שאל את הרב
print
אא
ראיתי בחזון עובדיה - חנוכה (וכן כתב בקיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף) שמי שהדליק נרות חנוכה בבית הכנסת – ביום הראשון, ובירך שלוש ברכות, כשבא לביתו: אם גר לבדו - יברך רק "להדליק", כיון שיש אומרים שבברכות "שהחיינו" ו"שעשה נסים", יצא ידי חובה אפילו אמרם בשוק, ואפילו שיש חולקים – אמרינן ספק ברכות להקל, אבל אם מדליק לבני ביתו – מברך את כל הברכות להוציאם. עד כאן.
וקשה לי בתרתי: שבחזון עובדיה - ברכות (עמוד שנ"ה), הביא שנחלקו הפוסקים האם אמרינן בברכות השבח – אע"פ שיצא מוציא, והסיק שלא יכול לברך לאחר אם כבר יצא – שספק ברכות להקל. וא"כ איך כאן כתב שיברך לבני ביתו בברכות אלו שהם ברכות השבח? [וחשבתי שאולי אפשר לומר שכיון שניתקנו עם מצות ההדלקה, חשיבי כברכת המצוות – וכמו שכתב מרן כן לגבי ברכת יין של הקידוש –שנחשבת כברכת המצוות. אמנם י"ל דשאני הכא שיכול לברך ברכות אלו תוך חצי שעה מההדלקה – מה שא"כ בברכת היין, מה דעת כבוד תורתו על יישוב זה?]
אלא שעל כל פנים קשה לי, שידוע שלדעת מרן לא אמרינן אע"פ שיצא מוציא - אם בקי לברך. ואע"פ שהרב פרי חדש ומשנה ברורה מקילים, מ"מ היה לנו לחוש לכתחילה לדעת מרן? וכדמשמע מהילקוט יוסף – שכתב שאם עשה הבדלה לרבים בבית הכנסת, יכול לחזור ולעשות הבדלה לבני ביתו – ש"שעת הדחק כדיעבד דמי" – וקשה לנשים לשתות יין וכו' (ראה בקיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף סימן רצ"ו סימן ט"ו – בהערה שם), וכאן לכאורה אין שום שעת הדחק אם האשה תברך בעצמה?

הרב יעקב כהן

כאן הבעל מברך כיון שבלאו הכי יש אומרים שלא יצא בברכת שעשה נסים בבית הכנסת. [והיישוב שכתב כבוד תורתו נראה נכון, ואע"פ שאפשר לברך שעשה נסים תוך חצי שעה מההדלקה, מכל מקום עיקרו נתקן בשעת ההדלקה והוי כברכת המצוות].

שאלת המשך:

ולמה אין כאן סב"ל, שהרי על הצד שיצא בבית הכנסת, לכאורה מברך ברכה לבטלה - כשמברך לבקיאין - לדעת מרן?

הרב יעקב כהן

אין בזה סב"ל, כיון שגם לדעת מרן בסימן רע"ג סעיף ד' שאין לברך בשביל הבקי, זהו דוקא לכתחלה אבל בדיעבד יצא וכמו שכתב בביאור הלכה שם, וכן פסק בברכת ה' חלק א' (פרק ד' סעיף ב' ובהערה 11). ע"ש. וא"כ לא הוי ברכה לבטלה. ועיין עוד במשנה ברורה עם הערות איש מצליח חלק ו' (עמוד 278 הערה 10).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0