שאל את הרב
print
אא
בשאלה מספר 6651 הקשיתי על הרב חזון עובדיה בענין שיעור כדי אכילת פרס. והשיב הרב דתמיהתי תמוהה שהרי הביא את הביכורי יעקב דאיירי בשיעור ג' ביצים. והנה המעיין יראה דהביכורי יעקב איירי בענין אכילה חוץ לסוכה וכתב דכביצה שאסור לאכול חוץ לסוכה הוא אם אוכלה בכדי אכילת פרס, ובודאי שכל כמה שיאריך את שיעור כדי אכילת פרס הוי חומרא טפי וראוי להחמיר בדין דאורייתא, ואי אפשר ללמוד מדבריו לשיעור כדי אכילת פרס לענין מצה וברכה אחרונה, ששם החומרא היא הקטנת השיעור. ופשוט הוא. והגרח''פ העתיק דבריו מהביכורי יעקב.
ומה שהביא מהצ''צ, המעיין בשדי חמד יראה שהביא שי''א בשם הצ''צ שהשיעור של כדי אכילת פרס הוא ג' דקות, וא''כ איך אפשר לומר דמה שאמר שיעור ו' דקות הוא לחומרא ועכ''פ יש סתירה בדבריו ואיך אפשר לסמוך עליו כדי להקל בדאורייתא ובברכה אחרונה. וצע''ג.

הרב רזיאל כהן

תמהתי על מה שטענת במכתבך הקודם שרוב הפוסקים שנסמך עליהם החזון עובדיה  איירי לענין יום כפור (וחזרת ע"ז כעת גם בעוד שאלה), ועל זה השבתי שאין זה נכון. וכעת כבוד תורתו תיקן את דבריו, דאף שהבכור"י לא מיירי לענין אכילה ביום כיפור, מ"מ אין ללמוד מדבריו לנדון שלנו, משום שבנדונו הארכת הזמן היא לחומרא.
אולם אנכי לא כן עמדי, שהרי מעיקר הדין קיימא לן כהרמב"ם ששיעור אכילת פרס הוא ג' ביצים, וכמו שפסק מרן בסימן רס"ח ובסימן ת"ט, ורק לענין אכילה ביום הכיפורים דחמירא טובא כתב מרן בסימן תרי"ח לחוש למ"ד ששיעורו ד' ביצים. ולכן כל סתמות הפוסקים שלא דברו על יום כפור יש לתלותם בשיעור ג' ביצים.
ולענין הסתירה בדברי הצ"צ, הנה מה שהורה לבני שהוא ז' דקות היה בסוף ימיו וחזר בו ממ"ש שהיא ו' דקות. והשד"ח לא הביא בשמו אלא "שמיעה" שהוא "לא פחות מג' דקות". ע"ש. הרי שלא כתב כן בהחלט כדעת כת"ר, ובודאי יש לתפוס בדעתו כמו שהעיד בנו בשמו. ועיין עוד בתשובתי הבאה.

שאלת המשך: צירוף לברכה אחרונה בשיעור אכילת פרס

במספר 6745 השיב הרב הגאון בטוב טעם ודעת וכן במספר 6744 ומסתברים הדברים לצרף לספק ספיקא אלא שמה שכתב דלא מחמירים בשיעור כדי אכילת פרס להחשיבו בשיעור ד' ביצים רק לענין יום הכיפורים, ולא לענין סוכה, גם כוונתי לא הייתה שצריך להחמיר לענין סוכה כשיעור ד' ביצים אלא שגם אם משערים בשיעור ג' ביצים כיון שהשיעור הוא לחומרא, אז אפשר דנקט מספק שיעור ארוך יותר שהרי רוצה לאכול חוץ לסוכה וכדי שלא להכשל באיסור החמיר הביכורי יעקב להאריך שיעור ג' ביצים כפי שיטה שיותר מחמירה, ואפשר שהוא עצמו יודה לענין מצה וברכה אחרונה שצריך להחמיר לאידך גיסא בשיעור ג' ביצים עצמם, ולהקטין השיעור כדי לצאת מחשש איסור. ודוק.

הרב רזיאל כהן

חן חן על התגובה. ובעצם דברי הבכור יעקב, אמנם יש מקום לדחות כדברי כבוד תורתו, אך מאחר דסתימות לשונו מורה דאין ספק אצלו בשיעור, למה לנו לייחס כן בדעתו כל שלא נתברר לנו אחרת. אגב, מלבד הספק ספיקא שהזכרתי בתשובה 6745, יש לצרף עוד לסניף בעלמא מה שכתב הכנסת הגדולה (סוף סימן ר"ד) דלברכה אחרונה אפילו שהה יותר מכדי אכילת פרס יברך ושכן דעת מהר"י איסקאפה. וכן הסכימו עוד כמה אחרונים (עיין יביע אומר חלק ה' סימן י"ח אות ב' וברכת ה' חלק ב' עמוד כ"ב - כ"ד).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0