שאל את הרב
print
אא
אני וחבר החתלנו ללמוד הלכות ברכות מהמסד ועד הטפחות. בעבר נתן כאן הרב מאדאר נר"ו הדרכה ללימוד הלכות נדה. ורצינו הדרכה כזו ללימוד הלכות ברכות.

הרב אליהו מאדאר

בס"ד סדר הלימוד בהלכות ברכות:
א. ספר ברכת ה' חלק ראשון פרק א' ופרק ב', כולל מבוא, לא כולל הערות.
גמרא ברכות: 1. דף לה ע"א כיצד מברכים – ע"ב ואכלו בשעריך ושבעו. 2. דף לח ע"א שעל הפת – ע"ב דאפיך משמע. 3. דף טל ע"א אמר רב חייא בר אשי – ע"ב ואח"כ בוצע. 4. דף מ' ע"א אמר רב – לית דין צריך בשש. 5. דף מ ע"ב ועל כולם – ומלכותך עליו גמרא פרש"י, ותוספות מהרש"א, הרי"ף, ותר"י, ופסקי הרא"ש. סימנים קסו – קסז, טור, וב"י, ש"ע, מג"א, משנ"ב, והערות איש מצליח. [ומחמת הזמן הוספנו סימנים קסט, קע, טור, וב"י, ש"ע, מג"א, משנ"ב, והערות].
ב. גמרא ברכות דף ט"ל ע"ב איתמר – סוף העמוד ועביד ביה מצוה אחריתי דף מב ע"א רב הונא אכל – דלא קבע סעודתיה עלייהו לא. סימן קסח טור, ב"י , ש"ע, מג"א, משנ"ב, והערות. ברכת ה'.
ג. גמרא ברכות דף נ' ע"ב ת"ר יין – נ"א ע"א הואיל ואידחי אידחי. – גפ"ת וכו' כנ"ל סימנים קעא- קעג, טור, ב"י וכו' כנ"ל. גמרא ברכות דף מא ע"ב איתמר – סוף העמוד שאני יין דגורם ברכה לעצמו – תוס' ד"ה ויין סימן קעד טור, ב"י וכו' כנ"ל. גמרא ברכות דף נט ע"ב ועל הגשמים – דשתו בהדיה. סימן קע"ה טור,  ב"י וכו' כנ"ל. ברכת ה'
ד. גמרא ברכות דף מב ע"א משנה. ובע"ב בירך על הפת וכו' – תיקו. ודף מא ע"ב איתמר – שאני יין וכו', גפ"ת וכו' כנל חידושי הרשבא על סוגיא זו סימן קעו, קעז, טוב"י וכו כנ"ל. ברכת ה'.
ה. גמרא פסחים דף קא סע"א ואזדא ריו"ח לטעמיה – קב ע"א תניא כותיה דר"ח וכו א"צ לברך. גפ"ת וכו' כנ"ל סי' קעח טוב"י וכו כנ"ל. ברכת ה' חלק ג פרק יא סעיף ט – סוף הפרק כולל הערות.
ו. גמרא ברכות דף מ"ב עמוד א' רב פפא וכו' עד המשנה חולין דף קה עמוד א עד קו עמוד א' גפ"ת הרי"ף הרא"ש סימנים קפ – קפג – טור ב"י מג"א משנ"ב והערות.
ז. גמרא ברכות דף נג ע"ב מי שאכל וכו' – כאן באכילה מועטת. ודף מח ע"ב תנו רבנן עד מט ע"ב במשנה. גפ"ת וכו כנ"ל. סימנים קפד – קפח טור, ב"י וכו כנ"ל ברכת ה' ח"ב פקר ה הלכה יז והערות.
עד כאן היה לימוד זה רק בשעות הבוקר, ובשעות אחר הצהרים למדו בקיאות כדלקמן.
ומכאן סדר לימוד זה בשביל הבקר ואחר הצהרים יחד:
ח. גמרא דף מה ע"א ראש הפרק – מו ע"ב והלכתא למקום שפסק. דף מז ע"א רב ושמואל – מח ע"ב עד שיאכל בזית דגן. דף נ' ע"א במשנה – שמש מצרפן. טור ב"י וש"ע ונושאי כליו סי' קפט - ?? כולל – כל הלכות זימון. ברכת ה' ח"ב פ"א כולו עם הערות עקריות.
ט. גמרא ברכות דף לה ע"ב חוץ מן היין – לו ע"ב הא ביבשתא דף ל"ח ע"א ואמר מר בר ר"א האי דובשא – שם בעי ברוכי. דף לח ע"ב ועל הירקות וכו' – טל ע"א למתוקי טעמא עבדי לה ש"מ. דף מ' ע"א משנה – ע"ב אלא בפה"א מ' ע"ב משנה – דף מ"א ע"א קשיא. גמרא פרש"י תוספות הרי"ף ופסקי הרא"ש. טוב"י סימנים ר"ב – ר"ז, ש"ע, מ"א, משנ"ב והערות איש מצליח. ברכת ה' ח"ג פ"ז ס"א – ס"י , סי"ח – סכ"א, סכ"ד – סכ"ו, סמ"ה סמ"ט סנ"ה. חומר עמוק חשוב ויקר!
לימוד בוקר:
י. גמרא ברכות דף ל"ו ע"ב חביץ קדירה וכן דייסא – ל"ז ע"ב מברכים עליו במ"מ. דף מ"ד ממשנה עד משנה. גמרא וראשונים כנ"ל. טוב"י סימן ר"ח, וסימן רי"ב. ש"ע מג"א, משנ"ב והערות. ברכת ה' ח"ג פרק י' ס"א.
יא. גמרא ברכות דף י"ב ע"א מקום שאמרו וכו' – שם מיזן. דף מ"ג ע"א הסבו אחד מברך וכו' – שם הסבה ליין גמרא וראשונים טוב"י, סי' ר"ט, ר"י , רי"ג , רי"ד , רט"ו , טוב"י ש"ע מג"א משנ"ב והערות ברכת ה' ח"א פרק ה' פתיחה – כללים.
יב. גמרא ברכות דף מא ע"א היו לפניו מינין הרבה – ע"ב נגרי דפרזלא ונשמיענך. טוב"י סי' רי"א, ש"ע מג"א, משנ"ב , והערות. ברכת ה' ח"ג פ"ט הלכות עם הערות 7,25-27,40
יג. גמרא ברכות דף מ"ג ע"א אמר ר' זירא – ע"ב וריח לו כלבנון. גמרא וראשונים
יד. טוב"י סי' רט"ז, רי"ז, ש"ע, מג"א, משנ"ב, והערות.
טו. ברכת ה' ח"ג פי"ב הלכות עם הערות 41,56,69,71,93
תם ונשלם בס"ד ומצוה בחזרת ביתר שאת כדי שיהיו ד"ת משוננים בפיך בהצלחה רבה בס"ד.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0