הרב מיכאל סגרון

משגיח ישיבה גדלוה, ור"מ בישיבה.
מוסר מידי שבוע שיחות בישיבה גדולה, ושיחותיו תמיד הם מפתיעות ומקוריות בחשיבתם היחודית.
הרב מדריך את הבחורים לתורה ויראה, מתוך חביבות ונעימות מיוחדת, ומידי פעם יוצא ברעיונות מקורים לעודד את הבחורים לעלות ולהתעלות.
כך לדוגמא מוציא לאור מידי תקופה קובץ "משה ואלעזר" ומעודד את הבחורים לעלות את חידושיהם על הכתב ולפרסמם בגליון, מיותר לציין כי אכן הקובץ מניב פירות כבר רבות בשנים. 
חיבר סדרת קונטרסים הכוללים: פירוש פשטי וקל על המשניות הסבוכות כמו כלים, וכלאים, וכדו'. ביאור לשו"ע ונו"כ הלכות איסור והיתר.

שיעורי וידאו (15 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (1 מאמרים)

הדרך לתשובה

הרב מיכאל סגרון | מהי הדרך המיוחדת לבני ישיבה לתשובה ולכפרת עוונות * כיצד חידושי תורה, מהווים קרבן ומזבח כפרה * איך...

שאל את הרב (382 שאלות)

"דינא דגמרא" על דין תורה

הגמרא מפרשת את התורה. ומה שאמר דינא דגמרא, רצונו לומר שאין זו חומרא או חסידות של דורות אחרונים שפעמים אפשר לפלפל בזה חילוקי מנהגים, אבל דינא דגמרא הוא דין מוסכם ומוחלט בלי להכנס לענין אם הוא מן התורה או מדברי חכמים. דע דפעמים רבות אין אנו יודעים דין תורה אלא אחר שהתבאר ופורש בגמרא כי אין לו הבנה אמיתית בתורה, כגון "ארבעים יכנו" ובאו חז"ל ופירשו ל"ט.
הרב מיכאל סגרון

ההבדל בין "אני" ל"אנכי"

המלבי"ם בקונטרס יאיר אור כתב בשם רשד"ל: "אני" מורה על המדבר בעדו בלי שום חידוש. "אנכי" מציין תמיד איזה חידוש באיזה דרך שיהיה, כגון שיאמר אני ולא אחר, אין להורות התנגדות, אנכי יושב בבית ארזים וארון אלהים יושב בתוך היריעה (שמואל ב' ז'), או אנכי הוא העושה, אע"פ שלא היה ראוי לי המעשה הזה: או לא כמו שחשבת, רק אנכי וכדומה, המורים התנגדות מה. עיין שם.
הרב מיכאל סגרון

קריאת שם השם בדרך לימוד

כתב בספר חזון עובדיה (טו בשבט) בדיני הזכרת השם, שהלומד בתלמוד ומדרשי חז"ל ופגע בדרך לימודו בפסוקים שיש בהם אזכרות מצווה שיקרא ויזכיר שם השם ולא ישנה לומר "השם" ואפילו כשאינו פסוק שלם ואין להחמיר בזה.
אבל אזכרות שבמטבע הברכות ותפילות (שבגמרא) אסור לקראם כי אם בכינוי "השם" וגם ישנה לומר "אלוקינו" כי גם בהזכרת שמות אלו יש איסור אזכרת השם לבטלה.
ועיין למרן ראש הישיבה נר"ו בהקדמה להגדה איש מצליח שהביא ראיה נפלאה לזה ממנהג העולם שמצטטים חצאי פסוקים שחז"ל דורשים אותם בהגדה וכולם קוראים אותם בשם השם ממש. ע"ש. וכתב בשו"ת מבשרת ציון (או"ח סימן כג) שסליחות שירים ופיוטים שיש בהם אזכרות נוהגים לאומרם כהלכתם ולא בשינוי.
הרב מיכאל סגרון

ההבדל בין כיפה שחורה לסרוגה

אין הישיבה מתנגדת לקבל בחורים שחבשו כפה סרוגה ולבוש רגיל ובלבד שישנו את לבושם מכאן והילך, ובדידי הוה עובדא. הלבוש אין בו מצוה ללכת בחולצה לבנה או צהובה, אבל הלבוש מראה השתייכות לחוג מסויים כמו שבימי חז"ל היה לבוש מיוחד לתלמיד חכם הנקרא חלוקא דרבנן. אף בחורי ישיבות מלבישים אותם בלבוש מיוחד לתלמיד חכם שמקוים שיצא מהם תלמידי חכמים. ואחת מהסגולות להצלחה להיות תלמיד חכם הוא שלובש בגד של תלמיד חכם כמו בסיפור בגמרא על רבי ובו של רבי אלעזר, ובימינו אף תלמידי חכמים מן המזרחי לובשים חלוקא דרבנן ובדור הקודם אף חבשו כפה שחורה כמו הרב גודלוירט ראש ישיבת כרם ביבנה ועוד.
מלבד זאת החוג החרדי היום נחשב ליותר ירא שמים ומדקדק במצוות. כמובן שיש הרבה יוצאים מן הכלל ואף אצל המזרחי יש אנשים יראי שמים מאוד ומדקדקים במצוות קלה כבחמורה אך אני מתכווין על הרושם הכללי שיש בצבור. ומחמת סבות אלו מצווה יותר ללכת בכפה שחורה לעשות קידוש ה' ולהראות שהוא משתייך למדקדקים במצוות.
דברים אלו אולי פוגעים בחלק מן המזרחי אבל אם נוציא נגיעות אישיות נראה שזה מסתבר מאוד כמו עצם הכיפה שכתבו הפוסקים שאינה מן הדין וכתב מהרש"ל שאפילו חסידות אין בה, ובימינו הפכה לדגל הדת והגדילו אחרוני זמנינו לכתוב שהיא עושה קידוש ה'.
כותב השורות היה מן המזרחי ועבר לחוג השני מהסיבה האחרונה שמניתי. מכל מקום איך שיהיה בודאי שאין מצוה ולא הידור מצוה בבגד זה או אחר ובלבד שיהיה צנוע.
הרב מיכאל סגרון

לשרוף ריהוט ישן של בית הכנסת

מותר כמבואר בספר עוד יוסף חי (פרשת ויקרא אות ג') וזה לשונו: כתבו הגאונים בספר מגן גיבורים (סימן קנב) באלף המגן (ס''ק ו'): תבות ישנות שבבית הכנסת שאינם ראויים לתשמשן פקע קדושתן. ועל הצד היותר טוב ימכרו לעצים להסקה ובדמים יקנו חדשים. כן כתב מחזיק ברכה בשם זרע אמת. עד כאן לשונו. והכי נמי בנדון דידן שכיון שבלו פקע קדושתן (ונראה שדין ספסלים יותר קל מתיבה שמשתמשים בה לספר).
הרב מיכאל סגרון

פירוש ראשי התיבות ודו"ק

ראשי תיבות 'ודקדק ומצא קושטא' לא יכולים להיות כי זה אנדרוגינוס עברית וארמית. ראשי תיבות 'ודוחק קצת' תמוה קצת, כי פעמים רבות אין שום דוחק ומסיימים ודו"ק. עוד שמעתי מפרשים: ואחר דרישה וחקירה קל.
וממורי ורבי מרן ראש הישיבה שליט"א שמעתי שעיקר המלה בלי שני גרשיים - ודוק והוא קצור מ-ודייק היינו עיין היטב כעין שכותבים היום "והבן". והסיבה ששמים גרשיים כי בעבר מלה שרצו להדגישה היו שמים בה גרשיים. ודו"ק כי נכון הוא...
הרב מיכאל סגרון

בשר בקר בהכשר העדה החרדית

אסור לאכול בשר בד"ץ עדה חרדית (עיין ביחוה דעת חלק ה' סימן לב).
הרב מיכאל סגרון

מה היא חסידות ברסלב

1. חסידות שתחילתה על ידי נכדו של הבעל שם טוב, הדוגלת בדיבור פשוט עם הקב"ה, ולהאמין שכל אדם יכול להגיע לפסגות.
2. אפשר. ובלבד שישמור על ההלכה ומנהגי אבותיו הקדושים.
הרב מיכאל סגרון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0