שאל את הרב
print
אא
כתב הרב מנוחת אהבה ז"ל (חלק א עמוד רפב אות לז) שכלים שנשברו מותר לטלטלם בשבת אם ראויים לאיזה תשמיש, וכל זה דוקא בכלים שרגילים לפעמים להצניע שבריהם להשתמש בהם.
ויש להקשות מזה על פי מה שכתב הרב ז"ל (בעמוד רפא הערה פב) להתיר לטלטל עצמות וקליפין אפילו אם אין דרך העולם לשומרן. ויש לומר שדעתו ז"ל היא דשאני עצמות וקליפין שהן אוכל, ולכן הקילו בהן טפי, וכיוצא בזה מצינו שהקילו גבי אוכל דוקא לטלטלו אפילו שלא לצורך כלל, מה שאין כן  בשאר כלים שמלאכתם להיתר.
אלא שאם כן יש להקשות על מה שכתב שם ללמוד משברי כלים שאם זרק לאשפה מבעוד יום את העצמות והקליפין הינן מוקצה. ולכאורה מכיון דאוכל קיל טפי, מה הראיה בזה משברי כלים. ובדרבנן לא היה לו להחמיר בלא ראיה.

הרב רזיאל כהן

החילוק בין כלי לאוכל - גם אני חילקתי כיוצא בזה בספרי מחקרי ארץ חלק א' (סוף סימן א). ע"ש. אולם מדברי מורנו הרב מנוחת אהבה זצ"ל (הערה 82) שהזכיר השואל, נראה שדעתו שאין לחלק ביניהם, אלא כוונתו שם ששיורי המאכל נחשבים כמו שדעתם של בני - האדם ליתנם לבהמה. שאף על פי שבפועל רוב בני האדם זורקים את השירים, זהו מפני שאינם צריכים ליתנם לבהמה (כי אין להם בהמות, ואם יהיו - יביאו לה שיריים אחרים), אבל עצם שמירת שיורי המאכל לצורך הבהמות היא דבר מקובל (ושלא כמו מחט שנשבר חורה - שאין מי ששומר אותה להוציא בה קוץ מהאצבע).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0