שאל את הרב
print
אא
כתב הרב מנוחת אהבה ז"ל (חלק א' עמוד רעט אות לב), שאוכל העומד למאכל אדם, אבל אינו ראוי לאכילה כמות שהוא, הרי הוא מוקצה מחמת גופו. ולכאורה קשה מאי שנא ממה שכתב הרב ז"ל לעיל סמוך ונראה (עמ' רעז) שפירות טבל הינם מוקצה מחמת חסרון כיס, מכיון שאדם מקפיד שלא לטלטל פירות לכל מיני תשמישים מלבד לאוכלן. ואין לחלק בזה שדוקא פירות טבל הינם מוקצה מחצת חסרון כיס משום איסורא דרביע עלייהו, שכן דעת הרב ז"ל גופיה (בעמ' רסח) דאף בכלי שמלאכתו להיתר יש מוקצה מחמת חסרון כיס. ובר מן דין גם באוכל הטעון בישול יש להחשיבו כמלאכתו לאיסור.

הרב רזיאל כהן

נראה שדעת מורנו הרב מנוחת אהבה זצ"ל שאוכל שהוא ראוי מחמת עצמו כמות שהוא, אלא שאין אוכלים אותו מפני סיבה צדדית (איסור טבל וכיוצא בזה), אין לקרוא עליו שם מוקצה מחמת "גופו", שהרי גופו באמת ראוי וטוב לאכילה, רק האדם בודל ממנו מסיבה צדדית. והואיל ומקפיד על הפירות יש עליהם שם מוקצה מחמת חסרון כיס. ועל כל פנים מורנו הרב לא שלל לגמרי את דעת הסוברים דהוי מוקצה מחמת גופו, והביאם בשתיקה במי מנוחות שם הערה 62. ולמעשה אין נפקא מינה בין מוקצה מחמת גופו או מחמת חסרון כיס. כידוע.
אגב, מה שכתב השואל שלדעת המנוחת אהבה גם בכלי שמלאכתו להיתר יש מוקצה מחמת חסרון כיס, אינו מדוייק כלל. וכן מה שטען דאוכל הטעון בישול יש להחשיבו "כמלאכתו לאיסור", לא שמענו כזה מעולם, ודוקא בכלי העומד ומשמש למלאכת איסור אמרו כן. ואולי כוונת השואל שצריך להחשיבם מוקצה "מחמת איסור", אך גם זה אינו נראה, כיון שאין איסור "בגופו" (כנר הדולק בין השמשות), אלא שעתיד "האדם" לבשלו.

שאלת המשך: מוקצה מחמת גופו וחסרון כיס

בשאלה מספר 6555 כתב הרב רזיאל כהן נר"ו, שאין חילוק בין דיני מוקצה מחמת חסרון כיס לדיני מוקצה מחמת גופו. ולכאורה יש חילוק בענין טלטול כלאחר יד ובגופו, וכמו שכתב הרב פרי מגדים ז"ל (משבצות זהב ריש סימן שח אות ד) [ופלא על הרב מנוחת אהבה ז"ל שהזכירו בענין אחר (בח"א דף שלז ע"א), ולא חילק בזה (בעמ' של ובעמ' שלג)]. וגם כתב הרב פמ"ג ז"ל שם לחלק בין מוקצה מחמת חסרון כיס למוקצה מחמת גופו בניעור הטבלא.

הרב רזיאל כהן

יישר כח על ההערה! אכן לא ראיתי דברי הרב פרי מגדים הללו, ומכל מקום כעת בעקבות הערת כת"ר עיינתי בדבריו, וראיתי שהרב תהלה לדוד (סימן ש"ח סעיף קטן ב') השיב עליהם. וכן נראה דעת מורנו ורבנו הרב מנוחת אהבה זצ"ל שאין לחלק ביניהם, ולא הזכיר (בעמוד שלז) דברי הרב פרי מגדים רק לענין שכלי שמלאכתו לאיסור אינו עושה בסיס לדבר האסור.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0