שאל את הרב
print
אא
האם שייך לקבל תוספת שבת לאחר השקיעה - בבין השמשות - כיון שיש אומרים שהיא מצוה מדאורייתא, וא"כ יש תלת ספיקי בדאורייתא לחייבו (שמא כר"ת ושמא כרבי יוסי ושמא בין השמשות יום הוא, לדעת מרן הראשן לציון זצוק"ל שמצרף דעת ר"ת לספק ספיקא), או אולי כיון שבפועל אסור לעשות מלאכה לא שייך לקבל תוספת שבת אז.

הרב רזיאל כהן

יש להוסיף לספיקות גם את דעת מרן (בכסף משנה פרק ה' מהלכות שבת הלכה ג') שלפי הרמב"ם אין צריך להוסיף מחול על הקודש.
ועם כל זה נראה פשוט כמו הצד השני שהזכיר השואל הי"ו - שצריך להוסיף זמן שהוא מותר במלאכה, ולא זמן שאסור בפועל. ולא הזכיר מרן הראשון לציון זצ"ל את שלשת הספיקות האלה (בשו"ת יביע אומר חלק ז' עמוד צ"ז בהערה סוף טור א') אלא לסניף בעלמא להקל להתפלל מנחה בערב שבת בזמן בין השמשות, ובהסתמך גם על הסברא שאין צריך לקבל שבת בפירוש ודי בפרישה ממלאכה בכוונה. ע"ש.

שאלת המשך:

אחר המחילה, אבל מצאתי ביביע אומר חלק ז' (חאו"ח סימן לד) שכתב להדיא וזה לשונו: ולפי האמור שיש ספק ספיקא שהוא יום, שמא הלכה כר"ת, ושמא הלכה כר' יוסי שעדיין יום הוא, ושמא בין השמשות יום הוא, שפיר דמי להתפלל מנחה ולסיימה בתוך זמן בין השמשות, ו"עדיין יש זמן לקבל תוספת שבת" בפירוש. ועינינו הרואות שהמנהג בכמה בתי כנסת בירושלים אין נזהרים לסיים החזרה של מנחה קודם שקיעת החמה, אלא פעמים רבות נמשכת בתוך זמן בין השמשות, ומקבלים השבת באמירת בואי כלה ומזמור שיר ליום השבת, בתוך זמן ביה"ש. ויש להם על מה שיסמוכו. ואף על פי שבספר בן איש חי שנה ב' (פרשת וירא אות ו) כתב, שהמאחר לקבל שבת בבין השמשות הפסיד מצות תוספת. ע"ש. במחכ"ת אין דבריו מוכרחים, מהטעמים הנ"ל. עכ"ל.

הרב רזיאל כהן

ראשית, לא הבנתי מה מציאה "מצאת", הרי זהו בדיוק המקור שציינתי בתשובתי הקודמת. אלא שכבודו בא כעת לחלוק עלי בהבנת הדברים.
ולעצם הדברים, המעיין בכל אריכות דברי מרן היביע אומר שם (מעמוד צד) עיניו יחזו שכל מטרתו רק להקל להתפלל תפלת מנחה באותו זמן, ועל זה צירף ג' הספיקות בזמן בין השמשות, וצירף גם את הסברא שאין צריך לקבל שבת בפירוש (וכמו שכתבתי בתשובתי הקודמת). וכוונתו שיש לסמוך על כל זה, ולא להקדים להתפלל מנחה ביחיד (ולאפוקי מהמשנה ברורה שהזכיר שם). וכלשונו: "יש להם על מה שיסמוכו". אבל לכתחילה ודאי אין ספק שצריך לקבל שבת קודם השקיעה.
הגע עצמך, האם נוכל ג"כ לעשות מלאכות דאורייתא בזמן בין השמשות מפני אותן ג' ספיקות שיש בו (שמא כר"ת, ושמא כרבי יוסי, ושמא יום הוא)?
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0