הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים

לא נמצאו תוצאות
שאל את הרב
שלח שאלה

שש מצוות תמידיות

המהלך בדרך ומהרהר ביחוד שם הוי"ה ואדנו"ת (או על כל איזה ייחודים), האם יש לאדם שכר על כל רגע שמהרהר ביחוד? האם יש משום 'בטול זמן' בהרהור של יחוד הוי"ה ואדנו"ת?
יש שכר שמקיים "שויתי ה' לנגדי תמיד", בתנאי שאכן יחשוב שהקב"ה נמצא עמו, בכל עת ובכל זמן ובכל מצב, כי ציור האותיות בלבד ואינו מרגיש משמעותן, מה יועיל?! וכמו כן יהרהר שם הויה בניקוד יִרְאָה כמבואר במשנה ברורה (א', סק"ד). אך אין לעשות זאת כל הזמן, ישנם שש מצוות חיובם תמידי מובא בביאור הלכה תחילת סימן א', ובקצרה אביא דבריו: א) שיש אלוקים אחד בעולם שהמציא את כל הנמצאים והוא קיים לעד. ב) שלא נאמין בשום אלוה זולתו, והקב"ה בעצמו משגיח בכל העולמות. ג) ליחדו, כמו שנאמר שמע ישראל וגו', ה' שעשה את הכל והוא אלוקינו, הוא אחד בלי שום שיתוף. ד) לאהוב אותו, ויגיע לזה מתוך התבוננות בתורה (כמבואר בספרי) והתבוננות בכל פלאי הבריאה (כמבואר ברמב"ם), ולראות הטובות הרבות שעשה ועושה עמו בכל עת. ה) להיות יראת ה' על פניו תמיד גם בכל זמן, ובפרט כשבא איזה דבר עבירה לידו יעורר יותר עצמו שהקב"ה רואה הכל ומשלם גמול על הכל. ו) שלא לתור אחרי מחשבת הלב במחשבות אפיקרסות ומינות. שלא לתור אחרי העיניים בעריות ובכל תאוות גשמיות. ואח"כ יחשוב בדברי תורה הלכה וכיוצא בזה.
הרב עוזי מיימון

שמחה וששון או ששון ושמחה

מדוע יש מקומות בתפילה שבהם אנו מקדימים את ה"ששון" ל"שמחה", כמו בשבע ברכות לחתן ולכלה, "קול ששון" ורק אחר כך "קול שמחה", ויש מקומות בהיפך, שבהם אנו מקדימים את השמחה לששון, כמו בתפילה לשלוש רגלים "מועדים לשמחה" ורק לאחר מיכן "חגים וזמנים לששון", וכן "שמחה לארצך" ורק לאחר מיכן "ששון לעירך", ואגב, במגילת אסתר נאמר קודם שמחה ורק לאחר מכן ששון, מהי אם כן הסיבה לכך שלפעמים ששון קודם לשמחה, ולפעמים שמחה קודמת לששון?
הנראה לענ"ד בס"ד ששמחה אינה ניכרת כל כך והיא יותר בלב (כמו שאמרו אין שמחה אלא בבשר ויין, זה לא ניכר כ"כ בשעה שאדם אוכל בשר ושותה יין) ואילו ששון הוא ניכר בתרועות השמחה. ולפיכך כל דבר נכתב בשייך לו. גבי חתן וכלה בתחילה עושים משתה וכלי נגינה וריקודים לכן מתחיל בקול ששון אח"כ בשאר הימים פחות ניכר ושמחה היא הנמשכת ולא הששון. גבי פורים השמחה הולכת וגוברת בתחילה המן הוצרך להוביל מרדכי על הסוס אח"כ הרגוהו אח"כ נתבטלה גזירתו וניתן ליהודים לעשות בשונאיהם כרצונם לכן היתה אורה ושמחה בתחילה אח"כ ששון. וכן בבנין בית המקדש תן כבוד לעמך... שמחה לארצך פחות ניכר, ששון לעירך היינו בירושלים ניכרת השמחה בבנין הבית. מועדים לשמחה זה חול המועד פחות ניכר מיום טוב חגים וזמנים לששון, אפשר דמדבר ביום טוב (או שנקט סתם כך לשון מוסיף והולך).
הרב עוזי מיימון

הכשרת תנור חשמלי בין בשר לחלב

תנור אפיה חשמלי בעל תא אחד שחומו המירבי מגיע עד 250 מעלות.
1. כיצד מכשירים אותו בזמן הקצר ביותר לאחר שצלו בו עוף או סטייק במשך כ 120 דקות לפחות?
2. האם קיים הבדל בין ההכשרה בסעיף א' לבין חימום מאפה מוכן (בשרי או חלבי) למשך 10 דקות בלבד?
3. מה הדין האם לאחר צליית בשר ניתן לחמם בכלי סגור הרמטי מאפה גבינה?
1. אם רוצה לאפות לחם או עוגה פרווה או דגים רצוי לקנח את התנור במטלית מלכלוך שבעין, ויסיק כשעה בחום הכי גבוה, ואם רוצה לעשות דבר חלבי רצוי לקנח בסקוטש עם נוזל כלים וכדומה ורק אחר עשרים וארבע שעות יסיק כשעה בחום הגבוה ואז יעשה דבר חלבי וכמובן בתבנית חלבית או חד פעמית.
2. אין חילוק (בדרך כלל).
3. לקנח התנור, ואפשר לעשות מיד מאפה גבינה בכלי סגור הרמטי.
הרב עוזי מיימון

להתעטף בציצית עם הנחת תפלין בצהריים

אני בן לעדה התימנית, האם אני חייב להתעטף בטלית לפני הנחת התפילין? אפילו שאני רווק? במידה וכן, אם אני מתעורר אחר הצהריים בגלל עבודה בלילה, צריך להתעטף בטלית גם בהנחת התפילין בצהריים?
חייב להתעטף בציצית. זמן טלית ותפילין, במשך כל היום אפשרי.
הצעה טובה: להתפלל קודם שתלך לישון בתפילת הנץ, כי אין זמן שחרית לכתחילה אלא עד ארבע שעות מנץ החמה, ובדיעבד עד חצות היום. (ומי שמתפלל בנץ החמה אינו ניזוק כל היום).
בכל אופן זמן תפילין וטלית כל היום, אבל מי שקם אחר חצות היום ככתוב בלוח שנה הפסיד תפילת שחרית, אלא אם כן נאנס באופן מקרי, ועבר חצות אז מתפלל קודם את התפילה המקורית (במקרה שלך זו תפילת מנחה) ואחר כך יתפלל עוד עמידה של שחרית. ברכות השחר אפשר כל היום. זמן קריאת שמע ככתוב בלוחות.
הרב עוזי מיימון

קניית בגדים חדשים בשנת אבל

האם לבן האבל על אימו בשנת האבל הראשונה, מותר לקנות בגדים או דברים אחרים חדשים?
בגדים לבנים מגוהצים חדשים אסור עד שיגיע הרגל, אחר שלושים יום, ודוקא שהבגד יש בו את שלושת המעלות הנ"ל אבל אם הבגד אינו לבן מותר תוך י"ב חודש לאב ואם, או תוך שלושים לשאר קרובים (ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד עמוד שסה).
הרב עוזי מיימון

כיצד יש ללמוד משנה ברורה הלכה למעשה.

שלום רב רציתי לשאול בבקשה, במקום שהמשנה ברורה מביא דעות, דעה אחת ולאחר מכן מביא דעה שניה שחולקת על הראשונה, ומסיים עם אותה דעה שנייה, האם זה אומר שהוא סובר כדעה שנייה כיון שסיים איתה? [כדין כללי הפסיקה כמו בכל פוסק] תודה רבה
בדרך כלל יש משמעות מדברי הרב משנה ברורה כמי דעתו נוטה כגון שכותב פלוני אוסר "אבל" (כבר) חלקו עליו וכו'. דעתו כהחולק או מפורש כותב ויש לחוש ... ויש להזהר בכבודו .. או פוסק פלוני כתב נהגו להחמיר או שכתבו הפוסקים ובמקום שאין שום גילוי נראה שאינו מכריע רק מעורר שיש מחלוקת, וצריך ליעין אם גילה דעתו בבאור הלכה . וכשלא גילה דעתו בביאור הלכה אז לא הכריע והמיקל יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו ברכה (ובמקום שיש פוסק מובהק אחד מהצדדין פוסקים כמותו) וכן במילי דרבנן אפשר לסמוך על המיקל ובדאוריתא ראוי להחמיר. ועיין כיצא בזה במשנה ברורה סימן ש"א סעיף קטן י"א. דנראה שאין הכרעה, והכריע באופן מסוים כדעת הטורי זהב.
הרב עוזי מיימון

המתפלל בלי כוונה ובלי חיתוך אותיות

 אני מתפלל חלק מהתפילות ביום יום בלי שם ומלכות בגלל שאני חושש מברכות לבטלה , כי אני גם חושש שמא לא אכוון באבות ומודים וגם שלא אכוון בהזכרת שם ה' שבברכות, וחשש נוסף ואולי מרכזי יותר הוא- שקשה לי להגיד את המילים בתפילה כראוי, וכנראה שלפחות פעם אחת לא אגיד את שם ה' או משהוא אחר [שהוא קריטי כדי לצאת ידי חובת הברכות] בצורה נכונה [אני מתכוון לחשש רציני כמו: לחתוך מילים וכדומה] ואם אשתדל מאד לדקדק בהגיית המילים בצורה נכונה זה לוקח הרבה זמן וגם גורם לכוון פחות בתפילה וגם זה גורם למתח נפשי.. אשמח לדעת מה הרב אומר על כך , תודה

לענ"ד לא זו הדרך, אלא יאמר מסירת מודעה לגבי כוונת ה' (מובא בסידור איש מצליח ועוד) וישתדל לכוין עד כמה שידו מגעת לכוין בשם השם ולפחות רק "אדון הכל" כדעת הגר"א, ובקריאת שמע זה לעיכוב.

יש סידורים שיש בהם פירוש של ברכת אבות (מופיע מהדורות החדשות של סידור איש מצליח ועוד) ואם תחליט שאתה מסוגל תצליח.

תתחיל בהדרגה בכונת השם ובחיתוך האותיות בברכה ראשונה שבתפלית עמידה ובק"ש. אל תתייחס לקצב של המהירות של החזן, תחשוב את הענין שניה לפני שאתה מוציא מהפה -זה יעזור לך לכוין בלי לחץ, אלא בתחנונים לפני אבא שבשמים, הניגון בתפלה עוזר גם לכונה כשאין לחץ. עם הזמן בטוח שתתרגל -בנחת ושמחה, ורצוי לתרגל בלחש בלכתך בדרך מילים בתפילה בחיתוך אותיות 

הרב עוזי מיימון

אכילה נאותה ליד אנשים

האם מותר לאכול בפה פתוח מול אנשים ?

אין זה דרך ארץ כ"כ ויש שאינם מקפידים בזה, וזה הנהגת הדור האחרון כנראה, דבש"ע סימן ק"ע הלכות דרך ארץ בסעודה וכן בבא"ח וכה"ח לא כתבו הנהגה זו.

אבל הכל תלוי בזה במנהג המקום כמו שכתב הכה"ח (ק"ע י"ח) שאין מחמירים בענין לשתות מים בפני רבים, וכן מ"ש הש"ע שם סעיף י"ז שאסור להניח כוס ריק על השולחן לאחר ששתה, ולא נוהגים כן 

וכן בעניין אדם ששותה ונותן לחברו מאותו כוס יקנח מקום נשיקת פיו, וכתב הכה"ח (אות ע"ו) שיש אומרים דלאיסטניס לא מועיל קינוח. ע"ש

כמו כן לאכול עם פה פתוח במקום שאין מקפידים אין לחוש אבל אם יש מי שנמאס בזה (וגם הוא עצמו אוכל עם פה סגור דלא יבקש מאחרים והוא עצמו אינו עושה כן) יסגור פיו כשאוכל בפניו. וכמ"ש על הפסוק כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט "על כל נעלם" אפילו רוקק ונמאס בזה חברו 

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0