Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

שלום יש לי אתר של שאלות בהלכה. www.am-israel.com א) האם כדאי לפרסם זאת בקרב הציבור הרחב על מנת שישאלו שאלות בהלכה דרך האינטרנט- או לא כדאי כיון שמראה כאילו מכשירים את מכשיר האינטרנט. ובמקרה זה רק לפרסם בקרב מסורתיים שבין כך ובין כך גולשים. ב) אדם שלא חצה את הכביש במעבר חציה ומחמת זה רכב היה צריך לסטות מהכביש והתנגש בעמוד בצידי הכביש, האם ההולך רגל צריך לשלם עבור הנזק או שמא זה רק גרמא בנזיקין

הרב דוד עידאן

א) כן לפרסם. עם זאת להבהיר כי אין בכך משום מתן הכשר לאינטרנט, ולהמליץ על האינטנרט הכשר.
ב) נראה לפי הרמ"א בסימן שפ"ו הפוסק כהרא"ש נראה שפטור, דדוקא היכא דברי היזקא (כלומר שברור שעומד להיות נזק) וגם שעשה מעשה בגוף הניזק (ובמקרה שאתה מדבר עליו הרי הולך הרגל כלל לא נגע במכונית), וגם הנזק צריך שיהיה מיידי בשעת ההיזק, ולכן מסלק כרים מתחת לכלי שהופל מהגג פטור, משום שלא נשבר הכלי מיד אלא רק בהגיעו לארץ (וכן בנדון השאלה הנזק קרה לא ממש באותו רגע שהולך הרגל חצה). לכן במקרה שלפנינו יהיה פטור. ויש לדון אם חייב לצאת ידי שמים כדין גרמא. ועיין בספר פת"ש (סימן תי"ח סק"א) מ"ש בשם תשובת ב"ש אחרון (סימן י"ב) שאם לא ברי היזקא פטור אפילו לצאת ידי שמים, וא"כ כיון שיתכן שהנהג היה מצליח לבלום אין לחייבו אף לצאת ידי שמים. ועוד יש דעה בפוסקים שאין לחייב לצאת ידי שמים רק אם עשה במזיד ולא בשוגג, וכאן לא היתה כוונה להזיק. וכל זה לפי הרמ"א שמיקל יותר ממרן בגרמא, אולם גם לפי מרן יש אופנים שפוטר בהם. ויש להתיישב בדבר מה הדין בכה"ג. אמנם הנה בעל כנסת הגדולה שהוא אחד מגדולי הפוסקים הספרדים כתב בהגהות ב"י (סימן שפ"ו אות י"ד) שאם המזיק בגרמא יכול להתנצל בהתנצלות גמורה שלא יבוא נזק יש לפטור אותן. וה"ה בנ"ד שודאי הולך הרגל לא התכוין להזיק ולא עלתה על לבו שפטור שיש לפטור אותו.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×