הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו (16 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (257 שאלות)

מהו החשיבות של חתן מעונה שעולה לתורה בשמחת תורה?מה הטעם שנקרא גם חתן?

מובא מנהג זה בספר לדוד אמת (החיד"א) ומועד לכל חי (הגר"ח פלאג'י). כפי הנראה משום דזו תוספת על קריאת כל יו"ט דקורין רק חמישה עולים, ומעונה הוא נוסף שישי, שנתקן לכבוד מעלת יום שמחת תורה. ועיין בכה"ח סי' תרס"ט אות ב'. ושם כתב ג"כ שיש מוסיפים עוד חתן של "ויעל משה" דמשמע דכל הוספות על הרגילות לכבוד מעלת היום חשיב חתן בסוף ראיתי בספר מנהגים של הר"ר דוד אבודרהם ז"ל שכתב מדעתו דמפסוק ויעל משה איכא מ"ד (בגמ' ב"ב) שמשה לא כתב אלא יהושע לפיכך הקורא מעונה הוא מסיים כל מה שכתב משה רבנו ע"ה.
הרב עוזי מיימון

נתינת צדקה (אושפיזין) בחג הסוכות

עדיף לתת לאדם שנזקק ביום סוכות, או לכל הפחות יפריש ביום סוכות לצורך העניים, ואח"כ כשימצא עני או אדם נזקק יתן לו. (יש עושים בדרך מכובדת שנותן לאחד השכנים שיודע שנזקק, כמה פרוסות עוגה או סופגניות - ספינז' לטעום כביכול, שיצא מוצלח). כסף הכפרות כדאי לזכות ע"י אדם אחר (לא בניו ובנותיו ואשתו שסומכים על שולחנו) לפני כיפור, ואח"כ יתן בהקדם כפי אשר יתאפשר. או יתן מיד בקופת צדקה.
הרב עוזי מיימון

קניית בגדים חדשים בשנת אבל

בגדים לבנים מגוהצים חדשים אסור עד שיגיע הרגל, אחר שלושים יום, ודוקא שהבגד יש בו את שלושת המעלות הנ"ל אבל אם הבגד אינו לבן מותר תוך י"ב חודש לאב ואם, או תוך שלושים לשאר קרובים (ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד עמוד שסה).
הרב עוזי מיימון

קניית ארבעת המינים מהודרים במחיר גבוה

צריך להשתדל לקנות בהידור מסוים. וכתוב בגמרא: הידור מצוה עד שליש, והיינו אם מצא אתרוג כשר ומצא אחר מהודר ממנו, ישקיע בתוספת מחיר שליש. (והגמ' הסתפקה אם שליש מלגו או מלבר וראוי לחשוש ולתת שליש מלבר – והיינו אם אתרוג כשר עולה 20 ש"ח, יהדר לקנות אתרוג משובח יותר ב30 ש"ח – תוספת עשרה שקלים הם שליש של 30). וממשיכה הגמ' מי שמוסיף יותר מכאן ואילך משל הקב"ה, היינו הקב"ה מחזיר לו בעולם הזה. אבל נראה יותר מזה שארבעה מינים הם בגדר הוצאות ימים טובים שהקב"ה מחזיר כל ההוצאות. וכדאי להדר במידה מסוימת ולא מוכרח לקנות הכי מהודר, אלא לפי כיסו, ולפי מה שמהדר בעניני גשמיות.
הרב עוזי מיימון

עצמות גויים האם מותרים בהנאה ללימוד רפואה וכדומה

מרן בשלחן ערוך יורה דעה (סימן שמט סעיף א) כתב שמת גוי גם אסור בהנאה. ומקורו משו"ת הרשב"א (שס"ה). אבל יש אומרים שמותר בהנאה, עיין להגר"א שם בשם התוס' והרשב"א בחידושיו שמותר (אלא שצריך ליישב הסתירה בדברי הרשב"א). ועוד יש שכתבו דמת ישראל אסור מדאורייתא וגוי מדרבנן, כן כתב בפתחי תשובה בשם אבן שוהם, ושכתב דלצורך רפואה לקחת עצם מקבר עכו"ם מותר, כיון דאסור רק מדרבנן, ומותר במקום חולי אפילו אין סכנה. ויש עוד פוסקים שגם מת ישראל אסור רק מדרבנן. ויש אומרים הכל אסור מדאורייתא. עיין יביע אומר חלק א' (יורה דעה סימן כ"ד) שדן בזה. למסקנא נראה לעניות דעתי, דיש ספק שמא מותר כהתוס' והרשב"א בחידושיו, ואם תמצי לומר שאסור אפשר דהוא רק מדרבנן, ובמקום חולי מותר. ונראה דגם ללמוד רפואה דמי למקום חולי ומותר, אבל לא ינהג בבזיון. לגבי נגיעה בעצמות - אין איסור אם אינו כהן.
הרב עוזי מיימון

כיצד יש ללמוד משנה ברורה הלכה למעשה.


בדרך כלל יש משמעות מדברי הרב משנה ברורה כמי דעתו נוטה כגון שכותב פלוני אוסר "אבל" (כבר) חלקו עליו וכו'. דעתו כהחולק או מפורש כותב ויש לחוש ... ויש להזהר בכבודו .. או פוסק פלוני כתב נהגו להחמיר או שכתבו הפוסקים ובמקום שאין שום גילוי נראה שאינו מכריע רק מעורר שיש מחלוקת, וצריך ליעין אם גילה דעתו בבאור הלכה . וכשלא גילה דעתו בביאור הלכה אז לא הכריע והמיקל יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו ברכה (ובמקום שיש פוסק מובהק אחד מהצדדין פוסקים כמותו) וכן במילי דרבנן אפשר לסמוך על המיקל ובדאוריתא ראוי להחמיר. ועיין כיצא בזה במשנה ברורה סימן ש"א סעיף קטן י"א. דנראה שאין הכרעה, והכריע באופן מסוים כדעת הטורי זהב.
הרב עוזי מיימון

פריטי דינים באב ואם חולי דמנציה/סנילי

א. זה טוב שאתה שואל אותו, זה עוזר לו להזכר ואולי יעצור את הנסיגה בזיכרון או יאיט את הקצב.
ב. נכון, וכדאי לשאול אותו האם מותר לומר כך לבן אדם בשם אלוקים?!
ג. טוב מאד
הרב עוזי מיימון

עקיפת תור בסופרמרקט לאדם שלא סיים את הקניה

אם זה רק פעם אחת שהלכה להביא מוצר ששכחה לא יקח את התור שלה, אבל אם עושה כך יותר מפעם אחת נראה שאפשר לעקוף אותה דכל אדם יוכל להביא עגלה לקופה וכך ילך עשר פעמים כל פעם יביא מוצר אחר ולא צריך לחכות לתור, זה לא מתקבל על הדעת, כי התור נועד לאנשים ולא לעגלות.

וגם כשהלכה פעם אחת בלבד אם הגיע תורה ואינה נמצאת אפשר לעקוף אותה, דלא צריכים לחכות לה.

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0