שאל את הרב
print
אא
לכבוד הרב רה"י שליט"א יש עלון בשם "ויהי אור" שמביא תשובות בהלכה שנשאל הרב ובשאלה שם:אבל תוך שנתו כיצד מחשב את אזכרת השנה בשנה מעוברת כמו השנה והאם יש חילוקים בין העדות? תשובה:אזכרת השנה העיקרית בסוף חודש יב (כך יוצא מדברי הבית יוסף יורה דעה סימן תג)ועושים אזכרה גם בסוף חודש יג לחומרא בעלמא ולא כמו הסוברים להיפך (ועיין בספר נפש חיה עמ'קט"ו ובשות איש מצליח חלק ג חלק אורח חיים סוף סימן ל"ח בהערה) אולם מרן הרשל"צ שליט"א בחזו"ע אבילות חלק ג (עמ' רלא-רלג)כתב שהעיקר היא האזכרה ביג (בהערה) וכתב שם שם עוד בסוף דבריו שמרן מר אביך הי"ד גם סובר שהעיקר היא האזכרה של יג ולכאורה הדברים סותרים אם הרב יוכל להסביר אודה לו מאוד!

מרן ראש הישיבה

אני כתבתי הנלע"ד אע"פ שרבנים אחרים סוברים ההיפך מזה. הערת המערכת: ראה בירחון אור תורה אדר ב' התשע"א במדור מכתבים למערכת (מכתב ז') וזה לשונו: הנה עד עתה מפורסם פסקו של מרן פוסק הדור מו"ר ועט"ר הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט"א, שהלימוד והתענית והדלקת נר נשמה ועוד, עושים בסוף י"ב חודש, ומי שמחמיר על עצמו גם בחודש הי"ג תע"ב. וכך הובא בשו"ת יבי"א ח"ט (או"ח סי' ק' אות כ') וסיים "וכן אני מורה ובא". וכן פסק ביבי"א ח"י (או"ח סי' נ"ה אות כ"ט). אולם הנה עתה יצא ספרו חזון עובדיה אבילות ח"ג וראיתי לו שם (עמ' רלא) שכתב וז"ל: מי שמת לו אביו או אמו בשנה פשוטה כגון בט"ו באב והשנה שאחריה מעוברת, עיקר היארצייט אזכרה לימוד והדלקת נר ותענית למי שנוהג בכך הוא ביום ט"ו באב שהוא יום המיתה דהיינו י"ג חודש אחר הפטירה אע"פ שהאבלות מסתיימת בסיום י"ב חודש דהיינו בט"ו בתמוז, ואם אפשר טוב שיעשה האזכרה והלימוד בשניהם בט"ו בתמוז ובט"ו באב עכ"ל. ובהערה האריך מו"ר נר"ו במקורות ההלכה הנז' ע"ש. אלא שאני העבד תחת רגליו הקדושות ראיתי במקורות בפנים שדברו רק על ענין התענית ולא על ענין האזכרה כלל וכלל, וכולם כמעט מסכימים להגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ד חיו"ד סימן מ"א לענין האזכרה וכו'. ואפילו הרב שדי חמד שהזכיר בהערה (שם) מדבר רק על ענין התענית בלבד ולא על לימוד ואזכרה כיעו"ש. ובכן נפשנו לשאו'ל הגיעה האם מרן שליט"א חולק על הר"פ רק לענין התענית או גם לענין האזכרה והמסתעף. לכן מי שבא אל בית המלך מרן שליט"א ויוכל לברר הדבר הדק היטב יעשה עמנו חסד לברר לנו מה דעת מו"ר לענין האזכרה בלבד, כיון שרבו השואלים והשנה היא שנה מעוברת ואינם יודעים מה לעשות. [ועיין להגר"מ מאזוז שליט"א בשו"ת מקור נאמן עמ' קפג סימן תשס"א ותשס"ב]. בברכה רבה רזיאל אלול, בת-ים.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0