שאל את הרב
print
אא
לגבי אשה זקנה שלא טבלה לנדותה בזמן שהיתה נדה ועכשיו כשהיא זקנה רוצה לטבול, האם צריכה לעשות גם הפסק טהרה או מספיק שבעה נקיים?
כי ראיתי בבית יוסף שכתב על מה שכתב הטור שאשה שתבעוה להינשא אינה צריכה לעשות הפסק טהרה, הטעם הוא מפני שדם חימוד הוא ראיה מועטת ובוודאי הפסיקה בטהרה (יוצא שמרן מבין שבוודאי ראתה דם חימוד אלא בגלל שראייתו היא מועטת בטוח שהפסיקה בטהרה), ואם כן צריך להיות כך גם בנידון שלנו שהרי אשה זקנה זו אע"פ שבעבר ראתה דם נדה אפילו בשפע בוודאי הפסיקה בטהרה שהרי אינה רואה כבר כמה שנים ואם כן מספיק לה לעשות בדיקות רק בשבעה נקיים?

הרב אליהו מאדאר

לכאורה הוא נכון, וכן כתב בשו"ת שבט הקהתי (חלק ד' סימן רכ"ח) שזקנה אינה צריכה הפסק טהרה. ע"ש. אולם א"כ גם שבעה נקיים אינה צריכה, שהרי עיקרם להחזיקה שאינה רואה, ולאו משום דבעינן ספורים לפנינו, כמבואר בפוסקים. והרי כאן אינה רואה זמן רב. וזה ודאי אינו, וכן מפשט דברי הפוסקים ומרן השלחן ערוך (סימן קצ"ו סעיף ה') שכתבו שלעולם אינה מתחלת שבעה נקיים עד שתעשה הפסק טהרה. ע"ש. משמע דאף אם עברו ימים רבים חייבת הפסק טהרה דוקא. והרי גם אשה רגילה, אינה רואה בין וסת לוסת. ואמאי לא מהני ונימא דהוי כהפסק טהרה. אלא על כרחך דכל שלא היה לנו בירור גמור בודאי, לא הוי הפסק טהרה. ולכן גם שעברו עליה ימים הרבה, מ"מ כיון שאפשר שתראה, אינה יכולה להתחיל ז"נ בלא הפסק.
ואע"פ שבזקנה לכאורה הוי ודאי שלא ראתה זה זמן רב, מ"מ נראה לחלק, ע"פ דברי התוס' והראשונים בחולין (יא.) דלא הוי חזקה לילך אחריה, רק חזקה מבוררת באותה שעה, ולא כשהוחזקה למפרע. ע"ש. וא"כ ה"נ דאף שאחר שעברו עליה שנים ולא ראתה, נודע לנו שהפסיקה באיזה זמן, מ"מ אין לנו זמן ברור שנוכל להצביע עליו ולומר, ברגע זה אינה רואה, שהרי גם זקנה אפשר שתראה, מחמת חימוד וקפיצה, שינוי מאכלים וכיוצא. מה שא"כ בתבעוה לינשא ונתפייסה, שודאי באותו רגע הפסיקה ונוכל לומר כרגע הפסיקה ראייתה, שהרי אין לה דמים ורק החימוד גרם לה, ומיד הפסק, לכן הוי הפסק טהרה גמור, ורק בזה הקילו הראשונים. וכל שכן שיש אומרים שם הטעם משום דהוי ספק ראתה ולא בודאי.
ועל כל פנים בכל אשה - אחרת שראתה בודאי ראיה רגילה, לא מצינו בפוסקים קולא בזה. וחייבת הפסק טהרה ושבעה נקיים ככל אשה. כן נראה לעניות דעתי.

שאלת המשך:

חזק וברוך ותודה רבה שמחתי על התשובה המפורטת. אני שואל רק בשביל הלימוד ולא חלילה בשביל לפסוק הלכה.
לא הבנתי בחלק הראשון של התשובה מה שהרב כתב שגם שבעה נקיים לא תצטרך, הרי בכלה אמרו שהפסק לא צריך ושבעה נקיים כן, ולמה יהיה הדין שונה בזקנה שהרי גם אם עיקר השבעה נקיים להחזיק שאינה רואה הרי צריך גם את הספורים ולכן מצריכים ראשון ושביעי?
ולגבי מה שהרב כתב שגם באשה רגילה לא נצריך הפסק טהרה, נראה לי שזה שונה, כי אשה רגילה יש לה מעין חזקה שהיא עלולה לראות. וצריך בירור. ואולי אפשר קצת להוכיח זה ממה שכתוב במשנה ש"זקנה דיה שעתה" ולא מחמירין עליה כמו אשה רגילה מעת לעת או מפקידה לפקידה, כי היא מסולקת דמים.
דרך אגב, באמת שמעתי בשיעור שיש ספר אם אני לא טועה בשם זכרון יוסף שכמובן דעתו לא נפסקה להלכה לפי מה שלמדנו, אך הוא כותב שכן הדין בכל אשה שממתינה יותר ימים מהרגילות שלה שהיא רואה זה נחשב כמו הפסק טהרה וכנראה על זה סמכו (רק בגדר לימוד זכות. כך אמר הרב) בקהילות מסויימות שלא היו עושים הפסק רק שבעה נקיים כי היו ממתינות שבע ושבע.

הרב אליהו מאדאר

אין כאן המקום להאריך, ואין הפנאי מסכים, אבל אשיב בקצרה ממש.
בכלה [אפילו קטנה] צריך ז"נ (לחלק מהראשונים, וכן הלכה), משום דלבה הומה, וכל שמתקרבת לנישואין יש חשש שתראה דם חימוד, מה שא"כ בזקנה, שאם תאמר שודאי הפסיקה, א"כ אין טעם להצריכה בדיקות בז"נ, שודאי גם אז לא תראה, וא"צ ספורים לפנינו.
מה שכתבת בשם הרב זכרון משה, נכון ואינו מדוייק, שהמעיין בספרו יראה שגם אחר שהמתינה הצריך הפס"ט, רק שכתב שמן התורה אחר שהתינה ימים שרגילה לראות, אין חשש שתראה. ומכל מקום אסורה להתחיל שבעה נקיים עד שתפסיק בטהרה ממש. והפוסקים סמכו על זה וצירפו דעתו, באשה שיש לה מכה ואינה יכולה לטהר עצמה, ואין דנין אפשר משאי אפשר. ואין כאן מקומו להאריך. ודי בזה כעת.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0