להם לקרובים כלום בשדכנות, כלומר שינתן גם חלקם למתחילים. ובנדון דידן הבן שהוא אח או קרוב של המשודכת וטוען שגם הוא שידך, לא יקבל והכל ילך לשדכן הראשון.
הרב חנן קבלן

בית דין לדיני ממונות

1. 3 דיינים.
2. אם הדיין השלישי לא היה בזמן הדיון אבל קיבל את האינפורמציה משני הדיינים שהיו יכולים לקבל את דעתו, אבל שאלה זו תמוה הרי אם היו בהתחלה רק שני דיינים כיצד דנו, אולי בעלי הדינים קבלו עליהם את השנים כמו שכתב השלחן ערוך (סימן ג סעיף ב).
3. אין הדיינים חייבים לתת את הפסק דין מיד אדרבא יש לדיינים להיות מתונים בדין שלא יפסקנו מיד עד שיחמיצנו וישא ויתן בו ויהיה ברור לו כשמש והגס לבו בהוראה וקופץ ופוסק הדין היטב וכו' הרי זה שוטה רשע וגס רוח (שלחן ערוך סימן י סעיף א) אבל אם יש פסק דין כבר, אסור לעכב את הפסק כי זה בכלל לא תעשו עול (חושן משפט סימן יז סעיף יא), אין בית הדין חייב לנמק את הפסק, אבל עדיף שיכתבו הדיינים מאיזה טעם דנו ואפילו אם לא ביקש, ועיין בסימן יד סעיף ד.
4. בדרך כלל כותבים את תאריך הדיון וכן את יום פסק הדין ושמות הדיינים עם חתימותיהם, כי אחרת יראה כסתם דברי תורה או איזה חקירה ובאמת כבר יש את שם בית הדין בלוגו בדף שכתבו עליו את הפסק.
הרב חנן קבלן

האומר התקדשי לי על מנת שאני צדיק

פשוט וברור שיש לשים פסיק אחרי תיבת "מספק" וגם שו"ע לפנינו כתוב מקודשת מספק וכנראה גירסה משובשת הזדמנה לפניך. ולענין דינא אם יבוא אחר ויקדשה מקודשת לשני גם מספק משום שגם לראשון מקודשת מספק וצריכה גט משניהם.
הרב חנן קבלן

בענין המוצא מציאה בחנות

מובא בשלחן ערוך חושן משפט (סימן רס"ח) שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ואם נפל בה מציאה היא שייכת לבעל החצר, וכל זה באופן שהחצר משתמרת לדעתו דהיינו שיעלה על דעתו שיבוא או שעתיד להמצא על ידו, אבל חנות או אוטובוס או אולם אע"פ שהם שייכים לאדם פרטי או לחברה פרטית מ"מ אנשים רבים נכנסים ויוצאים לשם ומשם אין הבעלים יכולים לעלות בדעתם שכעת עתיד שימצא על ידו מציאה ולכן המצווה תהיה של המוצא אבל ברגע שהבעלים סוגרים את המקום הרי המקום משתמר לדעתו והנמצא בו שייך לבעל המקום.
הרב חנן קבלן

מציאת כסף בסופר או חנות

לפי ההלכה במקרה שלך מכיון שהמקום הוא רשות הרבים, אע"פ שהוא שייך לבעל הסופר, והכסף שאתה מוצא שם, אין הרשות הזאת מקנה לבעל המקום את הכסף, משום שיש לנו הדין יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש כדעת אביי, שהרי המאבד לא יודע שאבד לו וממילא גם המקום שאתה עובד לא מקנה לבעל המקום את הכסף ולכן הרי הכסף של המוצא, וכמו שכתב השלחן ערוך חושן משפט (סימן רסב סעיף ו'). וי"א לגבי מעות מפוזרות, ולגבי הכסף שנמצא באיזור של הקופאית יש להסתפק אם הכסף ממש ע"י הקופאית היכן שהקופה נמצאת או ע"ג השולחן היכן שמניחים את המצרכים שבאופן כזה זה שייך למוצא וכמו שכתב השלחן ערוך שם (סימן ר"ס סעיף ה') שאם מצא ע"ג השולחן הרי הם של המוצא. ויתכן שבזמנינו גם אם מצא ע"י הקופה יהיה שייך למוצא מכיון שמיד הקופאית מכניסה הכסף לקופה כאשר מקבלת וסופרת את הכסף לפני קבלתו ומוציאה חשבונית וכמו שכתוב בסימן רס"ב סעיף כ': מצא כיס ולפניו מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ורק אם יבדקו בקופה שהחשבון שם חסר הכסף הנמצא, חייב להחזיר וכמו שציין שם השו"ע בסוף סעיף כ'.
הרב חנן קבלן

הורדת ושמיעת שירים מאתרים ללא רשות הבעלים

1. אסור להוריד שירים מאתר זה גזל, אלא א"כ גילה דעתו הזמר או המפיק (תלוי מי המשקיע) שלא איכפת לו. ולמיטב ידיעתי שהזמרים מתלוננים על זה ולא מסכימים, הם מפסידים הרבה כסף שמעלים לאתר את השירים וזה גזל גמור.
2. מותר לשמוע את השירים כי אין גזל בשמיעה כידוע, וגם יתכן שזה רצונו של הזמר שישמעו שיר אחד או שניים כדי שיקנו את הדיסק עצמו.
הרב חנן קבלן

ביאור בפרק זה בורר

א בחושן משפט (סימן ל"צ ס"ג) היתה העבירה שעבר מדרבנן פסול מדרבנן ע"כ אין נראה שצריך שיתפרסם ברבים מספיק שיש 2 עדים שראו שעבר על ע"ב הרי הוא פסול לעדות כמו שכתוב בסעיף כ"ד ב היום אם לגבי עדות קידושין לא שואלים אותם אלא שואלים אחרים שמכירים את העדים לגבי שמירת תורה שבת ומצות וכו' ולמען הסר ספק מסדר הקידושין הוא אחד העדים וכן המשגיח שם. ולא שואלים על איסורים אם עוברים או לא כי הם בחזקת כשרים עד שיבואו ויעידו כדין. לגבי גיטין היום יש עדים לכתיבת הגט באופן קבוע בביה"ד כך שאין בעיה. פעמים מחפשים כיצד לפסול את הגט כדי להתיר, אם זה כדי שלא יהיו ממזרים או להתיר אשה מעגונה וכיו"ב ואכמ"ל. אם עובר העבירה אינו יודע שזו עבירה, או הצבור אינו יודע שזו עבירה ואפילו איסור דאוריתא, כגון קשר קיימא אינו פסול לעדות עד שידיעוהו ואח"כ אם המשיך נפסל לעדות כמו שכתב שם סעיף כ"ד. ובדברים אלו אין הבדל אם זה לעניני ממון או קידושין הכלל אם עד נפסל מחמת אלו הדברים שכתובים בסי' ל"ד פסול לכולם. ג עדות באמצעי התקשורת אינה עדות והמעידים שם הם בעצמם פסולים. אך לצורך הענין צריך שהעדים יבואו לביה"ד של ג' כדי להעיד על פלוני שעשה כך וכך, וצריך להעיד בפני בעל דבר כי בלי זה אין עדותם עדות ד בשום אופן לא נקבל עדות בתקשורת כתובה או אלקטרונית ואפילו חרדית ככל שיהיה שיש בזה לשון הרע או גם הוצאת שם רע ודברים פשוטים אלו אין צריכים לבן תורה. אומנם יש דיון בהלכות בטון אהע"ז סי' י"ז סעיף י"א אם פרסמו על פלוני שמת כדי להתיר את אשתו מעיגונה אם זה מועיל אך כל דבר לגופו של ענין.
הרב חנן קבלן

שכנים מהקומה למעלה שעושים רעש בשעות מנוחה

יש חוק בנושא הרעש, לאו דוקא בנושא כמו שלך, אלא באופן כללי ישנם שעות מנוחה - כמדומה משעה שתים עד ארבע, ומשעה עשר בלילה עד שבע בבוקר. בודאי שאפשר להתלונן על זה בבית דין. אמנם אין מושג של היזק רעש בהלכה, אבל באופן שנגרם נזק ואתם לא רגועים, או אולי לפעמים יש חולים בבית ומפריע מאוד, הנה בזה יש התייחסות בהלכה (חושן משפט סימן קנ"ה סעיף ל"ט וסעיף מ"א). מכיון שרוב בני אדם לא סובלים רעש כעין זה, נקרא נזק וניתן לתבוע בבית הדין, וכל שכן שהרעש כמעט בתוך הבית, וזה נחשב כחצר השותפים (ועיין בחושן משפט סימן קנ"ו סעיף ק"י). לכן קודם יש לדבר עם בעל הבית ולבקש שבשעות מסויימות יהיה שקט, ואם לאו ניתן לתבוע לדין תורה. (ואין בזה חזקה שכבר נהגו כן כמה שנים להרעיש, לא אומרים כן).
הרב חנן קבלן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0