שאל את הרב
print
אא
א. לאחרונה שמעתי שכל מיני רבנים מתירים ללחוץ יד לאשה כדי לא לבייש אותה ועוד מביאים היתר מעוד יוסף חי לרבי יוסף חיים שהתיר שאשה תנשק יד חכם וזקן ואומרים שאולי העוד יוסף חי היה מתיר ללחוץ יד לאשה האם באמת יש מתירים בכך? אם הרב יכול להסביר את העוד יוסף חי בפירושו ומה ההלכה בדין זה?
ב. שמעתי שיש מתירים לשים עגיל באוזן לילד אם הוא רוצה כל כך מכל מיני סיבות חינוכיות, וזה יקדם את הילד, ואם זה לא יקדם אז אסור לשים. ואומרים שאין זה איסור ממש ואין בזה משום "לא ילבש" כיון שהיום יש עגילים גם לגברים וגם בתקופת התנ"ך שמו עגילים מה יש להשיב להם על ראיות אלו?

הרב אדיר כהן

א. מה דמות יערוך נישוק ידי חכם ללחיצת ידי אשה. ושם מוכח שהנשיקה של ידי החכם היא לכבוד התורה וכוונתם למצוה ולשם שמים כמבואר בעוד יוסף חי שם (פרשת שופטים סעיף כ"ד). ואפילו בנדון העוי"ח, כתב מרן הגר"ע יוסף נר"ו בספר טהרת הבית חלק א (סוף סימן א',עמוד טל) שבדורנו יש להחמיר בזה וכדיברי הרג"ח פלאג'י. ע"ש. וכן כתב עוד בספרו הליכות עולם חלק א' (עמוד של"א). ע"ש. וכל שכן בלחיצת ידי אשה שבזה גם העיו"ח לא התיר ולא יתיר ח"ו (וכמו שכתב בעיו"ח שם להדיא שלא לנהוג בזה ואיסור יש בדבר). וידוע המעשה שמתי שמרן הגר"ע יוסף קיבל פרס ישראל וראש הממשלה דאז היתה אשה ולא הסכים ללחוץ ידה, ונגרם קידוש שם שמים גדול. ובפרט כיום שיש מודעות לזה בקרב הציבור ואין בזה כל פגיעה. ואם הושיטה ידה יש להסביר לה ההלכה בנועם, וכמו שכתב לנכון בספר ילקוט יוסף - לאשה ולבת (עמוד תשצ"ו).
ב. להיכן העגילים יקדמו את הילד?! ובדורנו אין עגילים לכל האנשים המיושבים בדעתם. ובפרט בקרב שומרי תורה ומצוות. ועל כל כיוצא בזה אמר הגרש"ז אוירבך שלומדים ממנהג העולם הרגילים ולא מפראי אדם למיניהם. ועיין להרב מנחם גיאת בספר לבוש מלכות (פרק ב' הערב י"ב) שדחה דברין ואמר שאין בזה לא ילבש גבר, אך סיים שמכוער הדבר מאוד וכו'. ע"ש. (ואגב, היכן מצא בתנ"ך אנשים עם עגילים?!)

שאלת המשך:

מה שכתב הרב המשיב "ואגב, היכן מצא בתנ"ך אנשים עם עגילים?!", כתוב בפרשת כי תשא: פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם "בניכם" ובנותיכם.

הרב אדיר כהן

יישר כח על הפסוק. אך יעויין שם באבן עזרא שכתב "מנהג מצרים היה לשים נזמים באזניהם". והביא ראיה מהנביא (שופטים ח' כ"ד) שכתוב "כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם". ואין להביא ראיה מבני ישמעאל לבני ישראל. ועל כל פנים בדורינו ודאי שאין מנהג האנשים המיושבים בדעתם לשים נזמים באוזניהם ומכוער הדבר.

שאלת המשך:

אך מרן הרב מאיר מאזוז נר"ו בתשובה מס' 3960 [לחץ כאן לקישור] כתב דמהאי קרא המקור למנהג ג'רבא לשים עגילים לילדים חביבים. ובספר מלכי רבנן (מערכת י' דף נ"ב ע"ב) בערך מו"ה יהודה בן הרב רבי נפתלי, שהיה מקדושי אופראן, ולפני שנשרף הסיר נזם הזהב שהיה באוזנו ונתן בשכר מים ליטול ידיו. ע"ש. וסיפר לי מור חמי הרב אשר זריהן נר"ו (רב ק"ק מדרש לתורה יכב"ץ במיקסיקו) שזכור לו על הדו"מ מהר"ר ברוך ב"ר אברהם טולידאנו ז"ל ממכנאס (מח"ס שאלו לברוך) שהיה לו נזם באזנו. וכן העיד בפנינו בנו הדו"מ מהר"ר פינחס טולידאנו נר"ו (מח"ס ברית שלום ועוד). גם סיפרו לי מילידי טיטואן על זקנים בעירם שהיה להם נזם באזנם. גם עיין בסוף המילון של חקיתייא של מר לארידו ז"ל מה שכתב בזה. וראיתי בספר זכרונות לבית דוד חלק ד' (חלק חליפות ותמורות ווארשא תר"ס עמ' קפד ד"ה הדבר) שכתב שכן היה המנהג בברלין לשים נזם זהב לבן יחיד או בן זקונים.

הרב אדיר כהן

לגבי מנהג ג'רבא, כבר העיד ראב"ד ג'רבא מוה"ר הגאון רבי כלפון הכהן זצ"ל בשו"ת שואל ונשאל חלק ח' (חלק יורה דעה סוף סימן ר"ה) שאין זה מנהג כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה ופקפק בזה משום לא ילבש, וכתב שאולי אפשר לתרץ שאין כוונתם כלל לקישוט רק לסגולה וכדומה וגדולים ודאי שאין להתיר. ע"ש. וכן הוא האמת שמעולם לא ראינו לשום אחד מיוצאי ג'רבא שיש לו עגיל באוזנו. וכן לא מצינו ליוצאי מרוקו מהשומרי תורה ומצוות פה בארץ שילכו עם עגיל באזנם וכן הגר"ב טולידאנו תמונתו מופיעה בראש ספרו שאלה לברוך ולא רואים שם שום עגיל (אם כי אין בזה כדי להכחיש את העדות משם בנו). וכן ראינו תמונות רבות מחכמי מרוקו בארצותם ואין להם שום עגיל. ועל כל פנים גם אם היה איזה מקום שנהגו לשים בו עגילים גם הגברים, עתה במקומותינו אין כל מנהג כזה (וכך היה המנהג בזמנו ובמקומו של הראב"ע שהעיד שרק לישמעלים יש עגילים באזנם) ורק אצל הנשים או אצל המתדמים להיות כנשים, ודאי שאין להתיר לשים עגילים לגברים ויש בזה כיעור ופרצה נוראה בכרם ישראל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0